Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh

Quẻ Dịch Cách Lập Và Giải Đoán (2) - Nguyên Lạc

Tám quẻ nguyên thủy (bát quái ) gọi là đơn quái (quẻ đơn). Sáu mươi bốn quẻ mới được tạo ra từ việc chồng bát quái gọi là trùng quái (quẻ trùng) để phân biệt với tám quẻ nguyên thủy, đơn quái (quẻ đơn


Nguyên Lc                                                                         

QuDch

Cách Lp Và Gii Đoán (2)

 

*

THUT NGCN NH

 

Tám qunguyên thy (bát quái ) gi là đơn quái (quẻ đơn). Sáu mươi bn qumi được to ra tvic chng bát quái gi là trùng quái (qutrùng) đphân bit vi tám qunguyên thy, đơn quái (quẻ đơn).

 

Ni Quái và Ngai Quái:

 

Mi qutrùng gm hai quẻ đơn: Quẻ đơn dưới gi là ni quái, quẻ đơn trên gi là ngai quái.

Ví d: QuThiên Phong Cu:


Qutrên Thiên, tc Càn là ngai quái,

Qudưới Phong tc tn là ni quái.

Ví d: Quẻ Địa Thiên Thái:

 

Qutrên là Khôn: Đa (Ngai quái)

Qudưới là Càn: Thiên (Ni quái)

 

Gi là ni quái, ngai quái vì sp theo vòng tròn thì quCàn trong (ni) gn trung

tâm, còn quKhôn chng lên nó, ngòai (ngai), xa trung tâm

 

 


 

                                                             (hình 1:  64 qu- vòng tròn)

                               

 

 

 

Danh sách 64 qutrong Kinh Dch

                            


                           (hình 2: Danh sách 64 qutrong Kinh Dch)

 

 

Vì có vic chng hào, chng qunhư vy, nên khi tìm hiu ý nghĩa và khi đóan qu,ta phi xét

tdưới lên trên. Nhưng khi gi tên quthì ta theo thtngược li, nghĩa là ttrên xung

dưới.

 

Gi tên qu

 

Khi gi tên qu, ta phi theo thtttrên xung.

Thí d: Quẻ Địa Thiên Thái   ngai quái (trên) là Đa, ni quái (dưới) là Thiên; còn

chThái sau trnghĩa ca qu: Thái là yên n (như thái bình thông thun).

 

Mt thí dna: QuThy Ha Kí tế.

Đc tên quẻ đó bn phi hiu ngay: ngai quái (trên) là Khm (thy), ni quái (dưới) là Ly

(ha), và vngay được hình dưới đây:         

    Khm (thy)

    Li (la)

 QuThy Ha Kí tế.

 

Còn Kí tế (sau)  là nghĩa ca qu: đã thành đã xong,đã qua sông.

 

Hào ca qu

 

Mi qutrùng gm sáu hào, đánh stdưới lên: hào 1 gi là sơ, hào 2 gi là nh, hào 3 gi là

tam, hào 4 gi là t, hào 5 gi là ngũ, hào trên cùng không gi là lc mà gi là thượng (bn s

hiu chlc trong các hào có nghĩa là âm, nên gi hào này là thượng cho khi lm*)

 

Thí d: QuThy Ha Kí tế:   

 

Hào sơ, hào tam, hào ngũ là dương, còn hào nh, hào t, hào thượng là âm.

Xin nhc li: Vì có vic chng hào, chng qunên khi tìm hiu ý nghĩa và khi đóan

qu, ta phi xét tdưới lên, thào sơ ln ln lên ti hào thượng.

 

Hào cu – Hào lc

 

Trong mt trùng quái, hào dương (vch lin ___ ) còn gi là hào cu, hào âm (vch

đt _ _ )  còn gi là hào lc.

Thí dụ:

quẻ Thủy Hỏa Kí tế 

 

__  __ Thượng lục                    

_____ Cửu ngũ                        

__  __ Lục tứ                            

_____ Cửu tam                        

__  __ Lục nhị                            

_____ Sơ cửu                            

 

       (hình 3  Thủy Hỏa Kí tế) 

 

             

quẻ Hỏa Thủy Vị tế   

 

_____ Thượng cửu

__  __  Lục ngũ

_____  Cửu tứ

__  __  Lục tam

_____  Cửu nhị

__  __  Sơ lục

 

 

       (hình 4  Hỏa Thủy Vị tế   ) 

 

 

Nhng chcu và lc hai qutrong đó không có nghĩa là 9, 6 mà chcó nghĩa dương, âm.

Hào dưới ca quKí Tế và quVTế (cũng như mi qukhác) gi là hào sơ (tc hào đu tiên),

nhưng bên Kí Tế, nó là hào dương, nên gi là Sơ cu (nghĩa là hào sơ mà là dương); còn bên V

Tế, nó là hào âm, nên gi là Sơ lc (nghĩa là hào sơ mà là âm).

Hào thnhì tdưới lên, gi là hào nh, bên Kí Tế nó là âm cho nên gi là Lc Nh; còn bên V

Tế nó là hào dương, nên gi là Cu nh...

Hào trên cùng, gi là hào thượng, bên Kí Tế nó là hào âm, nên gi là thượng lc; còn bên VTế,

nó là hào dương, nên gi là thượng cu.

Các hào khác cũng vy, cgp chcu thì bn đi ngay là ra dương, gp chlc thì đi ngay ra

là âm.

Do lchlc trong các hào đã có nghĩa là âm ri, nên hào trên cùng, tc hào thsáu không gi

là lc (sáu) na, mà gi là thượng cho khi lm*.

 

Dng cu – Dng lc

 

Riêng quThun Càn, ngòai sáu hào, còn có hào (?) dng cu; và riêng quThun Khôn, ngòai

sáu hào, còn có hào (?) dng lc

 

Ý NGHĨA CÁC HÀO

 

Trung ‐ Chính:

Như đã biết, dương là tt đp, âm là xu xa. Nhưng đó chlà xét chung! Ta còn phi xét vtrí

ca Hào na, mi tht sự định được là tt hay xu. Dù là hào dương mà vtrí không trung

chính thì cũng xu; dù là hào âm mà vtrí trung chính thì cũng tt.

 

Thế nào là trung?

Ni quái có ba hào: 1 là sơ, 2 là trung, 3 là mt. Ngai quái cũng có ba hào: 4 là sơ, 5 là trung, 6

là mt. Vy trung là nhng hào gia ni quái và ngai quái, tc hào 2 và hào 5 (không cn

biết bn thca chúng là gì, dương hay âm thì cũng vy).

 

Thế nào là chính?

