Xe cán chó

Nếu Joe Biden Đắc Cử thì Đất Nước Này Sẽ Ra Sao? – QUÁN VĂN

Trong tuần qua có một sự kiện nổi bật là nhóm Antifa đã chiếm một khu phố nằm trong khu vực của sở cảnh sát, ngay trong thành phố Seattle,
Trong tun qua có mt s kin ni bt là nhóm Antifa đã chiếm mt khu ph nm trong khu vc ca s cnh sát, ngay trong thành ph Seattle, tiu bang Washington và lp ra "Khu T Tr Vô Chính Ph".  Vãn hi trt t và bo v tánh mng cũng như tài sn ca người dân trong thành ph là trách nhim ca chính quyđa phương.  Tuy nhiên bà Th Trưởng Jenny Durkan và ông Thng Đc Jay Inslee thuđng Dân Ch đã không thc thi trách nhim ca h, bà Th Trưởng đã ca tng nhng người phđng là "nhng người yêu nước" và bà này còn chế diu TT Trump khi Tng Thng yêu cu bà gii tán Khu T Tr, nếu không chính quyn liên bang s can thip.  Rt có th s kin này nm trong kế hach phá hođt nước cđng Dân Ch nhm to ra s hn lon, gieo rc lo s trong lòng dân chúng đ gim uy tín ca TT Trump. 

Cuc tranh c Tng Thng đã bđu sôi ni k t đu mùa hè năm 2019 khi có 20 ng c viên cđng Dân Ch ra tranh c.  Cng đng da đen cũng có ba ng c viên là TNS Karla Harris-Cali, TNS Cory Booker-New Jersey và Thng Đc Deval Patrick-Massachusetts.  TT Obama đã gi im lng t đu mùa tranh c, không ng h ai và bng dưng  TT Obama lên tiếng ng h Joe Biden, kéo theo hu thun ca toàn b lãnh đđng Dân Ch.  Chúng ta đã tng chng kiến mt Joe Biden bc nhược, không có lp trường, không có chính sách rõ ràng, không có kh năng đđátrong các cuc tranh lung c Tng Thng, nói lp bp và đang trêđà sđ, có nguy cơ b thua Bernie Sander thì được Obama vc dy.  Đây có phi là la chn ca Obama, dđường cho ông ta tr li vai trò lãnh đo khi nước M có mt Tng Thng bù nhìn Joe Biden nếđương s đc c.  Nhng vic làm ca TT Obama và Phó TT Joe Biden trong thi gian ti chc b ch trích nhiu hơn là được ca tng.

Khi ra tranh c năm 2008, Obama đã nói rng cuc chiến tranh chng li Qaeda và Taliban là ưu tiên hàng đu và ông ha s kết thúc cuc chiến tranh này trong chiến thng, nhưng TT Obama đã không gii quyếđược gì.  Mãi ti thi TT Trump cuc chiến tranh này mi chm dt, ngày 29/2/2020, nhiu cơ quan truyn thông và bbc.com/news đã loan tin là "Hoa K và Taliban đã ký tho hip chm dt cuc chiến tranh 18 năm.  Các bên tham chiến cam kết trong thi gian 14 tháng s rút hết quân ra khi Afghanistan".   Đi phó vi nhà nướđc tài Iran, TT Obama đã không dùng sc mnh mà đã dùng tiđ mua chuc.  Tht quá nhc nhã khi Obama t ý quyếđnh tr cho Iran s tin 150 t đ đi ly hoà bình và Iran tho thun hn chế tiến trình sn xut vũ khí nguyên t.  Nhưng trên thc tế Iran đã không gi li ha, vn tiếp tc phát trin vũ khí nguyên t và tài tr cho nhng t chc khng b, gây chết chóc cho hàng trăm ngàn thường dân vô ti ti Afghanistan và các nước lân cn, to ra làn sóng di cư  t ti M.  TT Trump thì không nhu nhược như Obama, tháng 5 năm 2018 TT Trump đã thng tay ra lnh tái trng pht trên ngành sn xut du khí ca Iran và tháng Giêng đu năm nay, Tướng Qassem Solemani, ch huy lc lượng khng b ca Iran đã b chết tan xác trong mt v không kích ca Hoa K.

