Xe cán chó

Nếu Joe Biden Đắc Cử thì Đất Nước Này Sẽ Ra Sao? – QUÁN VĂN

Trong tuần qua có một sự kiện nổi bật là nhóm Antifa đã chiếm một khu phố nằm trong khu vực của sở cảnh sát, ngay trong thành phố Seattle,
Trong tun qua có mt s kin ni bt là nhóm Antifa đã chiếm mt khu ph nm trong khu vc ca s cnh sát, ngay trong thành ph Seattle, tiu bang Washington và lp ra "Khu T Tr Vô Chính Ph".  Vãn hi trt t và bo v tánh mng cũng như tài sn ca người dân trong thành ph là trách nhim ca chính quyđa phương.  Tuy nhiên bà Th Trưởng Jenny Durkan và ông Thng Đc Jay Inslee thuđng Dân Ch đã không thc thi trách nhim ca h, bà Th Trưởng đã ca tng nhng người phđng là "nhng người yêu nước" và bà này còn chế diu TT Trump khi Tng Thng yêu cu bà gii tán Khu T Tr, nếu không chính quyn liên bang s can thip.  Rt có th s kin này nm trong kế hach phá hođt nước cđng Dân Ch nhm to ra s hn lon, gieo rc lo s trong lòng dân chúng đ gim uy tín ca TT Trump. 

Cuc tranh c Tng Thng đã bđu sôi ni k t đu mùa hè năm 2019 khi có 20 ng c viên cđng Dân Ch ra tranh c.  Cng đng da đen cũng có ba ng c viên là TNS Karla Harris-Cali, TNS Cory Booker-New Jersey và Thng Đc Deval Patrick-Massachusetts.  TT Obama đã gi im lng t đu mùa tranh c, không ng h ai và bng dưng  TT Obama lên tiếng ng h Joe Biden, kéo theo hu thun ca toàn b lãnh đđng Dân Ch.  Chúng ta đã tng chng kiến mt Joe Biden bc nhược, không có lp trường, không có chính sách rõ ràng, không có kh năng đđátrong các cuc tranh lung c Tng Thng, nói lp bp và đang trêđà sđ, có nguy cơ b thua Bernie Sander thì được Obama vc dy.  Đây có phi là la chn ca Obama, dđường cho ông ta tr li vai trò lãnh đo khi nước M có mt Tng Thng bù nhìn Joe Biden nếđương s đc c.  Nhng vic làm ca TT Obama và Phó TT Joe Biden trong thi gian ti chc b ch trích nhiu hơn là được ca tng.

Khi ra tranh c năm 2008, Obama đã nói rng cuc chiến tranh chng li Qaeda và Taliban là ưu tiên hàng đu và ông ha s kết thúc cuc chiến tranh này trong chiến thng, nhưng TT Obama đã không gii quyếđược gì.  Mãi ti thi TT Trump cuc chiến tranh này mi chm dt, ngày 29/2/2020, nhiu cơ quan truyn thông và bbc.com/news đã loan tin là "Hoa K và Taliban đã ký tho hip chm dt cuc chiến tranh 18 năm.  Các bên tham chiến cam kết trong thi gian 14 tháng s rút hết quân ra khi Afghanistan".   Đi phó vi nhà nướđc tài Iran, TT Obama đã không dùng sc mnh mà đã dùng tiđ mua chuc.  Tht quá nhc nhã khi Obama t ý quyếđnh tr cho Iran s tin 150 t đ đi ly hoà bình và Iran tho thun hn chế tiến trình sn xut vũ khí nguyên t.  Nhưng trên thc tế Iran đã không gi li ha, vn tiếp tc phát trin vũ khí nguyên t và tài tr cho nhng t chc khng b, gây chết chóc cho hàng trăm ngàn thường dân vô ti ti Afghanistan và các nước lân cn, to ra làn sóng di cư  t ti M.  TT Trump thì không nhu nhược như Obama, tháng 5 năm 2018 TT Trump đã thng tay ra lnh tái trng pht trên ngành sn xut du khí ca Iran và tháng Giêng đu năm nay, Tướng Qassem Solemani, ch huy lc lượng khng b ca Iran đã b chết tan xác trong mt v không kích ca Hoa K.

