Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh

QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (bài 3) - Nguyên Lạc

Kinh Dịch nên được bọc lại sạch sẽ bằng vải hay lụa (lụa điều - rose silk- tốt nhất) và để ở chỗ cao thích hợp, không được thấp hơn vai người lớn đứng thẳng.


QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (Bài 3)
                                         
            Tác giả: Nguyên Lạc
                          (Bài 3)

Trước khi vào bài, tặng bạn câu này:
Tôi tin rằng trong tất cả mọi trình độ của xã hội – gia đình, quốc gia, và quốc tế – chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn là lòng đại bi. Không nhất thiết để đi theo một tôn giáo, hay tin tưởng trong một hệ tư tưởng nào. Điều quan trọng là phát triển những phẩm chất nhân bản tối đa như có thể. Từ bi, là điều đôi khi tôi cũng gọi là tình cảm con người, là nhân tố quyết định của đời sống chúng ta!   (Đạt Lai Lạt Ma)
                                                   ***
Bạn hiền! thế là chúng ta đã dạo vòng qua đại cương về Dịch! Đó là những điểm cần cho chúng ta đi vào phần rất lý thú: Bói quẻ và Giải đoán. Nếu các bạn chưa thông, xin các bạn trở ngược lại nghiên cứu thêm lần nữa.

 Phần II. BÓI QUẺ DCH

 A. NGHI THC BÓI và LUT CNG

Vic bói mun thành công phi có lễ nghi và thành khn. Trong bói ( bc, ph...) có lut cng. Người xin qu(the inquirer) để bói phi cm (tc là thành khn) thì thn minh (Dch) mng (đáp ng, trả li). Sự thành khn phi thể hin cụ th, từ thái độ trân trng vt để bói cho đến nghi thc tiến hành phép bói:

1. Khi không dùng, Kinh Dch nên được bc li sch sẽ bng vi hay la (la điu - rose silk- tt nht) và để ở chỗ cao thích hp, không được thp hơn vai người ln đng thng. Các thẻ bói (nếu bói bng cỏ thi) hoc ba đng tin (nếu bói bng đng tin) được đt trong hp có np đy và không được dùng cho mc đích khác.
Đt hp ny kế bên quyn Kinh Dch.

2. Ra tay sch s, trước khi lp qu. Tri mt tm vi (hay giy) sch lên mt cái bàn ở gia phòng. Đt bc Kinh lên bàn, tháo vi la bc Kinh và tri rng ra, xoay Kinh Dch sao cho Kình hướng về phía Nam (nghĩa là người đng mt hướng về hướng Bc đc thy chữ trên Kinh in thun). Dưới Kinh mt chút, về phía Nam, đt mt bát nhang, hp đng thẻ bói (hoc đng tin) hai khay nhỏ (nếu bói bng cỏ thi) hoc mt cái bát (nếu bói bng đng tin) và giy bút.
"When about to make use of it, the inquirer, after washing his hands, unwraps it (rose silk) and spreads out the wrapper like a tablecloth between the book and the surface upon Which it is to rest (the belief that a sacred object, when placed in contact with a ritually unpure surface , loses something of its virtue is by no means confined to the Chinese)" Wu Wei
3/ Người xin quẻ đứng trước bàn, lưng hướng về phía Nam (tc nhiên mt hướng về hướng Bc) quỳ xung ri ly 3 ly. Ly xong, vở vị trí qùy, đt nhang và khn (khn thm hoc ra tiếng, tùy). Trong lúc khn, tay phi cm bó thẻ bói (50 th), đt nm ngang, hoc 3 đng tin, đo ba vòng theo chiu kim đng hồ trong khói nhang đang xông lên.
"... his face to the table and thus faces North. Making three full kowtows(=protrations
to the ground) And then, from a kneeling position, inserts a stick of lighted incense in to
the burner..." Wu Wei
Cách khn: " Mượn Người vt bói ln (2 ln) Tôi (chc tước, tên h) vì vic (chi đó) chưa biết nên hay không? Vy nên đem li nghi hoc hi thn linh! Vic sẽ lành d, được mt, hi tiếc hay lo sợ Người có linh thiêng hãy báo cho rõ!" (**)
"Giả nhĩ thái phệ hu thường. Giả nhĩ thái phệ hu thường. Mỗ (quan tính danh) kim dĩ mỗ sự vị tri khả ph. Viên cht sở nghi vu thn vu linh. Cát hung đc tht, hi lu ưu ngu, duy nhĩ hu thn, thượng minh cáo chi"
Sau khi khn xong, bt đu lp quẻ và đoán qu.
4/ Khi bói xong, thp mt nén nhang na, ly 3 ly. Xong ct dng cụ bói về li chổ cũ.

 B. CÁC PHUƠNG PHÁP LP QUẺ DCH

Người xưa biết hai cách bói: bói bng mu (mai) rùa gi là bc, bói bng cỏ thi gi là ph.
Cách bói ph, dùng bát quái mà đóan, gin dị hơn cách bói bc : Vì hình nét nt trên mu/yếm rùa đã không có hn, li khó bin gii, còn nhng quẻ và hào trong phép bói bng cỏ thi đã có hn, li na dưới mi qu, mi hào có li đóan sn, khi bói gp quẻ nào, hào nào, cứ theo li đóan sn đó mà suy lun, công vic dễ dàng hơn nhiu. Vì vy mà phép bói đó mi đu gi là d: dễ dàng. Ngày nay, để đơn gin hơn na, người ta dùng 3 đng tin, xúc sc, bài cào ...gieo ly qu.
Mun lp được qu, ta phi lp được 6 hào trước. Sau khi có được 6 hào, sp các hào này theo thứ tự từ dưới ngược lên trên, ta sẽ lp được mt quẻ bói Dich.

