TIN CỘNG ĐỒNG

Tài liệu về Obamacare để chúng ta tham khảo.

Ngày 1 tháng mười tới đây tại Hoa kỳ, Thị trường Bảo hiểm Sức khõe được thành lập do luật cải tổ y tế Obamcare sẽ bắt đầu hoạt động. Bài viết dưới đây tóm lược nhửng điều cần biết vễ việc mua bảo hiểm sức khoẻ qua thị trường này .Chuyển đến các bạn tài liệu về Obamacare để tham khảo.
 

Tài liệu OBAMACARE tương đối đầy đủ nhất

From: Hoàng Lộ
 
 
Chuyển đến các bạn tài liệu về Obamacare để tham khảo.
 
Ngày 1 tháng mười tới đây tại Hoa kỳ, Thị trường Bảo hiểm Sức khõe được thành lập do luật cải tổ y tế Obamcare sẽ bắt đầu hoạt động. Bài viết dưới đây tóm lược nhửng điều cần biết vễ việc mua bảo hiểm sức khoẻ qua thị trường này .
 
Obamacare tại Hoa kỳ: 5 điều cần biết về Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe
 
Theo luật cải tổ y tế có hiệu lực từ 1 tháng giêng năm 2014, Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe cũng gọi là Trung tâm Giao dịch Bảo hiểm Sức khoẻ (Health Insurance Marketplace or Health Insurance Exchange) sẽ cung cấp cho dân chúng Mỹ một phương cách mới để tìm kiếm và mua bảo hiễm sức khoẻ. Mỗi thị trường (Marketplace) là một mạng web (website) riêng cho từng tiểu bang trên đó dân chúng có thể mua bảo hiễm sức khoẻ từ nhiều công ty tư nhân (bao gồm cả các hãng bảo hiễm lớn như Blue Cross, Cigna, Humana và Kaiser). Các công ty bảo hiểm và các chương trình bảo hiểm của mỗi tiểu bang mỗi khác, tuy nhiên mọi chương trình đều phải có những mục bảo hiểm và dịch vụ cốt lõi giống như nhau và đáp ứng những tiêu chuẩn cũa Chính phủ theo như ấn định bởi Luật Cải tổ Y tế Obamacare.
 
Bạn không bắt buộc phải sử dụng thị trường trên để mua bảo hiểm; tuy nhiên nếu mua qua thị trường thì bạn có thể được giảm bớt tiền bảo phí hàng tháng (premium) và chi phí bạn phải gánh chịu sẽ ít hơn (out-of-pocket expenses)
 
Dưới đây là năm điều bạn cẩn biết vể Thị trường Bảo hiểm Sức khoẻ (Marketplace)mới này, dự trừ sẽ bắt đầu hoạt động vào 1 tháng 10 tới đây
 
1.Có bốn loại chuơng trỉnh bảo him sức khỏe: đồng, bạc,vàng và bạch kim
 
Bốn mức bảo him đồng, bạc, vàng và bạch kim nhằm đáp ứng những nhu cầu về sức khoẻ và tài chánh khác nhau và đặt cơ sở trên tỷ lệ phần trăm chi phí dịch vụ mỗi chương trình chi trả. Các mức này cũng cho biết tỷ lệ phẩn trăm chi phí chăm sóc sức khoẻ mà bệnh nhân sẽ phải gánh chịu. Phần chi phí sau này bao gồm:
 
· Khoản tiền khấu trừ (deductibles) tức là khoản tiền nợ về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được bảo hiểm mà bệnh nhân phải trả trước khi hãng bảo hiểm chi trả phí tổn dịch vụ
 
· Khoản tiền đồng thanh toán (copayments) tức là khoản tiền cố định (fixed amount) mà bệnh nhân phải gánh chịu cho dich vụ chăm sóc sức khoẻ được bảo hiểm
 
· Khoản tiền đồng bảo hiểm (coinsurance) tức là phần đóng góp cùa bệnh nhân vào chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm
 
Giả sử như bạn có $1,000 deductible, $25 copayment và 20% coinsurance. Đối với một số dich vụ chăm sóc sức khoẻ như khám bác sĩ gia đình bạn sẽ phải gánh chịu $25 copayment. Đối với các dịch vụ khác, như giải phẫu chẳng hạn, trước tiên bạn phải thanh toán tiền deductible $1,000, sau đó bạn sẽ phải gánh chịu 20% chi phí giải phẫu còn lại. Như vậy nếu chi phí giải phẫu là $5,000, thì bạn phải trả trước tiên $1,000 deductible rổi sau đó 20% chi phí còn lại tức là ($5,000-$1,000)x 20%=$800
 
Sơ đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm chi phí mà các chương trình bảo hiểm chi trả tùy thuộc vào mức bảo hiểm của chương trình
Plan Level
Mức bảo hiểm
What the Plan Spends
Tỷ lệ % chi phí chương trình bảo hiễm chi trả
What you Spend
Tỷ lệ% chi phí bạn phài gánh chịu
Bronze
Đồng
60%
40%
Silver
Bạc
70%
30%
Gold
Vàng
80%
20%
Platinum
Bạch kim
90%
 
10%
 
Các chương trình thuộc loại đồng( bronze) có bảo phí thấp nhất ( tức tiền mua mà bạn phải trả hàng tháng/ premium) nhưng cũng có mức bảo hiểm thấp nhấp (insurance level)–tức là bạn sẽ phải gánh chịu nhiều phần chi phí hơn cho các dịch vụ .Nếu mức bảo hiễm tăng dần (từ đồng lên bạc lên vàng rồi lên bạch kim) thì bảo phí cũng tăng theo nhưng phần chi phí dịch vụ bạn phải gánh chịu lại giảm. Chẳng hạn như nếu bạn mua chương trình bảo hiểm loại bạch kim (platinium) thì bạn sẽ phải trả tiền bảo phí cao nhưng ngược lại bạn sẽ bớt phải gánh chịu chi phí cho mỗi lần khám bác sĩ, mua thuốc kê toa hay sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác.
 