Chính sách ngoi giao yếu kém ca Obama còn gây nhiu thit hi cho Hoa K, c th là v toà đi s ti Benghazi, Libya b tn công năm 2012 gây t vong cho Đi S Chris Stevens và 3 nhân viên thuc cp.  Tháng 5 năm 2014, TT Obama đã tiến hành mt cuc trao đi tù binh hoàn toàn không cân xng và không hp lý khi ông đng ý th 5 lãnh t ca nhóm khng b Hi Giáo Taliban đang b giam ti tri tù Gitmo trêđo Guantanamo và nhn v mt anh lính đào ngũ, trung sĩ Beaudry "Bowe" Bergdahl.  Năm tên tù khng b sau khi được th v đã tr thành nhng lãnh đo cao cp ca nhóm khng b Hi Giáo Taliban.

Trong thi gian làm Phó Tng Thng, Joe Biden được giao phó ph trách vđ đi ngoi vì ông đã tng là Ch Tch y Ban Đi Ngoi ti Thượng Vin.  Tuy nhiên nhng kinh nghim tích lu trong nhiu năm hođng chính tr đã không làm tăng uy tín ca Joe Biden, trái li còn là đ tài giúp cáng c viên chính tr khai thác.  Cu B Trưởng Quc Phòng thi Obama là Robert Gates đã phê bình: "Trong sut 4 thp niên qua Joe Biden đã có nhiu sai lm trong hu hết nhng chính sách ngoi giao và an ninh quc gia". Joe Biden là người thiếu quyếđoán, khi thì b phiếng h, khi thì phđi, v tiêu dit tên trùm khng b Osama Laden, Joe Biden cũng không đng ý, phi mt mt thi gian dàông ta mi min cưỡng chp nhn cho đt kích.  Năm 2013, Joe Biden đã có mt chuyến viếng thăm Trung Quc vi tư cách là Phó Tng Thng, con trai ca Joe Biden là Hunter Biden cũng tháp tùng trong chuyến viếng thăm này và anh ta đã kiếđược mi làăn ln vi Trung Quc, tr giá hàng t dollars.

V vđ kinh tế thì trong thi TT Obama đã có mc t l tht nghip ti t nht, là 9.6%. Trong ba năm dưới thi TT Trump, tính ti cui năm 2019, kinh tế Hoa K đã phát trin mnh, th trường chng khoáđđược mc cao nht gn 29,000 đim, t l tht nghip gim xung mc thp nht là dưới 3.5%.  Dù rng nhng thành tích nàđã b đi dch cúm xoá sch nhưng chúng ta có th tin tưởng rng kinh tế Hoa K s được vc dy vì hin ti t l tht nghip là 13.3%, đã gim hơn 1% so vi tháng trước, mc dù nhiu tiu bang vn còáp dng lut ph nhà "stay at home". Trong khi nhng c vn kinh tế ca TT Trump ráo riết làm vic trong kế hoch phc hi kinh tế thì Joe Biden và đng Dân Ch vn mun duy trì tình trng "đóng ca" đ quy trách nhim cho TT Trump đã không kim soáđượdch cúm, gây ra sđ kinh tế.

Trong thi TT Obama, có nhiu chương trình hun luyn quân s, nghiên cu và phát trin vũ khí, phi cơ chiếđu, tu chiến và chương trình thám him không gian ca NASA đã b nh hưởng nng n hoc phi ngưng hođng vì ngân sách quc phòng đã b TT Obama ct gim 671 t trong năm 2011.  Trong khi đó thì ngân sách quc phòng ca Trung Quc tăng t 6% ti 10% mi năm, và ti nay Trung Quđã có tt c nhng vũ khí tân tiến sn sàng đđu vi Hoa K.  TT Trump đã không đ cho an ninh Hoa K và thế gii b đe do:  năm 2018 Tng Thng đã tăng 700 t cho ngân sách quc phòng.  Joe Biden mun theo đui chính sách ca Obama nên đã tuyên b s ct gim ngân sách quc phòng.  Báforeignpolicy.com ngày 11/5 đăng tin "B áp lc cđng Dân Ch và cánh t, Joe Biden d đnh gim bt ngân sách quc phòng khong 200 t hoc nhiu hơn na".