I. CÁCH LẬP HÀO

A. Cách lp bng cỏ thi
Cỏ thi (tiếng khoa hc gi là Achillea sbirica), mt thcây nhỏ cao khang mt thước như cây cúc, có hoa trng hoc hng nht, mở Trung quc. Dùng 50 cng cỏ thi, mi cng dài khong 8-10 inch ( khong 25-30 cm) (Nếu không có cỏ thi, ta có thể thay thế bng đũa tre vut nhli).
 Vt bói: Kinh Dch, 50 cng cỏ thi (hoc 50 cng đũa tre), giy bút.
 Để cho tin, ta quy ước các ngôn bàn tay trái : ngón tr(1), ngón gia (2), ngón áp út (3) và ngón út (4)
 Cn thao tác 3 ln mi được mt hào, nghĩa là 18 ln mi được mt quẻ bói Dch
1/ Cách lp hào sơ (hào 1)
a. Ln 1:
-- Trả 1 que bói (thẻ bói) li vào hp (hp đng các que bói), chỉ dùng 49 que bói thôi. Que ny tượng trưng cho Thái Cc (Observer: Người quan sát)
"One is symbolically laid aside and plays the role of Observer until your inquiry is completed. Because there is a spiritual value in laying aside the observer stalk,
I always pick it up at the end of my inquiry and thank it for its participation, and I thank the venerable ancientsages for their presence and assistance " Wu Wei

-- Giữ bó 49 que bói ở tay trái, suy nghĩ về câu hi được đt ra. Nhm mt li, luôn nghĩ về câu hi trong đu, dùng tay phi nm ly bt thn mt mớ que bói từ bó 49 que tay trái, ri tách ra . Lúc này ta được 2 mớ que bói: mớ tay trái và mớ tay phi. Đ mi mớ vào mt khay:
. Khay A: mớ tay trái ( tượng trưng cho Thiên)
. Khay B: mớ tay phi( tượng trưng cho Đa)
-- Ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (que ny tượng trưng cho Nhân)
-- Tay phi tách mớ A thành tng đt 4 que (tượng trưng cho 4 mùa) sao cho số que dư còn li là = < 4 (ít hơn hoc bng 4) Ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 2 và ngón 3 bàn tay trái.
-- Tay phi tách mớ B thành tng đt 4 que ging như trên (sao cho số que dư còn li là = < 4 ), ri ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 1 và ngón 2 bàn tay trái.
Tng số các que trên bàn tay trái là 5 hoac 9. Để số que này qua mt bên. Đó là kết quả ln 1
b. Ln 2:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có 44 hoc 40 que (Do 49 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 1). Chia bt thn bó này thành hai mA và B, ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4. Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que 5 hoc 9 ca ln 1.
Đó là kết quả ln 2.
c. Ln 3:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có thể là 32 hoc 36 hoc 40 que (Do 44 que và 40 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 2 là 4 hoc 8) Chia bt thn bó này thành hai mớ A và B... (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4.
Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que ca ln 2.
Đó là kết quả ln 3.
Cng 3 kết quả trên, ta được mt hào. Da vào bng bói, ta biết nó là hào gì!

   BNG BÓI

6 lão âm (đng) -X-
7 thiếu dương (tĩnh) ___                 5 và 4 có trị số là 3
8 thiếu âm (tĩnh) _ _                        9 và 8 có trị số là 2
9 lão dương (đng) -O-
5 và 4 có trị số là 3, 9 và 8 có trị số là 2

Thí d: Ln 1 được 5 que, ln 2 được 8 que, ln 3 đuc 4 que. Vi 5 kể là 3, 8 kể là 2, 4 kể là 3, nên tng số 3 ln: 5+8+4 phi được kể là: 3+2+3 = 8
Vy hào mi lp, da vào bng bói, là hào Thiếu âm (tĩnh):  _ _
2/ Cách lp hào nhị (hào 2)
Gom li đủ 49 que bói, thao tác y ht như trên, sau 3 ln ta sẽ được mt tng số có thể là 6, 7, 8, hoac 9, ri căn cvào bng bói, ta sẽ biết nó là hào gì!
Các hào 3, 4, 5, 6 cũng lp y như vy! Tóm li mt 18 ln thao tác, ta có được 6 hào. Sp các hào này theo thứ tự tdưới ngược lên trên, ta lp được mt quẻ bói Dch.
(Xem thêm cách thứ ở phn ghi chú cui bài)

