Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh

QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (bài 3) - Nguyên Lạc

Kinh Dịch nên được bọc lại sạch sẽ bằng vải hay lụa (lụa điều - rose silk- tốt nhất) và để ở chỗ cao thích hợp, không được thấp hơn vai người lớn đứng thẳng.


QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (Bài 3)
                                         
            Tác giả: Nguyên Lạc
                          (Bài 3)

Trước khi vào bài, tặng bạn câu này:
Tôi tin rằng trong tất cả mọi trình độ của xã hội – gia đình, quốc gia, và quốc tế – chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn là lòng đại bi. Không nhất thiết để đi theo một tôn giáo, hay tin tưởng trong một hệ tư tưởng nào. Điều quan trọng là phát triển những phẩm chất nhân bản tối đa như có thể. Từ bi, là điều đôi khi tôi cũng gọi là tình cảm con người, là nhân tố quyết định của đời sống chúng ta!   (Đạt Lai Lạt Ma)
                                                   ***
Bạn hiền! thế là chúng ta đã dạo vòng qua đại cương về Dịch! Đó là những điểm cần cho chúng ta đi vào phần rất lý thú: Bói quẻ và Giải đoán. Nếu các bạn chưa thông, xin các bạn trở ngược lại nghiên cứu thêm lần nữa.

 Phần II. BÓI QUẺ DCH

 A. NGHI THC BÓI và LUT CNG

Vic bói mun thành công phi có lễ nghi và thành khn. Trong bói ( bc, ph...) có lut cng. Người xin qu(the inquirer) để bói phi cm (tc là thành khn) thì thn minh (Dch) mng (đáp ng, trả li). Sự thành khn phi thể hin cụ th, từ thái độ trân trng vt để bói cho đến nghi thc tiến hành phép bói:

1. Khi không dùng, Kinh Dch nên được bc li sch sẽ bng vi hay la (la điu - rose silk- tt nht) và để ở chỗ cao thích hp, không được thp hơn vai người ln đng thng. Các thẻ bói (nếu bói bng cỏ thi) hoc ba đng tin (nếu bói bng đng tin) được đt trong hp có np đy và không được dùng cho mc đích khác.
Đt hp ny kế bên quyn Kinh Dch.

2. Ra tay sch s, trước khi lp qu. Tri mt tm vi (hay giy) sch lên mt cái bàn ở gia phòng. Đt bc Kinh lên bàn, tháo vi la bc Kinh và tri rng ra, xoay Kinh Dch sao cho Kình hướng về phía Nam (nghĩa là người đng mt hướng về hướng Bc đc thy chữ trên Kinh in thun). Dưới Kinh mt chút, về phía Nam, đt mt bát nhang, hp đng thẻ bói (hoc đng tin) hai khay nhỏ (nếu bói bng cỏ thi) hoc mt cái bát (nếu bói bng đng tin) và giy bút.
"When about to make use of it, the inquirer, after washing his hands, unwraps it (rose silk) and spreads out the wrapper like a tablecloth between the book and the surface upon Which it is to rest (the belief that a sacred object, when placed in contact with a ritually unpure surface , loses something of its virtue is by no means confined to the Chinese)" Wu Wei
3/ Người xin quẻ đứng trước bàn, lưng hướng về phía Nam (tc nhiên mt hướng về hướng Bc) quỳ xung ri ly 3 ly. Ly xong, vở vị trí qùy, đt nhang và khn (khn thm hoc ra tiếng, tùy). Trong lúc khn, tay phi cm bó thẻ bói (50 th), đt nm ngang, hoc 3 đng tin, đo ba vòng theo chiu kim đng hồ trong khói nhang đang xông lên.
"... his face to the table and thus faces North. Making three full kowtows(=protrations
to the ground) And then, from a kneeling position, inserts a stick of lighted incense in to
the burner..." Wu Wei
Cách khn: " Mượn Người vt bói ln (2 ln) Tôi (chc tước, tên h) vì vic (chi đó) chưa biết nên hay không? Vy nên đem li nghi hoc hi thn linh! Vic sẽ lành d, được mt, hi tiếc hay lo sợ Người có linh thiêng hãy báo cho rõ!" (**)
"Giả nhĩ thái phệ hu thường. Giả nhĩ thái phệ hu thường. Mỗ (quan tính danh) kim dĩ mỗ sự vị tri khả ph. Viên cht sở nghi vu thn vu linh. Cát hung đc tht, hi lu ưu ngu, duy nhĩ hu thn, thượng minh cáo chi"
Sau khi khn xong, bt đu lp quẻ và đoán qu.
4/ Khi bói xong, thp mt nén nhang na, ly 3 ly. Xong ct dng cụ bói về li chổ cũ.

 B. CÁC PHUƠNG PHÁP LP QUẺ DCH

Người xưa biết hai cách bói: bói bng mu (mai) rùa gi là bc, bói bng cỏ thi gi là ph.
Cách bói ph, dùng bát quái mà đóan, gin dị hơn cách bói bc : Vì hình nét nt trên mu/yếm rùa đã không có hn, li khó bin gii, còn nhng quẻ và hào trong phép bói bng cỏ thi đã có hn, li na dưới mi qu, mi hào có li đóan sn, khi bói gp quẻ nào, hào nào, cứ theo li đóan sn đó mà suy lun, công vic dễ dàng hơn nhiu. Vì vy mà phép bói đó mi đu gi là d: dễ dàng. Ngày nay, để đơn gin hơn na, người ta dùng 3 đng tin, xúc sc, bài cào ...gieo ly qu.
Mun lp được qu, ta phi lp được 6 hào trước. Sau khi có được 6 hào, sp các hào này theo thứ tự từ dưới ngược lên trên, ta sẽ lp được mt quẻ bói Dich.

