Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh

QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (bài 3) - Nguyên Lạc

Kinh Dịch nên được bọc lại sạch sẽ bằng vải hay lụa (lụa điều - rose silk- tốt nhất) và để ở chỗ cao thích hợp, không được thấp hơn vai người lớn đứng thẳng.


QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (Bài 3)
                                         
            Tác giả: Nguyên Lạc
                          (Bài 3)

Trước khi vào bài, tặng bạn câu này:
Tôi tin rằng trong tất cả mọi trình độ của xã hội – gia đình, quốc gia, và quốc tế – chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn là lòng đại bi. Không nhất thiết để đi theo một tôn giáo, hay tin tưởng trong một hệ tư tưởng nào. Điều quan trọng là phát triển những phẩm chất nhân bản tối đa như có thể. Từ bi, là điều đôi khi tôi cũng gọi là tình cảm con người, là nhân tố quyết định của đời sống chúng ta!   (Đạt Lai Lạt Ma)
                                                   ***
Bạn hiền! thế là chúng ta đã dạo vòng qua đại cương về Dịch! Đó là những điểm cần cho chúng ta đi vào phần rất lý thú: Bói quẻ và Giải đoán. Nếu các bạn chưa thông, xin các bạn trở ngược lại nghiên cứu thêm lần nữa.

 Phần II. BÓI QUẺ DCH

 A. NGHI THC BÓI và LUT CNG

Vic bói mun thành công phi có lễ nghi và thành khn. Trong bói ( bc, ph...) có lut cng. Người xin qu(the inquirer) để bói phi cm (tc là thành khn) thì thn minh (Dch) mng (đáp ng, trả li). Sự thành khn phi thể hin cụ th, từ thái độ trân trng vt để bói cho đến nghi thc tiến hành phép bói:

1. Khi không dùng, Kinh Dch nên được bc li sch sẽ bng vi hay la (la điu - rose silk- tt nht) và để ở chỗ cao thích hp, không được thp hơn vai người ln đng thng. Các thẻ bói (nếu bói bng cỏ thi) hoc ba đng tin (nếu bói bng đng tin) được đt trong hp có np đy và không được dùng cho mc đích khác.
Đt hp ny kế bên quyn Kinh Dch.

2. Ra tay sch s, trước khi lp qu. Tri mt tm vi (hay giy) sch lên mt cái bàn ở gia phòng. Đt bc Kinh lên bàn, tháo vi la bc Kinh và tri rng ra, xoay Kinh Dch sao cho Kình hướng về phía Nam (nghĩa là người đng mt hướng về hướng Bc đc thy chữ trên Kinh in thun). Dưới Kinh mt chút, về phía Nam, đt mt bát nhang, hp đng thẻ bói (hoc đng tin) hai khay nhỏ (nếu bói bng cỏ thi) hoc mt cái bát (nếu bói bng đng tin) và giy bút.
"When about to make use of it, the inquirer, after washing his hands, unwraps it (rose silk) and spreads out the wrapper like a tablecloth between the book and the surface upon Which it is to rest (the belief that a sacred object, when placed in contact with a ritually unpure surface , loses something of its virtue is by no means confined to the Chinese)" Wu Wei
3/ Người xin quẻ đứng trước bàn, lưng hướng về phía Nam (tc nhiên mt hướng về hướng Bc) quỳ xung ri ly 3 ly. Ly xong, vở vị trí qùy, đt nhang và khn (khn thm hoc ra tiếng, tùy). Trong lúc khn, tay phi cm bó thẻ bói (50 th), đt nm ngang, hoc 3 đng tin, đo ba vòng theo chiu kim đng hồ trong khói nhang đang xông lên.
"... his face to the table and thus faces North. Making three full kowtows(=protrations
to the ground) And then, from a kneeling position, inserts a stick of lighted incense in to
the burner..." Wu Wei
Cách khn: " Mượn Người vt bói ln (2 ln) Tôi (chc tước, tên h) vì vic (chi đó) chưa biết nên hay không? Vy nên đem li nghi hoc hi thn linh! Vic sẽ lành d, được mt, hi tiếc hay lo sợ Người có linh thiêng hãy báo cho rõ!" (**)
"Giả nhĩ thái phệ hu thường. Giả nhĩ thái phệ hu thường. Mỗ (quan tính danh) kim dĩ mỗ sự vị tri khả ph. Viên cht sở nghi vu thn vu linh. Cát hung đc tht, hi lu ưu ngu, duy nhĩ hu thn, thượng minh cáo chi"
Sau khi khn xong, bt đu lp quẻ và đoán qu.
4/ Khi bói xong, thp mt nén nhang na, ly 3 ly. Xong ct dng cụ bói về li chổ cũ.

