Khoa Học Thực Nghiệm & Tâm Linh

Quẻ Dịch Cách Lập Và Giải Đoán (2) - Nguyên Lạc

Tám quẻ nguyên thủy (bát quái ) gọi là đơn quái (quẻ đơn). Sáu mươi bốn quẻ mới được tạo ra từ việc chồng bát quái gọi là trùng quái (quẻ trùng) để phân biệt với tám quẻ nguyên thủy, đơn quái (quẻ đơn


Nguyên Lc                                                                         

QuDch

Cách Lp Và Gii Đoán (2)

 

*

THUT NGCN NH

 

Tám qunguyên thy (bát quái ) gi là đơn quái (quẻ đơn). Sáu mươi bn qumi được to ra tvic chng bát quái gi là trùng quái (qutrùng) đphân bit vi tám qunguyên thy, đơn quái (quẻ đơn).

 

Ni Quái và Ngai Quái:

 

Mi qutrùng gm hai quẻ đơn: Quẻ đơn dưới gi là ni quái, quẻ đơn trên gi là ngai quái.

Ví d: QuThiên Phong Cu:


Qutrên Thiên, tc Càn là ngai quái,

Qudưới Phong tc tn là ni quái.

Ví d: Quẻ Địa Thiên Thái:

 

Qutrên là Khôn: Đa (Ngai quái)

Qudưới là Càn: Thiên (Ni quái)

 

Gi là ni quái, ngai quái vì sp theo vòng tròn thì quCàn trong (ni) gn trung

tâm, còn quKhôn chng lên nó, ngòai (ngai), xa trung tâm

 

 


 

                                                             (hình 1:  64 qu- vòng tròn)

                               

 

 

 

Danh sách 64 qutrong Kinh Dch

                            


                           (hình 2: Danh sách 64 qutrong Kinh Dch)

 

 

Vì có vic chng hào, chng qunhư vy, nên khi tìm hiu ý nghĩa và khi đóan qu,ta phi xét

tdưới lên trên. Nhưng khi gi tên quthì ta theo thtngược li, nghĩa là ttrên xung

dưới.

 

Gi tên qu

 

Khi gi tên qu, ta phi theo thtttrên xung.

Thí d: Quẻ Địa Thiên Thái   ngai quái (trên) là Đa, ni quái (dưới) là Thiên; còn

chThái sau trnghĩa ca qu: Thái là yên n (như thái bình thông thun).

 

Mt thí dna: QuThy Ha Kí tế.

Đc tên quẻ đó bn phi hiu ngay: ngai quái (trên) là Khm (thy), ni quái (dưới) là Ly

(ha), và vngay được hình dưới đây:         

    Khm (thy)

    Li (la)

 QuThy Ha Kí tế.

 

Còn Kí tế (sau)  là nghĩa ca qu: đã thành đã xong,đã qua sông.

 

Hào ca qu

 

Mi qutrùng gm sáu hào, đánh stdưới lên: hào 1 gi là sơ, hào 2 gi là nh, hào 3 gi là

tam, hào 4 gi là t, hào 5 gi là ngũ, hào trên cùng không gi là lc mà gi là thượng (bn s

hiu chlc trong các hào có nghĩa là âm, nên gi hào này là thượng cho khi lm*)

 

Thí d: QuThy Ha Kí tế:   

 

Hào sơ, hào tam, hào ngũ là dương, còn hào nh, hào t, hào thượng là âm.

Xin nhc li: Vì có vic chng hào, chng qunên khi tìm hiu ý nghĩa và khi đóan

qu, ta phi xét tdưới lên, thào sơ ln ln lên ti hào thượng.

 

Hào cu – Hào lc

 

Trong mt trùng quái, hào dương (vch lin ___ ) còn gi là hào cu, hào âm (vch

đt _ _ )  còn gi là hào lc.

Thí dụ:

quẻ Thủy Hỏa Kí tế 

 

__  __ Thượng lục                    

_____ Cửu ngũ                        

__  __ Lục tứ                            

_____ Cửu tam                        

__  __ Lục nhị                            

_____ Sơ cửu                            

 

       (hình 3  Thủy Hỏa Kí tế) 

 

             

quẻ Hỏa Thủy Vị tế   

 

_____ Thượng cửu

__  __  Lục ngũ

_____  Cửu tứ

__  __  Lục tam

_____  Cửu nhị

__  __  Sơ lục

 

 

       (hình 4  Hỏa Thủy Vị tế   ) 

 

 

Nhng chcu và lc hai qutrong đó không có nghĩa là 9, 6 mà chcó nghĩa dương, âm.

Hào dưới ca quKí Tế và quVTế (cũng như mi qukhác) gi là hào sơ (tc hào đu tiên),

nhưng bên Kí Tế, nó là hào dương, nên gi là Sơ cu (nghĩa là hào sơ mà là dương); còn bên V

Tế, nó là hào âm, nên gi là Sơ lc (nghĩa là hào sơ mà là âm).

Hào thnhì tdưới lên, gi là hào nh, bên Kí Tế nó là âm cho nên gi là Lc Nh; còn bên V

Tế nó là hào dương, nên gi là Cu nh...

Hào trên cùng, gi là hào thượng, bên Kí Tế nó là hào âm, nên gi là thượng lc; còn bên VTế,

nó là hào dương, nên gi là thượng cu.

Các hào khác cũng vy, cgp chcu thì bn đi ngay là ra dương, gp chlc thì đi ngay ra

là âm.

Do lchlc trong các hào đã có nghĩa là âm ri, nên hào trên cùng, tc hào thsáu không gi

là lc (sáu) na, mà gi là thượng cho khi lm*.

 

Dng cu – Dng lc

 

Riêng quThun Càn, ngòai sáu hào, còn có hào (?) dng cu; và riêng quThun Khôn, ngòai

sáu hào, còn có hào (?) dng lc

 

Ý NGHĨA CÁC HÀO

 

Trung ‐ Chính:

Như đã biết, dương là tt đp, âm là xu xa. Nhưng đó chlà xét chung! Ta còn phi xét vtrí

ca Hào na, mi tht sự định được là tt hay xu. Dù là hào dương mà vtrí không trung

chính thì cũng xu; dù là hào âm mà vtrí trung chính thì cũng tt.

 

Thế nào là trung?

Ni quái có ba hào: 1 là sơ, 2 là trung, 3 là mt. Ngai quái cũng có ba hào: 4 là sơ, 5 là trung, 6

là mt. Vy trung là nhng hào gia ni quái và ngai quái, tc hào 2 và hào 5 (không cn

biết bn thca chúng là gì, dương hay âm thì cũng vy).