I. CÁCH LẬP HÀO

A. Cách lp bng cỏ thi
Cỏ thi (tiếng khoa hc gi là Achillea sbirica), mt thcây nhỏ cao khang mt thước như cây cúc, có hoa trng hoc hng nht, mở Trung quc. Dùng 50 cng cỏ thi, mi cng dài khong 8-10 inch ( khong 25-30 cm) (Nếu không có cỏ thi, ta có thể thay thế bng đũa tre vut nhli).
 Vt bói: Kinh Dch, 50 cng cỏ thi (hoc 50 cng đũa tre), giy bút.
 Để cho tin, ta quy ước các ngôn bàn tay trái : ngón tr(1), ngón gia (2), ngón áp út (3) và ngón út (4)
 Cn thao tác 3 ln mi được mt hào, nghĩa là 18 ln mi được mt quẻ bói Dch
1/ Cách lp hào sơ (hào 1)
a. Ln 1:
-- Trả 1 que bói (thẻ bói) li vào hp (hp đng các que bói), chỉ dùng 49 que bói thôi. Que ny tượng trưng cho Thái Cc (Observer: Người quan sát)
"One is symbolically laid aside and plays the role of Observer until your inquiry is completed. Because there is a spiritual value in laying aside the observer stalk,
I always pick it up at the end of my inquiry and thank it for its participation, and I thank the venerable ancientsages for their presence and assistance " Wu Wei

-- Giữ bó 49 que bói ở tay trái, suy nghĩ về câu hi được đt ra. Nhm mt li, luôn nghĩ về câu hi trong đu, dùng tay phi nm ly bt thn mt mớ que bói từ bó 49 que tay trái, ri tách ra . Lúc này ta được 2 mớ que bói: mớ tay trái và mớ tay phi. Đ mi mớ vào mt khay:
. Khay A: mớ tay trái ( tượng trưng cho Thiên)
. Khay B: mớ tay phi( tượng trưng cho Đa)
-- Ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (que ny tượng trưng cho Nhân)
-- Tay phi tách mớ A thành tng đt 4 que (tượng trưng cho 4 mùa) sao cho số que dư còn li là = < 4 (ít hơn hoc bng 4) Ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 2 và ngón 3 bàn tay trái.
-- Tay phi tách mớ B thành tng đt 4 que ging như trên (sao cho số que dư còn li là = < 4 ), ri ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 1 và ngón 2 bàn tay trái.
Tng số các que trên bàn tay trái là 5 hoac 9. Để số que này qua mt bên. Đó là kết quả ln 1
b. Ln 2:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có 44 hoc 40 que (Do 49 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 1). Chia bt thn bó này thành hai mA và B, ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4. Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que 5 hoc 9 ca ln 1.
Đó là kết quả ln 2.
c. Ln 3:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có thể là 32 hoc 36 hoc 40 que (Do 44 que và 40 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 2 là 4 hoc 8) Chia bt thn bó này thành hai mớ A và B... (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4.
Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que ca ln 2.
Đó là kết quả ln 3.
Cng 3 kết quả trên, ta được mt hào. Da vào bng bói, ta biết nó là hào gì!

   BNG BÓI

6 lão âm (đng) -X-
7 thiếu dương (tĩnh) ___                 5 và 4 có trị số là 3
8 thiếu âm (tĩnh) _ _                        9 và 8 có trị số là 2
9 lão dương (đng) -O-
5 và 4 có trị số là 3, 9 và 8 có trị số là 2

Thí d: Ln 1 được 5 que, ln 2 được 8 que, ln 3 đuc 4 que. Vi 5 kể là 3, 8 kể là 2, 4 kể là 3, nên tng số 3 ln: 5+8+4 phi được kể là: 3+2+3 = 8
Vy hào mi lp, da vào bng bói, là hào Thiếu âm (tĩnh):  _ _
2/ Cách lp hào nhị (hào 2)
Gom li đủ 49 que bói, thao tác y ht như trên, sau 3 ln ta sẽ được mt tng số có thể là 6, 7, 8, hoac 9, ri căn cvào bng bói, ta sẽ biết nó là hào gì!
Các hào 3, 4, 5, 6 cũng lp y như vy! Tóm li mt 18 ln thao tác, ta có được 6 hào. Sp các hào này theo thứ tự tdưới ngược lên trên, ta lp được mt quẻ bói Dch.
(Xem thêm cách thứ ở phn ghi chú cui bài)