Ghi chú: Nếu bạn cần phải đi khám bác sĩ luôn và mua thuốc kê toa thường xuyên thỉ bạn nên mua loại bảo hiễm vàng hay bạch kim. Nếu bạn không có nhiều hoá đơn về chăm sóc sức khoẻ thì mua loại bảo hiểm đồng hay bạc là đuợc. Bạn có thể vào trang web Marketplace đễ so sánh các chượng trình bảo hiễm và lựa chọn chượng trình nào thích hp với nhu cầu sức khỏe và tài chánh của bạn nhất. Tùy theo tiễu bang và cá nhân từng người , các chương trình và giá cả thay đổi
 
2- Tất cả các chương trình bán trên Thị trường Bảo him Sức khỏe đều phài có nhng phúc lợi sức khoẻ thiết yếu
 
Dù là bạn chọn mua loại bảo hiểm đồng, bạc , vàng hay bạch kim, một số phúc lợi sức khoẻ thiết yếu đều phải đuợc bảo hiểm, điều này có nghĩa là các chi phí liên quan tới các phúc lợi này được công nhận là cần thiết về mặt y lý và được chương trình bảo hiểm thừa nhận. Kết quả là các khoản tiền đồng thanh toán và đồng bảo hiểm áp dụng (tùy thuôc vào loại dịch vụ) và những gì bạn trả đểu tính vào khoản tiền khấu trừ. Trái lại bạn sẽ không có phúc lợi sức khoẻ vể các dịch vụ không được bảo hiểm (non-covered benefits)–chẳng hạn như giải phẫu tự chọn (elective surgery)—điều này có nghĩa là bạn phải gánh chịu hết mọi chi phí cho các dịch vụ này
 
Các phúc lợi sức khoẻ thiết yếu (essential health benefits) gồm có:
 • Điều trị cai nghiện (Addiction treatment)
 • Dịch vụ cấp cứu bệnh nhân (Ambulatory patient services)
 • Chăm sóc trẻ sơ sanh và trẻ em (Care for newborns and children)
 • Điều trị các bệnh mãn tính như tiểu đưởng và hen xuyễn (Chronic disease treatment such as diabetes and asthma)
 • Dịch vụ cấp cứu (Emergency services)
 • Nằm bệnh viện (Hospitalization)
 • Dịch vụ thử nghiệm ( Laboratory services)
 • Chăm sóc thai sản (Maternity care)
 • Dịch vụ sức khoẻ tâm thần(Mental health services)
 • Lao động và Vật lý trị liệu (Occupational and physical therapy)
 • Thuốc kê toa (Prescription drugs)
 • Dịch vụ phòng ngừa và bảo vệ sức khoẻ như vắc-xin và dò tìm ung thư ( Preventive and wellness services such as vaccines and cancer screenings)
 •  
 • Ngôn ngữ trị liệu (Speech-language therapy)
 •  
 
Ghi chú . Trên đây là những phúc lợi tối thiểu. Nhiều chượng trình có nhng phúc lợi phụ thêm, vỉ vậy bạn cẩn phải coi bản tóm lược các phúc lợi cũa bất cchượng trình nào bạn muốn mua đễ bảo đảm nó phù hợp với ngân sách gia đình và nhu cầu cũa bạn
 
3. Bạn có thhội đủ điều kiện hưởng bảo phí hàng tháng (monthly premiums) và khoản chi phí phải gánh chịu (out of pocket expenses) thấp
 
Hầu hết mọi người sẽ đủ điều kiện hưởng khoản trơ cấp(subsidies) mới của Liên bang giúp giảm bớt phí tổn bảo hiểm sức khỏe. Khi bạn mua bảo him qua thị trường (Marketplace) bạn có thể:.
 
· được giảm bớt khoản tiền đóng góp vào chi phí (Cost-Sharing Reductions). Điều này sẽ đỡ cho bạn phải gánh chịu những chi phí như khoản tiền khấu trừ, khoản tiền đổng thanh toán và khoản tiền đồng bảo hiểm; và
 
· được ứng trước tìn dụng thuế để trả tiền bảo phí (Advanced premium Tax Credits). Điều này giảm bớt khoản tiền bạn phải chi ra hàng tháng để trả tiền mua bảo hiểm
 
Cả hai trợ cấp trên được cấp cho những cá nhân đủ điều kiện:
 
· Không được hưởng bảo hiểm sức khỏe công cộng (Medicaid hay Children’s Health Insurance Plan)
 
· Không có thể có được bảo hiễm sức khoẻ qua chủ nhân
Bất cứ khoản tiết kiệm nào cũng tùy thuộc vào kích cỡ và lợi tức của gia đình (family size and income). Bạn có thể vào mạng lưới
The Kaiser Family Foundation Calculator rồi điền các thông tin về mức lơi tức của bạn, kích cỡ gia đình, và tuổi tác cũa các thành viên gia đình; máy tính sẽ cho bạn biết đại cương bạn sẽ được hưởng bao nhiêu trợ cấp và bảo phí mà bạn phải trả là bao nhiêu
 