 

Thế nào là chính?

Trong 6 hào, nhng hào sl1, 3, 5 có vtrí dương; nhng hào schn 2, 4, 6 vtrí âm.

Mt hào bn thdương (nghĩa là mt vch lin) vào mt vtrí dương thì là chính, còn nếu

vào mt vtrí âm thì là bt chính. Mt hào bn thâm (nghĩa là mt vch đt) phi vào mt

vtrí âm thì mi gi là chính, còn nếu vào vtrí dương thì là bt chính.

Thí d:

quThun Càn:    

sáu hào đu là hào dương c. Hào 2 và 5 đu là trung, nhưng hào 2

không chính vì hào 2 là dương mà vtrí âm (hào chn) , chhào 5 mi được ctrung ln chính,

vì hào 5 là hào dương vtrí dương (hào l).

Bn hào kia thì hào 1 v3 đc chính mà không đc trung; hào 4, 6 không đc chính cũng không

đc trung.

Do đó hào 5 quCàn là hào tt nht trong qu, mà danh t"cu ngũ" (cu là dương, ngũ là

th5, cu ngũ là hào th5, dương) trngôi vua, ngôi chí tôn.

 

6 ______ không chính cũng không trung

5 ______ va trung va chính

4 ______ không chính cũng không trung

3 ______ chính mà không trung

2 ______ trung mà không chính

1 ______ chính mà không trung

QuThun Càn

 

Mt thí dna, quThy ha Kí tế:  

6 ___ ___ chính mà không trung

5 ______ va trung va chính

4 ___ ___ chính mà không trung

3 ______ chính mà không trung

2 ___ ___ va trung va chính

1 ______ chính mà không trung.

 

Quan nim trung chính là quan nim căn bn ca Dch, cho nên Trương Kì Quân bo:

"Dch là gì? Chlà trung, chính mà thôi. Đo lý trong thiên hchlà khiến cho vic không trung

trvchtrung, vic không chính trvchchính"

 

Thi

Vtrí ca mi hào còn cho ta biết thi ca mi hào na. Vì như trên chúng ta đã biết: Hào 1 là

sơ thi, hào 3 là mt thi ca ni quái và hào 4 là sơ thi, hào 6 là mt thi ca ngai quái

(cũng là mt thi ca trùng quái).

Xét vphương din tĩnh thì là vtrí chính hay không chính, xét vphương din đng thì là cp

thi hay không cp thi.

Ví dQuCàn: - hào 1 (hào sơ) dương dương v, là đc chính. Nhưng vì là hào sơ nên ch

mi có đc thôi, chưa có tiếng tăm, tài đc cũng chưa cao, nên còn phi ở ẩn. Nếu hp tp vi

xut đu ldin thì là bt cp thi, bt hp thi!

Lên hào 2, mi nên xut hin (nhưng chưa nên làm gì), như vy là cp thi, hp thi.

Lên hào 5, va trung va chính, tài đc đã trau gii lâu ri, là lúc làm nên snghip, làm là cp

thi, không làm là blthi cơ.

Ti hào 6, hào cui cùng, thnh cc ri tt phi suy, không biết kp thi rút lui, thì sbha.

Vì vy quan nim thi còn quan trng hơn quan nim trung chính na.

Trung chính là quan nim căn bn ca Dch: mun đoán tính cách cát hung ca mt hào, Dch

xét trước hết xem hào đó có chính, trung không, có được ng vin không và hào ng vin nó

có chính trung hay không.

Chính không phi chcó nghĩa là ngay thng, mà còn có nghĩa là hp chính nghĩa, hp

đo. Nhưng Dch cho rng chính không quí bng Trung, vì htrung thì cũng là chính, mà

chính chưa chc đã là trung.

Dch theo lut âm dương trong thiên nhiên, thy cái gì thái quá thì gây phn ng, nên khuyên

phi trung, phi quân bình đtránh phn ng, tránh ho.

Trung tc là có chng mc: ”Tri đt có chng mc nên mi thành bn mùa” (Thoán truyn

quTiết) nhờ đó vn vt mi phát trin được. Chng mc cũng là lut quân bình, nng không

nng quá, mưa không mưa quá, nng mưa, m lnh phi thay nhau để điu hòa khí hu. Cái gì

thnh quá thì phi suy, suy quá thì sthnh.

Tuy nhiên trung không có nghĩa là lưng chng như nhiu người hiu lm: Trung, như Văn ngôn

truyn nói, là biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, biết vn tri (hoàn cnh) lúc nào còn lúc

nào mt mà xscho hp thi, nhưng vn giữ được chính đo, nghĩa là biết tùy tri cho hp

đo.

 

Chính, Trung li gm trong chThi.

Dch là biến dch, có biến hoá mi thích hp (duy biến sthích – Hth, Ch.8), cho nên

trng cái thi. Vì biến đến cc thì trli, cho nên trng đc trung. Trung vi thi, do đó mà

liên quan mt thiết vi nhau.

Thi gm trung, vì phi hp thi mi gi là trung. cnh giàu sang mà sng bn xn, cnh

nghèo hèn mà sng xa hoa, thì không hp thi, không phi là trung.

Thi gm chính na vì chính mà không hp thi thì cũng xu. Cương cường là đo người quân

tcui quCàn, không hp thi, cho nên có hi hn.

Vy Dch là chính trung, mà thc ra chlà hp thi. “Cái nghĩa tùy thi ln tht” (Tùy thi chi

nghĩa đi hĩ tai! – QuTùy).

 

QUI TC CN NH

 

Ý nghĩa và tương quan ca ni, ngai quái:

 

Mi trùng quái tuy gm hai đơn quái chng lên nhau, nhưng chdin tmt tình trng, mt s

vic, mt biến chay mt hin tượng; vì vy ni quái và ngai quái có tương quan mt thiết

vi nhau. Tương quan đó là sdin tiến tun tvthi gian: hào sơ là bứơc đu, hào thượng

là bước cui, các hào gia là các giai đon trung gian.

 

Tương quan gia các hào

 

Nhng hào ng nhau:

Xét vvtrí, mi hào trong ni quái ng vi mt hào trong ngai quái:

Hào 1 ng vi hào 4: hào lẻ ứng vi hào chn.

Hào 2 ng vi hào 5: hào chn ng vi hào l.

Hào 3 ng vi hào 6: hào lẻ ứng vi hào chn.

Vy dương vị ứng vi âm v, và ngược li .