Chính sách ngoi giao yếu kém ca Obama còn gây nhiu thit hi cho Hoa K, c th là v toà đi s ti Benghazi, Libya b tn công năm 2012 gây t vong cho Đi S Chris Stevens và 3 nhân viên thuc cp.  Tháng 5 năm 2014, TT Obama đã tiến hành mt cuc trao đi tù binh hoàn toàn không cân xng và không hp lý khi ông đng ý th 5 lãnh t ca nhóm khng b Hi Giáo Taliban đang b giam ti tri tù Gitmo trêđo Guantanamo và nhn v mt anh lính đào ngũ, trung sĩ Beaudry "Bowe" Bergdahl.  Năm tên tù khng b sau khi được th v đã tr thành nhng lãnh đo cao cp ca nhóm khng b Hi Giáo Taliban.

Trong thi gian làm Phó Tng Thng, Joe Biden được giao phó ph trách vđ đi ngoi vì ông đã tng là Ch Tch y Ban Đi Ngoi ti Thượng Vin.  Tuy nhiên nhng kinh nghim tích lu trong nhiu năm hođng chính tr đã không làm tăng uy tín ca Joe Biden, trái li còn là đ tài giúp cáng c viên chính tr khai thác.  Cu B Trưởng Quc Phòng thi Obama là Robert Gates đã phê bình: "Trong sut 4 thp niên qua Joe Biden đã có nhiu sai lm trong hu hết nhng chính sách ngoi giao và an ninh quc gia". Joe Biden là người thiếu quyếđoán, khi thì b phiếng h, khi thì phđi, v tiêu dit tên trùm khng b Osama Laden, Joe Biden cũng không đng ý, phi mt mt thi gian dàông ta mi min cưỡng chp nhn cho đt kích.  Năm 2013, Joe Biden đã có mt chuyến viếng thăm Trung Quc vi tư cách là Phó Tng Thng, con trai ca Joe Biden là Hunter Biden cũng tháp tùng trong chuyến viếng thăm này và anh ta đã kiếđược mi làăn ln vi Trung Quc, tr giá hàng t dollars.

V vđ kinh tế thì trong thi TT Obama đã có mc t l tht nghip ti t nht, là 9.6%. Trong ba năm dưới thi TT Trump, tính ti cui năm 2019, kinh tế Hoa K đã phát trin mnh, th trường chng khoáđđược mc cao nht gn 29,000 đim, t l tht nghip gim xung mc thp nht là dưới 3.5%.  Dù rng nhng thành tích nàđã b đi dch cúm xoá sch nhưng chúng ta có th tin tưởng rng kinh tế Hoa K s được vc dy vì hin ti t l tht nghip là 13.3%, đã gim hơn 1% so vi tháng trước, mc dù nhiu tiu bang vn còáp dng lut ph nhà "stay at home". Trong khi nhng c vn kinh tế ca TT Trump ráo riết làm vic trong kế hoch phc hi kinh tế thì Joe Biden và đng Dân Ch vn mun duy trì tình trng "đóng ca" đ quy trách nhim cho TT Trump đã không kim soáđượdch cúm, gây ra sđ kinh tế.

Trong thi TT Obama, có nhiu chương trình hun luyn quân s, nghiên cu và phát trin vũ khí, phi cơ chiếđu, tu chiến và chương trình thám him không gian ca NASA đã b nh hưởng nng n hoc phi ngưng hođng vì ngân sách quc phòng đã b TT Obama ct gim 671 t trong năm 2011.  Trong khi đó thì ngân sách quc phòng ca Trung Quc tăng t 6% ti 10% mi năm, và ti nay Trung Quđã có tt c nhng vũ khí tân tiến sn sàng đđu vi Hoa K.  TT Trump đã không đ cho an ninh Hoa K và thế gii b đe do:  năm 2018 Tng Thng đã tăng 700 t cho ngân sách quc phòng.  Joe Biden mun theo đui chính sách ca Obama nên đã tuyên b s ct gim ngân sách quc phòng.  Báforeignpolicy.com ngày 11/5 đăng tin "B áp lc cđng Dân Ch và cánh t, Joe Biden d đnh gim bt ngân sách quc phòng khong 200 t hoc nhiu hơn na".