Muốn tận dụng mục giảm khoản tiền đóng góp vào chi phí(Cost-Sharing Reductions)bạn phảimua chương trình bảo hiểm loại bạc (silver) trên thị trường “Marketplace” và tiền thu nhập điều chỉnh đã sửa đổi (modified adjusted gross income)cũa gia đình bạn phải dưới mức tối đa sau đây:
Family Size
Kích cỡ gia đình
Income
Lơi tức
1 người
tối đa $28,725
2
tối đa $38,775
3
t ối đa $48,825
4
t ối đa $58,875
5
t ối đa $68,925
6
t ối đa $78,975
7
t ối đa $89,025
8
 
t ối đa $99,075
 
Ghi chú. Tổng thu nhập điều chình đã sửa đổi (modified adjusted gross income) của một gia đình là tổng thu nhập điểu chỉnh cộng thêm khoản tiển an sinh xã hội được miễn thuế, tiển lời và thu nhập ở ngoại quốc
 
Tín dụng thuế ứng trước để trả bảo phí ( Advanced Premium Tax Credits)được chính phủ gởi trực tiếp cho công ty bảo hiểm và áp dụng cho bảo phí mỗi tháng. Muốn hưởng trợ cấp này bạn phải điền đơn trên mạng lưới của thị trường Marketplace. Khác với trợ cấp “Cost-Sharing Reductions” bạn không cần phải mua bảo hiễm loại bạc, tuy nhiên bạn vẫn phải hội đủ điểu kiện về lợi tức dựa vào kích cỡ gia đình của bạn
Family Size
Kích cỡ gia đình
Income Range
Giải lợi tức
1 người
t ừ $11,490 tới $45,960
2
từ $15,510 tới $62,040
3
từ $19,530 tới $78,120
4
từ $23,550 tới $94,200
5
t ừ $27,570 tới $110,280
6
t ừ $31,590 tới $126,360
7
t ừ $35,610 tới $142,440
8
 
t ừ $39,630 tới $158,520
 
Ghi chú Khoản tín dụng thuế bạn nhận được tùy thuộc vào lợi tức của bạn. Bạn sẽ càng phài chi ra nhiều cho bảo phí nếu lơi tức càng cao. Nếu lơi tức của gia đình bạn thấp hơn giải lợi tức tương ứng ghi ở bảng trên thì gia đình bạn có thễ đủ điểu kiện hưởng chượng trình Medicaid cũa tiểu bang
 
4. Nếu bạn có đủ khả năng thỉ bạn cần có bảo hiểm thiết yếu tối thiểu nếu không sẽ bị phạt tiền
 
Nếu bạn có đủ khả năng mà không mua bảo hiểm trong năm 2014 thì bạn có thễ bị phạt một số tiền bằng 1% thu nhập cũa bạn trong năm hoặc $95 cho mỗi người lớn ($ 47.50 cho mỗi trẻ em), tùy theo khoản tiền nào cao nhất. Tới năm 2016, tiền phạt này sẽ tăng lên 2,5% thu nhập hoặc $695 cho một người. Tuy rằng tiền phạt có vẻ tương đối ít, nhưng điều quan trọng bạn nên nhớ là nếu không có bảo hiễm bạn sẽ phải gánh chiu toàn bộ chi phí về chăm nom sức khỏe
 
Muốn tránh không bị phạt tiền thì bạn cẩn phải có một bảo hiểm được coi như là đủ tiêu chuẩn của một bảo hiễm thiết yếu tối thiểu (minimum essential coverage). Vào năm 2014 bạn được coi như có bảo hiểm này nếu ở một trong những chượng trình sau đây:
 • Bất cứ chương trình bảo hiểm nào cũa chủ nhân kể cả COBRA (Any employer plan including COBRA)
 • Bất cứ chương trình bảo hiểm cá nhân nào bạn đang có (Any individual insurance plan that you already have)
 • Bất cứ chương trình bảo hiểm nào mua trên thị trường Marketplace (Any Marketplace plan)
 • Medicaid
 • Medicare
 • Các chương trình bảo hiểm Peace Corps Volunteer plans
 • Chương trình Children’s Health Insurance Program (CHIP)
 • Bảo hiểm TRICARE (active and retired military, families and survivors)
 •  
 • Các chương trình bảo hiểm Veterans health care programs
 •  
 
Nếu không có bảo hiểm như trên trong năm 2014 bạn có thể không bị phạt tiền nếu ở vào các trường hợp sau đây:
 • Thành viên cũa bộ lạc da đỏ được Liên bang công nhận (Member of a federally recognized Indian tribe)
 • Có bảo hiễm sức khỏe ít nhất chín tháng trong năm (Are insured for at least nine months of the year)
 • Không phải khai thuế vì lợi tức thấp (Don’t have to file a tax return because of low income)
 • Có lợi tức rất thấp và không có khả năng mua bảo hiểm (Have a very low income and you cannot afford coverage). Trong trường hợp này bạn phải nộp đơn trên Marketplace để xin xét xem có đũ điểu kiện vể lợi tức để được miễn phạt hay không (you must complete an application on the Marketplace to determine whether your income qualifies you for an exemption)
 • Đủ điều kiện được hưởng Medicaid ( theo mức lợi tức mới) nhưng sinh sống tại tiễu bang không chấp nhận nới rộng chương trình này (Would qualify for Medicaid under the new income limits but your state has chosen not to expand eligibility)
 •  
 • Thành viên cũa một giáo phái phản đối bảo hiễm sức khoẻ được chính quyền thừa nhận ( Member of a recognized religious sect –such as the Amish and some Mennonite sects– that objects to health insurance)
 