 

Đó chmi là mt điu kin. Còn phi mt điu kin na thì mi gi là tt: hai hào phi khác

nhau vbn th, mt là dương, mt là âm thì mi “có tình” vi nhau, mi “tương cu”, tương

trnhau như hào 1 và 4 quTng :  

Nếu hai hào vtuy khác nhau (mt chn mt l) mà thging nhau (cùng dương choc cùng

âm c) thì có khi knhau chkhông giúp nhau được gì, như hào 2 và 5 quTng. Trong ba cp

tương ng 1‐4, 2-5, 3-6 thì:

‐ Cp 2‐5 quan trng nht, hai hào đu đc trung cmà hào 5 li vào đa vcao nht.

Nếu hào 5 là âm (nhu), hào 2 là dương (cương) thì tt: vì hào 5 là người trên (vua, cha, chng)

mà nhu, biết khiêm tn, tín nhim người dưới (như THòan Công chu nghe li Qun Trng);

còn hào 2 là người dưới (btôi, con, v) cương trc nhưng lễ độ, biết giúp đ, khuyên răn

người trên. Đó là trường hp các qu4, 7, 11, 14, 18..

Nếu ngược li hào 5 là dương (cương), hào 2 là âm (nhu) thì kém tt, vì người trên ttín quá,

mà người dưới nhu thun quá, không dám khuyên can người trên. Đó là trường hp qu39

(Thy Sơn Kin) và qu63 (Thy ha kí tế)    

 

Xét chung thì như vy, nhưng tt hay xu còn phi tùy ý nghĩa ca tòan qumà đóan:

‐ Cp 1‐4 không quan trng my, nhưng vn thường được xét. Nếu hào 4 là âm, hào 1 là dương

thì ý nghĩa khá tt: lý do cũng như trường hp hào 5 là âm, hào 2 là dương. Ngược li, nếu 4 là

dương, 1 là âm thì kém: chai đu bt chính.

‐ Cp 3‐6 rt ít khi được xét ti. Vì lhào 6 đã ti thi suy, cn phi rút lui, không cn người

dưới giúp na. Mà ngưới hào 3 vào mt đa vmp m, không chính đáng (cui quni mà

chưa lên được qungai), mun giúp hào 6 thì phi qua mt hào 5 (đương cm quyn trong

qu) như vy sbti.

Trong qunào có mt hào làm chcquthì không xét nhng cp ng nhau theo

nhng qui tc ktrên, mà chtheo ý nghĩa tòan quthôi.

 

Hào làm ch:

Có mt qui tc na nên nh: “chúng dĩ quvi ch, đa dĩ thiu vi tôn”. Nghĩa là cái gì nhiu thì

bỏ đi mà ly cái ít. Theo qui tc đó, qunào nhiu dương thì ly âm làm ch, ngược li qu

nhiu âm thì ly dương làm ch.

Như trong tám quẻ đơn, không khai quCàn, Khôn ba hào đu dương hoc đu âm, còn li 6

qukia thì 3 qu: Chn, Khm, Cn mi quẻ đều có 2 âm 1 dương, cho nên ly dương làm ch,

và coi nhng quẻ đó là dương. 3 qu:Ly, Tn, Đóai mi quẻ đều có 2 dương 1 âm, cho nên ly

âm làm ch, và coi nhng quẻ đó là âm.

Chúng ta nhn thy nhng qudương snét đu l, nhng quâm snét đu chn.

(Mt vch đt __ __ âm klàm hai nét).

Trong nhng qutrùng, cũng vy.

Thí d: quLôi Đa D   có năm hào âm,mt hào dương (hào thtư) thì ly hào dương

đó làm chcqu(hào chủ động trong qu) ý nghĩa tòan qutùy vào nó c. Hào đó là vcn

thn có tài đc, cương cường (dương) bên cnh ông vua nhu nhược (hào 5 là âm), hào 4

khng chế được các hào âm (ktiu nhân, kém đc) dưới, giúp được vua, khiến cho xa hi

được vui v(Dcó ngĩa là vui vsung sướng).

Mt thí dna: quTrch Thiên Qui    có năm hào dương, mt hào âm, thì ly hào âm

(hào 6) làm ch. Nghĩa là khi xét ý nghĩa ca tòan quthì nhm vào hào âm đó: Năm hào

dương là mt by quân tcùng nhau cương quyết trkhmt hào âm (ktiu nhân); cho

nên qucó ý nghĩa là cương quyết (Qui là cương quyết, quyết lit), và gp hào đó thì đóan là

sau cùng ktiu nhân tt phi chết.

Tóm li, mt hào tt (hào 4 trong quLôi đa D) làm chcquvà mt hào xu (hào 6 trong

quTrch thiên Qui) cũng có thlàm chcqu. Làm chvì nó là sít trong mt đám s

nhiu, chkhông phi vì tt hay xu.

Vy thì qui tc “chúng dĩ quvi chủ” trong Dch không có nghĩa là đa sphi phc tùng thiểu s

(trái vi chế độ dân ch) mà ccó ngĩa là khi xét ý nghĩa ca quthì tìm

cái nét đc bit ca qu. Nét đc nht, đc bit đó là mt hào dương gia năm hào âm, hoc

mt hào âm gia năm hào dương, không cn đý ti hào đó có cao qúi , tt hay xu hay

không!

Nhưng ta cũng nhn thy rng nếu hào đc bit là hào thnăm, đã trung mà li chính thì hu

hết là tt. Nếu li hp thi na thì chc chn là trt tt.

 

Thoán t, Hào t

Thoán t(cũng gi là Quái t) là li gii nghĩa, li đoán cho toàn qu

Hào tlà li gii nghĩa, li đoán cho mi hào.

Trong khi bgiam ngc Du Lý, có thVăn Vương đã làm vic trùng quái, và chc chn ông đã

đt tên và tìm nghĩa cho 64 qu, ri viết Thoán t(cũng gi là Quái t) đgii nghĩa cho mi

qu. Văn Vương mi chỉ đặt ra Thóan Từ để gii nghĩa toàn qu. Chu Công đt them Hào t

cho mi hào ca mi qu(64 x 6 = 384 hào), đgii nghĩa tng hàomt.

Chng hn quCàn, dưới hào sơ (hào 1), Chu Công viết: “Tim long vt dng”, nghĩa là: rng,

còn n náu, không dùng được. Dưới hào 2, ông viết: “Hin long ti đin, li kiến đi nhân”

Nghĩa là: rng đã hin lên cánh đng, ra mt kẻ đại nhân thì li. Dưới hào 3:” quân tchung

nht càn càn, tch dch nhược, l, vô cu” Nghĩa là: người quân tsut ngày hăng hái t

cường, đến ti vn còn thn trng như lo s, nguy him, không ti li v.v..