 B. CÁC PHUƠNG PHÁP LP QUẺ DCH

Người xưa biết hai cách bói: bói bng mu (mai) rùa gi là bc, bói bng cỏ thi gi là ph.
Cách bói ph, dùng bát quái mà đóan, gin dị hơn cách bói bc : Vì hình nét nt trên mu/yếm rùa đã không có hn, li khó bin gii, còn nhng quẻ và hào trong phép bói bng cỏ thi đã có hn, li na dưới mi qu, mi hào có li đóan sn, khi bói gp quẻ nào, hào nào, cứ theo li đóan sn đó mà suy lun, công vic dễ dàng hơn nhiu. Vì vy mà phép bói đó mi đu gi là d: dễ dàng. Ngày nay, để đơn gin hơn na, người ta dùng 3 đng tin, xúc sc, bài cào ...gieo ly qu.
Mun lp được qu, ta phi lp được 6 hào trước. Sau khi có được 6 hào, sp các hào này theo thứ tự từ dưới ngược lên trên, ta sẽ lp được mt quẻ bói Dich.

I. CÁCH LẬP HÀO

A. Cách lp bng cỏ thi
Cỏ thi (tiếng khoa hc gi là Achillea sbirica), mt thcây nhỏ cao khang mt thước như cây cúc, có hoa trng hoc hng nht, mở Trung quc. Dùng 50 cng cỏ thi, mi cng dài khong 8-10 inch ( khong 25-30 cm) (Nếu không có cỏ thi, ta có thể thay thế bng đũa tre vut nhli).
 Vt bói: Kinh Dch, 50 cng cỏ thi (hoc 50 cng đũa tre), giy bút.
 Để cho tin, ta quy ước các ngôn bàn tay trái : ngón tr(1), ngón gia (2), ngón áp út (3) và ngón út (4)
 Cn thao tác 3 ln mi được mt hào, nghĩa là 18 ln mi được mt quẻ bói Dch
1/ Cách lp hào sơ (hào 1)
a. Ln 1:
-- Trả 1 que bói (thẻ bói) li vào hp (hp đng các que bói), chỉ dùng 49 que bói thôi. Que ny tượng trưng cho Thái Cc (Observer: Người quan sát)
"One is symbolically laid aside and plays the role of Observer until your inquiry is completed. Because there is a spiritual value in laying aside the observer stalk,
I always pick it up at the end of my inquiry and thank it for its participation, and I thank the venerable ancientsages for their presence and assistance " Wu Wei

-- Giữ bó 49 que bói ở tay trái, suy nghĩ về câu hi được đt ra. Nhm mt li, luôn nghĩ về câu hi trong đu, dùng tay phi nm ly bt thn mt mớ que bói từ bó 49 que tay trái, ri tách ra . Lúc này ta được 2 mớ que bói: mớ tay trái và mớ tay phi. Đ mi mớ vào mt khay:
. Khay A: mớ tay trái ( tượng trưng cho Thiên)
. Khay B: mớ tay phi( tượng trưng cho Đa)
-- Ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (que ny tượng trưng cho Nhân)
-- Tay phi tách mớ A thành tng đt 4 que (tượng trưng cho 4 mùa) sao cho số que dư còn li là = < 4 (ít hơn hoc bng 4) Ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 2 và ngón 3 bàn tay trái.
-- Tay phi tách mớ B thành tng đt 4 que ging như trên (sao cho số que dư còn li là = < 4 ), ri ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 1 và ngón 2 bàn tay trái.
Tng số các que trên bàn tay trái là 5 hoac 9. Để số que này qua mt bên. Đó là kết quả ln 1
b. Ln 2:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có 44 hoc 40 que (Do 49 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 1). Chia bt thn bó này thành hai mA và B, ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4. Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que 5 hoc 9 ca ln 1.
Đó là kết quả ln 2.
c. Ln 3:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có thể là 32 hoc 36 hoc 40 que (Do 44 que và 40 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 2 là 4 hoc 8) Chia bt thn bó này thành hai mớ A và B... (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4.
Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que ca ln 2.
Đó là kết quả ln 3.
Cng 3 kết quả trên, ta được mt hào. Da vào bng bói, ta biết nó là hào gì!

   BNG BÓI

6 lão âm (đng) -X-
7 thiếu dương (tĩnh) ___                 5 và 4 có trị số là 3
8 thiếu âm (tĩnh) _ _                        9 và 8 có trị số là 2
9 lão dương (đng) -O-
5 và 4 có trị số là 3, 9 và 8 có trị số là 2

Thí d: Ln 1 được 5 que, ln 2 được 8 que, ln 3 đuc 4 que. Vi 5 kể là 3, 8 kể là 2, 4 kể là 3, nên tng số 3 ln: 5+8+4 phi được kể là: 3+2+3 = 8
Vy hào mi lp, da vào bng bói, là hào Thiếu âm (tĩnh):  _ _
2/ Cách lp hào nhị (hào 2)
Gom li đủ 49 que bói, thao tác y ht như trên, sau 3 ln ta sẽ được mt tng số có thể là 6, 7, 8, hoac 9, ri căn cvào bng bói, ta sẽ biết nó là hào gì!
Các hào 3, 4, 5, 6 cũng lp y như vy! Tóm li mt 18 ln thao tác, ta có được 6 hào. Sp các hào này theo thứ tự tdưới ngược lên trên, ta lp được mt quẻ bói Dch.
(Xem thêm cách thứ ở phn ghi chú cui bài)