Ghi chú . Khả năng mua bảo hiễm cũa bạn được xác đình ra sao? Theo Sở Thuế IRS bạn được coi như không có khả năng mua bảo hiễm nếu chi phí bảo hiễm cao hơn 9.5% lơi tức trước khi tính thuế của gia đình (pre-tax income) hoặc nếu lợi tức của bạn dưới thểm lợi tức phải khai thuế (income-tax threshold)
 
5. Các ngày tháng quan trọng cần biết
 
Có ba ngày tháng quan trọng cần biết về Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe (Health Insurance Marketplace)
 • 1 tháng mười, 2013 – Thị trường bắt đầu hoạt động (tức ngày bắt đầu ghi danh mua bảo hiẻm)
 • 1 tháng giêng, 2014 – Bảo hiểm sức khoẻ bắt đầu có hiệu lực
 •  
 • 31 tháng ba, 2014 – Ngày chót ghi danh mua bảo hiểm
 
Sau ngày 31 tháng ba năm 2014 bạn phải chờ tới kỳ đăng ký năm sau mới có thể mua bảo hiễm qua thị trường Marketplace. Tuy nhiên bạn có thễ được đặc biệt ghi danh mua bảo hiễm trong trường hợp có những sư cố đặc biệt xẫy ra cho bạn như ly dị, cưới hỏi hay sinh con
Nếu bạn đủ điều kiện hưởng Medicaid hay CHIP ( Children’s Health Insurance Program) thì bạn có thễ xin ngay từ bây giờ và bảo hiểm có thể có hiệu lực ngay. Bạn có thể vào Marketplace trên trang mạng
http://www.healthcare.gov/?partner=YahooEA và tìm kiếm “Medicaid” hoặc “CHDP’ đễ biết mình có đủ điều kiện hay không
 
Tóm lại
 
Hầu hết mọi người đều có thể mua bảo hiễm sức khoẻ qua Thị trường Bảo hiễm Sức Khỏe (Healh Insurance Marketplace) miễn là hội đủ các điều kiện sau đây:
 • Sinh sống tại Hoa kỳ
 • Công dân Hoa kỳ
 •  
 • Hiện không bị giam cầm
 •  
 
Nếu là công dân Hoa kỳ đang sống tại ngoại quốc thì bạn không bắt buộc phải có bảo hiễm theo như qui định bởi Luật Cải tổ Y tế và sẽ không bị phạt tiền vì không có bảo hiểm
 
Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin về Thị trưởng Bảo hiểm Sức khỏe hoặc những chỉ dẫn đặc biệt cũa tiễu bang của bạn về việc mua bảo hiễm bằng cách
· viếng thăm trang mạng
· liên lạc với số điện thoại
 • liên hệ qua
 •  
 • tiếp xúc với công ty bảo hiễm sức khoẻ của bạn
 •  

 

5 Things You Should Know About The New Health Insurance Marketplace-Jean Folger- 9/15/2013

 

Tiến trình duyệt xét hổ sơ mua bảo hiễm qua Trung tâm Bảo hiểm Sức khoẻ Marketplace

http://saludify.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/HEALTH-INSURANCE_Silv.jpg
NOTICE: This email message and/or its attachments may containinformation that is confidential or restricted. It is intended only forthe individuals named as recipients in the message. If you are NOT anauthorized recipient, you are prohibited from using, delivering, distributing, printing, copying, or disclosing the message or content toothers and must delete the message from your computer. If you havereceived this message in error, please notify the sender by returnemail.
 
NguyenVSau Post

Bàn ra tán vào (1)

Lynda
Nêu chỉ ví con chó thì nhà còn phúc.Trương hợp V N bây giờ,con chó nó ỷ thế chủ nó " CHỈ BIẾT CÒN CHỦ CÒN MÌNH" ,tuyệt đôi làm tốt 100/100 theo ý chủ ..CÒN THÀNG CHỦ KHÔN KIẾP THI CÒN ChÓ DỮ.....

----------------------------------------------------------------------------------

Comment
 • Input symbols

Tài liệu về Obamacare để chúng ta tham khảo.

Ngày 1 tháng mười tới đây tại Hoa kỳ, Thị trường Bảo hiểm Sức khõe được thành lập do luật cải tổ y tế Obamcare sẽ bắt đầu hoạt động. Bài viết dưới đây tóm lược nhửng điều cần biết vễ việc mua bảo hiểm sức khoẻ qua thị trường này .Chuyển đến các bạn tài liệu về Obamacare để tham khảo.
 

Tài liệu OBAMACARE tương đối đầy đủ nhất

From: Hoàng Lộ
 
 
Chuyển đến các bạn tài liệu về Obamacare để tham khảo.
 
Ngày 1 tháng mười tới đây tại Hoa kỳ, Thị trường Bảo hiểm Sức khõe được thành lập do luật cải tổ y tế Obamcare sẽ bắt đầu hoạt động. Bài viết dưới đây tóm lược nhửng điều cần biết vễ việc mua bảo hiểm sức khoẻ qua thị trường này .
 
