TIN CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ THUỘC ĐẠI ĐỘI 72/TIỂU DOÀN 7 NHẢY DÙ TỬ NẠN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1965 TẠI TUY HOÀ.

Image may contain: 2 people, outdoor
Suzie Phan

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ THUỘC ĐẠI ĐỘI 72/TIỂU DOÀN 7 NHẢY DÙ TỬ NẠN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1965 TẠI TUY H
*****
1)-8:00AM –TẬP TRUNG TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ (SẮP XẾP ĐỘI HÌNH)
2)-9:00AM –TIẾP RƯỚC LINH CỬU ĐẾN TƯỢNG ĐÀI (CHÀO KÍNH)
3)-9:30AM –NGHI THỨC CHÀO CỜ VIỆT MỸ VÀ LỄ TRUY ĐIỆU
4)-10:00AM –ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM :
*- CỰU TNS JIM WEBB ( 1 vòng hoa)
*- CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐVN,TEAM 162,ĐẠI DIỆN THÂN NHÂN,GĐMĐOC
( Chung 1 vòng hoa)
5)-10:10AM –PHÁT BIỂU CỦA CỰU THƯỢNG NGHỊ SĨ JIM WEBB
6)-10:20AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LOST SOLDIER FOUNDATION
7)-10:30AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN BỘ QUỐC PHÒNG
8)-10:35AM –PHÁT BIỂU CỦA QUAN CHỨC NGƯỜI MỸ
9)-10;40AM –PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐ VIỆT NAM
10)-10:50AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN TOÁN CỐ VẤN NHẢY DÙ (TEAM 162)
11)-10:55AM –PHÁT BIỂU CỦA GĐMĐ ORANGE COUNTY VÀ VÙNG PHỤ CẬN

12)-11:00AM –SẮP XẾP ĐỘI HÌNH DI QUAN
- 2 XE CẢNH SÁT MOTO DẪN ĐẦU
- 4 XE JEEP QUÂN ĐỘI CÓ GẮN PHÙ HIỆU NHẢY DÙ TRÊN KIẾNG
- XE TANG LIMOSINE CHỞ QUAN TÀI ( 8 QUÂN NHÂN NHẢY DÙ QUÂN PHỤC NGHI LỄ
VỚI DÂY ĐAI TRẮNG HỘ TỐNG VÀ ĐƯA QUAN TÀI LÊN XE TANG)
-CỰU TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐVN
-PHÁI ĐOÀN QUAN KHÁCH NGƯỜI MỸ
-TOÀN THỂ CÁC MŨ ĐỎ
-CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI BẠN
-CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ
-ĐỒNG HƯƠNG VIỆT NAM
13)-11:15AM BẮT ĐẦU DI QUAN ĐẾN NGHĨA TRANG WMP
14)-ĐẶT VÒNG HOA CỦA THÂN NHÂN VÀ CÁC HỘI ĐOÀN
15)- ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN VÀ CẦU SIÊU
16)-LỄ THU VÀ XẾP CỜ - TRAO CHO CỰU TNS JIM WEBB và TRAO LẠI CHO CHỦ TỊCH TƯ
17)-TIỄN HOA XUỐNG MỘ PHẦN TỬ SĨ THEO THỨ TỰ: TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG
ƯƠNG,ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO,THÂN NHÂN TỬ SĨ,CÁC QUAN KHÁCH MỸ,TEAM 162,
ĐẠI DIỆN CÁC CHI HỘI,ĐẠI DIỆN CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI ,CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ,
TOÀN THỂ MŨ ĐỎ VÀ ĐỒNG HƯƠNG.
18)-LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC
19)-BUỔI LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG HOÀN MÃN

SẼ CÓ PHÂN NHIỆM THEO TỪNG MỤC VÀ MC GỒM CÓ
MC TỔNG QUÁT
MC NGHI LỄ VÀ SĨ QUAN NGHI LỄ
MC ĐIỀU HỢP ĐỘI HÌNH (SẼ CÓ BẢN ĐỒ ĐỘI HÌNH TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ VÀ TẠI NGHĨA TRANG)

MĐ Hoàng tấn Kỳ : 714-357-8877 hoangtanky@hotmail.com

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ THUỘC ĐẠI ĐỘI 72/TIỂU DOÀN 7 NHẢY DÙ TỬ NẠN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1965 TẠI TUY HOÀ.