Trong 6 hào, nhng hào sl1, 3, 5 có vtrí dương; nhng hào schn 2, 4, 6 vtrí âm.

Mt hào bn thdương (nghĩa là mt vch lin) vào mt vtrí dương thì là chính, còn nếu

vào mt vtrí âm thì là bt chính. Mt hào bn thâm (nghĩa là mt vch đt) phi vào mt

vtrí âm thì mi gi là chính, còn nếu vào vtrí dương thì là bt chính.

Thí d:

quThun Càn:    

sáu hào đu là hào dương c. Hào 2 và 5 đu là trung, nhưng hào 2

không chính vì hào 2 là dương mà vtrí âm (hào chn) , chhào 5 mi được ctrung ln chính,

vì hào 5 là hào dương vtrí dương (hào l).

Bn hào kia thì hào 1 v3 đc chính mà không đc trung; hào 4, 6 không đc chính cũng không

đc trung.

Do đó hào 5 quCàn là hào tt nht trong qu, mà danh t"cu ngũ" (cu là dương, ngũ là

th5, cu ngũ là hào th5, dương) trngôi vua, ngôi chí tôn.

 

6 ______ không chính cũng không trung

5 ______ va trung va chính

4 ______ không chính cũng không trung

3 ______ chính mà không trung

2 ______ trung mà không chính

1 ______ chính mà không trung

QuThun Càn

 

Mt thí dna, quThy ha Kí tế:  

6 ___ ___ chính mà không trung

5 ______ va trung va chính

4 ___ ___ chính mà không trung

3 ______ chính mà không trung

2 ___ ___ va trung va chính

1 ______ chính mà không trung.

 

Quan nim trung chính là quan nim căn bn ca Dch, cho nên Trương Kì Quân bo:

"Dch là gì? Chlà trung, chính mà thôi. Đo lý trong thiên hchlà khiến cho vic không trung

trvchtrung, vic không chính trvchchính"

 

Thi

Vtrí ca mi hào còn cho ta biết thi ca mi hào na. Vì như trên chúng ta đã biết: Hào 1 là

sơ thi, hào 3 là mt thi ca ni quái và hào 4 là sơ thi, hào 6 là mt thi ca ngai quái

(cũng là mt thi ca trùng quái).

Xét vphương din tĩnh thì là vtrí chính hay không chính, xét vphương din đng thì là cp

thi hay không cp thi.

Ví dQuCàn: - hào 1 (hào sơ) dương dương v, là đc chính. Nhưng vì là hào sơ nên ch

mi có đc thôi, chưa có tiếng tăm, tài đc cũng chưa cao, nên còn phi ở ẩn. Nếu hp tp vi

xut đu ldin thì là bt cp thi, bt hp thi!

Lên hào 2, mi nên xut hin (nhưng chưa nên làm gì), như vy là cp thi, hp thi.

Lên hào 5, va trung va chính, tài đc đã trau gii lâu ri, là lúc làm nên snghip, làm là cp

thi, không làm là blthi cơ.

Ti hào 6, hào cui cùng, thnh cc ri tt phi suy, không biết kp thi rút lui, thì sbha.

Vì vy quan nim thi còn quan trng hơn quan nim trung chính na.

Trung chính là quan nim căn bn ca Dch: mun đoán tính cách cát hung ca mt hào, Dch

xét trước hết xem hào đó có chính, trung không, có được ng vin không và hào ng vin nó

có chính trung hay không.

Chính không phi chcó nghĩa là ngay thng, mà còn có nghĩa là hp chính nghĩa, hp

đo. Nhưng Dch cho rng chính không quí bng Trung, vì htrung thì cũng là chính, mà

chính chưa chc đã là trung.

Dch theo lut âm dương trong thiên nhiên, thy cái gì thái quá thì gây phn ng, nên khuyên

phi trung, phi quân bình đtránh phn ng, tránh ho.

Trung tc là có chng mc: ”Tri đt có chng mc nên mi thành bn mùa” (Thoán truyn

quTiết) nhờ đó vn vt mi phát trin được. Chng mc cũng là lut quân bình, nng không

nng quá, mưa không mưa quá, nng mưa, m lnh phi thay nhau để điu hòa khí hu. Cái gì

thnh quá thì phi suy, suy quá thì sthnh.

Tuy nhiên trung không có nghĩa là lưng chng như nhiu người hiu lm: Trung, như Văn ngôn

truyn nói, là biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, biết vn tri (hoàn cnh) lúc nào còn lúc

nào mt mà xscho hp thi, nhưng vn giữ được chính đo, nghĩa là biết tùy tri cho hp

đo.

 

Chính, Trung li gm trong chThi.

Dch là biến dch, có biến hoá mi thích hp (duy biến sthích – Hth, Ch.8), cho nên

trng cái thi. Vì biến đến cc thì trli, cho nên trng đc trung. Trung vi thi, do đó mà

liên quan mt thiết vi nhau.

Thi gm trung, vì phi hp thi mi gi là trung. cnh giàu sang mà sng bn xn, cnh

nghèo hèn mà sng xa hoa, thì không hp thi, không phi là trung.

Thi gm chính na vì chính mà không hp thi thì cũng xu. Cương cường là đo người quân

tcui quCàn, không hp thi, cho nên có hi hn.

Vy Dch là chính trung, mà thc ra chlà hp thi. “Cái nghĩa tùy thi ln tht” (Tùy thi chi

nghĩa đi hĩ tai! – QuTùy).

 

QUI TC CN NH

 

Ý nghĩa và tương quan ca ni, ngai quái:

 

Mi trùng quái tuy gm hai đơn quái chng lên nhau, nhưng chdin tmt tình trng, mt s

vic, mt biến chay mt hin tượng; vì vy ni quái và ngai quái có tương quan mt thiết

vi nhau. Tương quan đó là sdin tiến tun tvthi gian: hào sơ là bứơc đu, hào thượng

là bước cui, các hào gia là các giai đon trung gian.

 

Tương quan gia các hào

 

Nhng hào ng nhau:

Xét vvtrí, mi hào trong ni quái ng vi mt hào trong ngai quái:

Hào 1 ng vi hào 4: hào lẻ ứng vi hào chn.

Hào 2 ng vi hào 5: hào chn ng vi hào l.

Hào 3 ng vi hào 6: hào lẻ ứng vi hào chn.

Vy dương vị ứng vi âm v, và ngược li .