B. Cách lp bng gieo 3 đng tin
Người xưa bói quẻ dùng cỏ thi phi thông qua 3 ln din, 18 biến mi lp được mt qu.
Phương pháp bói đó không chỉ phc tp, lãng phí thi gian, mà còn khó nm bt.
Ngày nay không dùng cách bói đó na, mà dùng cách gieo ba đng tin vào lòng mt cái bát. Nó đơn gin hơn!
Trước khi lp quẻ phi chun bị ba đng tin ging nhau. Tt nht nên dùng đng tin "Càn Long thông bo", bi vì mt chính din ca nó là chữ "Càn".
Đng Càn Long thông bo được đúc bng đng, hình tròn và có lỗ vuông ở chính gia. Mt mt ghi bn chữ "Càn Long thông bo" bng chữ Hán, mt còn li có ha tiết ký hiu riêng ca đng tin. Nếu không có đng Càn Long ta có thể dùng đng quarter (25 cent US nếu bn sng ở M) Ta quy đnh:
- mt có chữ Càn Long thông bo (hoc đu hình ca đng quarter US) là mt nga: dương (H: Head),
- mt còn li có ha tiết (mt ghi năm ca đng quarter US) là mt sp: âm (T: Tail)
Trước khi bt đu gieo quẻ ta cn chun bị sn giy bút ghi rõ năm tháng, ngày giờ gieo qu, và 1 cái bát (đĩa) sch để ta gieo 3 đng tin đó xung.
Trước khi gieo qu, ta tiến hành nghi thc như đã nói trên, sau đó bt đu gieo đng tin. Nhớ là phi tht thành tâm khn vái, nếu không sẽ không được như ý mun!
1/ Bước thứ nht là khi qu.
Xem quẻ coi trng "tâm thành thì linh ng" nên trước khi gieo quẻ phi tht tĩnh tâm, nhm đc vic mình mun hi. Sau khi nim xong, thì có thể bỏ ba đng tin vào trong lòng bàn tay lc qua lc li, sau đó gieo cả 3 đng tin xung đĩa, ri quan sát mt úp nga ca đng tin. Lúc này có thể xut hin 4 tình hung như sau:
-- 1 đng sp (H H T : dương dương âm) là hào thiếu dương (tĩnh) ___
-- 2 đng sp (H T T : dương âm âm) là hào thiếu âm (tĩnh) _ _
-- 3 đng đu sp (T T T : âm âm âm) là hào lão âm (đng) -X-
-- 3 đng đu nga (H H H : dương dương dương) là hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ 1, ta được hào 1 ( âm hoc dương, tĩnh hoc đng)
Gieo tng cng 6 ln như vy, ta sẽ được 6 hào.
2/ Bước thứ hai là vẻ hào.
Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẻ hào cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên.. Chng các hào theo thứ tư từ dưới lên thì lp được quẻ Dch. Quẻ chủ (Qugc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

C. Cách lp bng gieo xúc sc
Như đã biếở trên, số (vị trí) lẻ (1, 3, 5) là dương và số (vtrí) chn (2, 4, 6) là âm
Vi phương pháp này ta dùng 3 con xúc sc. Chỉ quan tâm đến chẵn lẻ.
Khi đã tp trung ý nim xong ta lc đu 3 con xúc sc, va lc va tp trung ý nim về vic hi, sau đó gieo cả 3 xung đĩa. Nếu:
- lẻ nhiều hơn: hào thiếu dương (tĩnh) ___
- chẵn nhiều hơn: hào thiếu âm (tĩnh) _ _
- cả 3 con đu là chẵn: hào lão âm (đng) -X-
- cả 3 con đu là lẻ: hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ nht, ta được mt hào (hào 1).
Gieo thêm 5 ln na, ta được thêm 5 hào (2---.>. 6) Tng số 6 hào này sẽ lp đuc qu
Trong các cách lp quẻ Dch, cách dùng 50 que cỏ thi (50 que tre) phc tp và mt thi gian nht. Tuy nhiên, nó to cng tt nht!

II. CÁCH VẼ HÀO - LẬP QUẺ BÓI

Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẽ hào, cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên. Vẽ các hào theo thtự này thì lp được quẻ Dch.
Thí d: Ln đu bn được mt hào âm tĩnh, ln thứ nhì được mt hào dương tĩnh, ln thứ ba được mt hào âm tĩnh, ln thứ tư, thứ năm, thứ sáu đu được nhng hào dương tĩnh, thì khi vch xong các nét, bn được quẻ Thiên Thy Tng dưới đây:

   
    (Hình 1: quẻ Thiên Thy Tng)

Quẻ này là mt quẻ tĩnh, vì không có hào nào đng c.
Nếu ln gieo thứ năm, bn được hào dương đng, thì cũng vn là quẻ Thiên thy Tng, nhưng có hào 5 đng, quTng này đng. Đng thì biến: Dương đng thì biến thành âm, ngược li nếu âm đng thì biến thành dương.
Đây là dương đng, vy hào 5 biến thành âm, và bn được quẻ biến như sau: Quẻ đó là quẻ Ha Thy Vị Tế. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra quẻ Ha Thy Vị Tế.̣

    
(Hình 2: quẻ Thiên Thủy Tụng biến ra quẻ Hỏa Thủy Vị Tế)

Nếu gieo ln thứ nht, bn đựơc hào âm đng. Cũng vn là quẻ Thiên Thy Tng, nhưng có hào 1 đng. Hào 1 là âm đng sẽ biến thành dương, và thành quẻ biến như sau:

     
    (Hình 3: quẻ Thiên Trch Lí)

Quẻ đó là quẻ Thiên Trch Lí. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra qu
Thiên Trch Lí.

Quẻ chủ (Quẻ gc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

       ĐỒ BIU 64 QU
       
                     (Hình 4: bản đồ 64 quẻ)

Khi biết đuc Ni quái và Ngoi quái, căn cứ vào ĐBiu 64 Quẻ trên (và ở phần I), ta sẽ xác đnh được tên gi và số ca quẻ đã lp!
...
(còn tiếp)

Nguyên Lc                                                                         
Tham Kho: 
Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng, Đông A Sáng, Internet, Facebook...

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (bài 3) - Nguyên Lạc

Kinh Dịch nên được bọc lại sạch sẽ bằng vải hay lụa (lụa điều - rose silk- tốt nhất) và để ở chỗ cao thích hợp, không được thấp hơn vai người lớn đứng thẳng.