Đu tháng năm va qua ông Richard Grenell, Quyn GiáĐc Tình Báo Quc Gia đã ph biến tài liu cy Ban Tình Báo H Vin v cuđiu tra nghi ng TT Trump thông đng vi Nga.  Tài liu này không thy có s thông đng vi Nga ca TT Trump hay nhng người làm vic trong y ban tranh c ca Tng Thng nhưng li l ra nhiu chi tiết cho thy Obama đã cn tr cuc vđng tranh c ca TT Trump và to khó khăn cho Tng Thng.  Trung Tướng Flynn đã phc v chính quyn Obama vi tư cách là GiáĐc Cơ Quan Tình Báo Quc Phòng, ông đã buc phi ngh hưu sau khi phđi tho thun ca Obama vi Iran.  Tướng Flynn vì biết quá nhiu v Obama nêđã b B Tư Pháp thi Obama theo dõi.  Đng Dân Ch đã ngy to ra nhiu tin tc, tìm cách trut phế TT Trump và truy t nhân viên ca Tng Thng nhm che đy cho nhng tác chính trị nghiêm trng nht trong lch s Hoa K.   
 
Đng Dân Ch và Phó TT Joe Biden đã im lng đng loã hoc hu thun cho nhng vic làm bê bi ca TT Obama trong sut 8 năm tri, gây biết bao thit hi cho Hoa K trong nhiu lãnh vc, t đi ni tđi ngoi.  Đi ngoi thì Obama quá yếu kém, đ mc cho Trung Quc t do tung hoành trong vùng biĐông Nam Á, cướp lãnh hi ca Philippines, Vit Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei.  Trong nước thì Obama đã dung dưỡng tđiu kin hođng cho Antifa, mt phong trào cđoan thiên t, theo quan đim cng sn, ch trương phá hoi nn dân ch Hoa K.  Trong my tun qua chúng ta đã chng kiến nhng cuc bo lon xy ra khp nơi do Antifa kết hp vi Black Lives Matter xách đng người biu tình ôn hòa đi phá hoi, cướp bóc, bn giết cnh sát và thường dân. Thit hi v tài sn lên ti hàng t, hàng t dollars, còn nhng thit hi v nhân mng và nhng di tích lch s thì vô giá, không bao gi có th đn bù được.  TT Obama đã không h lên tiếng can ngăn, ngược lông còn nói nhng li gây thêm hn thù, chia r.  Toàn b lãnh đđng Dân Ch thì nng nhing h và mt s đã hèn nháđng ý vi nhng đòi hi rt nghch lý ca nhóm người ni lon là gii tán cnh sát, thành lp khu t trị vô chính ph.  Joe Biden còn nhu nhược hơn, ông ta thy qu gi khóc thương George Floyd chưđ, Joe Biden còn tuyên b  "Cái chết ca George Floyd thì vĩ đi hơn cái chết ca Dr. Martin Luther King".

Nếu Joe Biden đc c, tt c nhng chính sách sai lm, yếu kém s được tiếp táp dng và như vĐt Nước Này S Ra Sao?

Kim Nguyễn 

June 17-2020  KN chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Nếu Joe Biden Đắc Cử thì Đất Nước Này Sẽ Ra Sao? – QUÁN VĂN

Trong tuần qua có một sự kiện nổi bật là nhóm Antifa đã chiếm một khu phố nằm trong khu vực của sở cảnh sát, ngay trong thành phố Seattle,
Trong tun qua có mt s kin ni bt là nhóm Antifa đã chiếm mt khu ph nm trong khu vc ca s cnh sát, ngay trong thành ph Seattle, tiu bang Washington và lp ra "Khu T Tr Vô Chính Ph".  Vãn hi trt t và bo v tánh mng cũng như tài sn ca người dân trong thành ph là trách nhim ca chính quyđa phương.  Tuy nhiên bà Th Trưởng Jenny Durkan và ông Thng Đc Jay Inslee thuđng Dân Ch đã không thc thi trách nhim ca h, bà Th Trưởng đã ca tng nhng người phđng là "nhng người yêu nước" và bà này còn chế diu TT Trump khi Tng Thng yêu cu bà gii tán Khu T Tr, nếu không chính quyn liên bang s can thip.  Rt có th s kin này nm trong kế hach phá hođt nước cđng Dân Ch nhm to ra s hn lon, gieo rc lo s trong lòng dân chúng đ gim uy tín ca TT Trump. 