Ti đây Chu Dch mi thành mt cun sách có văn t, nghĩa lý, đi sau gi là Kinh và chia làm 2

thiên: thượng cho 30 quẻ đầu, hcho 34 qusau.

 

Thp dc (Thp truyn)

Nhưng Thoán tvà Hào tquá đơn gin, ít ai hiu, nên người đi sau phi chú thích thêm,

tng hp thành bn Thp dc (Thp là mười, dc là cánh con chim) Nó có ý bo Thóan tca

Văn Vương, Hào tca Chu Công đt dưới mi qu, mi hào, là đhình con chim ri, bây

githêm Thp Dc, là thêm lông cho con chim. Thp dc được gi là Thp truyn (truyn là

gii thích). Đi truyn gii thích Thoán t, Tiu truyn gii thích Hào t.

 

Nguyên tc vt cc tt phn:

Svt phát trin ti đnh đim sphn ngược li: "Dương cc biến âm, âm cc biến

dương". Dương: cũng gi là hào thc,  Âm: cũng gi là hao hư.

Trong Kinh Dch còn có nhiu điu khó hiu na, chúng ta đành phi chp nhn thôi.

Thí d: 5 và 4 có trslà 3, 9 và 8 có trslà 2 .v.v...

 

(còn tiếp bài 3)

 

Nguyên Lc                                                                         

..................

Tham Kho: Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng,

Đông A Sáng, Internet, Facebook...

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

Quẻ Dịch Cách Lập Và Giải Đoán (2) - Nguyên Lạc

Tám quẻ nguyên thủy (bát quái ) gọi là đơn quái (quẻ đơn). Sáu mươi bốn quẻ mới được tạo ra từ việc chồng bát quái gọi là trùng quái (quẻ trùng) để phân biệt với tám quẻ nguyên thủy, đơn quái (quẻ đơn


Nguyên Lc                                                                         

QuDch

Cách Lp Và Gii Đoán (2)

 

*

THUT NGCN NH

 

Tám qunguyên thy (bát quái ) gi là đơn quái (quẻ đơn). Sáu mươi bn qumi được to ra tvic chng bát quái gi là trùng quái (qutrùng) đphân bit vi tám qunguyên thy, đơn quái (quẻ đơn).

 

Ni Quái và Ngai Quái:

 

Mi qutrùng gm hai quẻ đơn: Quẻ đơn dưới gi là ni quái, quẻ đơn trên gi là ngai quái.

Ví d: QuThiên Phong Cu:


Qutrên Thiên, tc Càn là ngai quái,

Qudưới Phong tc tn là ni quái.

Ví d: Quẻ Địa Thiên Thái:

 

Qutrên là Khôn: Đa (Ngai quái)

Qudưới là Càn: Thiên (Ni quái)

 

Gi là ni quái, ngai quái vì sp theo vòng tròn thì quCàn trong (ni) gn trung

tâm, còn quKhôn chng lên nó, ngòai (ngai), xa trung tâm

 

 


 

                                                             (hình 1:  64 qu- vòng tròn)

                               

 

 

 

Danh sách 64 qutrong Kinh Dch

                            


                           (hình 2: Danh sách 64 qutrong Kinh Dch)

 

 

Vì có vic chng hào, chng qunhư vy, nên khi tìm hiu ý nghĩa và khi đóan qu,ta phi xét

tdưới lên trên. Nhưng khi gi tên quthì ta theo thtngược li, nghĩa là ttrên xung

dưới.

 

Gi tên qu

 

Khi gi tên qu, ta phi theo thtttrên xung.

Thí d: Quẻ Địa Thiên Thái   ngai quái (trên) là Đa, ni quái (dưới) là Thiên; còn

chThái sau trnghĩa ca qu: Thái là yên n (như thái bình thông thun).

 

Mt thí dna: QuThy Ha Kí tế.

Đc tên quẻ đó bn phi hiu ngay: ngai quái (trên) là Khm (thy), ni quái (dưới) là Ly

(ha), và vngay được hình dưới đây:         

    Khm (thy)

    Li (la)

 QuThy Ha Kí tế.

 

Còn Kí tế (sau)  là nghĩa ca qu: đã thành đã xong,đã qua sông.

 

Hào ca qu

 

Mi qutrùng gm sáu hào, đánh stdưới lên: hào 1 gi là sơ, hào 2 gi là nh, hào 3 gi là

tam, hào 4 gi là t, hào 5 gi là ngũ, hào trên cùng không gi là lc mà gi là thượng (bn s

hiu chlc trong các hào có nghĩa là âm, nên gi hào này là thượng cho khi lm*)

 

Thí d: QuThy Ha Kí tế:   

 

Hào sơ, hào tam, hào ngũ là dương, còn hào nh, hào t, hào thượng là âm.

Xin nhc li: Vì có vic chng hào, chng qunên khi tìm hiu ý nghĩa và khi đóan

qu, ta phi xét tdưới lên, thào sơ ln ln lên ti hào thượng.

 

Hào cu – Hào lc

 

Trong mt trùng quái, hào dương (vch lin ___ ) còn gi là hào cu, hào âm (vch

đt _ _ )  còn gi là hào lc.

Thí dụ:

quẻ Thủy Hỏa Kí tế 

 

__  __ Thượng lục                    

_____ Cửu ngũ                        

__  __ Lục tứ                            

_____ Cửu tam                        

__  __ Lục nhị                            

_____ Sơ cửu                            

 

       (hình 3  Thủy Hỏa Kí tế) 

 

             

quẻ Hỏa Thủy Vị tế   

 

_____ Thượng cửu

__  __  Lục ngũ

_____  Cửu tứ

__  __  Lục tam

_____  Cửu nhị

__  __  Sơ lục

 

 

       (hình 4  Hỏa Thủy Vị tế   ) 

 

 

Nhng chcu và lc hai qutrong đó không có nghĩa là 9, 6 mà chcó nghĩa dương, âm.

Hào dưới ca quKí Tế và quVTế (cũng như mi qukhác) gi là hào sơ (tc hào đu tiên),

nhưng bên Kí Tế, nó là hào dương, nên gi là Sơ cu (nghĩa là hào sơ mà là dương); còn bên V

Tế, nó là hào âm, nên gi là Sơ lc (nghĩa là hào sơ mà là âm).

Hào thnhì tdưới lên, gi là hào nh, bên Kí Tế nó là âm cho nên gi là Lc Nh; còn bên V

Tế nó là hào dương, nên gi là Cu nh...

