TIN CỘNG ĐỒNG

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ THUỘC ĐẠI ĐỘI 72/TIỂU DOÀN 7 NHẢY DÙ TỬ NẠN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1965 TẠI TUY HOÀ.

Image may contain: 2 people, outdoor
Suzie Phan

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ THUỘC ĐẠI ĐỘI 72/TIỂU DOÀN 7 NHẢY DÙ TỬ NẠN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1965 TẠI TUY H
*****
1)-8:00AM –TẬP TRUNG TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ (SẮP XẾP ĐỘI HÌNH)
2)-9:00AM –TIẾP RƯỚC LINH CỬU ĐẾN TƯỢNG ĐÀI (CHÀO KÍNH)
3)-9:30AM –NGHI THỨC CHÀO CỜ VIỆT MỸ VÀ LỄ TRUY ĐIỆU
4)-10:00AM –ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM :
*- CỰU TNS JIM WEBB ( 1 vòng hoa)
*- CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐVN,TEAM 162,ĐẠI DIỆN THÂN NHÂN,GĐMĐOC
( Chung 1 vòng hoa)
5)-10:10AM –PHÁT BIỂU CỦA CỰU THƯỢNG NGHỊ SĨ JIM WEBB
6)-10:20AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LOST SOLDIER FOUNDATION
7)-10:30AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN BỘ QUỐC PHÒNG
8)-10:35AM –PHÁT BIỂU CỦA QUAN CHỨC NGƯỜI MỸ
9)-10;40AM –PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐ VIỆT NAM
10)-10:50AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN TOÁN CỐ VẤN NHẢY DÙ (TEAM 162)
11)-10:55AM –PHÁT BIỂU CỦA GĐMĐ ORANGE COUNTY VÀ VÙNG PHỤ CẬN

12)-11:00AM –SẮP XẾP ĐỘI HÌNH DI QUAN
- 2 XE CẢNH SÁT MOTO DẪN ĐẦU
- 4 XE JEEP QUÂN ĐỘI CÓ GẮN PHÙ HIỆU NHẢY DÙ TRÊN KIẾNG
- XE TANG LIMOSINE CHỞ QUAN TÀI ( 8 QUÂN NHÂN NHẢY DÙ QUÂN PHỤC NGHI LỄ
VỚI DÂY ĐAI TRẮNG HỘ TỐNG VÀ ĐƯA QUAN TÀI LÊN XE TANG)
-CỰU TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐVN
-PHÁI ĐOÀN QUAN KHÁCH NGƯỜI MỸ
-TOÀN THỂ CÁC MŨ ĐỎ
-CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI BẠN
-CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ
-ĐỒNG HƯƠNG VIỆT NAM
13)-11:15AM BẮT ĐẦU DI QUAN ĐẾN NGHĨA TRANG WMP
14)-ĐẶT VÒNG HOA CỦA THÂN NHÂN VÀ CÁC HỘI ĐOÀN
15)- ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN VÀ CẦU SIÊU
16)-LỄ THU VÀ XẾP CỜ - TRAO CHO CỰU TNS JIM WEBB và TRAO LẠI CHO CHỦ TỊCH TƯ
17)-TIỄN HOA XUỐNG MỘ PHẦN TỬ SĨ THEO THỨ TỰ: TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG
ƯƠNG,ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO,THÂN NHÂN TỬ SĨ,CÁC QUAN KHÁCH MỸ,TEAM 162,
ĐẠI DIỆN CÁC CHI HỘI,ĐẠI DIỆN CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI ,CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ,
TOÀN THỂ MŨ ĐỎ VÀ ĐỒNG HƯƠNG.
18)-LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC
19)-BUỔI LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG HOÀN MÃN

SẼ CÓ PHÂN NHIỆM THEO TỪNG MỤC VÀ MC GỒM CÓ
MC TỔNG QUÁT
MC NGHI LỄ VÀ SĨ QUAN NGHI LỄ
MC ĐIỀU HỢP ĐỘI HÌNH (SẼ CÓ BẢN ĐỒ ĐỘI HÌNH TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ VÀ TẠI NGHĨA TRANG)

MĐ Hoàng tấn Kỳ : 714-357-8877 hoangtanky@hotmail.com

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ THUỘC ĐẠI ĐỘI 72/TIỂU DOÀN 7 NHẢY DÙ TỬ NẠN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1965 TẠI TUY HOÀ.