B. Cách lp bng gieo 3 đng tin
Người xưa bói quẻ dùng cỏ thi phi thông qua 3 ln din, 18 biến mi lp được mt qu.
Phương pháp bói đó không chỉ phc tp, lãng phí thi gian, mà còn khó nm bt.
Ngày nay không dùng cách bói đó na, mà dùng cách gieo ba đng tin vào lòng mt cái bát. Nó đơn gin hơn!
Trước khi lp quẻ phi chun bị ba đng tin ging nhau. Tt nht nên dùng đng tin "Càn Long thông bo", bi vì mt chính din ca nó là chữ "Càn".
Đng Càn Long thông bo được đúc bng đng, hình tròn và có lỗ vuông ở chính gia. Mt mt ghi bn chữ "Càn Long thông bo" bng chữ Hán, mt còn li có ha tiết ký hiu riêng ca đng tin. Nếu không có đng Càn Long ta có thể dùng đng quarter (25 cent US nếu bn sng ở M) Ta quy đnh:
- mt có chữ Càn Long thông bo (hoc đu hình ca đng quarter US) là mt nga: dương (H: Head),
- mt còn li có ha tiết (mt ghi năm ca đng quarter US) là mt sp: âm (T: Tail)
Trước khi bt đu gieo quẻ ta cn chun bị sn giy bút ghi rõ năm tháng, ngày giờ gieo qu, và 1 cái bát (đĩa) sch để ta gieo 3 đng tin đó xung.
Trước khi gieo qu, ta tiến hành nghi thc như đã nói trên, sau đó bt đu gieo đng tin. Nhớ là phi tht thành tâm khn vái, nếu không sẽ không được như ý mun!
1/ Bước thứ nht là khi qu.
Xem quẻ coi trng "tâm thành thì linh ng" nên trước khi gieo quẻ phi tht tĩnh tâm, nhm đc vic mình mun hi. Sau khi nim xong, thì có thể bỏ ba đng tin vào trong lòng bàn tay lc qua lc li, sau đó gieo cả 3 đng tin xung đĩa, ri quan sát mt úp nga ca đng tin. Lúc này có thể xut hin 4 tình hung như sau:
-- 1 đng sp (H H T : dương dương âm) là hào thiếu dương (tĩnh) ___
-- 2 đng sp (H T T : dương âm âm) là hào thiếu âm (tĩnh) _ _
-- 3 đng đu sp (T T T : âm âm âm) là hào lão âm (đng) -X-
-- 3 đng đu nga (H H H : dương dương dương) là hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ 1, ta được hào 1 ( âm hoc dương, tĩnh hoc đng)
Gieo tng cng 6 ln như vy, ta sẽ được 6 hào.
2/ Bước thứ hai là vẻ hào.
Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẻ hào cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên.. Chng các hào theo thứ tư từ dưới lên thì lp được quẻ Dch. Quẻ chủ (Qugc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

C. Cách lp bng gieo xúc sc
Như đã biếở trên, số (vị trí) lẻ (1, 3, 5) là dương và số (vtrí) chn (2, 4, 6) là âm
Vi phương pháp này ta dùng 3 con xúc sc. Chỉ quan tâm đến chẵn lẻ.
Khi đã tp trung ý nim xong ta lc đu 3 con xúc sc, va lc va tp trung ý nim về vic hi, sau đó gieo cả 3 xung đĩa. Nếu:
- lẻ nhiều hơn: hào thiếu dương (tĩnh) ___
- chẵn nhiều hơn: hào thiếu âm (tĩnh) _ _
- cả 3 con đu là chẵn: hào lão âm (đng) -X-
- cả 3 con đu là lẻ: hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ nht, ta được mt hào (hào 1).
Gieo thêm 5 ln na, ta được thêm 5 hào (2---.>. 6) Tng số 6 hào này sẽ lp đuc qu
Trong các cách lp quẻ Dch, cách dùng 50 que cỏ thi (50 que tre) phc tp và mt thi gian nht. Tuy nhiên, nó to cng tt nht!

II. CÁCH VẼ HÀO - LẬP QUẺ BÓI

Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẽ hào, cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên. Vẽ các hào theo thtự này thì lp được quẻ Dch.
Thí d: Ln đu bn được mt hào âm tĩnh, ln thứ nhì được mt hào dương tĩnh, ln thứ ba được mt hào âm tĩnh, ln thứ tư, thứ năm, thứ sáu đu được nhng hào dương tĩnh, thì khi vch xong các nét, bn được quẻ Thiên Thy Tng dưới đây:

   
    (Hình 1: quẻ Thiên Thy Tng)

Quẻ này là mt quẻ tĩnh, vì không có hào nào đng c.
Nếu ln gieo thứ năm, bn được hào dương đng, thì cũng vn là quẻ Thiên thy Tng, nhưng có hào 5 đng, quTng này đng. Đng thì biến: Dương đng thì biến thành âm, ngược li nếu âm đng thì biến thành dương.
Đây là dương đng, vy hào 5 biến thành âm, và bn được quẻ biến như sau: Quẻ đó là quẻ Ha Thy Vị Tế. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra quẻ Ha Thy Vị Tế.̣

    
(Hình 2: quẻ Thiên Thủy Tụng biến ra quẻ Hỏa Thủy Vị Tế)

Nếu gieo ln thứ nht, bn đựơc hào âm đng. Cũng vn là quẻ Thiên Thy Tng, nhưng có hào 1 đng. Hào 1 là âm đng sẽ biến thành dương, và thành quẻ biến như sau:

     
    (Hình 3: quẻ Thiên Trch Lí)

Quẻ đó là quẻ Thiên Trch Lí. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra qu
Thiên Trch Lí.

Quẻ chủ (Quẻ gc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

       ĐỒ BIU 64 QU
       
                     (Hình 4: bản đồ 64 quẻ)

Khi biết đuc Ni quái và Ngoi quái, căn cứ vào ĐBiu 64 Quẻ trên (và ở phần I), ta sẽ xác đnh được tên gi và số ca quẻ đã lp!
...
(còn tiếp)

Nguyên Lc                                                                         
Tham Kho: 
Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng, Đông A Sáng, Internet, Facebook...

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (bài 3) - Nguyên Lạc

Kinh Dịch nên được bọc lại sạch sẽ bằng vải hay lụa (lụa điều - rose silk- tốt nhất) và để ở chỗ cao thích hợp, không được thấp hơn vai người lớn đứng thẳng.


QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (Bài 3)
                                         
            Tác giả: Nguyên Lạc
                          (Bài 3)

Trước khi vào bài, tặng bạn câu này:
Tôi tin rằng trong tất cả mọi trình độ của xã hội – gia đình, quốc gia, và quốc tế – chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn là lòng đại bi. Không nhất thiết để đi theo một tôn giáo, hay tin tưởng trong một hệ tư tưởng nào. Điều quan trọng là phát triển những phẩm chất nhân bản tối đa như có thể. Từ bi, là điều đôi khi tôi cũng gọi là tình cảm con người, là nhân tố quyết định của đời sống chúng ta!   (Đạt Lai Lạt Ma)
                                                   ***
Bạn hiền! thế là chúng ta đã dạo vòng qua đại cương về Dịch! Đó là những điểm cần cho chúng ta đi vào phần rất lý thú: Bói quẻ và Giải đoán. Nếu các bạn chưa thông, xin các bạn trở ngược lại nghiên cứu thêm lần nữa.

 Phần II. BÓI QUẺ DCH

 A. NGHI THC BÓI và LUT CNG

Vic bói mun thành công phi có lễ nghi và thành khn. Trong bói ( bc, ph...) có lut cng. Người xin qu(the inquirer) để bói phi cm (tc là thành khn) thì thn minh (Dch) mng (đáp ng, trả li). Sự thành khn phi thể hin cụ th, từ thái độ trân trng vt để bói cho đến nghi thc tiến hành phép bói:

1. Khi không dùng, Kinh Dch nên được bc li sch sẽ bng vi hay la (la điu - rose silk- tt nht) và để ở chỗ cao thích hp, không được thp hơn vai người ln đng thng. Các thẻ bói (nếu bói bng cỏ thi) hoc ba đng tin (nếu bói bng đng tin) được đt trong hp có np đy và không được dùng cho mc đích khác.
Đt hp ny kế bên quyn Kinh Dch.

2. Ra tay sch s, trước khi lp qu. Tri mt tm vi (hay giy) sch lên mt cái bàn ở gia phòng. Đt bc Kinh lên bàn, tháo vi la bc Kinh và tri rng ra, xoay Kinh Dch sao cho Kình hướng về phía Nam (nghĩa là người đng mt hướng về hướng Bc đc thy chữ trên Kinh in thun). Dưới Kinh mt chút, về phía Nam, đt mt bát nhang, hp đng thẻ bói (hoc đng tin) hai khay nhỏ (nếu bói bng cỏ thi) hoc mt cái bát (nếu bói bng đng tin) và giy bút.
"When about to make use of it, the inquirer, after washing his hands, unwraps it (rose silk) and spreads out the wrapper like a tablecloth between the book and the surface upon Which it is to rest (the belief that a sacred object, when placed in contact with a ritually unpure surface , loses something of its virtue is by no means confined to the Chinese)" Wu Wei
3/ Người xin quẻ đứng trước bàn, lưng hướng về phía Nam (tc nhiên mt hướng về hướng Bc) quỳ xung ri ly 3 ly. Ly xong, vở vị trí qùy, đt nhang và khn (khn thm hoc ra tiếng, tùy). Trong lúc khn, tay phi cm bó thẻ bói (50 th), đt nm ngang, hoc 3 đng tin, đo ba vòng theo chiu kim đng hồ trong khói nhang đang xông lên.
"... his face to the table and thus faces North. Making three full kowtows(=protrations
to the ground) And then, from a kneeling position, inserts a stick of lighted incense in to
the burner..." Wu Wei
Cách khn: " Mượn Người vt bói ln (2 ln) Tôi (chc tước, tên h) vì vic (chi đó) chưa biết nên hay không? Vy nên đem li nghi hoc hi thn linh! Vic sẽ lành d, được mt, hi tiếc hay lo sợ Người có linh thiêng hãy báo cho rõ!" (**)
"Giả nhĩ thái phệ hu thường. Giả nhĩ thái phệ hu thường. Mỗ (quan tính danh) kim dĩ mỗ sự vị tri khả ph. Viên cht sở nghi vu thn vu linh. Cát hung đc tht, hi lu ưu ngu, duy nhĩ hu thn, thượng minh cáo chi"
Sau khi khn xong, bt đu lp quẻ và đoán qu.
4/ Khi bói xong, thp mt nén nhang na, ly 3 ly. Xong ct dng cụ bói về li chổ cũ.

 B. CÁC PHUƠNG PHÁP LP QUẺ DCH

Người xưa biết hai cách bói: bói bng mu (mai) rùa gi là bc, bói bng cỏ thi gi là ph.
Cách bói ph, dùng bát quái mà đóan, gin dị hơn cách bói bc : Vì hình nét nt trên mu/yếm rùa đã không có hn, li khó bin gii, còn nhng quẻ và hào trong phép bói bng cỏ thi đã có hn, li na dưới mi qu, mi hào có li đóan sn, khi bói gp quẻ nào, hào nào, cứ theo li đóan sn đó mà suy lun, công vic dễ dàng hơn nhiu. Vì vy mà phép bói đó mi đu gi là d: dễ dàng. Ngày nay, để đơn gin hơn na, người ta dùng 3 đng tin, xúc sc, bài cào ...gieo ly qu.
Mun lp được qu, ta phi lp được 6 hào trước. Sau khi có được 6 hào, sp các hào này theo thứ tự từ dưới ngược lên trên, ta sẽ lp được mt quẻ bói Dich.