QUẺ DỊCH: CÁCH LẬP VÀ GIẢI ĐOÁN (Bài 3)
                                         
            Tác giả: Nguyên Lạc
                          (Bài 3)

Trước khi vào bài, tặng bạn câu này:
Tôi tin rằng trong tất cả mọi trình độ của xã hội – gia đình, quốc gia, và quốc tế – chìa khóa cho một thế giới tốt đẹp hơn, hạnh phúc hơn là lòng đại bi. Không nhất thiết để đi theo một tôn giáo, hay tin tưởng trong một hệ tư tưởng nào. Điều quan trọng là phát triển những phẩm chất nhân bản tối đa như có thể. Từ bi, là điều đôi khi tôi cũng gọi là tình cảm con người, là nhân tố quyết định của đời sống chúng ta!   (Đạt Lai Lạt Ma)
                                                   ***
Bạn hiền! thế là chúng ta đã dạo vòng qua đại cương về Dịch! Đó là những điểm cần cho chúng ta đi vào phần rất lý thú: Bói quẻ và Giải đoán. Nếu các bạn chưa thông, xin các bạn trở ngược lại nghiên cứu thêm lần nữa.

 Phần II. BÓI QUẺ DCH

 A. NGHI THC BÓI và LUT CNG

Vic bói mun thành công phi có lễ nghi và thành khn. Trong bói ( bc, ph...) có lut cng. Người xin qu(the inquirer) để bói phi cm (tc là thành khn) thì thn minh (Dch) mng (đáp ng, trả li). Sự thành khn phi thể hin cụ th, từ thái độ trân trng vt để bói cho đến nghi thc tiến hành phép bói:

1. Khi không dùng, Kinh Dch nên được bc li sch sẽ bng vi hay la (la điu - rose silk- tt nht) và để ở chỗ cao thích hp, không được thp hơn vai người ln đng thng. Các thẻ bói (nếu bói bng cỏ thi) hoc ba đng tin (nếu bói bng đng tin) được đt trong hp có np đy và không được dùng cho mc đích khác.
Đt hp ny kế bên quyn Kinh Dch.

2. Ra tay sch s, trước khi lp qu. Tri mt tm vi (hay giy) sch lên mt cái bàn ở gia phòng. Đt bc Kinh lên bàn, tháo vi la bc Kinh và tri rng ra, xoay Kinh Dch sao cho Kình hướng về phía Nam (nghĩa là người đng mt hướng về hướng Bc đc thy chữ trên Kinh in thun). Dưới Kinh mt chút, về phía Nam, đt mt bát nhang, hp đng thẻ bói (hoc đng tin) hai khay nhỏ (nếu bói bng cỏ thi) hoc mt cái bát (nếu bói bng đng tin) và giy bút.
"When about to make use of it, the inquirer, after washing his hands, unwraps it (rose silk) and spreads out the wrapper like a tablecloth between the book and the surface upon Which it is to rest (the belief that a sacred object, when placed in contact with a ritually unpure surface , loses something of its virtue is by no means confined to the Chinese)" Wu Wei
3/ Người xin quẻ đứng trước bàn, lưng hướng về phía Nam (tc nhiên mt hướng về hướng Bc) quỳ xung ri ly 3 ly. Ly xong, vở vị trí qùy, đt nhang và khn (khn thm hoc ra tiếng, tùy). Trong lúc khn, tay phi cm bó thẻ bói (50 th), đt nm ngang, hoc 3 đng tin, đo ba vòng theo chiu kim đng hồ trong khói nhang đang xông lên.
"... his face to the table and thus faces North. Making three full kowtows(=protrations
to the ground) And then, from a kneeling position, inserts a stick of lighted incense in to
the burner..." Wu Wei
Cách khn: " Mượn Người vt bói ln (2 ln) Tôi (chc tước, tên h) vì vic (chi đó) chưa biết nên hay không? Vy nên đem li nghi hoc hi thn linh! Vic sẽ lành d, được mt, hi tiếc hay lo sợ Người có linh thiêng hãy báo cho rõ!" (**)
"Giả nhĩ thái phệ hu thường. Giả nhĩ thái phệ hu thường. Mỗ (quan tính danh) kim dĩ mỗ sự vị tri khả ph. Viên cht sở nghi vu thn vu linh. Cát hung đc tht, hi lu ưu ngu, duy nhĩ hu thn, thượng minh cáo chi"
Sau khi khn xong, bt đu lp quẻ và đoán qu.
4/ Khi bói xong, thp mt nén nhang na, ly 3 ly. Xong ct dng cụ bói về li chổ cũ.

 B. CÁC PHUƠNG PHÁP LP QUẺ DCH

Người xưa biết hai cách bói: bói bng mu (mai) rùa gi là bc, bói bng cỏ thi gi là ph.
Cách bói ph, dùng bát quái mà đóan, gin dị hơn cách bói bc : Vì hình nét nt trên mu/yếm rùa đã không có hn, li khó bin gii, còn nhng quẻ và hào trong phép bói bng cỏ thi đã có hn, li na dưới mi qu, mi hào có li đóan sn, khi bói gp quẻ nào, hào nào, cứ theo li đóan sn đó mà suy lun, công vic dễ dàng hơn nhiu. Vì vy mà phép bói đó mi đu gi là d: dễ dàng. Ngày nay, để đơn gin hơn na, người ta dùng 3 đng tin, xúc sc, bài cào ...gieo ly qu.
Mun lp được qu, ta phi lp được 6 hào trước. Sau khi có được 6 hào, sp các hào này theo thứ tự từ dưới ngược lên trên, ta sẽ lp được mt quẻ bói Dich.