 

Đó chmi là mt điu kin. Còn phi mt điu kin na thì mi gi là tt: hai hào phi khác

nhau vbn th, mt là dương, mt là âm thì mi “có tình” vi nhau, mi “tương cu”, tương

trnhau như hào 1 và 4 quTng :  

Nếu hai hào vtuy khác nhau (mt chn mt l) mà thging nhau (cùng dương choc cùng

âm c) thì có khi knhau chkhông giúp nhau được gì, như hào 2 và 5 quTng. Trong ba cp

tương ng 1‐4, 2-5, 3-6 thì:

‐ Cp 2‐5 quan trng nht, hai hào đu đc trung cmà hào 5 li vào đa vcao nht.

Nếu hào 5 là âm (nhu), hào 2 là dương (cương) thì tt: vì hào 5 là người trên (vua, cha, chng)

mà nhu, biết khiêm tn, tín nhim người dưới (như THòan Công chu nghe li Qun Trng);

còn hào 2 là người dưới (btôi, con, v) cương trc nhưng lễ độ, biết giúp đ, khuyên răn

người trên. Đó là trường hp các qu4, 7, 11, 14, 18..

Nếu ngược li hào 5 là dương (cương), hào 2 là âm (nhu) thì kém tt, vì người trên ttín quá,

mà người dưới nhu thun quá, không dám khuyên can người trên. Đó là trường hp qu39

(Thy Sơn Kin) và qu63 (Thy ha kí tế)    

 

Xét chung thì như vy, nhưng tt hay xu còn phi tùy ý nghĩa ca tòan qumà đóan:

‐ Cp 1‐4 không quan trng my, nhưng vn thường được xét. Nếu hào 4 là âm, hào 1 là dương

thì ý nghĩa khá tt: lý do cũng như trường hp hào 5 là âm, hào 2 là dương. Ngược li, nếu 4 là

dương, 1 là âm thì kém: chai đu bt chính.

‐ Cp 3‐6 rt ít khi được xét ti. Vì lhào 6 đã ti thi suy, cn phi rút lui, không cn người

dưới giúp na. Mà ngưới hào 3 vào mt đa vmp m, không chính đáng (cui quni mà

chưa lên được qungai), mun giúp hào 6 thì phi qua mt hào 5 (đương cm quyn trong

qu) như vy sbti.

Trong qunào có mt hào làm chcquthì không xét nhng cp ng nhau theo

nhng qui tc ktrên, mà chtheo ý nghĩa tòan quthôi.

 

Hào làm ch:

Có mt qui tc na nên nh: “chúng dĩ quvi ch, đa dĩ thiu vi tôn”. Nghĩa là cái gì nhiu thì

bỏ đi mà ly cái ít. Theo qui tc đó, qunào nhiu dương thì ly âm làm ch, ngược li qu

nhiu âm thì ly dương làm ch.

Như trong tám quẻ đơn, không khai quCàn, Khôn ba hào đu dương hoc đu âm, còn li 6

qukia thì 3 qu: Chn, Khm, Cn mi quẻ đều có 2 âm 1 dương, cho nên ly dương làm ch,

và coi nhng quẻ đó là dương. 3 qu:Ly, Tn, Đóai mi quẻ đều có 2 dương 1 âm, cho nên ly

âm làm ch, và coi nhng quẻ đó là âm.

Chúng ta nhn thy nhng qudương snét đu l, nhng quâm snét đu chn.

(Mt vch đt __ __ âm klàm hai nét).

Trong nhng qutrùng, cũng vy.

Thí d: quLôi Đa D   có năm hào âm,mt hào dương (hào thtư) thì ly hào dương

đó làm chcqu(hào chủ động trong qu) ý nghĩa tòan qutùy vào nó c. Hào đó là vcn

thn có tài đc, cương cường (dương) bên cnh ông vua nhu nhược (hào 5 là âm), hào 4

khng chế được các hào âm (ktiu nhân, kém đc) dưới, giúp được vua, khiến cho xa hi

được vui v(Dcó ngĩa là vui vsung sướng).

Mt thí dna: quTrch Thiên Qui    có năm hào dương, mt hào âm, thì ly hào âm

(hào 6) làm ch. Nghĩa là khi xét ý nghĩa ca tòan quthì nhm vào hào âm đó: Năm hào

dương là mt by quân tcùng nhau cương quyết trkhmt hào âm (ktiu nhân); cho

nên qucó ý nghĩa là cương quyết (Qui là cương quyết, quyết lit), và gp hào đó thì đóan là

sau cùng ktiu nhân tt phi chết.

Tóm li, mt hào tt (hào 4 trong quLôi đa D) làm chcquvà mt hào xu (hào 6 trong

quTrch thiên Qui) cũng có thlàm chcqu. Làm chvì nó là sít trong mt đám s

nhiu, chkhông phi vì tt hay xu.

Vy thì qui tc “chúng dĩ quvi chủ” trong Dch không có nghĩa là đa sphi phc tùng thiểu s

(trái vi chế độ dân ch) mà ccó ngĩa là khi xét ý nghĩa ca quthì tìm

cái nét đc bit ca qu. Nét đc nht, đc bit đó là mt hào dương gia năm hào âm, hoc

mt hào âm gia năm hào dương, không cn đý ti hào đó có cao qúi , tt hay xu hay

không!

Nhưng ta cũng nhn thy rng nếu hào đc bit là hào thnăm, đã trung mà li chính thì hu

hết là tt. Nếu li hp thi na thì chc chn là trt tt.

 

Thoán t, Hào t

Thoán t(cũng gi là Quái t) là li gii nghĩa, li đoán cho toàn qu

Hào tlà li gii nghĩa, li đoán cho mi hào.

Trong khi bgiam ngc Du Lý, có thVăn Vương đã làm vic trùng quái, và chc chn ông đã

đt tên và tìm nghĩa cho 64 qu, ri viết Thoán t(cũng gi là Quái t) đgii nghĩa cho mi

qu. Văn Vương mi chỉ đặt ra Thóan Từ để gii nghĩa toàn qu. Chu Công đt them Hào t

cho mi hào ca mi qu(64 x 6 = 384 hào), đgii nghĩa tng hàomt.

Chng hn quCàn, dưới hào sơ (hào 1), Chu Công viết: “Tim long vt dng”, nghĩa là: rng,

còn n náu, không dùng được. Dưới hào 2, ông viết: “Hin long ti đin, li kiến đi nhân”

Nghĩa là: rng đã hin lên cánh đng, ra mt kẻ đại nhân thì li. Dưới hào 3:” quân tchung

nht càn càn, tch dch nhược, l, vô cu” Nghĩa là: người quân tsut ngày hăng hái t

cường, đến ti vn còn thn trng như lo s, nguy him, không ti li v.v..

Ti đây Chu Dch mi thành mt cun sách có văn t, nghĩa lý, đi sau gi là Kinh và chia làm 2

thiên: thượng cho 30 quẻ đầu, hcho 34 qusau.