Cuc tranh c Tng Thng đã bđu sôi ni k t đu mùa hè năm 2019 khi có 20 ng c viên cđng Dân Ch ra tranh c.  Cng đng da đen cũng có ba ng c viên là TNS Karla Harris-Cali, TNS Cory Booker-New Jersey và Thng Đc Deval Patrick-Massachusetts.  TT Obama đã gi im lng t đu mùa tranh c, không ng h ai và bng dưng  TT Obama lên tiếng ng h Joe Biden, kéo theo hu thun ca toàn b lãnh đđng Dân Ch.  Chúng ta đã tng chng kiến mt Joe Biden bc nhược, không có lp trường, không có chính sách rõ ràng, không có kh năng đđátrong các cuc tranh lung c Tng Thng, nói lp bp và đang trêđà sđ, có nguy cơ b thua Bernie Sander thì được Obama vc dy.  Đây có phi là la chn ca Obama, dđường cho ông ta tr li vai trò lãnh đo khi nước M có mt Tng Thng bù nhìn Joe Biden nếđương s đc c.  Nhng vic làm ca TT Obama và Phó TT Joe Biden trong thi gian ti chc b ch trích nhiu hơn là được ca tng.

Khi ra tranh c năm 2008, Obama đã nói rng cuc chiến tranh chng li Qaeda và Taliban là ưu tiên hàng đu và ông ha s kết thúc cuc chiến tranh này trong chiến thng, nhưng TT Obama đã không gii quyếđược gì.  Mãi ti thi TT Trump cuc chiến tranh này mi chm dt, ngày 29/2/2020, nhiu cơ quan truyn thông và bbc.com/news đã loan tin là "Hoa K và Taliban đã ký tho hip chm dt cuc chiến tranh 18 năm.  Các bên tham chiến cam kết trong thi gian 14 tháng s rút hết quân ra khi Afghanistan".   Đi phó vi nhà nướđc tài Iran, TT Obama đã không dùng sc mnh mà đã dùng tiđ mua chuc.  Tht quá nhc nhã khi Obama t ý quyếđnh tr cho Iran s tin 150 t đ đi ly hoà bình và Iran tho thun hn chế tiến trình sn xut vũ khí nguyên t.  Nhưng trên thc tế Iran đã không gi li ha, vn tiếp tc phát trin vũ khí nguyên t và tài tr cho nhng t chc khng b, gây chết chóc cho hàng trăm ngàn thường dân vô ti ti Afghanistan và các nước lân cn, to ra làn sóng di cư  t ti M.  TT Trump thì không nhu nhược như Obama, tháng 5 năm 2018 TT Trump đã thng tay ra lnh tái trng pht trên ngành sn xut du khí ca Iran và tháng Giêng đu năm nay, Tướng Qassem Solemani, ch huy lc lượng khng b ca Iran đã b chết tan xác trong mt v không kích ca Hoa K.

Chính sách ngoi giao yếu kém ca Obama còn gây nhiu thit hi cho Hoa K, c th là v toà đi s ti Benghazi, Libya b tn công năm 2012 gây t vong cho Đi S Chris Stevens và 3 nhân viên thuc cp.  Tháng 5 năm 2014, TT Obama đã tiến hành mt cuc trao đi tù binh hoàn toàn không cân xng và không hp lý khi ông đng ý th 5 lãnh t ca nhóm khng b Hi Giáo Taliban đang b giam ti tri tù Gitmo trêđo Guantanamo và nhn v mt anh lính đào ngũ, trung sĩ Beaudry "Bowe" Bergdahl.  Năm tên tù khng b sau khi được th v đã tr thành nhng lãnh đo cao cp ca nhóm khng b Hi Giáo Taliban.