Đu tháng năm va qua ông Richard Grenell, Quyn GiáĐc Tình Báo Quc Gia đã ph biến tài liu cy Ban Tình Báo H Vin v cuđiu tra nghi ng TT Trump thông đng vi Nga.  Tài liu này không thy có s thông đng vi Nga ca TT Trump hay nhng người làm vic trong y ban tranh c ca Tng Thng nhưng li l ra nhiu chi tiết cho thy Obama đã cn tr cuc vđng tranh c ca TT Trump và to khó khăn cho Tng Thng.  Trung Tướng Flynn đã phc v chính quyn Obama vi tư cách là GiáĐc Cơ Quan Tình Báo Quc Phòng, ông đã buc phi ngh hưu sau khi phđi tho thun ca Obama vi Iran.  Tướng Flynn vì biết quá nhiu v Obama nêđã b B Tư Pháp thi Obama theo dõi.  Đng Dân Ch đã ngy to ra nhiu tin tc, tìm cách trut phế TT Trump và truy t nhân viên ca Tng Thng nhm che đy cho nhng tác chính trị nghiêm trng nht trong lch s Hoa K.   
 
Đng Dân Ch và Phó TT Joe Biden đã im lng đng loã hoc hu thun cho nhng vic làm bê bi ca TT Obama trong sut 8 năm tri, gây biết bao thit hi cho Hoa K trong nhiu lãnh vc, t đi ni tđi ngoi.  Đi ngoi thì Obama quá yếu kém, đ mc cho Trung Quc t do tung hoành trong vùng biĐông Nam Á, cướp lãnh hi ca Philippines, Vit Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei.  Trong nước thì Obama đã dung dưỡng tđiu kin hođng cho Antifa, mt phong trào cđoan thiên t, theo quan đim cng sn, ch trương phá hoi nn dân ch Hoa K.  Trong my tun qua chúng ta đã chng kiến nhng cuc bo lon xy ra khp nơi do Antifa kết hp vi Black Lives Matter xách đng người biu tình ôn hòa đi phá hoi, cướp bóc, bn giết cnh sát và thường dân. Thit hi v tài sn lên ti hàng t, hàng t dollars, còn nhng thit hi v nhân mng và nhng di tích lch s thì vô giá, không bao gi có th đn bù được.  TT Obama đã không h lên tiếng can ngăn, ngược lông còn nói nhng li gây thêm hn thù, chia r.  Toàn b lãnh đđng Dân Ch thì nng nhing h và mt s đã hèn nháđng ý vi nhng đòi hi rt nghch lý ca nhóm người ni lon là gii tán cnh sát, thành lp khu t trị vô chính ph.  Joe Biden còn nhu nhược hơn, ông ta thy qu gi khóc thương George Floyd chưđ, Joe Biden còn tuyên b  "Cái chết ca George Floyd thì vĩ đi hơn cái chết ca Dr. Martin Luther King".

Nếu Joe Biden đc c, tt c nhng chính sách sai lm, yếu kém s được tiếp táp dng và như vĐt Nước Này S Ra Sao?