Image may contain: 2 people, outdoor
Suzie Phan

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG NGÀY 26 THÁNG 10 NĂM 2019 81 HÀI CỐT TỬ SĨ THUỘC ĐẠI ĐỘI 72/TIỂU DOÀN 7 NHẢY DÙ TỬ NẠN NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 1965 TẠI TUY H
*****
1)-8:00AM –TẬP TRUNG TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ (SẮP XẾP ĐỘI HÌNH)
2)-9:00AM –TIẾP RƯỚC LINH CỬU ĐẾN TƯỢNG ĐÀI (CHÀO KÍNH)
3)-9:30AM –NGHI THỨC CHÀO CỜ VIỆT MỸ VÀ LỄ TRUY ĐIỆU
4)-10:00AM –ĐẶT VÒNG HOA TƯỞNG NIỆM :
*- CỰU TNS JIM WEBB ( 1 vòng hoa)
*- CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐVN,TEAM 162,ĐẠI DIỆN THÂN NHÂN,GĐMĐOC
( Chung 1 vòng hoa)
5)-10:10AM –PHÁT BIỂU CỦA CỰU THƯỢNG NGHỊ SĨ JIM WEBB
6)-10:20AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN LOST SOLDIER FOUNDATION
7)-10:30AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN BỘ QUỐC PHÒNG
8)-10:35AM –PHÁT BIỂU CỦA QUAN CHỨC NGƯỜI MỸ
9)-10;40AM –PHÁT BIỂU CỦA CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐ VIỆT NAM
10)-10:50AM –PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN TOÁN CỐ VẤN NHẢY DÙ (TEAM 162)
11)-10:55AM –PHÁT BIỂU CỦA GĐMĐ ORANGE COUNTY VÀ VÙNG PHỤ CẬN

12)-11:00AM –SẮP XẾP ĐỘI HÌNH DI QUAN
- 2 XE CẢNH SÁT MOTO DẪN ĐẦU
- 4 XE JEEP QUÂN ĐỘI CÓ GẮN PHÙ HIỆU NHẢY DÙ TRÊN KIẾNG
- XE TANG LIMOSINE CHỞ QUAN TÀI ( 8 QUÂN NHÂN NHẢY DÙ QUÂN PHỤC NGHI LỄ
VỚI DÂY ĐAI TRẮNG HỘ TỐNG VÀ ĐƯA QUAN TÀI LÊN XE TANG)
-CỰU TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG ƯƠNG GĐMĐVN
-PHÁI ĐOÀN QUAN KHÁCH NGƯỜI MỸ
-TOÀN THỂ CÁC MŨ ĐỎ
-CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI BẠN
-CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ
-ĐỒNG HƯƠNG VIỆT NAM
13)-11:15AM BẮT ĐẦU DI QUAN ĐẾN NGHĨA TRANG WMP
14)-ĐẶT VÒNG HOA CỦA THÂN NHÂN VÀ CÁC HỘI ĐOÀN
15)- ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO DÂNG LỜI CẦU NGUYỆN VÀ CẦU SIÊU
16)-LỄ THU VÀ XẾP CỜ - TRAO CHO CỰU TNS JIM WEBB và TRAO LẠI CHO CHỦ TỊCH TƯ
17)-TIỄN HOA XUỐNG MỘ PHẦN TỬ SĨ THEO THỨ TỰ: TNS JIM WEBB VÀ CHỦ TỊCH TRUNG
ƯƠNG,ĐẠI DIỆN CÁC TÔN GIÁO,THÂN NHÂN TỬ SĨ,CÁC QUAN KHÁCH MỸ,TEAM 162,
ĐẠI DIỆN CÁC CHI HỘI,ĐẠI DIỆN CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN ĐỘI ,CÁC HỘI ĐOÀN DÂN SỰ,
TOÀN THỂ MŨ ĐỎ VÀ ĐỒNG HƯƠNG.
18)-LỜI CẢM TẠ CỦA BAN TỔ CHỨC
19)-BUỔI LỄ TRUY ĐIỆU VÀ AN TÁNG HOÀN MÃN

SẼ CÓ PHÂN NHIỆM THEO TỪNG MỤC VÀ MC GỒM CÓ
MC TỔNG QUÁT
MC NGHI LỄ VÀ SĨ QUAN NGHI LỄ
MC ĐIỀU HỢP ĐỘI HÌNH (SẼ CÓ BẢN ĐỒ ĐỘI HÌNH TẠI TƯỢNG ĐÀI VIỆT MỸ VÀ TẠI NGHĨA TRANG)

MĐ Hoàng tấn Kỳ : 714-357-8877 hoangtanky@hotmail.com

BẢN TIN MỚI NHẤT

NƠI VƯỜN TÌNH. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Còn ngại ngùng hoa nở Nơi vườn tình trầm luân