Hào trên cùng, gi là hào thượng, bên Kí Tế nó là hào âm, nên gi là thượng lc; còn bên VTế,

nó là hào dương, nên gi là thượng cu.

Các hào khác cũng vy, cgp chcu thì bn đi ngay là ra dương, gp chlc thì đi ngay ra

là âm.

Do lchlc trong các hào đã có nghĩa là âm ri, nên hào trên cùng, tc hào thsáu không gi

là lc (sáu) na, mà gi là thượng cho khi lm*.

 

Dng cu – Dng lc

 

Riêng quThun Càn, ngòai sáu hào, còn có hào (?) dng cu; và riêng quThun Khôn, ngòai

sáu hào, còn có hào (?) dng lc

 

Ý NGHĨA CÁC HÀO

 

Trung ‐ Chính:

Như đã biết, dương là tt đp, âm là xu xa. Nhưng đó chlà xét chung! Ta còn phi xét vtrí

ca Hào na, mi tht sự định được là tt hay xu. Dù là hào dương mà vtrí không trung

chính thì cũng xu; dù là hào âm mà vtrí trung chính thì cũng tt.

 

Thế nào là trung?

Ni quái có ba hào: 1 là sơ, 2 là trung, 3 là mt. Ngai quái cũng có ba hào: 4 là sơ, 5 là trung, 6

là mt. Vy trung là nhng hào gia ni quái và ngai quái, tc hào 2 và hào 5 (không cn

biết bn thca chúng là gì, dương hay âm thì cũng vy).

 

Thế nào là chính?

Trong 6 hào, nhng hào sl1, 3, 5 có vtrí dương; nhng hào schn 2, 4, 6 vtrí âm.

Mt hào bn thdương (nghĩa là mt vch lin) vào mt vtrí dương thì là chính, còn nếu

vào mt vtrí âm thì là bt chính. Mt hào bn thâm (nghĩa là mt vch đt) phi vào mt

vtrí âm thì mi gi là chính, còn nếu vào vtrí dương thì là bt chính.

Thí d:

quThun Càn:    

sáu hào đu là hào dương c. Hào 2 và 5 đu là trung, nhưng hào 2

không chính vì hào 2 là dương mà vtrí âm (hào chn) , chhào 5 mi được ctrung ln chính,

vì hào 5 là hào dương vtrí dương (hào l).

Bn hào kia thì hào 1 v3 đc chính mà không đc trung; hào 4, 6 không đc chính cũng không

đc trung.

Do đó hào 5 quCàn là hào tt nht trong qu, mà danh t"cu ngũ" (cu là dương, ngũ là

th5, cu ngũ là hào th5, dương) trngôi vua, ngôi chí tôn.

 

6 ______ không chính cũng không trung

5 ______ va trung va chính

4 ______ không chính cũng không trung

3 ______ chính mà không trung

2 ______ trung mà không chính

1 ______ chính mà không trung

QuThun Càn

 

Mt thí dna, quThy ha Kí tế:  

6 ___ ___ chính mà không trung

5 ______ va trung va chính

4 ___ ___ chính mà không trung

3 ______ chính mà không trung

2 ___ ___ va trung va chính

1 ______ chính mà không trung.

 

Quan nim trung chính là quan nim căn bn ca Dch, cho nên Trương Kì Quân bo:

"Dch là gì? Chlà trung, chính mà thôi. Đo lý trong thiên hchlà khiến cho vic không trung

trvchtrung, vic không chính trvchchính"

 

Thi

Vtrí ca mi hào còn cho ta biết thi ca mi hào na. Vì như trên chúng ta đã biết: Hào 1 là

sơ thi, hào 3 là mt thi ca ni quái và hào 4 là sơ thi, hào 6 là mt thi ca ngai quái

(cũng là mt thi ca trùng quái).

Xét vphương din tĩnh thì là vtrí chính hay không chính, xét vphương din đng thì là cp

thi hay không cp thi.

Ví dQuCàn: - hào 1 (hào sơ) dương dương v, là đc chính. Nhưng vì là hào sơ nên ch

mi có đc thôi, chưa có tiếng tăm, tài đc cũng chưa cao, nên còn phi ở ẩn. Nếu hp tp vi

xut đu ldin thì là bt cp thi, bt hp thi!

Lên hào 2, mi nên xut hin (nhưng chưa nên làm gì), như vy là cp thi, hp thi.

Lên hào 5, va trung va chính, tài đc đã trau gii lâu ri, là lúc làm nên snghip, làm là cp

thi, không làm là blthi cơ.

Ti hào 6, hào cui cùng, thnh cc ri tt phi suy, không biết kp thi rút lui, thì sbha.

Vì vy quan nim thi còn quan trng hơn quan nim trung chính na.

Trung chính là quan nim căn bn ca Dch: mun đoán tính cách cát hung ca mt hào, Dch

xét trước hết xem hào đó có chính, trung không, có được ng vin không và hào ng vin nó

có chính trung hay không.

Chính không phi chcó nghĩa là ngay thng, mà còn có nghĩa là hp chính nghĩa, hp

đo. Nhưng Dch cho rng chính không quí bng Trung, vì htrung thì cũng là chính, mà

chính chưa chc đã là trung.

Dch theo lut âm dương trong thiên nhiên, thy cái gì thái quá thì gây phn ng, nên khuyên

phi trung, phi quân bình đtránh phn ng, tránh ho.

Trung tc là có chng mc: ”Tri đt có chng mc nên mi thành bn mùa” (Thoán truyn

quTiết) nhờ đó vn vt mi phát trin được. Chng mc cũng là lut quân bình, nng không

nng quá, mưa không mưa quá, nng mưa, m lnh phi thay nhau để điu hòa khí hu. Cái gì

thnh quá thì phi suy, suy quá thì sthnh.

Tuy nhiên trung không có nghĩa là lưng chng như nhiu người hiu lm: Trung, như Văn ngôn

truyn nói, là biết lúc nào nên tiến, lúc nào nên lui, biết vn tri (hoàn cnh) lúc nào còn lúc

nào mt mà xscho hp thi, nhưng vn giữ được chính đo, nghĩa là biết tùy tri cho hp

đo.

 

Chính, Trung li gm trong chThi.

Dch là biến dch, có biến hoá mi thích hp (duy biến sthích – Hth, Ch.8), cho nên

trng cái thi. Vì biến đến cc thì trli, cho nên trng đc trung. Trung vi thi, do đó mà

liên quan mt thiết vi nhau.

Thi gm trung, vì phi hp thi mi gi là trung. cnh giàu sang mà sng bn xn, cnh

nghèo hèn mà sng xa hoa, thì không hp thi, không phi là trung.