Trong thi gian làm Phó Tng Thng, Joe Biden được giao phó ph trách vđ đi ngoi vì ông đã tng là Ch Tch y Ban Đi Ngoi ti Thượng Vin.  Tuy nhiên nhng kinh nghim tích lu trong nhiu năm hođng chính tr đã không làm tăng uy tín ca Joe Biden, trái li còn là đ tài giúp cáng c viên chính tr khai thác.  Cu B Trưởng Quc Phòng thi Obama là Robert Gates đã phê bình: "Trong sut 4 thp niên qua Joe Biden đã có nhiu sai lm trong hu hết nhng chính sách ngoi giao và an ninh quc gia". Joe Biden là người thiếu quyếđoán, khi thì b phiếng h, khi thì phđi, v tiêu dit tên trùm khng b Osama Laden, Joe Biden cũng không đng ý, phi mt mt thi gian dàông ta mi min cưỡng chp nhn cho đt kích.  Năm 2013, Joe Biden đã có mt chuyến viếng thăm Trung Quc vi tư cách là Phó Tng Thng, con trai ca Joe Biden là Hunter Biden cũng tháp tùng trong chuyến viếng thăm này và anh ta đã kiếđược mi làăn ln vi Trung Quc, tr giá hàng t dollars.

V vđ kinh tế thì trong thi TT Obama đã có mc t l tht nghip ti t nht, là 9.6%. Trong ba năm dưới thi TT Trump, tính ti cui năm 2019, kinh tế Hoa K đã phát trin mnh, th trường chng khoáđđược mc cao nht gn 29,000 đim, t l tht nghip gim xung mc thp nht là dưới 3.5%.  Dù rng nhng thành tích nàđã b đi dch cúm xoá sch nhưng chúng ta có th tin tưởng rng kinh tế Hoa K s được vc dy vì hin ti t l tht nghip là 13.3%, đã gim hơn 1% so vi tháng trước, mc dù nhiu tiu bang vn còáp dng lut ph nhà "stay at home". Trong khi nhng c vn kinh tế ca TT Trump ráo riết làm vic trong kế hoch phc hi kinh tế thì Joe Biden và đng Dân Ch vn mun duy trì tình trng "đóng ca" đ quy trách nhim cho TT Trump đã không kim soáđượdch cúm, gây ra sđ kinh tế.

Trong thi TT Obama, có nhiu chương trình hun luyn quân s, nghiên cu và phát trin vũ khí, phi cơ chiếđu, tu chiến và chương trình thám him không gian ca NASA đã b nh hưởng nng n hoc phi ngưng hođng vì ngân sách quc phòng đã b TT Obama ct gim 671 t trong năm 2011.  Trong khi đó thì ngân sách quc phòng ca Trung Quc tăng t 6% ti 10% mi năm, và ti nay Trung Quđã có tt c nhng vũ khí tân tiến sn sàng đđu vi Hoa K.  TT Trump đã không đ cho an ninh Hoa K và thế gii b đe do:  năm 2018 Tng Thng đã tăng 700 t cho ngân sách quc phòng.  Joe Biden mun theo đui chính sách ca Obama nên đã tuyên b s ct gim ngân sách quc phòng.  Báforeignpolicy.com ngày 11/5 đăng tin "B áp lc cđng Dân Ch và cánh t, Joe Biden d đnh gim bt ngân sách quc phòng khong 200 t hoc nhiu hơn na".

Đu tháng năm va qua ông Richard Grenell, Quyn GiáĐc Tình Báo Quc Gia đã ph biến tài liu cy Ban Tình Báo H Vin v cuđiu tra nghi ng TT Trump thông đng vi Nga.  Tài liu này không thy có s thông đng vi Nga ca TT Trump hay nhng người làm vic trong y ban tranh c ca Tng Thng nhưng li l ra nhiu chi tiết cho thy Obama đã cn tr cuc vđng tranh c ca TT Trump và to khó khăn cho Tng Thng.  Trung Tướng Flynn đã phc v chính quyn Obama vi tư cách là GiáĐc Cơ Quan Tình Báo Quc Phòng, ông đã buc phi ngh hưu sau khi phđi tho thun ca Obama vi Iran.  Tướng Flynn vì biết quá nhiu v Obama nêđã b B Tư Pháp thi Obama theo dõi.  Đng Dân Ch đã ngy to ra nhiu tin tc, tìm cách trut phế TT Trump và truy t nhân viên ca Tng Thng nhm che đy cho nhng tác chính trị nghiêm trng nht trong lch s Hoa K.   
 