 

Thp dc (Thp truyn)

Nhưng Thoán tvà Hào tquá đơn gin, ít ai hiu, nên người đi sau phi chú thích thêm,

tng hp thành bn Thp dc (Thp là mười, dc là cánh con chim) Nó có ý bo Thóan tca

Văn Vương, Hào tca Chu Công đt dưới mi qu, mi hào, là đhình con chim ri, bây

githêm Thp Dc, là thêm lông cho con chim. Thp dc được gi là Thp truyn (truyn là

gii thích). Đi truyn gii thích Thoán t, Tiu truyn gii thích Hào t.

 

Nguyên tc vt cc tt phn:

Svt phát trin ti đnh đim sphn ngược li: "Dương cc biến âm, âm cc biến

dương". Dương: cũng gi là hào thc,  Âm: cũng gi là hao hư.

Trong Kinh Dch còn có nhiu điu khó hiu na, chúng ta đành phi chp nhn thôi.

Thí d: 5 và 4 có trslà 3, 9 và 8 có trslà 2 .v.v...

 

(còn tiếp bài 3)

 

Nguyên Lc                                                                         

..................

Tham Kho: Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng,

Đông A Sáng, Internet, Facebook...

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Quẻ Dịch Cách Lập Và Giải Đoán (2) - Nguyên Lạc

Tám quẻ nguyên thủy (bát quái ) gọi là đơn quái (quẻ đơn). Sáu mươi bốn quẻ mới được tạo ra từ việc chồng bát quái gọi là trùng quái (quẻ trùng) để phân biệt với tám quẻ nguyên thủy, đơn quái (quẻ đơn


Nguyên Lc                                                                         

QuDch

Cách Lp Và Gii Đoán (2)

 

*

THUT NGCN NH

 

Tám qunguyên thy (bát quái ) gi là đơn quái (quẻ đơn). Sáu mươi bn qumi được to ra tvic chng bát quái gi là trùng quái (qutrùng) đphân bit vi tám qunguyên thy, đơn quái (quẻ đơn).

 

Ni Quái và Ngai Quái:

 

Mi qutrùng gm hai quẻ đơn: Quẻ đơn dưới gi là ni quái, quẻ đơn trên gi là ngai quái.

Ví d: QuThiên Phong Cu:


Qutrên Thiên, tc Càn là ngai quái,

Qudưới Phong tc tn là ni quái.

Ví d: Quẻ Địa Thiên Thái:

 

Qutrên là Khôn: Đa (Ngai quái)

Qudưới là Càn: Thiên (Ni quái)

 

Gi là ni quái, ngai quái vì sp theo vòng tròn thì quCàn trong (ni) gn trung

tâm, còn quKhôn chng lên nó, ngòai (ngai), xa trung tâm

 

 


 

                                                             (hình 1:  64 qu- vòng tròn)

                               

 

 

 

Danh sách 64 qutrong Kinh Dch

                            


                           (hình 2: Danh sách 64 qutrong Kinh Dch)

 

 

Vì có vic chng hào, chng qunhư vy, nên khi tìm hiu ý nghĩa và khi đóan qu,ta phi xét

tdưới lên trên. Nhưng khi gi tên quthì ta theo thtngược li, nghĩa là ttrên xung

dưới.

 

Gi tên qu

 

Khi gi tên qu, ta phi theo thtttrên xung.

Thí d: Quẻ Địa Thiên Thái   ngai quái (trên) là Đa, ni quái (dưới) là Thiên; còn

chThái sau trnghĩa ca qu: Thái là yên n (như thái bình thông thun).

 

Mt thí dna: QuThy Ha Kí tế.

Đc tên quẻ đó bn phi hiu ngay: ngai quái (trên) là Khm (thy), ni quái (dưới) là Ly

(ha), và vngay được hình dưới đây:         

    Khm (thy)

    Li (la)

 QuThy Ha Kí tế.

 

Còn Kí tế (sau)  là nghĩa ca qu: đã thành đã xong,đã qua sông.

 

Hào ca qu

 

Mi qutrùng gm sáu hào, đánh stdưới lên: hào 1 gi là sơ, hào 2 gi là nh, hào 3 gi là

tam, hào 4 gi là t, hào 5 gi là ngũ, hào trên cùng không gi là lc mà gi là thượng (bn s

hiu chlc trong các hào có nghĩa là âm, nên gi hào này là thượng cho khi lm*)

 

Thí d: QuThy Ha Kí tế:   

 

Hào sơ, hào tam, hào ngũ là dương, còn hào nh, hào t, hào thượng là âm.

Xin nhc li: Vì có vic chng hào, chng qunên khi tìm hiu ý nghĩa và khi đóan

qu, ta phi xét tdưới lên, thào sơ ln ln lên ti hào thượng.

 

Hào cu – Hào lc

 

Trong mt trùng quái, hào dương (vch lin ___ ) còn gi là hào cu, hào âm (vch

đt _ _ )  còn gi là hào lc.

Thí dụ:

quẻ Thủy Hỏa Kí tế 

 

__  __ Thượng lục                    

_____ Cửu ngũ                        

__  __ Lục tứ                            

_____ Cửu tam                        

__  __ Lục nhị                            

_____ Sơ cửu                            

 

       (hình 3  Thủy Hỏa Kí tế) 

 

             

quẻ Hỏa Thủy Vị tế   

 

_____ Thượng cửu

__  __  Lục ngũ

_____  Cửu tứ

__  __  Lục tam

_____  Cửu nhị

__  __  Sơ lục

 

 

       (hình 4  Hỏa Thủy Vị tế   ) 

 

 

Nhng chcu và lc hai qutrong đó không có nghĩa là 9, 6 mà chcó nghĩa dương, âm.

Hào dưới ca quKí Tế và quVTế (cũng như mi qukhác) gi là hào sơ (tc hào đu tiên),

nhưng bên Kí Tế, nó là hào dương, nên gi là Sơ cu (nghĩa là hào sơ mà là dương); còn bên V

Tế, nó là hào âm, nên gi là Sơ lc (nghĩa là hào sơ mà là âm).

Hào thnhì tdưới lên, gi là hào nh, bên Kí Tế nó là âm cho nên gi là Lc Nh; còn bên V

Tế nó là hào dương, nên gi là Cu nh...

Hào trên cùng, gi là hào thượng, bên Kí Tế nó là hào âm, nên gi là thượng lc; còn bên VTế,

nó là hào dương, nên gi là thượng cu.

Các hào khác cũng vy, cgp chcu thì bn đi ngay là ra dương, gp chlc thì đi ngay ra

là âm.