B. Cách lp bng gieo 3 đng tin
Người xưa bói quẻ dùng cỏ thi phi thông qua 3 ln din, 18 biến mi lp được mt qu.
Phương pháp bói đó không chỉ phc tp, lãng phí thi gian, mà còn khó nm bt.
Ngày nay không dùng cách bói đó na, mà dùng cách gieo ba đng tin vào lòng mt cái bát. Nó đơn gin hơn!
Trước khi lp quẻ phi chun bị ba đng tin ging nhau. Tt nht nên dùng đng tin "Càn Long thông bo", bi vì mt chính din ca nó là chữ "Càn".
Đng Càn Long thông bo được đúc bng đng, hình tròn và có lỗ vuông ở chính gia. Mt mt ghi bn chữ "Càn Long thông bo" bng chữ Hán, mt còn li có ha tiết ký hiu riêng ca đng tin. Nếu không có đng Càn Long ta có thể dùng đng quarter (25 cent US nếu bn sng ở M) Ta quy đnh:
- mt có chữ Càn Long thông bo (hoc đu hình ca đng quarter US) là mt nga: dương (H: Head),
- mt còn li có ha tiết (mt ghi năm ca đng quarter US) là mt sp: âm (T: Tail)
Trước khi bt đu gieo quẻ ta cn chun bị sn giy bút ghi rõ năm tháng, ngày giờ gieo qu, và 1 cái bát (đĩa) sch để ta gieo 3 đng tin đó xung.
Trước khi gieo qu, ta tiến hành nghi thc như đã nói trên, sau đó bt đu gieo đng tin. Nhớ là phi tht thành tâm khn vái, nếu không sẽ không được như ý mun!
1/ Bước thứ nht là khi qu.
Xem quẻ coi trng "tâm thành thì linh ng" nên trước khi gieo quẻ phi tht tĩnh tâm, nhm đc vic mình mun hi. Sau khi nim xong, thì có thể bỏ ba đng tin vào trong lòng bàn tay lc qua lc li, sau đó gieo cả 3 đng tin xung đĩa, ri quan sát mt úp nga ca đng tin. Lúc này có thể xut hin 4 tình hung như sau:
-- 1 đng sp (H H T : dương dương âm) là hào thiếu dương (tĩnh) ___
-- 2 đng sp (H T T : dương âm âm) là hào thiếu âm (tĩnh) _ _
-- 3 đng đu sp (T T T : âm âm âm) là hào lão âm (đng) -X-
-- 3 đng đu nga (H H H : dương dương dương) là hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ 1, ta được hào 1 ( âm hoc dương, tĩnh hoc đng)
Gieo tng cng 6 ln như vy, ta sẽ được 6 hào.
2/ Bước thứ hai là vẻ hào.
Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẻ hào cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên.. Chng các hào theo thứ tư từ dưới lên thì lp được quẻ Dch. Quẻ chủ (Qugc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

C. Cách lp bng gieo xúc sc
Như đã biếở trên, số (vị trí) lẻ (1, 3, 5) là dương và số (vtrí) chn (2, 4, 6) là âm
Vi phương pháp này ta dùng 3 con xúc sc. Chỉ quan tâm đến chẵn lẻ.
Khi đã tp trung ý nim xong ta lc đu 3 con xúc sc, va lc va tp trung ý nim về vic hi, sau đó gieo cả 3 xung đĩa. Nếu:
- lẻ nhiều hơn: hào thiếu dương (tĩnh) ___
- chẵn nhiều hơn: hào thiếu âm (tĩnh) _ _
- cả 3 con đu là chẵn: hào lão âm (đng) -X-
- cả 3 con đu là lẻ: hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ nht, ta được mt hào (hào 1).
Gieo thêm 5 ln na, ta được thêm 5 hào (2---.>. 6) Tng số 6 hào này sẽ lp đuc qu
Trong các cách lp quẻ Dch, cách dùng 50 que cỏ thi (50 que tre) phc tp và mt thi gian nht. Tuy nhiên, nó to cng tt nht!

II. CÁCH VẼ HÀO - LẬP QUẺ BÓI

Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẽ hào, cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên. Vẽ các hào theo thtự này thì lp được quẻ Dch.
Thí d: Ln đu bn được mt hào âm tĩnh, ln thứ nhì được mt hào dương tĩnh, ln thứ ba được mt hào âm tĩnh, ln thứ tư, thứ năm, thứ sáu đu được nhng hào dương tĩnh, thì khi vch xong các nét, bn được quẻ Thiên Thy Tng dưới đây:

   
    (Hình 1: quẻ Thiên Thy Tng)

Quẻ này là mt quẻ tĩnh, vì không có hào nào đng c.
Nếu ln gieo thứ năm, bn được hào dương đng, thì cũng vn là quẻ Thiên thy Tng, nhưng có hào 5 đng, quTng này đng. Đng thì biến: Dương đng thì biến thành âm, ngược li nếu âm đng thì biến thành dương.
Đây là dương đng, vy hào 5 biến thành âm, và bn được quẻ biến như sau: Quẻ đó là quẻ Ha Thy Vị Tế. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra quẻ Ha Thy Vị Tế.̣

    
(Hình 2: quẻ Thiên Thủy Tụng biến ra quẻ Hỏa Thủy Vị Tế)

Nếu gieo ln thứ nht, bn đựơc hào âm đng. Cũng vn là quẻ Thiên Thy Tng, nhưng có hào 1 đng. Hào 1 là âm đng sẽ biến thành dương, và thành quẻ biến như sau:

     
    (Hình 3: quẻ Thiên Trch Lí)

Quẻ đó là quẻ Thiên Trch Lí. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra qu
Thiên Trch Lí.