Đng Dân Ch và Phó TT Joe Biden đã im lng đng loã hoc hu thun cho nhng vic làm bê bi ca TT Obama trong sut 8 năm tri, gây biết bao thit hi cho Hoa K trong nhiu lãnh vc, t đi ni tđi ngoi.  Đi ngoi thì Obama quá yếu kém, đ mc cho Trung Quc t do tung hoành trong vùng biĐông Nam Á, cướp lãnh hi ca Philippines, Vit Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei.  Trong nước thì Obama đã dung dưỡng tđiu kin hođng cho Antifa, mt phong trào cđoan thiên t, theo quan đim cng sn, ch trương phá hoi nn dân ch Hoa K.  Trong my tun qua chúng ta đã chng kiến nhng cuc bo lon xy ra khp nơi do Antifa kết hp vi Black Lives Matter xách đng người biu tình ôn hòa đi phá hoi, cướp bóc, bn giết cnh sát và thường dân. Thit hi v tài sn lên ti hàng t, hàng t dollars, còn nhng thit hi v nhân mng và nhng di tích lch s thì vô giá, không bao gi có th đn bù được.  TT Obama đã không h lên tiếng can ngăn, ngược lông còn nói nhng li gây thêm hn thù, chia r.  Toàn b lãnh đđng Dân Ch thì nng nhing h và mt s đã hèn nháđng ý vi nhng đòi hi rt nghch lý ca nhóm người ni lon là gii tán cnh sát, thành lp khu t trị vô chính ph.  Joe Biden còn nhu nhược hơn, ông ta thy qu gi khóc thương George Floyd chưđ, Joe Biden còn tuyên b  "Cái chết ca George Floyd thì vĩ đi hơn cái chết ca Dr. Martin Luther King".

Nếu Joe Biden đc c, tt c nhng chính sách sai lm, yếu kém s được tiếp táp dng và như vĐt Nước Này S Ra Sao?

Kim Nguyễn 

June 17-2020  KN chuyen

BẢN TIN MỚI NHẤT

Biển Đông July 4,2020

Hàng Không Mẫu Hạm USS Nimitz và USS Ronald Reagan cùng các tàu hộ tống tập trận trên Biển Đông.

Xem Thêm

Đánh dấu mốc thời gian qua hình ảnh của D-Day: Khởi đầu và sự kết thúc của Thế chiến II

Sự tàn phá của cuộc chiến này đă khiến khoảng tám mươi triệu người thiệt mạng sau khi nó xảy ra, dấu vết của nền văn mình bị thiêu rụi trên quy mô rộng lớn,

Xem Thêm

Tinh thần Yên Bái dưới trời Covid tại Atlanta - Bút Ông

Dịch Tàu, hay dịch Covid 19, hoành hành gây tang tóc khắp thế gi

Xem Thêm

ANH VÀ DÒNG SÔNG - CAO MỴ NHÂN (cập nhật)

(HNPD) Phải không thốt một lời Nên, cuộc tình xa vắng

Xem Thêm

An Nam Lives Matter! - Việt Nhân

(HNPĐ) Rõ chán mớ đời… cái ông Việt Nhân này! Hết chuyện bàn?

Xem Thêm

TỰ CÚP !!! Quanbac Nguyen

Không kể các cụ di tản thì dân ta chắc khó mà quên được cái đoạn đời khốn khổ , đến nỗi mà nhiều câu vè , câu ví đã lan truyền khắp dân gian như :Hoan hô hồ chí minh mua cây đinh cũng không có

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Quanbac Nguyen: “VỢ BÉ “

Quan bac Nguyen rat hay trong van de te nhi nay.Dong thoi cung de tra loi rang : tai sao luc chua cuoi,cac nang nho nhe cu nhu la be ti.Nhung khi da du khi de duoc cuoi Xin thi ...Oi gioi ! bay gio thi biet tay ba,va ti le cang thuan khi con cai cang dong.Xua kia bat nat-an hiep ba...nha !