Do lchlc trong các hào đã có nghĩa là âm ri, nên hào trên cùng, tc hào thsáu không gi

là lc (sáu) na, mà gi là thượng cho khi lm*.

 

Dng cu – Dng lc

 

Riêng quThun Càn, ngòai sáu hào, còn có hào (?) dng cu; và riêng quThun Khôn, ngòai

sáu hào, còn có hào (?) dng lc

 

Ý NGHĨA CÁC HÀO

 

Trung ‐ Chính:

Như đã biết, dương là tt đp, âm là xu xa. Nhưng đó chlà xét chung! Ta còn phi xét vtrí

ca Hào na, mi tht sự định được là tt hay xu. Dù là hào dương mà vtrí không trung

chính thì cũng xu; dù là hào âm mà vtrí trung chính thì cũng tt.

 

Thế nào là trung?

Ni quái có ba hào: 1 là sơ, 2 là trung, 3 là mt. Ngai quái cũng có ba hào: 4 là sơ, 5 là trung, 6

là mt. Vy trung là nhng hào gia ni quái và ngai quái, tc hào 2 và hào 5 (không cn

biết bn thca chúng là gì, dương hay âm thì cũng vy).

 

Thế nào là chính?

Trong 6 hào, nhng hào sl1, 3, 5 có vtrí dương; nhng hào schn 2, 4, 6 vtrí âm.

Mt hào bn thdương (nghĩa là mt vch lin) vào mt vtrí dương thì là chính, còn nếu

vào mt vtrí âm thì là bt chính. Mt hào bn thâm (nghĩa là mt vch đt) phi vào mt

vtrí âm thì mi gi là chính, còn nếu vào vtrí dương thì là bt chính.

Thí d:

quThun Càn:    

sáu hào đu là hào dương c. Hào 2 và 5 đu là trung, nhưng hào 2

không chính vì hào 2 là dương mà vtrí âm (hào chn) , chhào 5 mi được ctrung ln chính,

vì hào 5 là hào dương vtrí dương (hào l).

Bn hào kia thì hào 1 v3 đc chính mà không đc trung; hào 4, 6 không đc chính cũng không

đc trung.

Do đó hào 5 quCàn là hào tt nht trong qu, mà danh t"cu ngũ" (cu là dương, ngũ là

th5, cu ngũ là hào th5, dương) trngôi vua, ngôi chí tôn.

 

6 ______ không chính cũng không trung

5 ______ va trung va chính

4 ______ không chính cũng không trung

3 ______ chính mà không trung

2 ______ trung mà không chính

1 ______ chính mà không trung

QuThun Càn

 

Mt thí dna, quThy ha Kí tế:  

6 ___ ___ chính mà không trung

5 ______ va trung va chính

4 ___ ___ chính mà không trung

3 ______ chính mà không trung

2 ___ ___ va trung va chính

1 ______ chính mà không trung.

 

Quan nim trung chính là quan nim căn bn ca Dch, cho nên Trương Kì Quân bo:

"Dch là gì? Chlà trung, chính mà thôi. Đo lý trong thiên hchlà khiến cho vic không trung

trvchtrung, vic không chính trvchchính"

 

Thi

Vtrí ca mi hào còn cho ta biết thi ca mi hào na. Vì như trên chúng ta đã biết: Hào 1 là

sơ thi, hào 3 là mt thi ca ni quái và hào 4 là sơ thi, hào 6 là mt thi ca ngai quái

(cũng là mt thi ca trùng quái).

Xét vphương din tĩnh thì là vtrí chính hay không chính, xét vphương din đng thì là cp

thi hay không cp thi.

Ví dQuCàn: - hào 1 (hào sơ) dương dương v, là đc chính. Nhưng vì là hào sơ nên ch

mi có đc thôi, chưa có tiếng tăm, tài đc cũng chưa cao, nên còn phi ở ẩn. Nếu hp tp vi

xut đu ldin thì là bt cp thi, bt hp thi!

Lên hào 2, mi nên xut hin (nhưng chưa nên làm gì), như vy là cp thi, hp thi.

Lên hào 5, va trung va chính, tài đc đã trau gii lâu ri, là lúc làm nên snghip, làm là cp

thi, không làm là blthi cơ.

Ti hào 6, hào cui cùng, thnh cc ri tt phi suy, không biết kp thi rút lui, thì sbha.

Vì vy quan nim thi còn quan trng hơn quan nim trung chính na.

Trung chính là quan nim căn bn ca Dch: mun đoán tính cách cát hung ca mt hào, Dch

xét trước hết xem hào đó có chính, trung không, có được ng vin không và hào ng vin nó

có chính trung hay không.

Chính không phi chcó nghĩa là ngay thng, mà còn có nghĩa là hp chính nghĩa, hp

đo. Nhưng Dch cho rng chính không quí bng Trung, vì htrung thì cũng là chính, mà

chính chưa chc đã là trung.

Dch theo lut âm dương trong thiên nhiên, thy cái gì thái quá thì gây phn ng, nên khuyên

phi trung, phi quân bình đtránh phn ng, tránh ho.

Trung tc là có chng mc: ”Tri đt có chng mc nên mi thành bn mùa” (Thoán truyn

quTiết) nhờ đó vn vt mi phát trin được. Chng mc cũng là lut quân bình, nng không

nng quá, mưa không mưa quá, nng mưa, m lnh phi thay nhau để điu hòa khí hu. Cái gì

thnh quá thì phi suy, suy quá thì sthnh.

Tuy nhiên trung không có nghĩa là lưng chng như nhiu người hiu lm: Trung, như Văn ngôn

truyn nói, là biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, biết vn tri (hoàn cnh) lúc nào còn lúc

nào mt mà xscho hp thi, nhưng vn giữ được chính đo, nghĩa là biết tùy tri cho hp

đo.

 

Chính, Trung li gm trong chThi.

Dch là biến dch, có biến hoá mi thích hp (duy biến sthích – Hth, Ch.8), cho nên

trng cái thi. Vì biến đến cc thì trli, cho nên trng đc trung. Trung vi thi, do đó mà

liên quan mt thiết vi nhau.

Thi gm trung, vì phi hp thi mi gi là trung. cnh giàu sang mà sng bn xn, cnh

nghèo hèn mà sng xa hoa, thì không hp thi, không phi là trung.

Thi gm chính na vì chính mà không hp thi thì cũng xu. Cương cường là đo người quân

tcui quCàn, không hp thi, cho nên có hi hn.

Vy Dch là chính trung, mà thc ra chlà hp thi. “Cái nghĩa tùy thi ln tht” (Tùy thi chi

nghĩa đi hĩ tai! – QuTùy).