Quẻ chủ (Quẻ gc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

       ĐỒ BIU 64 QU
       
                     (Hình 4: bản đồ 64 quẻ)

Khi biết đuc Ni quái và Ngoi quái, căn cứ vào ĐBiu 64 Quẻ trên (và ở phần I), ta sẽ xác đnh được tên gi và số ca quẻ đã lp!
...
(còn tiếp)

Nguyên Lc                                                                         
Tham Kho: 
Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng, Đông A Sáng, Internet, Facebook...

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (bài 3) - Nguyên Lạc

Kinh Dịch nên được bọc lại sạch sẽ bằng vải hay lụa (lụa điều - rose silk- tốt nhất) và để ở chỗ cao thích hợp, không được thấp hơn vai người lớn đứng thẳng.


QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (Bài 3)
                                         
            Tác giả: Nguyên Lạc
                          (Bài 3)

Trước khi vào bài, tặng bạn câu này:
Tôi tin rằng trong tất cả mọi trình độ của xã hội – gia đình, quốc gia, và quốc tế – chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn là lòng đại bi. Không nhất thiết để đi theo một tôn giáo, hay tin tưởng trong một hệ tư tưởng nào. Điều quan trọng là phát triển những phẩm chất nhân bản tối đa như có thể. Từ bi, là điều đôi khi tôi cũng gọi là tình cảm con người, là nhân tố quyết định của đời sống chúng ta!   (Đạt Lai Lạt Ma)
                                                   ***
Bạn hiền! thế là chúng ta đã dạo vòng qua đại cương về Dịch! Đó là những điểm cần cho chúng ta đi vào phần rất lý thú: Bói quẻ và Giải đoán. Nếu các bạn chưa thông, xin các bạn trở ngược lại nghiên cứu thêm lần nữa.

 Phần II. BÓI QUẺ DCH

 A. NGHI THC BÓI và LUT CNG

Vic bói mun thành công phi có lễ nghi và thành khn. Trong bói ( bc, ph...) có lut cng. Người xin qu(the inquirer) để bói phi cm (tc là thành khn) thì thn minh (Dch) mng (đáp ng, trả li). Sự thành khn phi thể hin cụ th, từ thái độ trân trng vt để bói cho đến nghi thc tiến hành phép bói:

1. Khi không dùng, Kinh Dch nên được bc li sch sẽ bng vi hay la (la điu - rose silk- tt nht) và để ở chỗ cao thích hp, không được thp hơn vai người ln đng thng. Các thẻ bói (nếu bói bng cỏ thi) hoc ba đng tin (nếu bói bng đng tin) được đt trong hp có np đy và không được dùng cho mc đích khác.
Đt hp ny kế bên quyn Kinh Dch.

2. Ra tay sch s, trước khi lp qu. Tri mt tm vi (hay giy) sch lên mt cái bàn ở gia phòng. Đt bc Kinh lên bàn, tháo vi la bc Kinh và tri rng ra, xoay Kinh Dch sao cho Kình hướng về phía Nam (nghĩa là người đng mt hướng về hướng Bc đc thy chữ trên Kinh in thun). Dưới Kinh mt chút, về phía Nam, đt mt bát nhang, hp đng thẻ bói (hoc đng tin) hai khay nhỏ (nếu bói bng cỏ thi) hoc mt cái bát (nếu bói bng đng tin) và giy bút.
"When about to make use of it, the inquirer, after washing his hands, unwraps it (rose silk) and spreads out the wrapper like a tablecloth between the book and the surface upon Which it is to rest (the belief that a sacred object, when placed in contact with a ritually unpure surface , loses something of its virtue is by no means confined to the Chinese)" Wu Wei
3/ Người xin quẻ đứng trước bàn, lưng hướng về phía Nam (tc nhiên mt hướng về hướng Bc) quỳ xung ri ly 3 ly. Ly xong, vở vị trí qùy, đt nhang và khn (khn thm hoc ra tiếng, tùy). Trong lúc khn, tay phi cm bó thẻ bói (50 th), đt nm ngang, hoc 3 đng tin, đo ba vòng theo chiu kim đng hồ trong khói nhang đang xông lên.
"... his face to the table and thus faces North. Making three full kowtows(=protrations
to the ground) And then, from a kneeling position, inserts a stick of lighted incense in to
the burner..." Wu Wei
Cách khn: " Mượn Người vt bói ln (2 ln) Tôi (chc tước, tên h) vì vic (chi đó) chưa biết nên hay không? Vy nên đem li nghi hoc hi thn linh! Vic sẽ lành d, được mt, hi tiếc hay lo sợ Người có linh thiêng hãy báo cho rõ!" (**)
"Giả nhĩ thái phệ hu thường. Giả nhĩ thái phệ hu thường. Mỗ (quan tính danh) kim dĩ mỗ sự vị tri khả ph. Viên cht sở nghi vu thn vu linh. Cát hung đc tht, hi lu ưu ngu, duy nhĩ hu thn, thượng minh cáo chi"
Sau khi khn xong, bt đu lp quẻ và đoán qu.
4/ Khi bói xong, thp mt nén nhang na, ly 3 ly. Xong ct dng cụ bói về li chổ cũ.