Image may contain: 2 people, outdoor
Suzie Phan

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ THUỘC ĐẠI ĐỘI 72/TIỂU DOÀN 7 NHẢY DÙ TỬ NẠN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1965 TẠI TUY H
*****
1)-8:00AM –TẬP TRUNG TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ (SẮP XẾP ĐỘI HÌNH)
2)-9:00AM –TIẾP RƯỚC LINH CỬU ĐẾN TƯỢNG ĐÀI (CHÀO KÍNH)
3)-9:30AM –NGHI THỨC CHÀO CỜ VIỆT MỸ VÀ LỄ TRUY ĐIỆU
4)-10:00AM –ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM :
*- CỰU TNS JIM WEBB ( 1 vòng hoa)
*- CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐVN,TEAM 162,ĐẠI DIỆN THÂN NHÂN,GĐMĐOC
( Chung 1 vòng hoa)
5)-10:10AM –PHÁT BIỂU CỦA CỰU THƯỢNG NGHỊ SĨ JIM WEBB
6)-10:20AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LOST SOLDIER FOUNDATION
7)-10:30AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN BỘ QUỐC PHÒNG
8)-10:35AM –PHÁT BIỂU CỦA QUAN CHỨC NGƯỜI MỸ
9)-10;40AM –PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐ VIỆT NAM
10)-10:50AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN TOÁN CỐ VẤN NHẢY DÙ (TEAM 162)
11)-10:55AM –PHÁT BIỂU CỦA GĐMĐ ORANGE COUNTY VÀ VÙNG PHỤ CẬN

12)-11:00AM –SẮP XẾP ĐỘI HÌNH DI QUAN
- 2 XE CẢNH SÁT MOTO DẪN ĐẦU
- 4 XE JEEP QUÂN ĐỘI CÓ GẮN PHÙ HIỆU NHẢY DÙ TRÊN KIẾNG
- XE TANG LIMOSINE CHỞ QUAN TÀI ( 8 QUÂN NHÂN NHẢY DÙ QUÂN PHỤC NGHI LỄ
VỚI DÂY ĐAI TRẮNG HỘ TỐNG VÀ ĐƯA QUAN TÀI LÊN XE TANG)
-CỰU TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐVN
-PHÁI ĐOÀN QUAN KHÁCH NGƯỜI MỸ
-TOÀN THỂ CÁC MŨ ĐỎ
-CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI BẠN
-CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ
-ĐỒNG HƯƠNG VIỆT NAM
13)-11:15AM BẮT ĐẦU DI QUAN ĐẾN NGHĨA TRANG WMP
14)-ĐẶT VÒNG HOA CỦA THÂN NHÂN VÀ CÁC HỘI ĐOÀN
15)- ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN VÀ CẦU SIÊU
16)-LỄ THU VÀ XẾP CỜ - TRAO CHO CỰU TNS JIM WEBB và TRAO LẠI CHO CHỦ TỊCH TƯ
17)-TIỄN HOA XUỐNG MỘ PHẦN TỬ SĨ THEO THỨ TỰ: TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG
ƯƠNG,ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO,THÂN NHÂN TỬ SĨ,CÁC QUAN KHÁCH MỸ,TEAM 162,
ĐẠI DIỆN CÁC CHI HỘI,ĐẠI DIỆN CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI ,CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ,
TOÀN THỂ MŨ ĐỎ VÀ ĐỒNG HƯƠNG.
18)-LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC
19)-BUỔI LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG HOÀN MÃN

SẼ CÓ PHÂN NHIỆM THEO TỪNG MỤC VÀ MC GỒM CÓ
MC TỔNG QUÁT
MC NGHI LỄ VÀ SĨ QUAN NGHI LỄ
MC ĐIỀU HỢP ĐỘI HÌNH (SẼ CÓ BẢN ĐỒ ĐỘI HÌNH TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ VÀ TẠI NGHĨA TRANG)

MĐ Hoàng tấn Kỳ : 714-357-8877 hoangtanky@hotmail.com

BẢN TIN MỚI NHẤT

TT Trump: Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa bất chấp làn sóng COVID-19 thứ hai - Xuân Thành

Tổng thống Donald Trump hôm thứ Năm (21/5) nói rằng Hoa Kỳ sẽ không đóng cửa nền kinh tế kể cả khi có làn sóng bùng phát COVID-19 mới.