I. CÁCH LẬP HÀO

A. Cách lp bng cỏ thi
Cỏ thi (tiếng khoa hc gi là Achillea sbirica), mt thcây nhỏ cao khang mt thước như cây cúc, có hoa trng hoc hng nht, mở Trung quc. Dùng 50 cng cỏ thi, mi cng dài khong 8-10 inch ( khong 25-30 cm) (Nếu không có cỏ thi, ta có thể thay thế bng đũa tre vut nhli).
 Vt bói: Kinh Dch, 50 cng cỏ thi (hoc 50 cng đũa tre), giy bút.
 Để cho tin, ta quy ước các ngôn bàn tay trái : ngón tr(1), ngón gia (2), ngón áp út (3) và ngón út (4)
 Cn thao tác 3 ln mi được mt hào, nghĩa là 18 ln mi được mt quẻ bói Dch
1/ Cách lp hào sơ (hào 1)
a. Ln 1:
-- Trả 1 que bói (thẻ bói) li vào hp (hp đng các que bói), chỉ dùng 49 que bói thôi. Que ny tượng trưng cho Thái Cc (Observer: Người quan sát)
"One is symbolically laid aside and plays the role of Observer until your inquiry is completed. Because there is a spiritual value in laying aside the observer stalk,
I always pick it up at the end of my inquiry and thank it for its participation, and I thank the venerable ancientsages for their presence and assistance " Wu Wei

-- Giữ bó 49 que bói ở tay trái, suy nghĩ về câu hi được đt ra. Nhm mt li, luôn nghĩ về câu hi trong đu, dùng tay phi nm ly bt thn mt mớ que bói từ bó 49 que tay trái, ri tách ra . Lúc này ta được 2 mớ que bói: mớ tay trái và mớ tay phi. Đ mi mớ vào mt khay:
. Khay A: mớ tay trái ( tượng trưng cho Thiên)
. Khay B: mớ tay phi( tượng trưng cho Đa)
-- Ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (que ny tượng trưng cho Nhân)
-- Tay phi tách mớ A thành tng đt 4 que (tượng trưng cho 4 mùa) sao cho số que dư còn li là = < 4 (ít hơn hoc bng 4) Ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 2 và ngón 3 bàn tay trái.
-- Tay phi tách mớ B thành tng đt 4 que ging như trên (sao cho số que dư còn li là = < 4 ), ri ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 1 và ngón 2 bàn tay trái.
Tng số các que trên bàn tay trái là 5 hoac 9. Để số que này qua mt bên. Đó là kết quả ln 1
b. Ln 2:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có 44 hoc 40 que (Do 49 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 1). Chia bt thn bó này thành hai mA và B, ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4. Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que 5 hoc 9 ca ln 1.
Đó là kết quả ln 2.
c. Ln 3:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có thể là 32 hoc 36 hoc 40 que (Do 44 que và 40 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 2 là 4 hoc 8) Chia bt thn bó này thành hai mớ A và B... (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4.
Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que ca ln 2.
Đó là kết quả ln 3.
Cng 3 kết quả trên, ta được mt hào. Da vào bng bói, ta biết nó là hào gì!

   BNG BÓI

6 lão âm (đng) -X-
7 thiếu dương (tĩnh) ___                 5 và 4 có trị số là 3
8 thiếu âm (tĩnh) _ _                        9 và 8 có trị số là 2
9 lão dương (đng) -O-
5 và 4 có trị số là 3, 9 và 8 có trị số là 2

Thí d: Ln 1 được 5 que, ln 2 được 8 que, ln 3 đuc 4 que. Vi 5 kể là 3, 8 kể là 2, 4 kể là 3, nên tng số 3 ln: 5+8+4 phi được kể là: 3+2+3 = 8
Vy hào mi lp, da vào bng bói, là hào Thiếu âm (tĩnh):  _ _
2/ Cách lp hào nhị (hào 2)
Gom li đủ 49 que bói, thao tác y ht như trên, sau 3 ln ta sẽ được mt tng số có thể là 6, 7, 8, hoac 9, ri căn cvào bng bói, ta sẽ biết nó là hào gì!
Các hào 3, 4, 5, 6 cũng lp y như vy! Tóm li mt 18 ln thao tác, ta có được 6 hào. Sp các hào này theo thứ tự tdưới ngược lên trên, ta lp được mt quẻ bói Dch.
(Xem thêm cách thứ ở phn ghi chú cui bài)

B. Cách lp bng gieo 3 đng tin
Người xưa bói quẻ dùng cỏ thi phi thông qua 3 ln din, 18 biến mi lp được mt qu.
Phương pháp bói đó không chỉ phc tp, lãng phí thi gian, mà còn khó nm bt.
Ngày nay không dùng cách bói đó na, mà dùng cách gieo ba đng tin vào lòng mt cái bát. Nó đơn gin hơn!
Trước khi lp quẻ phi chun bị ba đng tin ging nhau. Tt nht nên dùng đng tin "Càn Long thông bo", bi vì mt chính din ca nó là chữ "Càn".
Đng Càn Long thông bo được đúc bng đng, hình tròn và có lỗ vuông ở chính gia. Mt mt ghi bn chữ "Càn Long thông bo" bng chữ Hán, mt còn li có ha tiết ký hiu riêng ca đng tin. Nếu không có đng Càn Long ta có thể dùng đng quarter (25 cent US nếu bn sng ở M) Ta quy đnh:
- mt có chữ Càn Long thông bo (hoc đu hình ca đng quarter US) là mt nga: dương (H: Head),
- mt còn li có ha tiết (mt ghi năm ca đng quarter US) là mt sp: âm (T: Tail)
Trước khi bt đu gieo quẻ ta cn chun bị sn giy bút ghi rõ năm tháng, ngày giờ gieo qu, và 1 cái bát (đĩa) sch để ta gieo 3 đng tin đó xung.
Trước khi gieo qu, ta tiến hành nghi thc như đã nói trên, sau đó bt đu gieo đng tin. Nhớ là phi tht thành tâm khn vái, nếu không sẽ không được như ý mun!
1/ Bước thứ nht là khi qu.
Xem quẻ coi trng "tâm thành thì linh ng" nên trước khi gieo quẻ phi tht tĩnh tâm, nhm đc vic mình mun hi. Sau khi nim xong, thì có thể bỏ ba đng tin vào trong lòng bàn tay lc qua lc li, sau đó gieo cả 3 đng tin xung đĩa, ri quan sát mt úp nga ca đng tin. Lúc này có thể xut hin 4 tình hung như sau:
-- 1 đng sp (H H T : dương dương âm) là hào thiếu dương (tĩnh) ___
-- 2 đng sp (H T T : dương âm âm) là hào thiếu âm (tĩnh) _ _
-- 3 đng đu sp (T T T : âm âm âm) là hào lão âm (đng) -X-
-- 3 đng đu nga (H H H : dương dương dương) là hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ 1, ta được hào 1 ( âm hoc dương, tĩnh hoc đng)
Gieo tng cng 6 ln như vy, ta sẽ được 6 hào.
2/ Bước thứ hai là vẻ hào.
Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẻ hào cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên.. Chng các hào theo thứ tư từ dưới lên thì lp được quẻ Dch. Quẻ chủ (Qugc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