I. CÁCH LẬP HÀO

A. Cách lp bng cỏ thi
Cỏ thi (tiếng khoa hc gi là Achillea sbirica), mt thcây nhỏ cao khang mt thước như cây cúc, có hoa trng hoc hng nht, mở Trung quc. Dùng 50 cng cỏ thi, mi cng dài khong 8-10 inch ( khong 25-30 cm) (Nếu không có cỏ thi, ta có thể thay thế bng đũa tre vut nhli).
 Vt bói: Kinh Dch, 50 cng cỏ thi (hoc 50 cng đũa tre), giy bút.
 Để cho tin, ta quy ước các ngôn bàn tay trái : ngón tr(1), ngón gia (2), ngón áp út (3) và ngón út (4)
 Cn thao tác 3 ln mi được mt hào, nghĩa là 18 ln mi được mt quẻ bói Dch
1/ Cách lp hào sơ (hào 1)
a. Ln 1:
-- Trả 1 que bói (thẻ bói) li vào hp (hp đng các que bói), chỉ dùng 49 que bói thôi. Que ny tượng trưng cho Thái Cc (Observer: Người quan sát)
"One is symbolically laid aside and plays the role of Observer until your inquiry is completed. Because there is a spiritual value in laying aside the observer stalk,
I always pick it up at the end of my inquiry and thank it for its participation, and I thank the venerable ancientsages for their presence and assistance " Wu Wei

-- Giữ bó 49 que bói ở tay trái, suy nghĩ về câu hi được đt ra. Nhm mt li, luôn nghĩ về câu hi trong đu, dùng tay phi nm ly bt thn mt mớ que bói từ bó 49 que tay trái, ri tách ra . Lúc này ta được 2 mớ que bói: mớ tay trái và mớ tay phi. Đ mi mớ vào mt khay:
. Khay A: mớ tay trái ( tượng trưng cho Thiên)
. Khay B: mớ tay phi( tượng trưng cho Đa)
-- Ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (que ny tượng trưng cho Nhân)
-- Tay phi tách mớ A thành tng đt 4 que (tượng trưng cho 4 mùa) sao cho số que dư còn li là = < 4 (ít hơn hoc bng 4) Ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 2 và ngón 3 bàn tay trái.
-- Tay phi tách mớ B thành tng đt 4 que ging như trên (sao cho số que dư còn li là = < 4 ), ri ly số que dư đó kp vào kẽ ngón 1 và ngón 2 bàn tay trái.
Tng số các que trên bàn tay trái là 5 hoac 9. Để số que này qua mt bên. Đó là kết quả ln 1
b. Ln 2:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có 44 hoc 40 que (Do 49 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 1). Chia bt thn bó này thành hai mA và B, ly mt que ở mớ khay B kp vào kẽ ngón 3 và ngón 4 bàn tay trái (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4. Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que 5 hoc 9 ca ln 1.
Đó là kết quả ln 2.
c. Ln 3:
Nhp số que còn lở A và B thành mt bó. Bó que này có thể là 32 hoc 36 hoc 40 que (Do 44 que và 40 que trừ đi tng số các que dư trên bàn tay trái ln 2 là 4 hoc 8) Chia bt thn bó này thành hai mớ A và B... (ging như trên), ri tiếp tc thao tác các giai đon tách tng đt 4 que như ở ln 1. Tng số các que dư trên bàn tay trái sau đó sẽ là 8 hoc 4.
Để số que 8 hoc 4 này qua mt bên: bên cnh số que ca ln 2.
Đó là kết quả ln 3.
Cng 3 kết quả trên, ta được mt hào. Da vào bng bói, ta biết nó là hào gì!

   BNG BÓI

6 lão âm (đng) -X-
7 thiếu dương (tĩnh) ___                 5 và 4 có trị số là 3
8 thiếu âm (tĩnh) _ _                        9 và 8 có trị số là 2
9 lão dương (đng) -O-
5 và 4 có trị số là 3, 9 và 8 có trị số là 2

Thí d: Ln 1 được 5 que, ln 2 được 8 que, ln 3 đuc 4 que. Vi 5 kể là 3, 8 kể là 2, 4 kể là 3, nên tng số 3 ln: 5+8+4 phi được kể là: 3+2+3 = 8
Vy hào mi lp, da vào bng bói, là hào Thiếu âm (tĩnh):  _ _
2/ Cách lp hào nhị (hào 2)
Gom li đủ 49 que bói, thao tác y ht như trên, sau 3 ln ta sẽ được mt tng số có thể là 6, 7, 8, hoac 9, ri căn cvào bng bói, ta sẽ biết nó là hào gì!
Các hào 3, 4, 5, 6 cũng lp y như vy! Tóm li mt 18 ln thao tác, ta có được 6 hào. Sp các hào này theo thứ tự tdưới ngược lên trên, ta lp được mt quẻ bói Dch.
(Xem thêm cách thứ ở phn ghi chú cui bài)