Obamacare tại Hoa kỳ: 5 điều cần biết về Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe
 
Theo luật cải tổ y tế có hiệu lực từ 1 tháng giêng năm 2014, Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe cũng gọi là Trung tâm Giao dịch Bảo hiểm Sức khoẻ (Health Insurance Marketplace or Health Insurance Exchange) sẽ cung cấp cho dân chúng Mỹ một phương cách mới để tìm kiếm và mua bảo hiễm sức khoẻ. Mỗi thị trường (Marketplace) là một mạng web (website) riêng cho từng tiểu bang trên đó dân chúng có thể mua bảo hiễm sức khoẻ từ nhiều công ty tư nhân (bao gồm cả các hãng bảo hiễm lớn như Blue Cross, Cigna, Humana và Kaiser). Các công ty bảo hiểm và các chương trình bảo hiểm của mỗi tiểu bang mỗi khác, tuy nhiên mọi chương trình đều phải có những mục bảo hiểm và dịch vụ cốt lõi giống như nhau và đáp ứng những tiêu chuẩn cũa Chính phủ theo như ấn định bởi Luật Cải tổ Y tế Obamacare.
 
Bạn không bắt buộc phải sử dụng thị trường trên để mua bảo hiểm; tuy nhiên nếu mua qua thị trường thì bạn có thể được giảm bớt tiền bảo phí hàng tháng (premium) và chi phí bạn phải gánh chịu sẽ ít hơn (out-of-pocket expenses)
 
Dưới đây là năm điều bạn cẩn biết vể Thị trường Bảo hiểm Sức khoẻ (Marketplace)mới này, dự trừ sẽ bắt đầu hoạt động vào 1 tháng 10 tới đây
 
1.Có bốn loại chuơng trỉnh bảo him sức khỏe: đồng, bạc,vàng và bạch kim
 
Bốn mức bảo him đồng, bạc, vàng và bạch kim nhằm đáp ứng những nhu cầu về sức khoẻ và tài chánh khác nhau và đặt cơ sở trên tỷ lệ phần trăm chi phí dịch vụ mỗi chương trình chi trả. Các mức này cũng cho biết tỷ lệ phẩn trăm chi phí chăm sóc sức khoẻ mà bệnh nhân sẽ phải gánh chịu. Phần chi phí sau này bao gồm:
 
· Khoản tiền khấu trừ (deductibles) tức là khoản tiền nợ về dịch vụ chăm sóc sức khoẻ được bảo hiểm mà bệnh nhân phải trả trước khi hãng bảo hiểm chi trả phí tổn dịch vụ
 
· Khoản tiền đồng thanh toán (copayments) tức là khoản tiền cố định (fixed amount) mà bệnh nhân phải gánh chịu cho dich vụ chăm sóc sức khoẻ được bảo hiểm
 
· Khoản tiền đồng bảo hiểm (coinsurance) tức là phần đóng góp cùa bệnh nhân vào chi phí dịch vụ chăm sóc sức khỏe được bảo hiểm
 
Giả sử như bạn có $1,000 deductible, $25 copayment và 20% coinsurance. Đối với một số dich vụ chăm sóc sức khoẻ như khám bác sĩ gia đình bạn sẽ phải gánh chịu $25 copayment. Đối với các dịch vụ khác, như giải phẫu chẳng hạn, trước tiên bạn phải thanh toán tiền deductible $1,000, sau đó bạn sẽ phải gánh chịu 20% chi phí giải phẫu còn lại. Như vậy nếu chi phí giải phẫu là $5,000, thì bạn phải trả trước tiên $1,000 deductible rổi sau đó 20% chi phí còn lại tức là ($5,000-$1,000)x 20%=$800
 
Sơ đồ dưới đây cho thấy tỷ lệ phần trăm chi phí mà các chương trình bảo hiểm chi trả tùy thuộc vào mức bảo hiểm của chương trình
Plan Level
Mức bảo hiểm
What the Plan Spends
Tỷ lệ % chi phí chương trình bảo hiễm chi trả
What you Spend
Tỷ lệ% chi phí bạn phài gánh chịu
Bronze
Đồng
60%
40%
Silver
Bạc
70%
30%
Gold
Vàng
80%
20%
Platinum
Bạch kim
90%
 
10%
 
Các chương trình thuộc loại đồng( bronze) có bảo phí thấp nhất ( tức tiền mua mà bạn phải trả hàng tháng/ premium) nhưng cũng có mức bảo hiểm thấp nhấp (insurance level)–tức là bạn sẽ phải gánh chịu nhiều phần chi phí hơn cho các dịch vụ .Nếu mức bảo hiễm tăng dần (từ đồng lên bạc lên vàng rồi lên bạch kim) thì bảo phí cũng tăng theo nhưng phần chi phí dịch vụ bạn phải gánh chịu lại giảm. Chẳng hạn như nếu bạn mua chương trình bảo hiểm loại bạch kim (platinium) thì bạn sẽ phải trả tiền bảo phí cao nhưng ngược lại bạn sẽ bớt phải gánh chịu chi phí cho mỗi lần khám bác sĩ, mua thuốc kê toa hay sử dụng các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ khác.
 