 B. CÁC PHUƠNG PHÁP LP QUẺ DCH

Người xưa biết hai cách bói: bói bng mu (mai) rùa gi là bc, bói bng cỏ thi gi là ph.
Cách bói ph, dùng bát quái mà đóan, gin dị hơn cách bói bc : Vì hình nét nt trên mu/yếm rùa đã không có hn, li khó bin gii, còn nhng quẻ và hào trong phép bói bng cỏ thi đã có hn, li na dưới mi qu, mi hào có li đóan sn, khi bói gp quẻ nào, hào nào, cứ theo li đóan sn đó mà suy lun, công vic dễ dàng hơn nhiu. Vì vy mà phép bói đó mi đu gi là d: dễ dàng. Ngày nay, để đơn gin hơn na, người ta dùng 3 đng tin, xúc sc, bài cào ...gieo ly qu.
Mun lp được qu, ta phi lp được 6 hào trước. Sau khi có được 6 hào, sp các hào này theo thứ tự từ dưới ngược lên trên, ta sẽ lp được mt quẻ bói Dich.

I. CÁCH LẬP HÀO

A. Cách lp bng cỏ thi
Cỏ thi (tiếng khoa hc gi là Achillea sbirica), mt thcây nhỏ cao khang mt thước như cây cúc, có hoa trng hoc hng nht, mở Trung quc. Dùng 50 cng cỏ thi, mi cng dài khong 8-10 inch ( khong 25-30 cm) (Nếu không có cỏ thi, ta có thể thay thế bng đũa tre vut nhli).
 Vt bói: Kinh Dch, 50 cng cỏ thi (hoc 50 cng đũa tre), giy bút.
 Để cho tin, ta quy ước các ngôn bàn tay trái : ngón tr(1), ngón gia (2), ngón áp út (3) và ngón út (4)
 Cn thao tác 3 ln mi được mt hào, nghĩa là 18 ln mi được mt quẻ bói Dch
1/ Cách lp hào sơ (hào 1)
a. Ln 1:
-- Trả 1 que bói (thẻ bói) li vào hp (hp đng các que bói), chỉ dùng 49 que bói thôi. Que ny tượng trưng cho Thái Cc (Observer: Người quan sát)
"One is symbolically laid aside and plays the role of Observer until your inquiry is completed. Because there is a spiritual value in laying aside the observer stalk,
I always pick it up at the end of my inquiry and thank it for its participation, and I thank the venerable ancientsages for their presence and assistance " Wu Wei

-- Giữ bó 49 que bói ở tay trái, suy nghĩ về câu hi được đt ra. Nhm mt li, luôn nghĩ về câu hi trong đu, dùng tay phi nm ly bt thn mt mớ que bói từ bó 49 que tay trái, ri tách ra . Lúc này ta được 2 mớ que bói: mớ tay trái và mớ tay phi. Đ mi mớ vào mt khay:
. Khay A: mớ tay trái ( tượng trưng cho Thiên)
. Khay B: mớ tay phi( tượng trưng cho Đa)
-- Ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (que ny tượng trưng cho Nhân)
-- Tay phi tách mớ A thành tng đt 4 que (tượng trưng cho 4 mùa) sao cho số que dư còn li là = < 4 (ít hơn hoc bng 4) Ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 2 và ngón 3 bàn tay trái.
-- Tay phi tách mớ B thành tng đt 4 que ging như trên (sao cho số que dư còn li là = < 4 ), ri ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 1 và ngón 2 bàn tay trái.
Tng số các que trên bàn tay trái là 5 hoac 9. Để số que này qua mt bên. Đó là kết quả ln 1
b. Ln 2:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có 44 hoc 40 que (Do 49 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 1). Chia bt thn bó này thành hai mA và B, ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4. Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que 5 hoc 9 ca ln 1.
Đó là kết quả ln 2.
c. Ln 3:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có thể là 32 hoc 36 hoc 40 que (Do 44 que và 40 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 2 là 4 hoc 8) Chia bt thn bó này thành hai mớ A và B... (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4.
Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que ca ln 2.
Đó là kết quả ln 3.
Cng 3 kết quả trên, ta được mt hào. Da vào bng bói, ta biết nó là hào gì!