 

QUI TC CN NH

 

Ý nghĩa và tương quan ca ni, ngai quái:

 

Mi trùng quái tuy gm hai đơn quái chng lên nhau, nhưng chdin tmt tình trng, mt s

vic, mt biến chay mt hin tượng; vì vy ni quái và ngai quái có tương quan mt thiết

vi nhau. Tương quan đó là sdin tiến tun tvthi gian: hào sơ là bứơc đu, hào thượng

là bước cui, các hào gia là các giai đon trung gian.

 

Tương quan gia các hào

 

Nhng hào ng nhau:

Xét vvtrí, mi hào trong ni quái ng vi mt hào trong ngai quái:

Hào 1 ng vi hào 4: hào lẻ ứng vi hào chn.

Hào 2 ng vi hào 5: hào chn ng vi hào l.

Hào 3 ng vi hào 6: hào lẻ ứng vi hào chn.

Vy dương vị ứng vi âm v, và ngược li .

 

Đó chmi là mt điu kin. Còn phi mt điu kin na thì mi gi là tt: hai hào phi khác

nhau vbn th, mt là dương, mt là âm thì mi “có tình” vi nhau, mi “tương cu”, tương

trnhau như hào 1 và 4 quTng :  

Nếu hai hào vtuy khác nhau (mt chn mt l) mà thging nhau (cùng dương choc cùng

âm c) thì có khi knhau chkhông giúp nhau được gì, như hào 2 và 5 quTng. Trong ba cp

tương ng 1‐4, 2-5, 3-6 thì:

‐ Cp 2‐5 quan trng nht, hai hào đu đc trung cmà hào 5 li vào đa vcao nht.

Nếu hào 5 là âm (nhu), hào 2 là dương (cương) thì tt: vì hào 5 là người trên (vua, cha, chng)

mà nhu, biết khiêm tn, tín nhim người dưới (như THòan Công chu nghe li Qun Trng);

còn hào 2 là người dưới (btôi, con, v) cương trc nhưng lễ độ, biết giúp đ, khuyên răn

người trên. Đó là trường hp các qu4, 7, 11, 14, 18..

Nếu ngược li hào 5 là dương (cương), hào 2 là âm (nhu) thì kém tt, vì người trên ttín quá,

mà người dưới nhu thun quá, không dám khuyên can người trên. Đó là trường hp qu39

(Thy Sơn Kin) và qu63 (Thy ha kí tế)    

 

Xét chung thì như vy, nhưng tt hay xu còn phi tùy ý nghĩa ca tòan qumà đóan:

‐ Cp 1‐4 không quan trng my, nhưng vn thường được xét. Nếu hào 4 là âm, hào 1 là dương

thì ý nghĩa khá tt: lý do cũng như trường hp hào 5 là âm, hào 2 là dương. Ngược li, nếu 4 là

dương, 1 là âm thì kém: chai đu bt chính.

‐ Cp 3‐6 rt ít khi được xét ti. Vì lhào 6 đã ti thi suy, cn phi rút lui, không cn người

dưới giúp na. Mà ngưới hào 3 vào mt đa vmp m, không chính đáng (cui quni mà

chưa lên được qungai), mun giúp hào 6 thì phi qua mt hào 5 (đương cm quyn trong

qu) như vy sbti.

Trong qunào có mt hào làm chcquthì không xét nhng cp ng nhau theo

nhng qui tc ktrên, mà chtheo ý nghĩa tòan quthôi.

 

Hào làm ch:

Có mt qui tc na nên nh: “chúng dĩ quvi ch, đa dĩ thiu vi tôn”. Nghĩa là cái gì nhiu thì

bỏ đi mà ly cái ít. Theo qui tc đó, qunào nhiu dương thì ly âm làm ch, ngược li qu

nhiu âm thì ly dương làm ch.

Như trong tám quẻ đơn, không khai quCàn, Khôn ba hào đu dương hoc đu âm, còn li 6

qukia thì 3 qu: Chn, Khm, Cn mi quẻ đều có 2 âm 1 dương, cho nên ly dương làm ch,

và coi nhng quẻ đó là dương. 3 qu:Ly, Tn, Đóai mi quẻ đều có 2 dương 1 âm, cho nên ly

âm làm ch, và coi nhng quẻ đó là âm.

Chúng ta nhn thy nhng qudương snét đu l, nhng quâm snét đu chn.

(Mt vch đt __ __ âm klàm hai nét).

Trong nhng qutrùng, cũng vy.

Thí d: quLôi Đa D   có năm hào âm,mt hào dương (hào thtư) thì ly hào dương

đó làm chcqu(hào chủ động trong qu) ý nghĩa tòan qutùy vào nó c. Hào đó là vcn

thn có tài đc, cương cường (dương) bên cnh ông vua nhu nhược (hào 5 là âm), hào 4

khng chế được các hào âm (ktiu nhân, kém đc) dưới, giúp được vua, khiến cho xa hi

được vui v(Dcó ngĩa là vui vsung sướng).

Mt thí dna: quTrch Thiên Qui    có năm hào dương, mt hào âm, thì ly hào âm

(hào 6) làm ch. Nghĩa là khi xét ý nghĩa ca tòan quthì nhm vào hào âm đó: Năm hào

dương là mt by quân tcùng nhau cương quyết trkhmt hào âm (ktiu nhân); cho

nên qucó ý nghĩa là cương quyết (Qui là cương quyết, quyết lit), và gp hào đó thì đóan là

sau cùng ktiu nhân tt phi chết.

Tóm li, mt hào tt (hào 4 trong quLôi đa D) làm chcquvà mt hào xu (hào 6 trong

quTrch thiên Qui) cũng có thlàm chcqu. Làm chvì nó là sít trong mt đám s

nhiu, chkhông phi vì tt hay xu.

Vy thì qui tc “chúng dĩ quvi chủ” trong Dch không có nghĩa là đa sphi phc tùng thiểu s

(trái vi chế độ dân ch) mà ccó ngĩa là khi xét ý nghĩa ca quthì tìm

cái nét đc bit ca qu. Nét đc nht, đc bit đó là mt hào dương gia năm hào âm, hoc

mt hào âm gia năm hào dương, không cn đý ti hào đó có cao qúi , tt hay xu hay

không!

Nhưng ta cũng nhn thy rng nếu hào đc bit là hào thnăm, đã trung mà li chính thì hu

hết là tt. Nếu li hp thi na thì chc chn là trt tt.

 

Thoán t, Hào t

Thoán t(cũng gi là Quái t) là li gii nghĩa, li đoán cho toàn qu

Hào tlà li gii nghĩa, li đoán cho mi hào.