C. Cách lp bng gieo xúc sc
Như đã biếở trên, số (vị trí) lẻ (1, 3, 5) là dương và số (vtrí) chn (2, 4, 6) là âm
Vi phương pháp này ta dùng 3 con xúc sc. Chỉ quan tâm đến chẵn lẻ.
Khi đã tp trung ý nim xong ta lc đu 3 con xúc sc, va lc va tp trung ý nim về vic hi, sau đó gieo cả 3 xung đĩa. Nếu:
- lẻ nhiều hơn: hào thiếu dương (tĩnh) ___
- chẵn nhiều hơn: hào thiếu âm (tĩnh) _ _
- cả 3 con đu là chẵn: hào lão âm (đng) -X-
- cả 3 con đu là lẻ: hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ nht, ta được mt hào (hào 1).
Gieo thêm 5 ln na, ta được thêm 5 hào (2---.>. 6) Tng số 6 hào này sẽ lp đuc qu
Trong các cách lp quẻ Dch, cách dùng 50 que cỏ thi (50 que tre) phc tp và mt thi gian nht. Tuy nhiên, nó to cng tt nht!

II. CÁCH VẼ HÀO - LẬP QUẺ BÓI

Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẽ hào, cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên. Vẽ các hào theo thtự này thì lp được quẻ Dch.
Thí d: Ln đu bn được mt hào âm tĩnh, ln thứ nhì được mt hào dương tĩnh, ln thứ ba được mt hào âm tĩnh, ln thứ tư, thứ năm, thứ sáu đu được nhng hào dương tĩnh, thì khi vch xong các nét, bn được quẻ Thiên Thy Tng dưới đây:

   
    (Hình 1: quẻ Thiên Thy Tng)

Quẻ này là mt quẻ tĩnh, vì không có hào nào đng c.
Nếu ln gieo thứ năm, bn được hào dương đng, thì cũng vn là quẻ Thiên thy Tng, nhưng có hào 5 đng, quTng này đng. Đng thì biến: Dương đng thì biến thành âm, ngược li nếu âm đng thì biến thành dương.
Đây là dương đng, vy hào 5 biến thành âm, và bn được quẻ biến như sau: Quẻ đó là quẻ Ha Thy Vị Tế. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra quẻ Ha Thy Vị Tế.̣

    
(Hình 2: quẻ Thiên Thủy Tụng biến ra quẻ Hỏa Thủy Vị Tế)

Nếu gieo ln thứ nht, bn đựơc hào âm đng. Cũng vn là quẻ Thiên Thy Tng, nhưng có hào 1 đng. Hào 1 là âm đng sẽ biến thành dương, và thành quẻ biến như sau:

     
    (Hình 3: quẻ Thiên Trch Lí)

Quẻ đó là quẻ Thiên Trch Lí. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra qu
Thiên Trch Lí.

Quẻ chủ (Quẻ gc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

       ĐỒ BIU 64 QU
       
                     (Hình 4: bản đồ 64 quẻ)

Khi biết đuc Ni quái và Ngoi quái, căn cứ vào ĐBiu 64 Quẻ trên (và ở phần I), ta sẽ xác đnh được tên gi và số ca quẻ đã lp!
...
(còn tiếp)

Nguyên Lc                                                                         
Tham Kho: 
Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng, Đông A Sáng, Internet, Facebook...

BẢN TIN MỚI NHẤT

Đã tìm ra 4 thủ phạm chính trong vụ bắn hạ chiếc máy bay của hãng hàng không dân sự Mã Lai MH17.

Toán đã tim ra và xác nhận 4 tình nghi chính trong vụ bắn hạ chiếc máy bay của hàng Hàng không Dân Sự Mã Lai MH17.

Xem Thêm

22/06/1775: Quốc hội Mỹ phát hành tiền giấy trên toàn lục địa

Dù đây không phải là lần đầu tiên các thuộc địa phát hành tiền giấy – thuộc địa Vịnh Massachusetts đã từng phát hành loại tiền giấy của riêng mình vào năm 1690 – nhưng việc phân phối tiền tệ trên quy mô lớn vẫn là một lĩnh vực khá mới đối với người Mỹ.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Hai 24/6/2019

Tù nhân lương tâm ở trại 6 đồng loạt tuyệt thực

Xem Thêm

Đồng cam cộng khổ - Hà Thượng Thủ

Nhân dân sống mãi kiếp trâu bò !