Kim Nguyễn 

June 17-2020  KN chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Nếu Joe Biden Đắc Cử thì Đất Nước Này Sẽ Ra Sao? – QUÁN VĂN

Trong tuần qua có một sự kiện nổi bật là nhóm Antifa đã chiếm một khu phố nằm trong khu vực của sở cảnh sát, ngay trong thành phố Seattle,
Trong tun qua có mt s kin ni bt là nhóm Antifa đã chiếm mt khu ph nm trong khu vc ca s cnh sát, ngay trong thành ph Seattle, tiu bang Washington và lp ra "Khu T Tr Vô Chính Ph".  Vãn hi trt t và bo v tánh mng cũng như tài sn ca người dân trong thành ph là trách nhim ca chính quyđa phương.  Tuy nhiên bà Th Trưởng Jenny Durkan và ông Thng Đc Jay Inslee thuđng Dân Ch đã không thc thi trách nhim ca h, bà Th Trưởng đã ca tng nhng người phđng là "nhng người yêu nước" và bà này còn chế diu TT Trump khi Tng Thng yêu cu bà gii tán Khu T Tr, nếu không chính quyn liên bang s can thip.  Rt có th s kin này nm trong kế hach phá hođt nước cđng Dân Ch nhm to ra s hn lon, gieo rc lo s trong lòng dân chúng đ gim uy tín ca TT Trump. 

Cuc tranh c Tng Thng đã bđu sôi ni k t đu mùa hè năm 2019 khi có 20 ng c viên cđng Dân Ch ra tranh c.  Cng đng da đen cũng có ba ng c viên là TNS Karla Harris-Cali, TNS Cory Booker-New Jersey và Thng Đc Deval Patrick-Massachusetts.  TT Obama đã gi im lng t đu mùa tranh c, không ng h ai và bng dưng  TT Obama lên tiếng ng h Joe Biden, kéo theo hu thun ca toàn b lãnh đđng Dân Ch.  Chúng ta đã tng chng kiến mt Joe Biden bc nhược, không có lp trường, không có chính sách rõ ràng, không có kh năng đđátrong các cuc tranh lung c Tng Thng, nói lp bp và đang trêđà sđ, có nguy cơ b thua Bernie Sander thì được Obama vc dy.  Đây có phi là la chn ca Obama, dđường cho ông ta tr li vai trò lãnh đo khi nước M có mt Tng Thng bù nhìn Joe Biden nếđương s đc c.  Nhng vic làm ca TT Obama và Phó TT Joe Biden trong thi gian ti chc b ch trích nhiu hơn là được ca tng.

Khi ra tranh c năm 2008, Obama đã nói rng cuc chiến tranh chng li Qaeda và Taliban là ưu tiên hàng đu và ông ha s kết thúc cuc chiến tranh này trong chiến thng, nhưng TT Obama đã không gii quyếđược gì.  Mãi ti thi TT Trump cuc chiến tranh này mi chm dt, ngày 29/2/2020, nhiu cơ quan truyn thông và bbc.com/news đã loan tin là "Hoa K và Taliban đã ký tho hip chm dt cuc chiến tranh 18 năm.  Các bên tham chiến cam kết trong thi gian 14 tháng s rút hết quân ra khi Afghanistan".   Đi phó vi nhà nướđc tài Iran, TT Obama đã không dùng sc mnh mà đã dùng tiđ mua chuc.  Tht quá nhc nhã khi Obama t ý quyếđnh tr cho Iran s tin 150 t đ đi ly hoà bình và Iran tho thun hn chế tiến trình sn xut vũ khí nguyên t.  Nhưng trên thc tế Iran đã không gi li ha, vn tiếp tc phát trin vũ khí nguyên t và tài tr cho nhng t chc khng b, gây chết chóc cho hàng trăm ngàn thường dân vô ti ti Afghanistan và các nước lân cn, to ra làn sóng di cư  t ti M.  TT Trump thì không nhu nhược như Obama, tháng 5 năm 2018 TT Trump đã thng tay ra lnh tái trng pht trên ngành sn xut du khí ca Iran và tháng Giêng đu năm nay, Tướng Qassem Solemani, ch huy lc lượng khng b ca Iran đã b chết tan xác trong mt v không kích ca Hoa K.