   BNG BÓI

6 lão âm (đng) -X-
7 thiếu dương (tĩnh) ___                 5 và 4 có trị số là 3
8 thiếu âm (tĩnh) _ _                        9 và 8 có trị số là 2
9 lão dương (đng) -O-
5 và 4 có trị số là 3, 9 và 8 có trị số là 2

Thí d: Ln 1 được 5 que, ln 2 được 8 que, ln 3 đuc 4 que. Vi 5 kể là 3, 8 kể là 2, 4 kể là 3, nên tng số 3 ln: 5+8+4 phi được kể là: 3+2+3 = 8
Vy hào mi lp, da vào bng bói, là hào Thiếu âm (tĩnh):  _ _
2/ Cách lp hào nhị (hào 2)
Gom li đủ 49 que bói, thao tác y ht như trên, sau 3 ln ta sẽ được mt tng số có thể là 6, 7, 8, hoac 9, ri căn cvào bng bói, ta sẽ biết nó là hào gì!
Các hào 3, 4, 5, 6 cũng lp y như vy! Tóm li mt 18 ln thao tác, ta có được 6 hào. Sp các hào này theo thứ tự tdưới ngược lên trên, ta lp được mt quẻ bói Dch.
(Xem thêm cách thứ ở phn ghi chú cui bài)

B. Cách lp bng gieo 3 đng tin
Người xưa bói quẻ dùng cỏ thi phi thông qua 3 ln din, 18 biến mi lp được mt qu.
Phương pháp bói đó không chỉ phc tp, lãng phí thi gian, mà còn khó nm bt.
Ngày nay không dùng cách bói đó na, mà dùng cách gieo ba đng tin vào lòng mt cái bát. Nó đơn gin hơn!
Trước khi lp quẻ phi chun bị ba đng tin ging nhau. Tt nht nên dùng đng tin "Càn Long thông bo", bi vì mt chính din ca nó là chữ "Càn".
Đng Càn Long thông bo được đúc bng đng, hình tròn và có lỗ vuông ở chính gia. Mt mt ghi bn chữ "Càn Long thông bo" bng chữ Hán, mt còn li có ha tiết ký hiu riêng ca đng tin. Nếu không có đng Càn Long ta có thể dùng đng quarter (25 cent US nếu bn sng ở M) Ta quy đnh:
- mt có chữ Càn Long thông bo (hoc đu hình ca đng quarter US) là mt nga: dương (H: Head),
- mt còn li có ha tiết (mt ghi năm ca đng quarter US) là mt sp: âm (T: Tail)
Trước khi bt đu gieo quẻ ta cn chun bị sn giy bút ghi rõ năm tháng, ngày giờ gieo qu, và 1 cái bát (đĩa) sch để ta gieo 3 đng tin đó xung.
Trước khi gieo qu, ta tiến hành nghi thc như đã nói trên, sau đó bt đu gieo đng tin. Nhớ là phi tht thành tâm khn vái, nếu không sẽ không được như ý mun!
1/ Bước thứ nht là khi qu.
Xem quẻ coi trng "tâm thành thì linh ng" nên trước khi gieo quẻ phi tht tĩnh tâm, nhm đc vic mình mun hi. Sau khi nim xong, thì có thể bỏ ba đng tin vào trong lòng bàn tay lc qua lc li, sau đó gieo cả 3 đng tin xung đĩa, ri quan sát mt úp nga ca đng tin. Lúc này có thể xut hin 4 tình hung như sau:
-- 1 đng sp (H H T : dương dương âm) là hào thiếu dương (tĩnh) ___
-- 2 đng sp (H T T : dương âm âm) là hào thiếu âm (tĩnh) _ _
-- 3 đng đu sp (T T T : âm âm âm) là hào lão âm (đng) -X-
-- 3 đng đu nga (H H H : dương dương dương) là hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ 1, ta được hào 1 ( âm hoc dương, tĩnh hoc đng)
Gieo tng cng 6 ln như vy, ta sẽ được 6 hào.
2/ Bước thứ hai là vẻ hào.
Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẻ hào cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên.. Chng các hào theo thứ tư từ dưới lên thì lp được quẻ Dch. Quẻ chủ (Qugc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

C. Cách lp bng gieo xúc sc
Như đã biếở trên, số (vị trí) lẻ (1, 3, 5) là dương và số (vtrí) chn (2, 4, 6) là âm
Vi phương pháp này ta dùng 3 con xúc sc. Chỉ quan tâm đến chẵn lẻ.
Khi đã tp trung ý nim xong ta lc đu 3 con xúc sc, va lc va tp trung ý nim về vic hi, sau đó gieo cả 3 xung đĩa. Nếu:
- lẻ nhiều hơn: hào thiếu dương (tĩnh) ___
- chẵn nhiều hơn: hào thiếu âm (tĩnh) _ _
- cả 3 con đu là chẵn: hào lão âm (đng) -X-
- cả 3 con đu là lẻ: hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ nht, ta được mt hào (hào 1).
Gieo thêm 5 ln na, ta được thêm 5 hào (2---.>. 6) Tng số 6 hào này sẽ lp đuc qu
Trong các cách lp quẻ Dch, cách dùng 50 que cỏ thi (50 que tre) phc tp và mt thi gian nht. Tuy nhiên, nó to cng tt nht!