Xem Thêm

Cảnh sát di trú ICE lùng bắt các gia đình di dân bất hợp pháp Chủ Nhật này

Giới hữu trách di trú hiện đang chuẩn bị có cuộc ruồng bắt lớn vào Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu tới đây, nhắm vào các gia đình di dân bất hợp pháp...

Xem Thêm

Một vài hình ảnh Việt Năm 1951

Hải Quân Hoa Kỳ dạo phố Sài Gòn trên xích lô đạp.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Trung Quốc đứng trước lựa chọn ‘sinh tử’ ở thượng đỉnh G20

Dang luc tang gia boi roi,kinh te sa xut,bi bao vay tu phia va bi lat mat na lua dao-trom cuop...Tap da sang tham nga,von di ca hai da luon khong hoa thuan va nghi ky.Chang la Nga cung dang lam canh ket dan,bi cam van va the gioi tay chay vi xam chiem lan quoc.Tap da lam cu chi dep,cho nga vay,lai chia phan...nghia la mang loi loc moi nhu putin,va nay lai sang tham bac han ,tham chu Un,nhu vay tap da yen tri ve huong tay,khong so bi phan thung va y ranh rang huong ve bien dong.Thien bat dung gian,gio day lai noi ra mot hongkong,Vu nay,cung co the boi ban tay nao do gay dung,tap dang can co cho de tao ra tieng vang hau khoa lap that bai kinh te,Mo da dang mieng meo,rat ngon an vi la dat nha,co don quan ra de dep loan,binh dinh an ninh...la chinh danh.Nhung day moi la khoi dau cho roi loan noi bo va tu do 04 quoc gia da bi chiem dong va dong hoa se noi len cung voi hoi giao,cac vu kien tan sat Thien an mon... Thu trong-giac ngoai chay dau cho khoi thien la dia vong?Chua ke,putin co tinh hay phan thung,cho tien anh,anh cu lay,chia phan loi nhuan:ok,nhung thang My no hua hen cho anh nhieu hon chu tap a ! bac han cung cung mot kieu...ROAD MAP da duoc vach ra cu vay ma di vao vung oanh kich tu do tap oi la tap.

Xem Thêm

Đề bài :Trận Long Tranh Hổ Đấu : Giang hồ và Công An

Công an,chó với côn đồ Tuy ba là một cùng lò đảng ra Tuy cùng bảo vệ đảng ta Thế nhưng có lúc xẩy ra bất hoà

Xem Thêm

Đề bài :Cần trừng trị tập đoàn Huawei cố tình xuyên tạc tiếng Việt là của Trung Quốc

Không biết đã có ai thữ Add tiếng Việt china của Huawei này chưa...?? Nếu có chắc họ sẽ load loai tiếng Viêt của TS đảng Bùi Hiền...???

Xem Thêm

Đề bài :Xin đừng gọi tôi là: Việt cộng - Lê Dinh

" May thang vit con"nua chu ong Nhac si.Toi mang rau muong vao nam diet thu,diet chua xong thi chay tuot den My,moi o duoc nua doi thi lai loay hoay chua biet roi se chay di dau ? o Canada,bon chung cung da tran tre,sang toi cali thi oi thoi ho hang hang hoc nha cong day duong.con di thoi mom ca si no con hung hang doi nhuom do little Saigon.Va moi day,doc duoc trang bao o Cyprees,thanh pho spring,Texas co nguyen ca mot khu ho goi la khu rua tien,gia nha dau do cung 500-01 trieu dollars.doc den dau,rung roi den do,phen nay lai quyet bau cho ong cu de diet sach,tich thu toan bo tai san nhung ke tham nhung...nhu ong Marcos cua Philippine.Dung de bon no LUA nua.

Xem Thêm

Đề bài :Trung Quốc đang chuốc lấy thảm họa ở Hồng Kông

Day chi la moi khoi dau cho giai doan :" NOI LOAN"Sau khi da bua vay dong tay-nam bac,da danh vao kinh te va giai doan ke la noi loan,ngay ca tai hau cu van con 04 quoc gia bi chiem dong va dang xoa so,va con 03 nuoc nua dang cho doi de DUOC vao ro.Tran chien da thanh hinh va vi vay,tap moi keu goi DAI HAN va truong chinh chien dau.Con cho cung duong se can can,va day la road map dang cho doi vao bai phao tu do.Taiwan van vung nhu dong,neu tap muon clean-up vai trieu nguoi thi hay de dong giong nha tau noi chuyen voi nhau : DAP TAM HIEP ".My ho dang keu goi nhung nhan chung cho Thien an Mon,nhan chung cho cac trai tu cua 04 quoc gia bi chiem dong va hoi giao...dong loat dung len :" Tora ! Tora ! Tora danh mot tran but luon den tan goc CNXH va phan chia lam 04 tieu quoc,cong voi 04 nua da bi chiem dong,The la tan hoang ke chuyen gay roi va lung doan the gioi.

Xem Thêm

Đề bài :Trung Cộng ‘dán mác’ Made-in-Vietnam lên hàng hóa để tránh thuế Mỹ

Bay gio loi ra cai lau ca vat.bon Ba dinh da biet rat ro la My da nam duoc viec hang hoa cua tau chuyen sang VN-Thai-Cambo-...dong dau nuoc so tai va nhap khau vao My.Mom thi la lang cach yeu ot,nhung tay thi van kheu cho hang tau chuyen sang.Muc dich la minh da co gang ngan ngua,nhung khong the lam duoc,My hay nhe tay vi day la bat kha khang,neu co danh thue hay lam gi gi di nua thi cung xin chua bon Ba Dinh ra.Hay de day cac chu,nham nho gi ba cai le te do? Ban co chua toi phien con chot qua song ,cac chu cho day,viec gi phai la lang thanh minh,thanh nga?Chot sap du hi vao cung thoi,lo gi !