Chính sách ngoi giao yếu kém ca Obama còn gây nhiu thit hi cho Hoa K, c th là v toà đi s ti Benghazi, Libya b tn công năm 2012 gây t vong cho Đi S Chris Stevens và 3 nhân viên thuc cp.  Tháng 5 năm 2014, TT Obama đã tiến hành mt cuc trao đi tù binh hoàn toàn không cân xng và không hp lý khi ông đng ý th 5 lãnh t ca nhóm khng b Hi Giáo Taliban đang b giam ti tri tù Gitmo trêđo Guantanamo và nhn v mt anh lính đào ngũ, trung sĩ Beaudry "Bowe" Bergdahl.  Năm tên tù khng b sau khi được th v đã tr thành nhng lãnh đo cao cp ca nhóm khng b Hi Giáo Taliban.

Trong thi gian làm Phó Tng Thng, Joe Biden được giao phó ph trách vđ đi ngoi vì ông đã tng là Ch Tch y Ban Đi Ngoi ti Thượng Vin.  Tuy nhiên nhng kinh nghim tích lu trong nhiu năm hođng chính tr đã không làm tăng uy tín ca Joe Biden, trái li còn là đ tài giúp cáng c viên chính tr khai thác.  Cu B Trưởng Quc Phòng thi Obama là Robert Gates đã phê bình: "Trong sut 4 thp niên qua Joe Biden đã có nhiu sai lm trong hu hết nhng chính sách ngoi giao và an ninh quc gia". Joe Biden là người thiếu quyếđoán, khi thì b phiếng h, khi thì phđi, v tiêu dit tên trùm khng b Osama Laden, Joe Biden cũng không đng ý, phi mt mt thi gian dàông ta mi min cưỡng chp nhn cho đt kích.  Năm 2013, Joe Biden đã có mt chuyến viếng thăm Trung Quc vi tư cách là Phó Tng Thng, con trai ca Joe Biden là Hunter Biden cũng tháp tùng trong chuyến viếng thăm này và anh ta đã kiếđược mi làăn ln vi Trung Quc, tr giá hàng t dollars.

V vđ kinh tế thì trong thi TT Obama đã có mc t l tht nghip ti t nht, là 9.6%. Trong ba năm dưới thi TT Trump, tính ti cui năm 2019, kinh tế Hoa K đã phát trin mnh, th trường chng khoáđđược mc cao nht gn 29,000 đim, t l tht nghip gim xung mc thp nht là dưới 3.5%.  Dù rng nhng thành tích nàđã b đi dch cúm xoá sch nhưng chúng ta có th tin tưởng rng kinh tế Hoa K s được vc dy vì hin ti t l tht nghip là 13.3%, đã gim hơn 1% so vi tháng trước, mc dù nhiu tiu bang vn còáp dng lut ph nhà "stay at home". Trong khi nhng c vn kinh tế ca TT Trump ráo riết làm vic trong kế hoch phc hi kinh tế thì Joe Biden và đng Dân Ch vn mun duy trì tình trng "đóng ca" đ quy trách nhim cho TT Trump đã không kim soáđượdch cúm, gây ra sđ kinh tế.

Trong thi TT Obama, có nhiu chương trình hun luyn quân s, nghiên cu và phát trin vũ khí, phi cơ chiếđu, tu chiến và chương trình thám him không gian ca NASA đã b nh hưởng nng n hoc phi ngưng hođng vì ngân sách quc phòng đã b TT Obama ct gim 671 t trong năm 2011.  Trong khi đó thì ngân sách quc phòng ca Trung Quc tăng t 6% ti 10% mi năm, và ti nay Trung Quđã có tt c nhng vũ khí tân tiến sn sàng đđu vi Hoa K.  TT Trump đã không đ cho an ninh Hoa K và thế gii b đe do:  năm 2018 Tng Thng đã tăng 700 t cho ngân sách quc phòng.  Joe Biden mun theo đui chính sách ca Obama nên đã tuyên b s ct gim ngân sách quc phòng.  Báforeignpolicy.com ngày 11/5 đăng tin "B áp lc cđng Dân Ch và cánh t, Joe Biden d đnh gim bt ngân sách quc phòng khong 200 t hoc nhiu hơn na".