B. Cách lp bng gieo 3 đng tin
Người xưa bói quẻ dùng cỏ thi phi thông qua 3 ln din, 18 biến mi lp được mt qu.
Phương pháp bói đó không chỉ phc tp, lãng phí thi gian, mà còn khó nm bt.
Ngày nay không dùng cách bói đó na, mà dùng cách gieo ba đng tin vào lòng mt cái bát. Nó đơn gin hơn!
Trước khi lp quẻ phi chun bị ba đng tin ging nhau. Tt nht nên dùng đng tin "Càn Long thông bo", bi vì mt chính din ca nó là chữ "Càn".
Đng Càn Long thông bo được đúc bng đng, hình tròn và có lỗ vuông ở chính gia. Mt mt ghi bn chữ "Càn Long thông bo" bng chữ Hán, mt còn li có ha tiết ký hiu riêng ca đng tin. Nếu không có đng Càn Long ta có thể dùng đng quarter (25 cent US nếu bn sng ở M) Ta quy đnh:
- mt có chữ Càn Long thông bo (hoc đu hình ca đng quarter US) là mt nga: dương (H: Head),
- mt còn li có ha tiết (mt ghi năm ca đng quarter US) là mt sp: âm (T: Tail)
Trước khi bt đu gieo quẻ ta cn chun bị sn giy bút ghi rõ năm tháng, ngày giờ gieo qu, và 1 cái bát (đĩa) sch để ta gieo 3 đng tin đó xung.
Trước khi gieo qu, ta tiến hành nghi thc như đã nói trên, sau đó bt đu gieo đng tin. Nhớ là phi tht thành tâm khn vái, nếu không sẽ không được như ý mun!
1/ Bước thứ nht là khi qu.
Xem quẻ coi trng "tâm thành thì linh ng" nên trước khi gieo quẻ phi tht tĩnh tâm, nhm đc vic mình mun hi. Sau khi nim xong, thì có thể bỏ ba đng tin vào trong lòng bàn tay lc qua lc li, sau đó gieo cả 3 đng tin xung đĩa, ri quan sát mt úp nga ca đng tin. Lúc này có thể xut hin 4 tình hung như sau:
-- 1 đng sp (H H T : dương dương âm) là hào thiếu dương (tĩnh) ___
-- 2 đng sp (H T T : dương âm âm) là hào thiếu âm (tĩnh) _ _
-- 3 đng đu sp (T T T : âm âm âm) là hào lão âm (đng) -X-
-- 3 đng đu nga (H H H : dương dương dương) là hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ 1, ta được hào 1 ( âm hoc dương, tĩnh hoc đng)
Gieo tng cng 6 ln như vy, ta sẽ được 6 hào.
2/ Bước thứ hai là vẻ hào.
Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẻ hào cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên.. Chng các hào theo thứ tư từ dưới lên thì lp được quẻ Dch. Quẻ chủ (Qugc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

C. Cách lp bng gieo xúc sc
Như đã biếở trên, số (vị trí) lẻ (1, 3, 5) là dương và số (vtrí) chn (2, 4, 6) là âm
Vi phương pháp này ta dùng 3 con xúc sc. Chỉ quan tâm đến chẵn lẻ.
Khi đã tp trung ý nim xong ta lc đu 3 con xúc sc, va lc va tp trung ý nim về vic hi, sau đó gieo cả 3 xung đĩa. Nếu:
- lẻ nhiều hơn: hào thiếu dương (tĩnh) ___
- chẵn nhiều hơn: hào thiếu âm (tĩnh) _ _
- cả 3 con đu là chẵn: hào lão âm (đng) -X-
- cả 3 con đu là lẻ: hào lão dương (đng) -O-
Đây là ln gieo thứ nht, ta được mt hào (hào 1).
Gieo thêm 5 ln na, ta được thêm 5 hào (2---.>. 6) Tng số 6 hào này sẽ lp đuc qu
Trong các cách lp quẻ Dch, cách dùng 50 que cỏ thi (50 que tre) phc tp và mt thi gian nht. Tuy nhiên, nó to cng tt nht!

II. CÁCH VẼ HÀO - LẬP QUẺ BÓI

Hãy nhớ quy tc đã nói ở trên là "Vt cc tt phn" (svt phát trin ti đnh đim thì sẽ phn ngược trở li): Lão dương là dương cc biến âm, Lão âm là âm cc biến dương.
Nghĩa là: Lão dương -O- biến thành âm _ _ và Lão âm -X- biến thành dương ___
Khi vẽ hào, cn phi bt đu từ hào sơ ti hào thượng, tc là theo trt tự từ dưới ngược lên trên. Vẽ các hào theo thtự này thì lp được quẻ Dch.
Thí d: Ln đu bn được mt hào âm tĩnh, ln thứ nhì được mt hào dương tĩnh, ln thứ ba được mt hào âm tĩnh, ln thứ tư, thứ năm, thứ sáu đu được nhng hào dương tĩnh, thì khi vch xong các nét, bn được quẻ Thiên Thy Tng dưới đây:

   
    (Hình 1: quẻ Thiên Thy Tng)

Quẻ này là mt quẻ tĩnh, vì không có hào nào đng c.
Nếu ln gieo thứ năm, bn được hào dương đng, thì cũng vn là quẻ Thiên thy Tng, nhưng có hào 5 đng, quTng này đng. Đng thì biến: Dương đng thì biến thành âm, ngược li nếu âm đng thì biến thành dương.
Đây là dương đng, vy hào 5 biến thành âm, và bn được quẻ biến như sau: Quẻ đó là quẻ Ha Thy Vị Tế. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra quẻ Ha Thy Vị Tế.̣

    
(Hình 2: quẻ Thiên Thủy Tụng biến ra quẻ Hỏa Thủy Vị Tế)

Nếu gieo ln thứ nht, bn đựơc hào âm đng. Cũng vn là quẻ Thiên Thy Tng, nhưng có hào 1 đng. Hào 1 là âm đng sẽ biến thành dương, và thành quẻ biến như sau:

     
    (Hình 3: quẻ Thiên Trch Lí)

Quẻ đó là quẻ Thiên Trch Lí. Như vy là quẻ Thiên Thy Tng biến ra qu
Thiên Trch Lí.

Quẻ chủ (Quẻ gc) sau khi biến hóa thì gi là Quẻ biến.

       ĐỒ BIU 64 QU
       
                     (Hình 4: bản đồ 64 quẻ)

Khi biết đuc Ni quái và Ngoi quái, căn cứ vào ĐBiu 64 Quẻ trên (và ở phần I), ta sẽ xác đnh được tên gi và số ca quẻ đã lp!
...
(còn tiếp)

Nguyên Lc                                                                         
Tham Kho: 
Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng, Đông A Sáng, Internet, Facebook...