Trong khi bgiam ngc Du Lý, có thVăn Vương đã làm vic trùng quái, và chc chn ông đã

đt tên và tìm nghĩa cho 64 qu, ri viết Thoán t(cũng gi là Quái t) đgii nghĩa cho mi

qu. Văn Vương mi chỉ đặt ra Thóan Từ để gii nghĩa toàn qu. Chu Công đt them Hào t

cho mi hào ca mi qu(64 x 6 = 384 hào), đgii nghĩa tng hàomt.

Chng hn quCàn, dưới hào sơ (hào 1), Chu Công viết: “Tim long vt dng”, nghĩa là: rng,

còn n náu, không dùng được. Dưới hào 2, ông viết: “Hin long ti đin, li kiến đi nhân”

Nghĩa là: rng đã hin lên cánh đng, ra mt kẻ đại nhân thì li. Dưới hào 3:” quân tchung

nht càn càn, tch dch nhược, l, vô cu” Nghĩa là: người quân tsut ngày hăng hái t

cường, đến ti vn còn thn trng như lo s, nguy him, không ti li v.v..

Ti đây Chu Dch mi thành mt cun sách có văn t, nghĩa lý, đi sau gi là Kinh và chia làm 2

thiên: thượng cho 30 quẻ đầu, hcho 34 qusau.

 

Thp dc (Thp truyn)

Nhưng Thoán tvà Hào tquá đơn gin, ít ai hiu, nên người đi sau phi chú thích thêm,

tng hp thành bn Thp dc (Thp là mười, dc là cánh con chim) Nó có ý bo Thóan tca

Văn Vương, Hào tca Chu Công đt dưới mi qu, mi hào, là đhình con chim ri, bây

githêm Thp Dc, là thêm lông cho con chim. Thp dc được gi là Thp truyn (truyn là

gii thích). Đi truyn gii thích Thoán t, Tiu truyn gii thích Hào t.

 

Nguyên tc vt cc tt phn:

Svt phát trin ti đnh đim sphn ngược li: "Dương cc biến âm, âm cc biến

dương". Dương: cũng gi là hào thc,  Âm: cũng gi là hao hư.

Trong Kinh Dch còn có nhiu điu khó hiu na, chúng ta đành phi chp nhn thôi.

Thí d: 5 và 4 có trslà 3, 9 và 8 có trslà 2 .v.v...

 

(còn tiếp bài 3)

 

Nguyên Lc                                                                         

..................

Tham Kho: Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng,

Đông A Sáng, Internet, Facebook...

BẢN TIN MỚI NHẤT

Bệnh Mất Trí Nhớ

Hiện tượng mất trí nhớ thật ra không phải là một chứng bệnh, nhưng phải hiểu là một hội chứng bao gồm các vấn đề khó khăn trong việc nhớ và suy nghĩ.

Xem Thêm

NGƯỜI KHỔNG LỒ CÓ ĐÔI CHÂN ĐẤT SÉT : CÔNG NGHỆ TRUNG QUỐC.

Để đẩy mạnh tốc độ phát triển công nghệ, Trung Quốc thực hiện chiêu nhanh nhất và ít tốn kém nhất: Sao chép làm nhái của thiên hạ.

Xem Thêm

CÕI VẮNG. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Sóng xô nhẹ nỗi ngậm ngùi Hoá thân nhuyễn thể buồn trôi ốc thầm

Xem Thêm

BÀ MẸ TÂY

Xin gởi đến quý anh chị bài viết “Bà Mẹ Tây” hay “Thằng Tầu Con của Mẹ”của Dược sĩ Nguyễn Cát Thịnh

Xem Thêm

Chuyện về người phụ nữ được đặt tên cho Bệnh viện Từ Dũ

Sài Gòn từ xưa đến nay vẫn thường tự hào vì có một bệnh viện (BV) nổi tiếng cả nước: BV phụ sản Từ Dũ nằm trên đường Cống Quỳnh (Q.1).

Xem Thêm

Người phụ nữ nhân hậu

Pho tượng tạc hình một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế thấp, tay ôm một đứa bé đang ngả đầu vào người bà.

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Sau khi lại gần Scarborough tàu chiến Mỹ nay qua eo biển Đài Loan

Ba T.T noi:"...Xin moi nguoi hay an tam..."Tuyet,chung ta da nam chac phan can,muon choi thi...choi.Con dao da thoc sau vao co hong,Nhat va Dai cung chung tay nam chat,dut co hong la doi tan tap a ! them loi ham he se pha dap Tam hiep san sang clean-up nhung chuong ngai can duong ra bien.Phen nay,thap bat quoc phan thay cho khong con la bat quoc nua con oi la con !Con dau nhung toan tinh dung dau the gioi quo tay gom thau moi nuoc?Khong mot ai muon chien tranh,tan pha va chet choc kinh khung,nhung neu tap va dong bon co tinh muon khoi mao mong DAI HAN,thi khong con duong nao hon la phai giai quyet mot lan cho xong cai gai nhu da giai quyet lien bang so-viet.

Xem Thêm

Đề bài :Ai là người đã giúp và tiếp tay cho phép China ????

Bill-Hilllary-Obama....va dong bon,qua la dang toi,toi phan quoc neu theo quyen sach nay la dung.Nhung neu co the,xin lan toi nguon coi cua nhung ong chu that su cua the gioi,(Tam Diem )bon ho da hoi hop,da quyet dinh duong di nuoc buoc,ai len ,ai xuong.Bill-Hill-Obama cung da duoc moi du hop va da biet la minh se thang cu,Tham vong mu quang de hai vao than vao dat nuoc.Ai la nguoi co the loi bon nay ra anh sang ? mot nhom nguoi tu xung la thong thai-khon ngoan nhat the gioi la nhung dai tu ban bao trum nen thuong mai-tai chanh cua the gioi Vay,ai la nguoi co the ha guc,dua bon nay ra xet xu vi la nguon coi cua chien tranh cua su ac bao phu trai dat,Ke chong chua,anti-christ!Phep la Trump da chung minh,nguoi lam duoc chuyen nay that binh thuong,so voi cac dai tu ban khac,ong ta chi la dom dom voi anh trang.Nhung ong ta da thang va cho du sau do voi bao nhieu bang chung nguy tao boi nhung ke cam dau cung khong ha guc duoc Trump+Pence.Ho da tin tuong vao dang Toi Cao va ho hanh xu cong viec hang ngay sau khi da hoi hop cau nguyen moi sang som khi bat dau lam viec.The luc cua ke ac da bao trum trai dat,va thoi gian dang Tao Hoa cho chung de trac Nghiem con cai cua dang Toi cao da sap het,ngai lay lai va thanh tay nhung ke ac va phan thuong cua chung la ho lua chang he tat.Thanh kinh bao the,ban tin khong ?