Ghi chú: Nếu bạn cần phải đi khám bác sĩ luôn và mua thuốc kê toa thường xuyên thỉ bạn nên mua loại bảo hiễm vàng hay bạch kim. Nếu bạn không có nhiều hoá đơn về chăm sóc sức khoẻ thì mua loại bảo hiểm đồng hay bạc là đuợc. Bạn có thể vào trang web Marketplace đễ so sánh các chượng trình bảo hiễm và lựa chọn chượng trình nào thích hp với nhu cầu sức khỏe và tài chánh của bạn nhất. Tùy theo tiễu bang và cá nhân từng người , các chương trình và giá cả thay đổi
 
2- Tất cả các chương trình bán trên Thị trường Bảo him Sức khỏe đều phài có nhng phúc lợi sức khoẻ thiết yếu
 
Dù là bạn chọn mua loại bảo hiểm đồng, bạc , vàng hay bạch kim, một số phúc lợi sức khoẻ thiết yếu đều phải đuợc bảo hiểm, điều này có nghĩa là các chi phí liên quan tới các phúc lợi này được công nhận là cần thiết về mặt y lý và được chương trình bảo hiểm thừa nhận. Kết quả là các khoản tiền đồng thanh toán và đồng bảo hiểm áp dụng (tùy thuôc vào loại dịch vụ) và những gì bạn trả đểu tính vào khoản tiền khấu trừ. Trái lại bạn sẽ không có phúc lợi sức khoẻ vể các dịch vụ không được bảo hiểm (non-covered benefits)–chẳng hạn như giải phẫu tự chọn (elective surgery)—điều này có nghĩa là bạn phải gánh chịu hết mọi chi phí cho các dịch vụ này
 
Các phúc lợi sức khoẻ thiết yếu (essential health benefits) gồm có:
 • Điều trị cai nghiện (Addiction treatment)
 • Dịch vụ cấp cứu bệnh nhân (Ambulatory patient services)
 • Chăm sóc trẻ sơ sanh và trẻ em (Care for newborns and children)
 • Điều trị các bệnh mãn tính như tiểu đưởng và hen xuyễn (Chronic disease treatment such as diabetes and asthma)
 • Dịch vụ cấp cứu (Emergency services)
 • Nằm bệnh viện (Hospitalization)
 • Dịch vụ thử nghiệm ( Laboratory services)
 • Chăm sóc thai sản (Maternity care)
 • Dịch vụ sức khoẻ tâm thần(Mental health services)
 • Lao động và Vật lý trị liệu (Occupational and physical therapy)
 • Thuốc kê toa (Prescription drugs)
 • Dịch vụ phòng ngừa và bảo vệ sức khoẻ như vắc-xin và dò tìm ung thư ( Preventive and wellness services such as vaccines and cancer screenings)
 •  
 • Ngôn ngữ trị liệu (Speech-language therapy)
 •  
 
Ghi chú . Trên đây là những phúc lợi tối thiểu. Nhiều chượng trình có nhng phúc lợi phụ thêm, vỉ vậy bạn cẩn phải coi bản tóm lược các phúc lợi cũa bất cchượng trình nào bạn muốn mua đễ bảo đảm nó phù hợp với ngân sách gia đình và nhu cầu cũa bạn
 
3. Bạn có thhội đủ điều kiện hưởng bảo phí hàng tháng (monthly premiums) và khoản chi phí phải gánh chịu (out of pocket expenses) thấp
 
Hầu hết mọi người sẽ đủ điều kiện hưởng khoản trơ cấp(subsidies) mới của Liên bang giúp giảm bớt phí tổn bảo hiểm sức khỏe. Khi bạn mua bảo him qua thị trường (Marketplace) bạn có thể:.
 
· được giảm bớt khoản tiền đóng góp vào chi phí (Cost-Sharing Reductions). Điều này sẽ đỡ cho bạn phải gánh chịu những chi phí như khoản tiền khấu trừ, khoản tiền đổng thanh toán và khoản tiền đồng bảo hiểm; và
 
· được ứng trước tìn dụng thuế để trả tiền bảo phí (Advanced premium Tax Credits). Điều này giảm bớt khoản tiền bạn phải chi ra hàng tháng để trả tiền mua bảo hiểm
 
Cả hai trợ cấp trên được cấp cho những cá nhân đủ điều kiện:
 
· Không được hưởng bảo hiểm sức khỏe công cộng (Medicaid hay Children’s Health Insurance Plan)
 
· Không có thể có được bảo hiễm sức khoẻ qua chủ nhân
Bất cứ khoản tiết kiệm nào cũng tùy thuộc vào kích cỡ và lợi tức của gia đình (family size and income). Bạn có thể vào mạng lưới
The Kaiser Family Foundation Calculator rồi điền các thông tin về mức lơi tức của bạn, kích cỡ gia đình, và tuổi tác cũa các thành viên gia đình; máy tính sẽ cho bạn biết đại cương bạn sẽ được hưởng bao nhiêu trợ cấp và bảo phí mà bạn phải trả là bao nhiêu
 
Muốn tận dụng mục giảm khoản tiền đóng góp vào chi phí(Cost-Sharing Reductions)bạn phảimua chương trình bảo hiểm loại bạc (silver) trên thị trường “Marketplace” và tiền thu nhập điều chỉnh đã sửa đổi (modified adjusted gross income)cũa gia đình bạn phải dưới mức tối đa sau đây:
Family Size
Kích cỡ gia đình
Income
Lơi tức
1 người
tối đa $28,725
2
tối đa $38,775
3
t ối đa $48,825
4
t ối đa $58,875
5
t ối đa $68,925
6
t ối đa $78,975
7
t ối đa $89,025
8
 
t ối đa $99,075
 
Ghi chú. Tổng thu nhập điều chình đã sửa đổi (modified adjusted gross income) của một gia đình là tổng thu nhập điểu chỉnh cộng thêm khoản tiển an sinh xã hội được miễn thuế, tiển lời và thu nhập ở ngoại quốc
 