II. CÁCH VẼ HÀO - LẬP QUẺ BÓI

Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẽ hào, cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên. Vẽ các hào theo thtự này thì lp được quẻ Dch.
Thí d: Ln đu bn được mt hào âm tĩnh, ln thứ nhì được mt hào dương tĩnh, ln thứ ba được mt hào âm tĩnh, ln thứ tư, thứ năm, thứ sáu đu được nhng hào dương tĩnh, thì khi vch xong các nét, bn được quẻ Thiên Thy Tng dưới đây:

   
    (Hình 1: quẻ Thiên Thy Tng)

Quẻ này là mt quẻ tĩnh, vì không có hào nào đng c.
Nếu ln gieo thứ năm, bn được hào dương đng, thì cũng vn là quẻ Thiên thy Tng, nhưng có hào 5 đng, quTng này đng. Đng thì biến: Dương đng thì biến thành âm, ngược li nếu âm đng thì biến thành dương.
Đây là dương đng, vy hào 5 biến thành âm, và bn được quẻ biến như sau: Quẻ đó là quẻ Ha Thy Vị Tế. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra quẻ Ha Thy Vị Tế.̣

    
(Hình 2: quẻ Thiên Thủy Tụng biến ra quẻ Hỏa Thủy Vị Tế)

Nếu gieo ln thứ nht, bn đựơc hào âm đng. Cũng vn là quẻ Thiên Thy Tng, nhưng có hào 1 đng. Hào 1 là âm đng sẽ biến thành dương, và thành quẻ biến như sau:

     
    (Hình 3: quẻ Thiên Trch Lí)

Quẻ đó là quẻ Thiên Trch Lí. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra qu
Thiên Trch Lí.

Quẻ chủ (Quẻ gc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

       ĐỒ BIU 64 QU
       
                     (Hình 4: bản đồ 64 quẻ)

Khi biết đuc Ni quái và Ngoi quái, căn cứ vào ĐBiu 64 Quẻ trên (và ở phần I), ta sẽ xác đnh được tên gi và số ca quẻ đã lp!
...
(còn tiếp)

Nguyên Lc                                                                         
Tham Kho: 
Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng, Đông A Sáng, Internet, Facebook...

BẢN TIN MỚI NHẤT

CHUYỆN ÍT NGƯỜI BIẾT VỀ CON NÒNG NỌC "POLLYWOG"

Tui thường tự cho mình là 1 con nhái, lúc nào cũng muốn to bằng con bò!

Xem Thêm

Người lính, sống chiến đấu, chết linh thiêng - Phan Nhật Nam

Những ngày Tháng Tư, Năm năm 1976, đám tù cấp đại úy ở Trại Long Giao, Long Khánh rơi vào tình trạng “chết trong cảnh sống”

Xem Thêm

BIỂN MƯA - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đồi hoang ánh lửa mịt mùng Sao anh không đến soi lòng cạn chưa

Xem Thêm

CÔ GÁI BÁN DON - Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích

Đến định cư tại miền Bắc California Hoa Kỳ hơn nửa năm, bỗng một hôm, tôi nhận được cú điện thoại của Thung từ Texas gọi qua.

Xem Thêm

PHÓ ĐỀ ĐỐC HOÀNG CƠ MINH Phan Lạc Tiếp

Thay cho một nén hương tưởng niệm, nghiêng mình kính cẩn trước anh linh của một vị chỉ huy mẫu mực, một vị tướng can trường, một tấm gương thanh liêm và trong sáng của Hải Quân Việt Nam Cộng Hoà.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 20/09/2019

Hội nghị thường niên Công đảng Anh và vấn đề Brexit

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :NĂM ĐIỀU NGŨ GIÁC ĐÀI KHÔNG NÓI RÕ CHO CHÚNG TA VỀ QUÂN ĐỘI TRUNG CỘNG

Tay Phuong da bi am anh chet nguoi boi cau tuyen bo cua Bonapat:"hay de con rong no ngu,dung danh thuc no..."Ho quen rang,con rong nay da bi bat quoc phan thay,ho quen rang du la rong lua,to gap nhieu lan hon anh chang be ti AN NAM,da bi chang be ti nay danh cho xieu veo.Tat ca deu chung qui,BOI HAM TIEN,ham dut lot,ma da nuoi duong con rong lon nay ( duong ho di hoa )ma de thiet hai hon gap ngan lan cho hau the.Nguoi TAY PHUONG phai chiu trach nhiem ro rang ve thai do va y chi,hanh dong ve LOI NHUAN cua minh ma tan hai bao nhieu sinh mang.Nguoi An do co cau cham ngon :" noi dau co nguoi da trang,noi do co chien tranh "O tai My,qua nhieu doi chanh phu can dai,nhung nguoi dung dau da nhan hoi lo,tai loi bat minh de pha hoai dat nuoc,dang phai thi chung tay dua nguoi bat hop phap nhap lau de lay phieu...TIEN...TIEN...TIEN...

Xem Thêm

Đề bài :Ảnh xưa: Sinh viên VNCH biểu tình chống Trung Quốc năm 1974

Rất xúc động với những hình ảnh lịch sử này, Sinh viên Việt Nam ngày xưa về căn bản giáo dục khác xa du sinh vc bây giờ.  Nhìn những bức hình này và tấm hình sinh viên sau khi miền Nam thất thủ chít khăn tang mang quốc kỷ VN tuần hành trên đường phố Paris mà ngậm ngùi cho nền văn hóa 4000 năm hiện nay dưới chế độ cộng sản đã mất hết rồi.