Xem Thêm

Khẩu hiệu

Nước Mỹ không co' những khẩu hiệu như: "Hoa Kỳ muôn năm" hay: "Washington vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta"..., vậy mà vẫn là cường quốc số 1 thế giới

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 14/11/2019

Israel tăng cường các cuộc tấn công không quân và pháo kích vào dải Gaza, giết chết ít nhất 24 người, theo Bộ Y tế Palestine.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Năm 14/11/2019

Dân biểu Liên bang Australia lên tiếng về bản án đối với ông Châu Văn Khảm (RFA)

Xem Thêm

“ Bần cùng sinh đạo tặc” - Lỗ trí Thâm

Nhân dịp 39 nguời Việt bị chết trong xe đông lạnh ở Anh

Xem Thêm

THẦY ƠI , ĐIỀU THẦY DẠY CHÚNG EM LÀ SAI HAY SAO ?

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng Mỹ và các nước tư bản là xứ giãy chết còn Việt Nam ta là thiên đường xhcn .

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Tranh đấu cho VN là chuyện tùy thich của mỗi cá nhân..Còn hô hào tái lập hiệp định Paris ̃73 là một chuyên mơ giữa ban ngày cũa các ông chính khách salon....?? Hồi hiệp định còn hiệu lực, VC vi phạm rầm rầm, quốc tế còn No Care, huống hồ đã 44 năm qua mà mơ phục họat hiệp định này qủa thật là giấc mơ dài...?? Ai đủ tư cách để nói chuyện với quôc tế xin moi cái hiệp định đã cũ mèn... không ai còn quan tâm ra bàn cãi....?? Ai đứng tên quyên góp tiền ủng hộ mướn luật sư....?? có chắc ăn không mà thưa LHQ..?? xưa nay LHQ đã nổi tiếng là cơ quan NATO cho những việc hệ trọng..chỉ giỏi đem tiền bá tánh đi làm từ thiện.....Mỹ đòi gia6i tan LHQ là một ý nghĩ hợp thời....!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Tên hắn Trí Quang, trí hắn quàng Vì làm theo hắn, nước tan hoang Tu không nên nết, ham quyền lực Yêu nước đầu môi, dạ ngoại bang Chống Diệm ra mưu đi sát hại Xui Minh bày kế phải đầu hàng Bàn thờ hắn đẩy ra đường phố Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian? Nguyên Bá Chổi

Xem Thêm

Đề bài :Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Tên hắn Trí Quang, trí hắn quàng Vì làm theo hắn, nước tan hoang Tu không nên nết, ham quyền lực Yêu nước đầu môi, dạ ngoại bang Chống Diệm ra mưu đi sát hại Xui Minh bày kế phải đầu hàng Bàn thờ hắn đẩy ra đường phố Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian? Nguyên Bá Chổi

Xem Thêm

Đề bài :Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Tên hắn Trí Quang, trí hắn quàng Vì làm theo hắn, nước tan hoang Tu không nên nết, ham quyền lực Yêu nước đầu môi, dạ ngoại bang Chống Diệm ra mưu đi sát hại Xui Minh bày kế phải đầu hàng Bàn thờ hắn đẩy ra đường phố Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian?

Xem Thêm

Đề bài :Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Trong 1 lần về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn trước khia quá già,tôi đã quan sát và nói chuyện với vài người bà con vẫn còn sống tại miền Bắc sau 75,tôi đã có ý định viết về cái ý tưởng này.Bởi vì hầu hết dân miền Bắc vẫn còn tin vào chế độ CS nên chuyện thống nhất như hiện nay chỉ là chuyện cưỡng bức,chỉ là chuyện cả vú lấp miệng em.Dĩ nhiên cưỡng bức là ý nghĩ của miền Nam,còn miền Bắc thì ok.Mà chuyện dân Bắc tin và phù trợ chế độ CS nói về phương diện cuộc sống, chúng ta ko trách họ được,cũng tựa như chuyện họ mừng ngày 30/4 như ngày giải phóng cũng hoàn toàn đúng,vì nếu ko có ngày 30/4 thì dân Bắc vẫn còn lầm than và tệ hơn nữa là có thể họ đã là vợ những tên Chệt ghẻ rồi vì chiến tranh đã cướp đi những thanh niên VN,còn ai để mà làm chồng họ? Nói khác đi,ngày 30/4 đã giải phóng dân Bắc khỏi nạn diệt vong và nghèo đói,nhưng nó lại tàn phá cả miền Nam thịnh vượng và tự do. Đó là cái mâu thuẫn tự nhiên gây ra bởi sự chiến thắng của VC.Nếu VNCH là kẻ chiến thắng thì chắc không có hiện tượng này.