Xem Thêm

Nước Úc 'thoát Trung' thời viêm phổi Vũ Hán. - Nguyễn Quang Duy

Thời gian qua các nhà ngoại giao Trung cộng hung hăng tấn công bất cứ nước nào nghi ngờ về sự minh bạch và thành công của Trung cộng trong xử lý đại dịch do virus corona gây ra.

Xem Thêm

11 SỰ THẬT Ở VIỆT NAM CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT. - Từ Đức Minh -

Nơi có đông người đứng xếp hàng nhất không phải ở lăng Ba Đình ngoài Hà Nội. Mà là trước lãnh sự quán Mỹ ở tp HCM.

Xem Thêm

CÂU THƠ LƯNG GIÓ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Từ đi gió nổi mây cuồng Hành trình bỏ lại ngàn chương não nề

Xem Thêm

Tự Do hai tiếng Tự Do.

Tự Do hai tiếng Tự Do. Mà sao nghe thấy thêm lo quá chừng.

Xem Thêm

Ngôn ngữ đất đai - Hoàng Hải Vân

Bạn CÓ một mảnh đất, đó là nói xuôi, còn nói ngược thì mảnh đất đó là CỦA bạn.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Y ho canh ten sang.ten tuoi no am vao nguoi,chap nhat lam gi cai bon vo hoc thuc nay ? Con cai mat thang tong bien tap chac la ba con voi tap xap xinh,thoi thi ca me mot lua cong san thang nao cung nhu thang nay,noi dau xa nhu bon ba dinh cung "xem xem "/

Xem Thêm

Đề bài :Sổ Tay Ký Thiệt kỳ 404 - Cuộc đảo chánh thầm lặng?

Nho bai hat dong giao xa xua : " con kien den,nam tren hon da den ma troi lai toi den,DCT cung thay…"

Xem Thêm

Đề bài : TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

Toi so roi ! toi so roi ! nao ta sua soan khan goi cut ve co tho.Bon tau ngu.Biet bao cong dan tau dang du hoc-dang sinh song tam cu o Xu kanguru,nay lai sua soan ban do,ban thao bo cua chay lay nguoi .Dang doi bon da ca lan dua,bon lung doan kinh te va ky nghe va lam le thau tom dat Uc...

Xem Thêm

Đề bài :Coronavirus : Coronavirus…khóc hu hu khi thấy phụ nữ Việt Nam ăn mặc kiểu này- Lão Phan

Corona đã vô tình biến phụ nữ Vietnam thành những phụ nữ Hồi Giáo ngoan đạo nhât...VN còn đ̣ợi gì mà không kết bạn với con dân xứ Ả Rập...???

Xem Thêm

Đề bài :Hải quân, Không quân Mỹ liên tiếp hành động để đẩy lùi Trung Quốc ở Biển Đông

Khong phai la de doa,khong phai bien dong dang song trong khong khi em ai va binh lang.Nhung dang song trong mot bau khi nong bong va san sang.Voi nhung con nguoi hieu sat va lat long.Su de phong tat yeu va san sang phan cong ngay lap tuc,da lam ke hieu chien gian ac phai suy nghi va chun chan.Sao tu nhien My lai dieu it nhat la 03 ham doi don toi bien dong ? Khong khi chien tranh da lap lo dau do.No khong danh thi bat no danh,truoc sau cung chi mot lan : xe xac va binh dia cac can cu dia cua quan trom cuop.Xin on tren phu ho cho nuoc My.

Xem Thêm

Đề bài :122 nước ủng hộ điều tra độc lập về đại dịch COVID-19 là những nước nào?