Xem Thêm

Đề bài :Nỗi Đau Còn Đó (Tình Yêu Thời Chinh Chiến ) - Nguyên Quân

Thấy viết là "tên Tr/úy trưởng ban ..." nghe quen quen đâu đó lúc còn trong tù phải nghe sách bọn VC viết về VNCH...Chả biết người viết thuộc giới nào...Hihii...

Xem Thêm

Đề bài :Lấy chồng, Lấy vợ Mễ

We been married 37 years .. she younger me 19 years.

Xem Thêm

Đề bài :CÁI GIÁ PHẢI TRẢ CHO NHỮNG KẺ NGẬM TIỀN TÀU CỘNG

Cai gia phai tra nay suy ra van con nhe heu,hay hoi uranium-hay hoi vai tram trieu duoc cho di dau?hau hoi vi sao ong dai su bi giet va binh linh bi keo xac khap thanh pho,hay hoi vi sao tau duoc vao wto...va ca tram cau hoi quan trong khac va nhu moi day,ten ty phu tu tu (?)Khi loi tat ca nhung mo am cua cac dang bac tai to,mat nhon thi cai gia phai tra no "be" hon nhieu,be vao nhung ca nhan,nhung chuc vi to dung,co an thi phai co tra. THIEN VONG KHOI KHOI.

Xem Thêm

Đề bài :Thế giới hôm nay: 03/09/2019

Don duong ! De nhat phu nhan chac khong thich hop voi chinh tri,chi thich hop voi tung quan.Di theo chong va la cai bong do dan cho nhung cau tuyen bo thieu than trong cua ong gia da hon that thap.Co con gai nang no ve Phuong dien kinh doanh nhieu hon la chinh tri,nhung bong hong nay co nhieu loi the,de dang deal voi cac dang nam nhi,con trai thi de bi mai suy,ong gia khong the kinh doanh,nhung cac dua con no dau co lam T.T ?no dau co lien quan gi den chinh tri,chinh em.No dau co dai ma dua dau ra cho nguoi con LUA nam toc, the ma co con gai nay lam duoc nhieu chuyen,ong con re thi lo ben trung dong,hai ong con trai thi...chung may ra sau lung bo,an chac.Ong Trump chi lanh luong 01 dollar tuong trung,thi cung phai co cho de nuong tua chu,khong co banh mi nhai,suc dau ma lam viec ? vay thoi ! chuc co gai ruou luon gat hai thanh cong,co co thanh cong thi bo co cung duoc an tam va nho do ong gia co thoi gian suy nghi nhieu tro hay hon voi bon xa nghia.

Xem Thêm

Đề bài :Kem Sài Gòn , kem Hà Lội

Gioi oi ! khen em khong het,no long nao lai nem da em ? Co em con rat gioi tieng viet,van phong ro rang.Em qua gioi khi doi choi voi con me Bac ky nay.Nhung cung con may Phuoc cho em,no ma tum lai nhu con me Hien cong an nao do la em toi doi.Can than nhe em gai ve xu cong san no len toi thien dang em a ! Chuc em di den noi,ve den chon,moi su bang an.

Xem Thêm

TIN MỚI

Thế giới hôm nay: 20/09/2019

Hội nghị thường niên Công đảng Anh và vấn đề Brexit

Xem Thêm

Gió lạnh đầu mùa- Ngân Sơn

( HNPD ) Ngàn trước ngàn sau vẫn thế này.

Xem Thêm

THU ĐỢI NGOÀI HIÊN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mầu nơi Tây Trúc mơ hồ khói Sách ở Tràng An chất ngất thành

Xem Thêm

Khổng Tử và người học trò tên Mỗ muốn làm Thầy

Khổng Tử có học trò tên Mỗ, người nước Đằng. Mỗ học vào loại trung bình, song luôn luôn tự cho mình là giỏi nhất.

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 19/09/2019

Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu Bộ Tài chính gia tăng “mạnh mẽ” các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Iran.

Xem Thêm

BÀN CỜ VENEZUELA ĐÃ XONG GUAIDO NẮM QUYỀN CHẤP CHÍNH

AFP đưa tin Quốc hội Venezuela ngày 17/9/2019 đã PHÊ CHUẨN Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời.

Xem Thêm

Lão Phan giới thiệu đấy nghe !

(HNPD) Tức chết , phe ta vưỡn…bậc Thầy ! Không tin, coi thử tí dưới đây !

Xem Thêm

BÀI CA CỦA NGƯỜI DU TỬ - Thái Phương

Người con nào thì cũng thương mẹ

Xem Thêm

THU TIỄN - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Chưa hết trăm năm mà lỗi hẹn Đành thôi, lưới mộng lại buông tơ ...

Xem Thêm

XẾ BÓNG CUỘC ĐỜI - Phan

Hồi mới qua Mỹ, lần đầu thấy tấm bảng ghi là "Estate Sale" cắm ở góc đường, tôi đoán là một hình thức bán bớt đồ cũ trong nhà.

Xem Thêm