BẢN TIN MỚI NHẤT

Tại sao không nên ăn cá sống ?

Hãy nghe ngư dân Canada chia sẻ ‘những bí mật không thể kể’.

Xem Thêm

❤HÃY MẶC CHO CON BỘ ĐỒ MÀU ĐỎ ❤

Công việc của tôi là chăm sóc những đứa trẻ mang trong người virus gây ra căn bệnh AIDS.

Xem Thêm

THƠ TẶNG VỊ H.O GIÀ- CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ba chục năm chưa, chiều lấp lửng​ Mươi mười xuân nữa, nắng se tà

Xem Thêm

Một Lời Hứa

Câu chuyện cảm động sau 40 năm của chàng TQLC Mỹ.

Xem Thêm

Truyện ngắn & thơ Ý Nga (16.4.2019) >Tranh A.C.La

Ngày nay vận Nước đường cùng Con chưa hữu dụng, não nùng tâm can!

Xem Thêm

THƯ MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ 75 – NĂM THỨ 44

Lễ Tưởng Niệm Năm Thứ 44 Ngày Quốc Hận 30 tháng 04 năm 1975 sẽ được tổ chức: Địa Điểm:Jeremy Henwood Park (Công viên trước Thư Viện đường Fairmount/City Height) 4380 Landis Street, San Diego, CA 92105 Thời Gian: Chủ Nhật 28 tháng 04 năm 2019 – Lúc 1 giờ trưa

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Người Nhật hài lòng..

Ong ba Viet la cong dan My,lai la duong kim tuong tu lenh luc luong My tru dong tai Nhat.Nuoc Nhat tuy la dai cuong ve kinh te,nhung van khong tranh khoi tu ai dan toc,tu ti,nhung khi thay tuong tu lenh My,goc a-chau mac quoc phuc cua dan toc thi lay lam hanh dien va hai long,Cung nhu nguoi Viet khi thay nguoi ngoai quoc mac khan dong ao dai,ai cung to mo nhin va mim cuoi,Voi nguoi My va chinh sach My,tam ly chien la dieu tien quyet va tuong tu lenh nay da thuoc bai ban......dang tuong luc Tam ly boi tinh cua quan luc VNCH.

Xem Thêm

Đề bài : Nguyễn Phú Trọng phải cấp cứu tại bệnh viện Kiên Giang, và chuyển về BV Chợ Rẫy

No chua chet a ? no chet thi khoi dua mung,khoi dua lo.Chet thang giac nay,lai noi ra thang khac cung giong giac ho ma ra.Mung la khi ca lo nha no theo thang giac ho di gap mac voi lenin va thang duong xuong am phu noi cho da danh cho con cai chau chat dong toc cong san nha no. Song sao noi va song o dau khi bao nhieu trieu nguoi nguyen rua dem ngay ????

Xem Thêm

Đề bài :Cơm, Phở và người bội thực

Gioi oi ! cho toi xin hai chu binh an.

Xem Thêm

Đề bài :FLAKKA, MA TÚY TỔNG HỢP ĐÁNG SỢ NHẤT Ở MỸ

Trong thoi chien tranh Vietnam,de tieu mon suc khang cu cua VNCH,cua 09 nuoc dong minh.Cong san bac viet va tau cong da tuon vao mien nam heroin,sau 1975,cung de tieu mon suc khang cu va chong doi cua dan chung,bon no cong san bac viet va tau cong tung ra du moi loai matuy nham dau doc cac the he tre.va hien nay,de de dang muu toan thong tri the gioi,bon tau da san xuat ra du loai ma tuy de tung vao My-cac nuoc au chau.Noi ma khong nguong mieng rang : TAU CONG va CAC NUOC CONG SAN PHAI BI TRIET HA TAN GOC RE thi the gioi moi co binh an,Nhung cua dang toi,nhieu quoc gia da khong tan diet ma con co vo de...…...ban vu khi.

Xem Thêm

Đề bài :Hồi ký cuả Kissinger viết về TT Nguyễn Văn Thiệu 1981

Thang bai o VN dinh doat o chanh tri, ma VNCH khong biet lam chanh tri. Trong cac dong minh cua My, du luan ton trong Nam Han, Tay Duc, DaiLoan nhung chi trich VNCH manh me. Bao chi the gioi luc nao cung goi lanh tu Bac Han voi chu dictator phia truoc, nhu dictator Kim Un, nhung khong goi Ho Chi Minh la dictator Ho Chi Minh. Sinh vien mien Nam du hoc phan dong nga theo MTGPMN, nhu sinh vien Nguyen Thai Binh. Nam 1975 khi VN can vien tro 300 trieu de chien dau, viet kieu hai hgoai khong goi tien ve, nhung sau 1975 thi ho goi ve VN ao at. Mien Bac tuyen truyen dan chung cam thu quan linh mien Nam, nhung mien Nam khong tuyen truyen cong san da man tan ac. Mien Bac song kham kho cho chien tranh, dong cua dai hoc, tong dong vien nam nu 15-16 tuoi vao Nam, mien Nam den luc tuyet vong van cu an choi nhay dam, sinh vien hoc sinh tron quan dich giup CS keu goi quan VNCH buong sung. Mien Nam dau hang qua de dang nen khong duoc the gioi kinh trong. Trong khi My dong vien thanh nien 18 tuoi di qua VN chien dau thi VNCH tuoi quan dich la 19 truoc nam 1968. Mai den sau Mau Than tuoi quan dich mo ha xuong 18. Vi vay vuot bien den trai ti nan thi mot so dan VN khong thuyet phuc duoc cao uy ti nan la o VN ho chong cong san. Loi tai ta moi dang.