Thi gm chính na vì chính mà không hp thi thì cũng xu. Cương cường là đo người quân

tcui quCàn, không hp thi, cho nên có hi hn.

Vy Dch là chính trung, mà thc ra chlà hp thi. “Cái nghĩa tùy thi ln tht” (Tùy thi chi

nghĩa đi hĩ tai! – QuTùy).

 

QUI TC CN NH

 

Ý nghĩa và tương quan ca ni, ngai quái:

 

Mi trùng quái tuy gm hai đơn quái chng lên nhau, nhưng chdin tmt tình trng, mt s

vic, mt biến chay mt hin tượng; vì vy ni quái và ngai quái có tương quan mt thiết

vi nhau. Tương quan đó là sdin tiến tun tvthi gian: hào sơ là bứơc đu, hào thượng

là bước cui, các hào gia là các giai đon trung gian.

 

Tương quan gia các hào

 

Nhng hào ng nhau:

Xét vvtrí, mi hào trong ni quái ng vi mt hào trong ngai quái:

Hào 1 ng vi hào 4: hào lẻ ứng vi hào chn.

Hào 2 ng vi hào 5: hào chn ng vi hào l.

Hào 3 ng vi hào 6: hào lẻ ứng vi hào chn.

Vy dương vị ứng vi âm v, và ngược li .

 

Đó chmi là mt điu kin. Còn phi mt điu kin na thì mi gi là tt: hai hào phi khác

nhau vbn th, mt là dương, mt là âm thì mi “có tình” vi nhau, mi “tương cu”, tương

trnhau như hào 1 và 4 quTng :  

Nếu hai hào vtuy khác nhau (mt chn mt l) mà thging nhau (cùng dương choc cùng

âm c) thì có khi knhau chkhông giúp nhau được gì, như hào 2 và 5 quTng. Trong ba cp

tương ng 1‐4, 2-5, 3-6 thì:

‐ Cp 2‐5 quan trng nht, hai hào đu đc trung cmà hào 5 li vào đa vcao nht.

Nếu hào 5 là âm (nhu), hào 2 là dương (cương) thì tt: vì hào 5 là người trên (vua, cha, chng)

mà nhu, biết khiêm tn, tín nhim người dưới (như THòan Công chu nghe li Qun Trng);

còn hào 2 là người dưới (btôi, con, v) cương trc nhưng lễ độ, biết giúp đ, khuyên răn

người trên. Đó là trường hp các qu4, 7, 11, 14, 18..

Nếu ngược li hào 5 là dương (cương), hào 2 là âm (nhu) thì kém tt, vì người trên ttín quá,

mà người dưới nhu thun quá, không dám khuyên can người trên. Đó là trường hp qu39

(Thy Sơn Kin) và qu63 (Thy ha kí tế)    

 

Xét chung thì như vy, nhưng tt hay xu còn phi tùy ý nghĩa ca tòan qumà đóan:

‐ Cp 1‐4 không quan trng my, nhưng vn thường được xét. Nếu hào 4 là âm, hào 1 là dương

thì ý nghĩa khá tt: lý do cũng như trường hp hào 5 là âm, hào 2 là dương. Ngược li, nếu 4 là

dương, 1 là âm thì kém: chai đu bt chính.

‐ Cp 3‐6 rt ít khi được xét ti. Vì lhào 6 đã ti thi suy, cn phi rút lui, không cn người

dưới giúp na. Mà ngưới hào 3 vào mt đa vmp m, không chính đáng (cui quni mà

chưa lên được qungai), mun giúp hào 6 thì phi qua mt hào 5 (đương cm quyn trong

qu) như vy sbti.

Trong qunào có mt hào làm chcquthì không xét nhng cp ng nhau theo

nhng qui tc ktrên, mà chtheo ý nghĩa tòan quthôi.

 

Hào làm ch:

Có mt qui tc na nên nh: “chúng dĩ quvi ch, đa dĩ thiu vi tôn”. Nghĩa là cái gì nhiu thì

bỏ đi mà ly cái ít. Theo qui tc đó, qunào nhiu dương thì ly âm làm ch, ngược li qu

nhiu âm thì ly dương làm ch.

Như trong tám quẻ đơn, không khai quCàn, Khôn ba hào đu dương hoc đu âm, còn li 6

qukia thì 3 qu: Chn, Khm, Cn mi quẻ đều có 2 âm 1 dương, cho nên ly dương làm ch,

và coi nhng quẻ đó là dương. 3 qu:Ly, Tn, Đóai mi quẻ đều có 2 dương 1 âm, cho nên ly

âm làm ch, và coi nhng quẻ đó là âm.

Chúng ta nhn thy nhng qudương snét đu l, nhng quâm snét đu chn.

(Mt vch đt __ __ âm klàm hai nét).

Trong nhng qutrùng, cũng vy.

Thí d: quLôi Đa D   có năm hào âm,mt hào dương (hào thtư) thì ly hào dương

đó làm chcqu(hào chủ động trong qu) ý nghĩa tòan qutùy vào nó c. Hào đó là vcn

thn có tài đc, cương cường (dương) bên cnh ông vua nhu nhược (hào 5 là âm), hào 4

khng chế được các hào âm (ktiu nhân, kém đc) dưới, giúp được vua, khiến cho xa hi

được vui v(Dcó ngĩa là vui vsung sướng).

Mt thí dna: quTrch Thiên Qui    có năm hào dương, mt hào âm, thì ly hào âm

(hào 6) làm ch. Nghĩa là khi xét ý nghĩa ca tòan quthì nhm vào hào âm đó: Năm hào

dương là mt by quân tcùng nhau cương quyết trkhmt hào âm (ktiu nhân); cho

nên qucó ý nghĩa là cương quyết (Qui là cương quyết, quyết lit), và gp hào đó thì đóan là

sau cùng ktiu nhân tt phi chết.

Tóm li, mt hào tt (hào 4 trong quLôi đa D) làm chcquvà mt hào xu (hào 6 trong

quTrch thiên Qui) cũng có thlàm chcqu. Làm chvì nó là sít trong mt đám s

nhiu, chkhông phi vì tt hay xu.

Vy thì qui tc “chúng dĩ quvi chủ” trong Dch không có nghĩa là đa sphi phc tùng thiểu s

(trái vi chế độ dân ch) mà ccó ngĩa là khi xét ý nghĩa ca quthì tìm

cái nét đc bit ca qu. Nét đc nht, đc bit đó là mt hào dương gia năm hào âm, hoc

mt hào âm gia năm hào dương, không cn đý ti hào đó có cao qúi , tt hay xu hay

không!