Đu tháng năm va qua ông Richard Grenell, Quyn GiáĐc Tình Báo Quc Gia đã ph biến tài liu cy Ban Tình Báo H Vin v cuđiu tra nghi ng TT Trump thông đng vi Nga.  Tài liu này không thy có s thông đng vi Nga ca TT Trump hay nhng người làm vic trong y ban tranh c ca Tng Thng nhưng li l ra nhiu chi tiết cho thy Obama đã cn tr cuc vđng tranh c ca TT Trump và to khó khăn cho Tng Thng.  Trung Tướng Flynn đã phc v chính quyn Obama vi tư cách là GiáĐc Cơ Quan Tình Báo Quc Phòng, ông đã buc phi ngh hưu sau khi phđi tho thun ca Obama vi Iran.  Tướng Flynn vì biết quá nhiu v Obama nêđã b B Tư Pháp thi Obama theo dõi.  Đng Dân Ch đã ngy to ra nhiu tin tc, tìm cách trut phế TT Trump và truy t nhân viên ca Tng Thng nhm che đy cho nhng tác chính trị nghiêm trng nht trong lch s Hoa K.   
 
Đng Dân Ch và Phó TT Joe Biden đã im lng đng loã hoc hu thun cho nhng vic làm bê bi ca TT Obama trong sut 8 năm tri, gây biết bao thit hi cho Hoa K trong nhiu lãnh vc, t đi ni tđi ngoi.  Đi ngoi thì Obama quá yếu kém, đ mc cho Trung Quc t do tung hoành trong vùng biĐông Nam Á, cướp lãnh hi ca Philippines, Vit Nam, Malaysia, Indonesia và Brunei.  Trong nước thì Obama đã dung dưỡng tđiu kin hođng cho Antifa, mt phong trào cđoan thiên t, theo quan đim cng sn, ch trương phá hoi nn dân ch Hoa K.  Trong my tun qua chúng ta đã chng kiến nhng cuc bo lon xy ra khp nơi do Antifa kết hp vi Black Lives Matter xách đng người biu tình ôn hòa đi phá hoi, cướp bóc, bn giết cnh sát và thường dân. Thit hi v tài sn lên ti hàng t, hàng t dollars, còn nhng thit hi v nhân mng và nhng di tích lch s thì vô giá, không bao gi có th đn bù được.  TT Obama đã không h lên tiếng can ngăn, ngược lông còn nói nhng li gây thêm hn thù, chia r.  Toàn b lãnh đđng Dân Ch thì nng nhing h và mt s đã hèn nháđng ý vi nhng đòi hi rt nghch lý ca nhóm người ni lon là gii tán cnh sát, thành lp khu t trị vô chính ph.  Joe Biden còn nhu nhược hơn, ông ta thy qu gi khóc thương George Floyd chưđ, Joe Biden còn tuyên b  "Cái chết ca George Floyd thì vĩ đi hơn cái chết ca Dr. Martin Luther King".

Nếu Joe Biden đc c, tt c nhng chính sách sai lm, yếu kém s được tiếp táp dng và như vĐt Nước Này S Ra Sao?

Kim Nguyễn 

June 17-2020  KN chuyen

BẢN TIN MỚI NHẤT

THÀNH XÂY KHÓI BIẾC. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Bên này lửa bốc lên cao Bên kia tiếng hét ném vào không trung

Xem Thêm

NON PHƠI ÁNH VÀNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đã xong chưa chuyện chiến chinh Hôm nay sực nhớ nỗi mình lưu vong

Xem Thêm

Trang Lá Cải Ngày 23 Tháng 7 Năm 2021

Khám phá 'thung lũng silicon của châu Á' ở Hàn Quốc

Xem Thêm

GIẤC TÌNH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tìm hoài chẳng thấy thơ bay Một mình em ngủ đã say giấc tình

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Người Việt Nam Nghĩ Gì? -Từ Đức Minh ( Trần Văn Giang ghi lại )

Nhan dinh cua saigonpots ma bac Tran van Giang ghi lai.Doc xong nghe cay dang nao long.Du su that no ranh ranh.Nhung tuoi gia cung co mot hy vong cho du la mong manh va mo ao. hy vong con hon la that vong ?