Xem Thêm

Đề bài :Ải Nam Quan giờ nơi đâu?

Ngay xua thoi VNCH Hoang Oanh va cac ca si mien Nam hat bai nhac "Nhung Neo Duong Viet Nam" co doan sau: "Nhung neo duong Vietnam. Suot tu Ca Mau thang den Nam Quan. Oi nhung neo duong Vietnam." Chi vi nho va TC chiem mien Nam, mien Bac phai tra no va nhuong ai Nam Quan cho TC. Dung la khon nha dai cho.

Xem Thêm

Đề bài :LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ 75 – NĂM THỨ 44 - San Diego

Tac gia Truong Son Le Xuan Nhi co trich loi Thủ tướng Winston Churchill đọc trước quốc hội Anh ngày 4 tháng 6 năm 1940, sau cuộc rút lui thảm bại và ô chục của quân đội Anh tại bờ biền Dunkirk nhu sau: “We shall go on to the end. We shall fight on the seas and oceans... We shall defend our country, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches, we shall fight on the landing ground, whe shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills; we shall not surrender. We shall never surrender...”

Xem Thêm

Đề bài :Tại sao người ta không xây bệnh viện xây trường học lại chỉ xây chùa ?

Hỏi ngớ ngẩn...Một chế độ chủ trương buôn dân bán nước....?? thì phải lựa cái dịch vụ nào có lời mà làm, chứ ai mà bỏ tiên xây trường, bệnh viện làm gì..?? Dân nó khoẻ mạnh, có học . nó biết, nó đạp đổ nồi cơm của Đảng...thì đảng lấy gì sống...??? cứ xây cho nhiều chùa, càng to càng tốt..sẽ nhận nhiều tiền phước sương, là cả hai cùng hạnh phúc...Đảng ôm bó bạc...Dân cúng nhiều, được nhiều Phước sau này..?? và sẽ dễ dàng lên thiêng đường XHCN...ngắn tượng bác mà No....??

Xem Thêm

Đề bài :Ông Hồ chết rồi, không nên lấy ông ấy ra để nhục mạ trong vụ thằng Linh cẩu dâm ô trẻ con

Du than hon ! No chet roi,nhung van lai nhai hoc tap theo guong bac ho,vay thi no con song hay chet? Hum chet de da,nguoi chet de tieng ! Tieng xau hay tieng tot ? anh huong den bao the he sau toan la pha hoai-hiep dam-nghien hut-di diem.Phong hoa suy doi...Mot nuoc Viet ta toi vay thi van HOC TAP THEO GUONG thang giac ho.

Xem Thêm

TIN MỚI

Truyện ngắn & thơ Ý Nga (16.4.2019) >Tranh A.C.La

Ngày nay vận Nước đường cùng Con chưa hữu dụng, não nùng tâm can!

Xem Thêm

THƯ MỜI LỄ TƯỞNG NIỆM QUỐC HẬN 30 THÁNG TƯ 75 – NĂM THỨ 44

Lễ Tưởng Niệm Năm Thứ 44 Ngày Quốc Hận 30 tháng 04 năm 1975 sẽ được tổ chức: Địa Điểm:Jeremy Henwood Park (Công viên trước Thư Viện đường Fairmount/City Height) 4380 Landis Street, San Diego, CA 92105 Thời Gian: Chủ Nhật 28 tháng 04 năm 2019 – Lúc 1 giờ trưa

Xem Thêm

Chân dung người đàn ông bẩn nhất thế giới

Cụ ông 80 tuổi - Amoo Hadji đã có hơn 60 năm chưa từng tắm gội và đượcmệnh danh là người bẩn nhất thế giới.

Xem Thêm

Lạc vào Chốn Bồng lai Tiên cảnh

Một màu tím ngát trải dài ở một khu vườn Nhật Bản, khung cảnh đẹp như trên thiên đường

Xem Thêm

Dân Biểu Hubert Võ thông báo hạ cờ đỏ Lone Star College

Ban Đại Diện Cộng Đồng đã liên lạc và thông báo sự kiện này, để chấm dứt việc treo cờ Cộng Sản Việt Nam ở trường Lone Star College CyFair .

Xem Thêm

XIN NÍN LẶNG - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Dù niềm vui diệu kỳ Cũng sẽ buồn xa vắng

Xem Thêm

Đọc Báo Vẹm: Huế tìm vị trí đặt tượng 'Người đàn ông cúi đầu' được Hàn Quốc tặng

Tặng tượng chú Hồ thì hết lúng túng. Ta nên tặng lại đối tác tượng một nữ công nhân xuất khầu nằm tô hô đáp lễ.

Xem Thêm

18 loài chó có bộ lông đặc biệt

Trên thế giới có những giống chó với những bộ lông vô cùng lạ và đặc biệt mà bạn có thể chưa từng thấy .

Xem Thêm

Mơ Về Quê Cũ

Khi phi cơ đáp xuống phi trường Tân Sơn Nhất, trái tim già nua của ông bỗng đập mạnh như thuở trai tráng đang yêu.

Xem Thêm

Thơ Ý Nga (13.4.2019): CÓ NHỮNG NHẠC SĨ > DÂN CHỦ CA phổ thơ Ý Nga: Trận Tàn Ta Vẫn Chưa Thua

Rời tù nhỏ, ta ra nhà tù lớn Thôi giữ đồn, hết chào đón đạn xuyên, Thôi chiến trường, hết di tản cao nguyên,

Xem Thêm