Nhưng ta cũng nhn thy rng nếu hào đc bit là hào thnăm, đã trung mà li chính thì hu

hết là tt. Nếu li hp thi na thì chc chn là trt tt.

 

Thoán t, Hào t

Thoán t(cũng gi là Quái t) là li gii nghĩa, li đoán cho toàn qu

Hào tlà li gii nghĩa, li đoán cho mi hào.

Trong khi bgiam ngc Du Lý, có thVăn Vương đã làm vic trùng quái, và chc chn ông đã

đt tên và tìm nghĩa cho 64 qu, ri viết Thoán t(cũng gi là Quái t) đgii nghĩa cho mi

qu. Văn Vương mi chỉ đặt ra Thóan Từ để gii nghĩa toàn qu. Chu Công đt them Hào t

cho mi hào ca mi qu(64 x 6 = 384 hào), đgii nghĩa tng hàomt.

Chng hn quCàn, dưới hào sơ (hào 1), Chu Công viết: “Tim long vt dng”, nghĩa là: rng,

còn n náu, không dùng được. Dưới hào 2, ông viết: “Hin long ti đin, li kiến đi nhân”

Nghĩa là: rng đã hin lên cánh đng, ra mt kẻ đại nhân thì li. Dưới hào 3:” quân tchung

nht càn càn, tch dch nhược, l, vô cu” Nghĩa là: người quân tsut ngày hăng hái t

cường, đến ti vn còn thn trng như lo s, nguy him, không ti li v.v..

Ti đây Chu Dch mi thành mt cun sách có văn t, nghĩa lý, đi sau gi là Kinh và chia làm 2

thiên: thượng cho 30 quẻ đầu, hcho 34 qusau.

 

Thp dc (Thp truyn)

Nhưng Thoán tvà Hào tquá đơn gin, ít ai hiu, nên người đi sau phi chú thích thêm,

tng hp thành bn Thp dc (Thp là mười, dc là cánh con chim) Nó có ý bo Thóan tca

Văn Vương, Hào tca Chu Công đt dưới mi qu, mi hào, là đhình con chim ri, bây

githêm Thp Dc, là thêm lông cho con chim. Thp dc được gi là Thp truyn (truyn là

gii thích). Đi truyn gii thích Thoán t, Tiu truyn gii thích Hào t.

 

Nguyên tc vt cc tt phn:

Svt phát trin ti đnh đim sphn ngược li: "Dương cc biến âm, âm cc biến

dương". Dương: cũng gi là hào thc,  Âm: cũng gi là hao hư.

Trong Kinh Dch còn có nhiu điu khó hiu na, chúng ta đành phi chp nhn thôi.

Thí d: 5 và 4 có trslà 3, 9 và 8 có trslà 2 .v.v...

 

(còn tiếp bài 3)

 

Nguyên Lc                                                                         

..................

Tham Kho: Nguyn Hiến Lê, Ngô Tt T, Wu Wei, Richard Wilhelm, Kiu Xuân Dũng,

Đông A Sáng, Internet, Facebook...

BẢN TIN MỚI NHẤT

THÔNG BÁO MỚI NHẤT VỀ LÒ MICROWAVE

Chính phủ Nhật Bản đã quyết định chấm dứt sản xuất và loại bỏ lò vi sóng ở nước này trước cuối năm nay.

Xem Thêm

Điểm Tin Thứ Bảy 24/8/2019

Biển Đông - Bãi Tư Chính : Tàu hộ vệ Quang Trung đang ở đâu?

Xem Thêm

THẺ CĂN CƯỚC NGUYỄN ÁI QUẤC CÓ GÌ LẠ? - Lê Bá Vận

(HNPD) Đúng 100 năm trước, vào đầu tháng 9/1919 Nguyễn Tất Thành đến sở Cảnh sát Pháp khai tên là Nguyễn Ái Quấc,....

Xem Thêm

GHI HAY KHÔNG !!

Muốn Dân Chủ thì tuân theo lẽ phải Dù trái ý chớ cãi lại đa phần Chớ bảo vệ ý mình trăm phần trăm

Xem Thêm

Thoát Trung - Hà Thượng Thủ

Hãy mau tỉnh ngộ may còn kịp

Xem Thêm

LỜI CHÀO BUỒN . - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Như khi rơi sợi tóc Bệnh hoạn cũng vô thường

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :CHUYỆN TÌNH buồn ???

Ngay xua thi tron chui,tron nhui.Mat lam la, lam let nhin nguoc ngo xuoi nhu con chuot chay tron con meo.Vuot thoat duoc bang moi Phuong cach:Nhan dao-doan tu-con lai...Tren ho so don xin vao My-don khai khi nhap tich...deu viet ra rang:Khong song voi cs duoc,se bi giet...Bay gio thi khoe khoang tan troi cao,huenh hoang ao gam ve lang quay thau troi dat,den khi rong tui lai tech sang noi" kho nhu cho " Ngay dep troi nao do,buon tinh ho mo lai ho so xin vao My va hoi oi :" khai gian,Boi the " troi OI ! sao khong hoc hoi nhung cai hay,cai la cua xu nguoi,ma toan la hoc nhung cai xau,cai ban cung khai gian,tron thue,lua loc cua noi xua kia da bo chay gan chet? Hay nghi lai: moi nguoi deu co luong tam va khong ai chay tron,lua gat duoc chinh luong tam cua minh.Hay de lai duc cho con chau.Ho chet de da-nguoi ta chet de tieng.

Xem Thêm

Đề bài :CỦA THIÊN TRẢ ĐỊA

Hầu hết những người này khánh tận vì ma túy,ngoài ra có vài người do cho người khác hoặc từ thiện.Không kể loại thứ 2,họ vẫn được coi là thành công khi đầu tư vào tương lai,còn loại thứ 1 khánh tận vì ma túy thì cũng đáng đời cho họ...Nhưng dẫu sao tất cả họ vẫn là người đã được hưởng cái mà (có thể) họ hằng mơ ước.

Xem Thêm

Đề bài :Điều gì chờ kinh tế Mỹ sau khi ông Trump áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc?

" thang chet Tap da chi bao nhieu ty dollars cho bon truyen thong thien ta va lobby QH My de tieu diet Trump?"Cau hoi rat hay va rat dung va moi nguoi con luong tam deu muon nghe cau tra loi,nhung Bill-hill-Bus con-Obama cung tat ca cac qui vi tai to mat nhon ma Trump goi la dong rac o D.C ho deu mac benh nghenh ngang,hay diec loi con ray,cu u a-u o,dang cho nhiem ky ke tiep,se co nhieu tro rat vui khi dong rac bi boi len mang di lo thieu.Cau xin on tren gin giu,bao ve nguoi phu quet rac nay.