Xem Thêm

Đề bài :Tái Lập Hiệp định Pari 1973

Trong 1 lần về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn trước khia quá già,tôi đã quan sát và nói chuyện với vài người bà con vẫn còn sống tại miền Bắc sau 75,tôi đã có ý định viết về cái ý tưởng này.Bởi vì hầu hết dân miền Bắc vẫn còn tin vào chế độ CS nên chuyện thống nhất như hiện nay chỉ là chuyện cưỡng bức,chỉ là chuyện cả vú lấp miệng em.Dĩ nhiên cưỡng bức là ý nghĩ của miền Nam,còn miền Bắc thì ok.Mà chuyện dân Bắc tin và phù trợ chế độ CS nói về phương diện cuộc sống, chúng ta ko trách họ được,cũng tựa như chuyện họ mừng ngày 30/4 như ngày giải phóng cũng hoàn toàn đúng,vì nếu ko có ngày 30/4 thì dân Bắc vẫn còn lầm than và tệ hơn nữa là có thể họ đã là vợ những tên Chệt ghẻ rồi vì chiến tranh đã cướp đi những thanh niên VN,còn ai để mà làm chồng họ? Nói khác đi,ngày 30/4 đã giải phóng dân Bắc khỏi nạn diệt vong và nghèo đói,nhưng nó lại tàn phá cả miền Nam thịnh vượng và tự do. Đó là cái mâu thuẫn tự nhiên gây ra bởi sự chiến thắng của VC.Nếu VNCH là kẻ chiến thắng thì chắc không có hiện tượng này.

Xem Thêm

Đề bài :Ai đã ra lệnh giết ông Ngô Đình Diệm? Tại sao? - Phan Đức Minh

Kinh Phật :'Muốn biết nhân Quá Khứ, nhìn quả Hiện Tai. NHÂN gieo Hiện Tại, chính là QUẢ trong Tương Lai".Ác nghiệp đã gieo, trốn đi đâu cho thoát?

Xem Thêm

Đề bài :ĐI ĂN PHỞ - DODUYNGOC

Kakaka, Đoạn kết hay và chí lý quá ... không tiền không có phở, không tiền gái VN kẹp cứng không có hở !!!

Xem Thêm

Đề bài :MỎ NEO HKMH NGA -Trọng Nghĩa

Nghèo đói là căn bản của 1 nước CS,thế nên tham nhũng là phương tiện duy nhất để cán bộ CS có ăn.Trong khi tại các nước tư bản,nạn tham nhũng sẽ giết chết chế độ,thì ngược lại nạn tham nhũng có vẻ như đang làm chế độ CS vững mạnh hơn.Các nhà nghiên cứu cần quan sát hiện tượng này.

Xem Thêm

TIN MỚI

Khẩu hiệu

Nước Mỹ không co' những khẩu hiệu như: "Hoa Kỳ muôn năm" hay: "Washington vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp chúng ta"..., vậy mà vẫn là cường quốc số 1 thế giới

Xem Thêm

Thế giới hôm nay: 14/11/2019

Israel tăng cường các cuộc tấn công không quân và pháo kích vào dải Gaza, giết chết ít nhất 24 người, theo Bộ Y tế Palestine.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Năm 14/11/2019

Dân biểu Liên bang Australia lên tiếng về bản án đối với ông Châu Văn Khảm (RFA)

Xem Thêm

“ Bần cùng sinh đạo tặc” - Lỗ trí Thâm

Nhân dịp 39 nguời Việt bị chết trong xe đông lạnh ở Anh

Xem Thêm

THẦY ƠI , ĐIỀU THẦY DẠY CHÚNG EM LÀ SAI HAY SAO ?

Nhớ hồi học đại học sư phạm , thầy giáo dạy chúng tôi rằng Mỹ và các nước tư bản là xứ giãy chết còn Việt Nam ta là thiên đường xhcn .

Xem Thêm

SÓNG SÔNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đôi bờ vẫn một dòng sông Nước đầy hay tại vơi lòng thiết tha

Xem Thêm

Dân tộc Việt: 10 sự khốn nạn

Chưa bao giờ trong lịch sử đất nước và dân tộc, người Việt lại khổ như ngày hôm nay.

Xem Thêm

Người Mỹ gầy đến nỗi chỉ còn lại 18 kg

nhưng chồng cô vẫn không hề bỏ rơi mà ở bên cô suốt 10 năm trời, đã làm xúc động người đọc.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Tư 13/11/2019

Xem xét xếp hạng di tích Nhà thờ và Tu viện Thủ Thiêm (RFA)

Xem Thêm

Thích Trí Quang - Hà Thượng Thủ

Thử hỏi Phật nào độ kẻ gian ?

Xem Thêm