Châu Á có các nước Bangladesh, Bhutan, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Maldives, Jordan, Qatar, Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và hai nước Đông Nam Á là Indonesia và Malaysia. Sao không có đứa con hoang cộng sản Việt Nam hỏi thì hỏi vậy thôi chứ mọi người thừa hiểu làm sao đứa con hoang của tàu này dám chống lại bố nó Bố nó nổi giân lên cho ăn bạt tai .

Xem Thêm

Đề bài :"VIỆT KIỀU BAY' - KẺ CHIẾN THẮNG ĐANG THÁO CHẠY.. Từ fb Nghê Lữ - Nguyễn Đình Ngọc

Tien viet cong khong co gi lam can ban vi ( bao chung ),Chung in tien bua bai,tung tien mua tat ca bat dong san-nha cua...Vi la tien chua,gia nao cung mua,ke ca vang-dollar...bang tien thang giac ho.Doi gia lay that.va viet cong giau co hon ca nguoi ngoai quoc va viet kieu ty nan....Thua bay gio,nhung hau xet sau nay.

Xem Thêm

Đề bài :Ôbama đã nhảy ra khỏi động rồi

Khong nhay ra mua may,cai ngo dua ra pang chung cho ni chet cha ni luon,an cua ngo pao nhieu chien ma khong lam nhu ngo muon thi chit di ngo ! ca may lua ngo da uu tien cho cac cong ty lam an Xu ngo,khong lam theo y ngo,ngo tich thu va dua ra toa cho chit lun.

Xem Thêm

Đề bài :Joe Biden đã ngăn cản Obama tuần tra hải quân ở Biển Đông ? Hương Thảo

Ong nay la chuyen vien di hui (ngui)toc qui ba,qui co.Toc thi nhieu mau,nhieu mui vi khac nhau va cung nhieu chat chemical khac nhau,tay chan cung mua may lung tung va va cham tu be (nhu hinh tren ).Con nho ,khi ong con trai mang benh ung thu,ong ta ho hoan meu mao khong co tien de tra tien y phi.Obama cung bieu dien bai nuoc mat ca sau...ai ngo ! it lau sau moi loi ra ong con trai nao do ngoi choi khoi khoi ma moi thang dut tui 50.000 dollars.Nhin khuon mat doan xem tuong mao….thu doan xem sao qui anh hung hao kiet khap bon Phuong !

Xem Thêm

TIN MỚI

Tự Do hai tiếng Tự Do.

Tự Do hai tiếng Tự Do. Mà sao nghe thấy thêm lo quá chừng.

Xem Thêm

Ngôn ngữ đất đai - Hoàng Hải Vân

Bạn CÓ một mảnh đất, đó là nói xuôi, còn nói ngược thì mảnh đất đó là CỦA bạn.

Xem Thêm

Trước và sau "giải phóng" - Nguyễn Bá Chổi.

(HNPD) Trước và sau "giải phóng"

Xem Thêm

Giải ảo - Hà Thượng Thủ

Hết khôn dồn đến dại

Xem Thêm

Khi quý ông nào vào phòng gym

Tôi đang tập chạy bằng đầu gối ấy mà.

Xem Thêm

NHƯ MƯA NÍN THỞ. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Mưa tan mộng mơ Biến thành nước mắt

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 27/05/2020

Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, nơi coronavirus khởi phát, đã hoàn thành xét nghiệm 6,5 triệu người trong mười ngày.

Xem Thêm

TRUNG QUỐC NỔI ĐIÊN, MẤT KHÔN KHI BỊ TỨ BỀ THỌ ĐỊCH

“Theo dấu chân của diều hâu Hoa Kỳ tấn công mạnh mẽ vào Trung Quốc nhờ vụ virus corona, có vẻ như Úc, con chuột túi khổng lồ này đang đóng vai trò là một con chó của Hoa Kỳ.

Xem Thêm

21 hình ảnh vừa đáng sợ vừa thú vị trong đợt rét kỷ lục của Mỹ đầu năm 2019

Nhiều nơi trên nước Mỹ đang trải qua thời tiết rét kỷ lục với 'lốc xoáy vùng cực' đổ bộ xuống một khu vực rộng lớn của nước Mỹ, lan rộng khắp các bang miền Trung Tây và miền Đông.

Xem Thêm