Xem Thêm

Đề bài :Điều gì chờ kinh tế Mỹ sau khi ông Trump áp thuế 300 tỷ USD hàng Trung Quốc?

Theo bài phân tích,người đọc thấy ra 1 điều,Donald Trump đánh thuế vào hàng hóa của Chệt nhập vào Mỹ đang gây thiệt hại cho người Mỹ và cả nền kinh tế Mỹ và thế giới.Như vậy TT Trump dúng là tai họa cho nhân loại cần phải loại trừ.Tôi đọc cho đến hết mà không thấy 1 chữ nào nó nói về những tai hại của kinh tế Chệt khi nó tham dự vào kinh tế thế giới,cũng ko có được 1 chữ nào nói về ảnh hưởng của việc đánh thuế trên kinh tế Chệt...Làm như việc đánh thuế chỉ làm hại người Mỹ và thế giới. Câu hỏi bật ra trong đầu tôi "Thằng Chệt Tập đã chi bao nhiêu tỷ dollars cho bọn truyền thông thiên tả và lobby QH Mỹ để tiêu diệt Donald Trump?"

Xem Thêm

Đề bài :Một kỷ niệm về Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn

Hai nguoi,hai nhiem vu-trach nhiem khac nhau.Ong ben y khoa thi chuyen cuu giup nhung nguoi benh hoan.Ben quan doi thi bao ve dat nuoc,bao ve dan chung.So ra,trach nhiem cua Quan doi nang hon rat nhieu so voi quan y la mot thanh phan cua quan doi.O day,chi la su hieu lam cua nguoi chi huy va trach nhiem tong quat,va long nhan dao cua vi b/si quan y.Hai nguoi cung khong noi ro cho nhau ly do va...gay ra co su nay.

Xem Thêm

Đề bài :DI SẢN ĐÍCH THỰC CỦA OBAMA: TẠO MỘT NƯỚC MỸ CHIA RẼ

Da^n My~da~ qua'nga^y tho khi ba^u cho te^n lai den ba^'t ta`i vo^ tuo'ng na`y la`m TT to'i 2 nhie^.m ky`. Y da~pha' tan hoang nuo'c My~ba`ng nhung chin'nh sa'ch ngu do^'t, chia re~va` pha'hoa.i. TT Trump la`nguo`i ye^u nuo'c.

Xem Thêm

Đề bài :Đọc Báo Vẹm: Chi 15 triệu đồng có ngay luận văn thạc sĩ

Troi oi! nho xua kia di thi bang TIEU HOC,roi bang TRUNG HOC va TU TAI I-TU TAI II.da tray da troc vay,nam vao lop de nhi,thay day Viet van da noi cau :'cAC ANH CHI BAY GIO DA DUOC GOI LA KE SI" Bay gio,thang chan trau,thang y ta vuon-thang thien heo va tham chi ca thang phu bep tren tau bien...deu co bang TIEN SI-PHO TIEN SI con Cu Nhan khong co viec lam phai chay xe om.CHOI OI ! dat nuoc CNXH VIETNAM dung dau the gioi ve bang cap....trom cap,the ra cai van bang TIEU HOC xua kia con co gia tri cao gap nhieu lan TIEN SI-PHO TIEN SI...o XHCN VIETNAM.Buon nhay !

Xem Thêm

Đề bài :9 điều ít biết về kinh tế Canada.

Canada dang xu dung song ngu,nhung da nhieu cho xu dung them tieng tau,sap xu dung 03 ngon ngu chinh thuc roi?va cung da sap sua bien thanh noi nuong than,rua tien chinh thuc cua XHCN.Truoc nam 2017,canada cung da lung lo,khong man ma gi voi My va doi khi da gio lai hang xom.Nhung tu khi Trump duoc moi vao nha trang mien phi,canada va mexico da chot da va thay doi nhieu,nhat la tom co con me hoavi,tau cong da choi tro bat vai nguoi canada,nhung dang sau da co Trump,canada qua pha de dang!

Xem Thêm

Đề bài :Một Nhật Bản rất khác: Tỷ lệ vợ đánh chồng ngày càng tăng, đàn ông Nhật càng ngày càng "sợ" vợ và sợ bạn gái hơn?

He! He! Binh dang roi ma ! Nam nu binh quyen,ong danh toi,can nhan toi toi lam lai y chang : HUE !TU DO-TU DO ! Vietnam bay gio cung khong khac so voi Nhat.Bao nhieu sach vo-van hoa-tin nguong-giao duc...deu vut ra bai rac het.TU DO LA CAI GI ? HO co hieu the nao la Tu DO ?

Xem Thêm

TIN MỚI

Điểm Tin Thứ Bảy 24/8/2019

Biển Đông - Bãi Tư Chính : Tàu hộ vệ Quang Trung đang ở đâu?

Xem Thêm

THẺ CĂN CƯỚC NGUYỄN ÁI QUẤC CÓ GÌ LẠ? - Lê Bá Vận

(HNPD) Đúng 100 năm trước, vào đầu tháng 9/1919 Nguyễn Tất Thành đến sở Cảnh sát Pháp khai tên là Nguyễn Ái Quấc,....

Xem Thêm

GHI HAY KHÔNG !!

Muốn Dân Chủ thì tuân theo lẽ phải Dù trái ý chớ cãi lại đa phần Chớ bảo vệ ý mình trăm phần trăm

Xem Thêm

Thoát Trung - Hà Thượng Thủ

Hãy mau tỉnh ngộ may còn kịp

Xem Thêm

LỜI CHÀO BUỒN . - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Như khi rơi sợi tóc Bệnh hoạn cũng vô thường

Xem Thêm

"Ai bánh cam, bánh còng hôn?"🍊

Ngày xửa ngày xưa khi ta còn nhỏ xíu,mỗi buổi trưa đi học về ,đã ăn cơm rồi, nhưng nghe giọng rao của bà Tư bán bánh thì không thể nào ngồi yên trong nhà,

Xem Thêm

Sạch bóng quân thù "rác".

Làm sạch Little Saigon San Diego,tạo thói quen không xả rác

Xem Thêm

NGHE CHIM KHUYÊN HÓT. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Tình ơi, sao oan nghiệt Si dại mãi không thôi

Xem Thêm

SAM TING WONG !!!

Công ty du lịch lường gạt khách hơn $100,000, trong các nạn nhân có cả một luật sư Việt

Xem Thêm