Xem Thêm

Đề bài :Dân Mỹ sắp sửa bị diệt chủng rồi, không cần bầu cử gì nữa.

Ay cho ! cho nghe loi ban tam bay cua ai do thi hong chuyen to ! No ung cu ma khong ai bau thi co nghia la 100% dan chung dong y,khong co phieu trang hoac phieu trong , thi ro rang la 100% ,100% em oi ! 100%... Hay la day lai la cai chieu tro cua con LUA ? dam lam a nhe ! LUA ma !

Xem Thêm

Đề bài :Chơi khăm - Hà Thượng Thủ

Dan choi ngay xua co cau : " Dai den tu dang,khong bang dao phay chem len ".Ke tieu nhan,quan trom cuop va bat luong luon rinh rap. chung ta so ho la no ra tay.Cach hay nhat,danh phu dau va danh khong con manh giap de no nho doi va tranh xa.Noi theo kieu mao Xu chieng la " suc manh tren dau sung ".Cu nhan dao-lo mo voi no va Di hoa vi qui la trong guong VNCH.

Xem Thêm

Đề bài :Xin cẩn thận ➖ TỜ $ TIỀN DOLLAR 100$ GIẢ.

Doc lai hai chu state va hundred cua dong tien gia.Toi cu phan van,kieu nay chem chet cung xuat phat tu VN. Vi VN qua nhung bieu ngu cang ngoai duong o Saigon bang tieng anh hoac bang tieng viet deu sai net chinh ta.Neu la no ! toi khong tin, Nhung biet dau duoc vi tau la anh viet cong la em nhu loi "thang" nguyen thien nhan tuyen bo...

Xem Thêm

Đề bài :Hãy đợi đấy - Nguyễn Bá Chổi

Nhận thấy Hai bức tranh này có đôi chi tiết giống nhau và được để gần nhau nên có thể gây nên hiểu lầm đáng tiếc, tác giả xin xác minh hai tranh này hoàn toàn không liên hệ gì nhau (Đối tượng của "Hãy đợi đấy". Trân trọng, HatKa.

Xem Thêm

Đề bài :Ông Trump “khổ” vì 3 cuộc khủng hoảng ập đến cùng một lúc

Hy vong vao phut chot, hien nay theo hau het cac poll, TT Trump da thua tai cac TB chien luoc , ke ca Florida

Xem Thêm

Đề bài :Ông Trump “khổ” vì 3 cuộc khủng hoảng ập đến cùng một lúc

Hy vong vao phut chot, hien nay theo hau het cac poll, TT Trump da thua tai cac TB chien luoc , ke ca Florida

Xem Thêm

Đề bài : Trump tung đòn mới: Không cho phép người Trung Quốc định cư tại Mỹ

Hoan ho ong Trump co quyet dinh nay.Moi toe,.hay nhin Canada mo rong cua,cap quoc tich cho cac Tu ban va Dai tu ban khi Hongkong dao han phai tra ve cho tau cong,Ket qua bay gio thi sao ? da co rat nhieu cac khu pho china,da co rat nhieu bao lanh than nhan o dai luc...Va tuong lai thi co the Canada co 03 ngon ngu ANH-PHAP-CHINA...va dan chung von sinh de kho khan so voi de nhu vit cua tau thi…...

Xem Thêm

Đề bài :Biển đông có thể là trận thư hùng giửa Taù và Mỹ .