Xem Thêm

Đề bài :Hình cũ - Hà Thượng Thủ

Ngắm lại hình xưa chịu mấy ông Những Linh, Tùng, Duẫn với Mười, Đồng Mặt mày ai lại đi hồ hởi Phấn khởi khi Tàu cướp Biển Đông Phải chăng “quý” mặt đã thành mông Con mắt nay đà có nhưng không Nên mới chổng khu vào hải đảo Gia tài gấm vóc của tổ tông?

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Nói thật - Hà Thượng Thủ

Loi tuyen bo cua Bo truong han la phai dung ! Vay ra tu truoc toi nay,bang gia- hoc gia- tu nghiep gia...tat ca deu gia. Vay cai gi la that ?chang phai duoi che do CS,tat ca deu la gia tra,.gian doi,lua dao...Tat ca deu da duoc dao tao bang lao toet ngay tu khi con la thieu nhi .

Xem Thêm

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm

Đề bài :Philippines muốn đổi y tá lấy vaccine Covid-19

Xuất khẫu Lao động kiễu Philippine mới nên gọi là xuất khẩu lao động... Còn xuất khẩu lao đông kiễu XHCNVN chỉ đi làm cu li, bán sức lao đông với gía rẻ, còn bị đám đầu nậu trong nước nó hút thêm máu... BAo giờ XHCNVN mới có loại lao động cao cấp này để hãnh diện với đời là VN ta vô Địt...?? còn không chỉ là bán băp thit kiếm ăn...Làm nhiều mà hưởng ít...!!!! B́ất hạnh cho dân VN...thông minh,cần cù mà không được hướng nghiệp đúng cách....??????

Xem Thêm

Đề bài :RÕ CÁI LONG NHAN - CAO BỒI GIÀ

Mấy cha VC này đi trồng cây ngaỳ lễ trồng cây,thấy sao kệch cợm quá..nặng mùi trình diễn để bip dân chụp hình... Trồng cây kiểu gì mà cái cây to cỡ 10 năm tuổi,lại cao nữa,cây lớn chỗ này đem bứng lên trồng nơi khác, có sống nổi nhờ mấy sô nước cũa các quan VC..?? hay các quan VC cứ nghĩ cây cũng như người muốn cho định cư chỗ nào là đuôi dân chở tới chỗ đó là xong...còn sống nối hay không là chuyên của nan nhân..Những khu kinh tế mới là điển hình cho chuyện trồng cây vậy. Làm chuyện ruồi bu, hàng năm đều tỗ chức ngày trồng cây, mà ngộ cái năm nay quan này trông cây, cỡ cây ̃10 năm tuổi,thì sang năm quan khác sẽ phải trông cây to hơn,lớn hơn nữa, vậy mớ tỏ rõ cái oai cũa ngài..>?? Không biết các quan VC có hiêu rõ ý nghiã của tết trồng cây không...?? mà năm nào cũng trồng cây mới mà Rừng thì cứ troc dài dài...??Tại sao vậy..?

Xem Thêm

TIN MỚI

NON PHƠI ÁNH VÀNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Đã xong chưa chuyện chiến chinh Hôm nay sực nhớ nỗi mình lưu vong

Xem Thêm

Trang Lá Cải Ngày 23 Tháng 7 Năm 2021

Khám phá 'thung lũng silicon của châu Á' ở Hàn Quốc

Xem Thêm

GIẤC TÌNH - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tìm hoài chẳng thấy thơ bay Một mình em ngủ đã say giấc tình

Xem Thêm

Hiệp định- Hà Thượng Thủ

Kỷ niệm Hiệp định Geneve 20/7/1954

Xem Thêm

TRÁI TIM MẦU TÍM - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Ta nhìn theo tới đời sau Ai xô mau trái tim sầu ta rơi

Xem Thêm

ÁNH SỬ VÀNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Cho dù sáng nắng, chiều mưa Cờ vàng tôi vẫn treo, chưa hề rời

Xem Thêm