Xem Thêm

Đề bài :Chuyên gia kinh tế: Tổng thống Trump sẽ thắng thế trong cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung

Cam on chua ! toi da bo phieu dung ! khong phai an han vi la phieu cua minh Tong Thong ! ong hay lam nhung gi ma ong da hoach dinh,nhung gi ma ong da hua trong dien van nham chuc cua ong.Toi cung hanh phuc voi ong nua. GOD BLESS YOU,Mr. Trump !

Xem Thêm

Đề bài :“Hậu sanh khả úy” - Lỗ trí Thâm

Ngo Ky...Ngo Ky noi dung do chu ,nhung ma dung theo nghia den cua y " cac anh danh dam nhu con cac…" con cac cua y moi lan xong tran thi….qua tinh nhu con cac cua ngo ky.co nhan co cau " nhan sao vat vay./.

Xem Thêm

Đề bài :Người Mẹ Thời Chiến - Cổ Tấn Tinh Châu

"....Hon tu si gio u u thoi mat chinh phu,trang doi doi soi, chinh phu,tu si may nguoi? Nao ai mac mat,nao ai goi hon..." chinh phu ngam.

Xem Thêm

Đề bài :Ngày miền Bắc được thật sự Giải Phóng : 30/04/1975 - Đồ Giả

Năm 1971 ,phong trào chống chiến tranh tại VN ở cao điểm ; cũng là năm cực thịnh của XHCN . Năm này Liên Hiệp Quốc đẩy Taiwan ra khỏi và thừa nhận Trung cộng trám chỗ Taiwan , mặc dù Hoa Kỳ không đồng ý . Vì Taiwan có chân trong LHQ từ hồi thành lập 1945 . Mãi tới 1979 TT Carter mới thừa nhận và bang giao với Trung cộng . Mãi

Xem Thêm

Đề bài :Ngày miền Bắc được thật sự Giải Phóng : 30/04/1975 - Đồ Giả

Năm 1971 ,phong trào chống chiến tranh tại VN ở cao điểm ; cũng là năm cực thịnh của XHCN . Năm này Liên Hiệp Quốc đẩy Taiwan ra khỏi và thừa nhận Trung cộng trám chỗ Taiwan , mặc dù Hoa Kỳ không đồng ý . Vì Taiwan có chân trong LHQ từ hồi thành lập 1945 . Mãi tới 1979 TT Carter mới thừa nhận và bang giao với Trung cộng . Mãi

Xem Thêm

Đề bài : ÂU-CHÂU LIÊN QUAN TỚI TT TRUMP CỦA HOA KỲ !

HAY MO MAT RA NHIN-XEM-DOC Hoi cac vi dang con Lua,cac vi u me vach la tim sau,vu oan gia hoa,But nha khong thieng thi sao dua hang xom no hoan ho doi dat nuoc cua ho duoc nhu TRUMP ? Hay mo mat nhin,doc lai va so sanh dat nuoc bay gio va 02 nam truoc !!!!!

Xem Thêm

Đề bài :Tổng thống Trump: ‘Trung Quốc bị đánh rất đau’

Bay gio la luc phai sua soan thuc hanh chat voi bach tuoc cua cac nuoc da de cho tau nhap hang vao roi dong moc san xuat tai nuoc do de nhap khau vao My.Hay giu nguyen hien truong va mo them con duong hep nay nua la chac an nhu bap ngai T.T a ! No con cung cua moi chi run run chua do xap,hay cho no do xup quy xuong xung than.Nhung cung can than,no se keo be,ket dang voi vai voi bach tuoc lam kho de nhu thang tai xe nam my o san sau nha minh.GOD BLESS YOU & AMERICA.

Xem Thêm

Đề bài :KÝ ỨC KHÔNG QUÊN: JOE BIDEN --- (Tác giả: Tôn Nữ Hoàng Hoa)

Mấy tên tị nan Vịt Cộng ở Southern California đừng quên tên “Sleepy Joe” nha.

Xem Thêm

TIN MỚI

Chuyện về người phụ nữ được đặt tên cho Bệnh viện Từ Dũ

Sài Gòn từ xưa đến nay vẫn thường tự hào vì có một bệnh viện (BV) nổi tiếng cả nước: BV phụ sản Từ Dũ nằm trên đường Cống Quỳnh (Q.1).

Xem Thêm

Người phụ nữ nhân hậu

Pho tượng tạc hình một người phụ nữ đang ngồi trên cái ghế thấp, tay ôm một đứa bé đang ngả đầu vào người bà.

Xem Thêm

Alexandre Yersin: Người ‘khai sinh’ Đà Lạt và tìm ra vi trùng dịch hạch

Cuộc đời nhà bác học Alexandre John Emeli Yersin như một huyền thoại, nhưng người dân Nha Trang vẫn gọi Yersin là “ông Năm” – rất gần gũi và thiện cảm.

Xem Thêm

DÒNG SÔNG MỊT MÙ. & BUỒN LẮM CHỨ - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Kỷ niệm trôi lênh đênh Trên dòng sông mịt mù

Xem Thêm

Đọc báo Vẹm: Khối tài sản 'khủng' của Hồ Ngọc Hà -Thạch Anh

Lăn lộn bán đủ mọi thứ xong khoe của, tuy nhiên không dấu được vẻ trọc phú, quê muà.

Xem Thêm

Thơ Ý Nga (23.5.2019: Nằm Bệnh Nhớ Mẹ)

Bên này lạnh, con thèm một tô cháo Không làm sao lục nồi chảo tự lo Những cơn ho theo cơn sốt dày vò

Xem Thêm

Những nước nào chặn công nghệ 5G của Trung cộng?

Hoa Kỳ đã đi đầu trong nỗ lực hạn chế sử dụng thiết bị Huawei trong mạng di động 5G, với lý do các vấn đề bảo mật nghiêm trọng.

Xem Thêm

Donald John Trump - Ông là ai ?

Là một người hay gây gổ, hay cáo buộc, đổ lỗi cho bất cứ ai không đồng ý với mình và bất tín trong hành động lẫn lời nói

Xem Thêm

Thủ tướng Anh Theresa May thông báo từ chức - Thanh Phương

Ngày 24/05/2019, trong một bài diễn văn ngắn, với giọng xúc động, gần như không cầm được nước mắt, thủ tướng Anh Thereasa May thông báo sẽ từ chức chủ tịch đảng Bảo Thủ,

Xem Thêm

Poule de luxe - Việt Nhân

(HNPĐ) Đã là thời đại của tay hoang dâm được phong thánh

Xem Thêm