Man kich Bien dong,VN la la bai chinh.Gia thu tau danh chiem VN ve bat cu ly do gi,tau se ep VN chap thuan va thi hanh cong ham dong veu,va nguyen mot hai phan thenh thang se bi tau lam chu va chiem dong,luc do,taiwan-Japan-s.korea cung chi la canh cua so nho thong hoi.Tau cung biet rang,neu xam chiem VN ve bat cu ly do gi,tau se bi 02 dieu kinh khung khong luong truoc duoc.Thu nhat;Dan VN se tu dong dung len danh tau,va voi tinh than bai tau,lich su dau thuong cot dong ma vien...va voi kinh Nghiem chien tranh,tau phai tra mot gia rat dat va bai hoc 1979 con so so truoc mat.Thu hai,do dau My dieu 03 ham doi toi bien dong ? va moi day,Philippine da tro lai voi My va Vn thi dang du giay lap lung,vu du giay nay se phai cham dut vao nhiem ky 2020.Hien nay,tau dang tang gia boi roi,chi co the xi hoi o mat tran AN-Trung,Xi hoi gioi han vi An cung da la lien minh phong thu cua My-Anh-Uc-Nhat...Chua nang thi lien minh chua nhuc nhich,An con du suc chua can toi hau thuan Lien minh.So di goi la chien tranh gioi han la chi de cho co mot lo thong hoi xi bot cang thang trong noi dia va che dau dan tau: Kinh te the tham,that nghiep tran lan da len hon 70 trieu nguoi,cong so dong cua.Thien tai lu lut-cao cao chau chau,dat trong cay khong con nhieu vi xay dung hao nhoang cho bang va hon My.Doi ngoai thi con te hon Phi chau duoi tau-the gioi ham he cat dut nhap cang hang hoa tau-Bi bao vay tu phia,ngoanh mat ve huong nao cung thay bi bao vay va thu han.Khong co lay mot nhuoi ban kha di goi la: Va nhu vay con duong tan cua nat nha da lo ngay ra truoc mat,Co khon ra thi hay lam nhu gorbachop,thi may ra...may ra thoi.Trump da ky 02 lenh hanh phap ung ho Hoi va Tay tang,con lai Mong va Noi Mong,Cai loi nho nhoi xi hoi o AN -Trung qua la tam bo va bat loi neu Hoi-Tay tang-Mong va Noi Mong cung dung len danh lai doc lap va dat nuoc thi sao ?

Xem Thêm

TIN MỚI

Đánh dấu mốc thời gian qua hình ảnh của D-Day: Khởi đầu và sự kết thúc của Thế chiến II

Sự tàn phá của cuộc chiến này đă khiến khoảng tám mươi triệu người thiệt mạng sau khi nó xảy ra, dấu vết của nền văn mình bị thiêu rụi trên quy mô rộng lớn,

Xem Thêm

Tinh thần Yên Bái dưới trời Covid tại Atlanta - Bút Ông

Dịch Tàu, hay dịch Covid 19, hoành hành gây tang tóc khắp thế gi

Xem Thêm

ANH VÀ DÒNG SÔNG - CAO MỴ NHÂN (cập nhật)

(HNPD) Phải không thốt một lời Nên, cuộc tình xa vắng

Xem Thêm

An Nam Lives Matter! - Việt Nhân

(HNPĐ) Rõ chán mớ đời… cái ông Việt Nhân này! Hết chuyện bàn?

Xem Thêm

TỰ CÚP !!! Quanbac Nguyen

Không kể các cụ di tản thì dân ta chắc khó mà quên được cái đoạn đời khốn khổ , đến nỗi mà nhiều câu vè , câu ví đã lan truyền khắp dân gian như :Hoan hô hồ chí minh mua cây đinh cũng không có

Xem Thêm

George Floyd có thể chết vì ma túy Fentanyl quá liều?

Chính trị gia Paul Roberts bàn về bản chất các “cuộc biểu tình ôn hòa” ở Mỹ và cách áp đặt chủ nghĩa phân biệt chủng tộc vào tư duy người Mỹ.

Xem Thêm

Đuốc Olympic China vào Thành Hồ - Nguyễn Bá Chổi

(HNPD) Đuốc Olympic China vào Thành Hồ - Nguyễn Bá Chổi

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Bảy 04/07/2020

Các tổ chức nhân quyền kêu gọi chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn (BoxitVN)

Xem Thêm

Chuyện tào lao cuối tuần: Ông đến thăm cháu - Trần Văn Giang

He arrests the bad guys. If you’re bad guy he handcuffs you too

Xem Thêm

CON TRAI 85 TUỔI CHĂM MẸ GIÀ 113 TUỔI

Hình ảnh cụ ông tóc bạc trắng vẫn ngày ngày chăm sóc, cõng mẹ trên lưng khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Xem Thêm