Xem Thêm

Đề bài :Trận Long Tranh Hổ Đấu : Giang hồ và Công An

Hết thuốc chữa...!!. Một đất nước vô k̉ỷ luật..!!.Đây cũng là hậu qủa mà CA chơi với Giang Hồ, dùng họ làm lực lượng trừ bị để đàm ãp dân...Đến khi chúng phản là buà hết thiêng....Lần này mới là cảnh cáo sơ sơ....!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Trận Phước Long 1975: Qua Hồi Ký… Nguyễn Quang Duy

Da 44 nam troi qua,nhung moi lan nghe nhac den,doc duoc nhung but ky,hoi ky,nhung tran danh bao ve dat nuoc,bao ve tu do cho VNCH,tuong chung nhu van con dau day mui thuoc sung,mui tu khi bao trum va long nguoi cuu linh van hung huc lua dau thuong uat han.Den nay,toc da bac,rang da rung nhieu,tri nho khong con minh man nhung moi tran danh,moi thuoc dat van tran day trong long nguoi linh VNCH.

Xem Thêm

Đề bài :Thông Báo

Cam on ong : Trinh van Toan,da rat can dam khi duong cao thong bao nay cho bon bo vang,bo xanh,It ra,phai vay,phai co nguoi can dam dam do cao khau hieu,dam thach do cong san,de lam dung hien phap ma bon no ve ra.Biet rang rat nguy hiem va mat mang nhu choi,vao tu nhu an chuoi,nhung tu nhung buoc khoi dau,tu nhung kho khan de thuc duc long nguoi yeu nuoc, dan toc moi bung sang va dung len.Xin on tren phu ho va anh linh giong noi LAC VIET luon bao ve ong.Than Kinh !

Xem Thêm

Đề bài :33 tấm hình mà Triều Tiên không bao giờ muốn thế giới trông thấy

Doi voi chung ta,nhung nguoi viet song trong long xa nghia cua mien bac VN (VNDCCH) va mien nam VN(VNCH)bi xam lang va chiem doat,chung ta khong la lung gi nhung hinh anh nay,va no van am anh kinh hoanh vao tam tri cua moi nguoi chung ta.Nhung doi voi nhung nuoc tu do chua he biet den Cong san,ho khong the tin rang,co nhung noi nhu the nay,noi con nguoi khong co nhan pham,noi khong co mot luat phap nao ro rang cho bang luat cua nguoi CS,Luat rung,no muon noi luat,thi da la luat.va vi khong the tin va biet ve xa hoi man ro nay,nen ho rat ngay tho va vo tinh tro thanh nguoi ung ho va tin tuong ve dep thien duong cua cs,VIEN THUOC DOC , BOC DUONG,nhin thi dep,khong rac ruoi,ban thiu,nhung ho co biet dau,dan chung khong co rac de ma xa,khong co dan dum,khong tham vieng than nhan,ban be vi di dau cung bi dom ngo va luon luon o trang thai DOI AN thi lay gi ma di tham?

Xem Thêm

TIN MỚI

Điểm Tin Thứ Hai 24/6/2019

Tù nhân lương tâm ở trại 6 đồng loạt tuyệt thực

Xem Thêm

Đồng cam cộng khổ - Hà Thượng Thủ

Nhân dân sống mãi kiếp trâu bò !

Xem Thêm

Cảnh sát di trú ICE lùng bắt các gia đình di dân bất hợp pháp Chủ Nhật này

Giới hữu trách di trú hiện đang chuẩn bị có cuộc ruồng bắt lớn vào Chủ Nhật, 23 Tháng Sáu tới đây, nhắm vào các gia đình di dân bất hợp pháp...

Xem Thêm

Một vài hình ảnh Việt Năm 1951

Hải Quân Hoa Kỳ dạo phố Sài Gòn trên xích lô đạp.

Xem Thêm

LỐI RẼ VÀO THƠ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Từ khi anh tịnh ngôn rồi Có thêm nhân dáng, cũng chơi vơi sầu

Xem Thêm

Xâm hại tình dục ở VN: 'Tôi đã bị quấy rối tình dục 5 lần'

Tôi đang đứng nhìn mấy mặt hàng trong tủ kính thì chợt thấy một người đứng sát vào lưng mình và có một vật gì đó rất cứng ép vào mông tôi đau điếng.Bộ đội cụ Hồ chứ còn ai?

Xem Thêm

Bí ẩn đằng sau chiếc áo Kimono phụ nữ Nhật

Nói đến chiếc áo Kimono của phụ nữ Nhật, bạn có thể tưởng tượng ra một cô gái Nhật mặc bộ Kimono truyền thống khép nép bước đi líu ríu trên đôi dép Nhật...

Xem Thêm

Điểm Tin Chủ Nhật 23/6/2019

Phúc trình của Mỹ: Việt Nam tiếp tục đàn áp các nhóm tôn giáo chống đối

Xem Thêm

Ngày Tỵ Nạn Thế Giới tại San Diego - World Refugee Day Celebration in San Diego

Gian hàng Việt Nam được trang trí bằng những sản phẩm mỹ thuật, áo dài, khăn đóng cổ truyền đóng góp cho ngày tỵ nạn thêm phần khởi sắc.

Xem Thêm

Báo Tuổi Hoa.

Một ngày của năm 1979, tôi lái xe đến chợ Minh Hương ở San Diego, vừa mới đậu xe trong bãi, tôi trông thấy một người đàn bà người Việt đậu xe gần đấy

Xem Thêm