Tín dụng thuế ứng trước để trả bảo phí ( Advanced Premium Tax Credits)được chính phủ gởi trực tiếp cho công ty bảo hiểm và áp dụng cho bảo phí mỗi tháng. Muốn hưởng trợ cấp này bạn phải điền đơn trên mạng lưới của thị trường Marketplace. Khác với trợ cấp “Cost-Sharing Reductions” bạn không cần phải mua bảo hiễm loại bạc, tuy nhiên bạn vẫn phải hội đủ điểu kiện về lợi tức dựa vào kích cỡ gia đình của bạn
Family Size
Kích cỡ gia đình
Income Range
Giải lợi tức
1 người
t ừ $11,490 tới $45,960
2
từ $15,510 tới $62,040
3
từ $19,530 tới $78,120
4
từ $23,550 tới $94,200
5
t ừ $27,570 tới $110,280
6
t ừ $31,590 tới $126,360
7
t ừ $35,610 tới $142,440
8
 
t ừ $39,630 tới $158,520
 
Ghi chú Khoản tín dụng thuế bạn nhận được tùy thuộc vào lợi tức của bạn. Bạn sẽ càng phài chi ra nhiều cho bảo phí nếu lơi tức càng cao. Nếu lơi tức của gia đình bạn thấp hơn giải lợi tức tương ứng ghi ở bảng trên thì gia đình bạn có thễ đủ điểu kiện hưởng chượng trình Medicaid cũa tiểu bang
 
4. Nếu bạn có đủ khả năng thỉ bạn cần có bảo hiểm thiết yếu tối thiểu nếu không sẽ bị phạt tiền
 
Nếu bạn có đủ khả năng mà không mua bảo hiểm trong năm 2014 thì bạn có thễ bị phạt một số tiền bằng 1% thu nhập cũa bạn trong năm hoặc $95 cho mỗi người lớn ($ 47.50 cho mỗi trẻ em), tùy theo khoản tiền nào cao nhất. Tới năm 2016, tiền phạt này sẽ tăng lên 2,5% thu nhập hoặc $695 cho một người. Tuy rằng tiền phạt có vẻ tương đối ít, nhưng điều quan trọng bạn nên nhớ là nếu không có bảo hiễm bạn sẽ phải gánh chiu toàn bộ chi phí về chăm nom sức khỏe
 
Muốn tránh không bị phạt tiền thì bạn cẩn phải có một bảo hiểm được coi như là đủ tiêu chuẩn của một bảo hiễm thiết yếu tối thiểu (minimum essential coverage). Vào năm 2014 bạn được coi như có bảo hiểm này nếu ở một trong những chượng trình sau đây:
 • Bất cứ chương trình bảo hiểm nào cũa chủ nhân kể cả COBRA (Any employer plan including COBRA)
 • Bất cứ chương trình bảo hiểm cá nhân nào bạn đang có (Any individual insurance plan that you already have)
 • Bất cứ chương trình bảo hiểm nào mua trên thị trường Marketplace (Any Marketplace plan)
 • Medicaid
 • Medicare
 • Các chương trình bảo hiểm Peace Corps Volunteer plans
 • Chương trình Children’s Health Insurance Program (CHIP)
 • Bảo hiểm TRICARE (active and retired military, families and survivors)
 •  
 • Các chương trình bảo hiểm Veterans health care programs
 •  
 
Nếu không có bảo hiểm như trên trong năm 2014 bạn có thể không bị phạt tiền nếu ở vào các trường hợp sau đây:
 • Thành viên cũa bộ lạc da đỏ được Liên bang công nhận (Member of a federally recognized Indian tribe)
 • Có bảo hiễm sức khỏe ít nhất chín tháng trong năm (Are insured for at least nine months of the year)
 • Không phải khai thuế vì lợi tức thấp (Don’t have to file a tax return because of low income)
 • Có lợi tức rất thấp và không có khả năng mua bảo hiểm (Have a very low income and you cannot afford coverage). Trong trường hợp này bạn phải nộp đơn trên Marketplace để xin xét xem có đũ điểu kiện vể lợi tức để được miễn phạt hay không (you must complete an application on the Marketplace to determine whether your income qualifies you for an exemption)
 • Đủ điều kiện được hưởng Medicaid ( theo mức lợi tức mới) nhưng sinh sống tại tiễu bang không chấp nhận nới rộng chương trình này (Would qualify for Medicaid under the new income limits but your state has chosen not to expand eligibility)
 •  
 • Thành viên cũa một giáo phái phản đối bảo hiễm sức khoẻ được chính quyền thừa nhận ( Member of a recognized religious sect –such as the Amish and some Mennonite sects– that objects to health insurance)
 
Ghi chú . Khả năng mua bảo hiễm cũa bạn được xác đình ra sao? Theo Sở Thuế IRS bạn được coi như không có khả năng mua bảo hiễm nếu chi phí bảo hiễm cao hơn 9.5% lơi tức trước khi tính thuế của gia đình (pre-tax income) hoặc nếu lợi tức của bạn dưới thểm lợi tức phải khai thuế (income-tax threshold)
 
5. Các ngày tháng quan trọng cần biết
 
Có ba ngày tháng quan trọng cần biết về Thị trường Bảo hiểm Sức khỏe (Health Insurance Marketplace)
 • 1 tháng mười, 2013 – Thị trường bắt đầu hoạt động (tức ngày bắt đầu ghi danh mua bảo hiẻm)
 • 1 tháng giêng, 2014 – Bảo hiểm sức khoẻ bắt đầu có hiệu lực
 •  
 • 31 tháng ba, 2014 – Ngày chót ghi danh mua bảo hiểm
 
Sau ngày 31 tháng ba năm 2014 bạn phải chờ tới kỳ đăng ký năm sau mới có thể mua bảo hiễm qua thị trường Marketplace. Tuy nhiên bạn có thễ được đặc biệt ghi danh mua bảo hiễm trong trường hợp có những sư cố đặc biệt xẫy ra cho bạn như ly dị, cưới hỏi hay sinh con
Nếu bạn đủ điều kiện hưởng Medicaid hay CHIP ( Children’s Health Insurance Program) thì bạn có thễ xin ngay từ bây giờ và bảo hiểm có thể có hiệu lực ngay. Bạn có thể vào Marketplace trên trang mạng
http://www.healthcare.gov/?partner=YahooEA và tìm kiếm “Medicaid” hoặc “CHDP’ đễ biết mình có đủ điều kiện hay không
 
Tóm lại
 
Hầu hết mọi người đều có thể mua bảo hiễm sức khoẻ qua Thị trường Bảo hiễm Sức Khỏe (Healh Insurance Marketplace) miễn là hội đủ các điều kiện sau đây:
 • Sinh sống tại Hoa kỳ
 • Công dân Hoa kỳ
 •  
 • Hiện không bị giam cầm
 •  
 
Nếu là công dân Hoa kỳ đang sống tại ngoại quốc thì bạn không bắt buộc phải có bảo hiễm theo như qui định bởi Luật Cải tổ Y tế và sẽ không bị phạt tiền vì không có bảo hiểm
 
Bạn có thể tìm kiếm thêm thông tin về Thị trưởng Bảo hiểm Sức khỏe hoặc những chỉ dẫn đặc biệt cũa tiễu bang của bạn về việc mua bảo hiễm bằng cách
· viếng thăm trang mạng
· liên lạc với số điện thoại
 • liên hệ qua
 •  
 • tiếp xúc với công ty bảo hiễm sức khoẻ của bạn
 •  

 

5 Things You Should Know About The New Health Insurance Marketplace-Jean Folger- 9/15/2013

 

Tiến trình duyệt xét hổ sơ mua bảo hiễm qua Trung tâm Bảo hiểm Sức khoẻ Marketplace

http://saludify.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/05/HEALTH-INSURANCE_Silv.jpg
NOTICE: This email message and/or its attachments may containinformation that is confidential or restricted. It is intended only forthe individuals named as recipients in the message. If you are NOT anauthorized recipient, you are prohibited from using, delivering, distributing, printing, copying, or disclosing the message or content toothers and must delete the message from your computer. If you havereceived this message in error, please notify the sender by returnemail.
 
NguyenVSau Post

BẢN TIN MỚI NHẤT

Hải chiến Hoàng Sa _ Hà Thượng Thủ

Tưởng niệm và ghi ơn các chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa

Xem Thêm

"Không Phàn Nàn" -Huy Phương. ( Trần Văn Giang ghi lại )

Khi người ta bất như ý, người ta có thói quen oán Trời trách Đất

Xem Thêm

NHẶT NẮNG XUÂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nở tràn đường lữ thứ Xuân bên anh ngậm ngùi

Xem Thêm

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm

Đề bài :Philippines muốn đổi y tá lấy vaccine Covid-19

Xuất khẫu Lao động kiễu Philippine mới nên gọi là xuất khẩu lao động... Còn xuất khẩu lao đông kiễu XHCNVN chỉ đi làm cu li, bán sức lao đông với gía rẻ, còn bị đám đầu nậu trong nước nó hút thêm máu... BAo giờ XHCNVN mới có loại lao động cao cấp này để hãnh diện với đời là VN ta vô Địt...?? còn không chỉ là bán băp thit kiếm ăn...Làm nhiều mà hưởng ít...!!!! B́ất hạnh cho dân VN...thông minh,cần cù mà không được hướng nghiệp đúng cách....??????

Xem Thêm

TIN MỚI

Hải chiến Hoàng Sa _ Hà Thượng Thủ

Tưởng niệm và ghi ơn các chiến sĩ VNCH đã hy sinh trong Hải chiến Hoàng Sa

Xem Thêm

"Không Phàn Nàn" -Huy Phương. ( Trần Văn Giang ghi lại )

Khi người ta bất như ý, người ta có thói quen oán Trời trách Đất

Xem Thêm

NHẶT NẮNG XUÂN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Nở tràn đường lữ thứ Xuân bên anh ngậm ngùi

Xem Thêm

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Cha già háo danh - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

VAI DIỄN. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bây giờ giữ mảnh hồn suông Để năm tháng đóng hết tuồng thế nhân

Xem Thêm

Cha già dâm tặc - Nguyễn Bá Chổi

Cha già dâm tặc - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Đố Vui các Bạn - Lão Phan

Với những gì đã xảy ra, cặp đôi này được mệnh danh là đen đủi nhất thế giới.

Xem Thêm