Truyện Ngắn & Phóng Sự

BA LẦN ĐẾN TÂN TÂY LAN TẦM SƯ HỌC ĐẠO - Trần Văn Ngà

(HNPD) di dân đến Tân Tây Lan, ở lâu, có quốc tịch có gốc có rễ, nhiều di dân tìm cách sang Úc làm việc, lập nghiệp... Đó cũng làm Tân Tây Lan không giữ được dòng người di dân thuyền nhân (boat people) ở lại


BA LẦN ĐẾN TÂN TÂY LAN TẦM SƯ HỌC ĐẠO

* MỘT ĐẤT NƯỚC VỚI SỐ DÂN TRÊN 4 TRIỆU - CHĂN NUÔI CỪU TRÊN 80 TRIỆU - BÌNH QUÂN MỘT NGƯỜI DÂN TÂN TÂY LAN  NUÔI 20 CON CỪU

* TÂN TÂY LAN MỘT ĐẤT NƯỚC DỄ ĐẾN MÀ LẠI KHÓ QUÊN VỚI MỘT HỌ ĐẠO CÔNG GIÁO VIỆT NAM - CHỦ CHĂN LM ANDREW NGUYỄN HỮU LỄ (với  tác phẩm nổi tiếng TÔI PHẢI SỐNG) - MỘT CỘNG ĐOÀN GIÁO DÂN THÂN THƯƠNG ĐOÀN KỀT TUYỆT VỜI CŨNG LÀ NƠI TÔI ĐẾN BA LẦN TẦM SƯ HỌC ĐẠO

* TOÀN DÂN QUYẾT THAM GIA TỔNG BIỂU TÌNH CHỐNG DỰ LUẬT BÁN NƯỚC CHO TÀU CỘNG QUA BA ĐẶC KHU KINH TẾ & LUẬT AN NINH MẠNG GIẾT CHẾT QUYỀN TỰ DO THÔNG TIN NGÔN LUẬN CỦA ĐỒNG BÀO VIỆT NAM

         Anh Phương TRẦN VĂN NGÀ


Tân Tây Lan, một quốc gia ở Châu Đại Dương, trong Khối Thịnh Vượng Chung (Common Wealth) do Anh Quốc lãnh đạo.

Dựa theo Từ điển Larousse 1995 của Pháp. Tân Tây Lan có diện tích 270 ngàn cây số vuông, với trên 3 triệu 500 ngàn người, thổ dân Maori chiếm 12%, cũng là một quốc gia đa chủng tộc như Úc, Mỹ... Người dân sống tập trung ở miền Bắc Tân Tây Lan, chiếm đến 3/4 dân số trên toàn quốc. Thủ Đô là Wellington, nằm ở chính giữa, cách hai đầu Nam Bắc theo chiều dài tương đối rất cân xứng.New Zealand map

Nếu so sánh với đất nước Việt Nam cũng có chiều dài tương tự như Tân Tây Lan, nhưng,  Thủ Đô Hà Nội, ở gần cực Bắc (hoặc Sài Gòn gần như ở cực Nam), không xứng hợp với một diện tích đất nước có chiều dọc dài, lớn hơn nhiều chiều rộng. Đặc biệt, Hà Nội gần biên giới Việt Trung, với âm mưu bành trướng bá quyền nước lớn , Tàu cộng đánh chiếm Thủ Đô Hà Nội thần tốc dễ dàng hơn. Còn Thủ Đô Sài Gòn cũng gần biên giới Việt  Miên, nếu xảy ra chiến tranh và có Tàu cộng tiếp sức, đánh chiếm Thủ Đô Sài Gòn cũng dễ dàng hơn mang quân đến Đà Nẵng. Sự giao lưu của dân chúng ở miền cực Nam về Thủ Đô Hà Nội hay ở vùng cực Bắc nếu về Thủ Đô Sài Gòn rất xa, không thuận tiện. Thay vì Thủ Đô Việt Nam nên thiết đặt ở giữa đất nước như Wellingtong của New Zealand. Theo thiển ý của người viết, Thủ Đô tương lai của đất nước Việt Nam hoàn toàn tự do, dân chủ, tân tiến, nên đặt ở thành phố Đà Nẵng vì tiện lợi hơn cả Hà Nội hay Sài Gòn và Cố Đô Huế, nhất là an ninh quốc phòng. Đà Nẵng có núi rừng trùng điệp áng ngữ phía Tây và hướng Đông với một đường biển mênh mông và bờ biển bao la, môi trường sống tuyệt hảo, cũng là nơi thu hút lý tưởng du khách quốc tế.

Thành phố Đà Nẵng, nếu là Thủ Đô, với đồ án mới hiện đại hơn, có sẵn sân bay lớn (sân bay quân sự của chế độ VNCH) và còn thừa diện tích phát triển thành một sân bay quốc tế tối tân, vĩ đại nhất của cả nước. Phi trường quốc tế Đà Nẵng, hơn hẳn sân bay Nội Bài của Hà Nội và Tân Sơn Nhất của Sài Gòn mọi lãnh vực, nhứt là vấn đề an ninh, ở xa dân chúng và có biển rộng mênh mông, núi rừng trùng điệp... Hiện nay phi trường Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã quá tải và càng ngày, sự quá tải càng trầm trọng hơn, không thể nào giải quyết tốt lưu lượng máy bay đi và đến nhộn nhịp, còn là phi trường quốc tế và là sân bay nội địa cùng một địa điểm. Gần đây, Thành phố Đà Nẵng cũng đã phát triển xây dựng nhiều kiến trúc tầm cở quốc tế, và nếu Đà Nẵng trở thành tân Thủ Đô Việt Nam, chắc chắn phi trường Đà Nẵng sẽ còn thay đổi hiện đại, tân tiến và vĩ đại hơn. Thành phố Hà Nội hay Sài Gòn, ngày nay sau cơn mưa lớn kèo dài, đường sá hai thành phố này thường biến thành biển nước, tắt nghẽn giao thông và gây thêm ô nhiễm môi sinh vô cùng trầm trọng.


Thành phố quan trọng nhất của Tân Tây Lan không phải Thủ Đô Wellington mà là thành phố Auckland, ở  thế mạnh trên mọi lãnh vực: kinh tế, tài chánh, dân số, xã hội , đời sống... Chỉ riêng dân số, thành phố Auckland ngày nay chiếm gần một nửa (2 triệu dân) trên tổng số dân của cả nước New Zealand là trên 4 triệu dân, tinh đến năm 2018.

Qua hơn 2 thập niên, mức gia tăng dân số của Tân Tây Lan trên dưới một triệu người. Điều này, chứng tỏ chánh phủ Tân Tây Lan đã có một kế  hoạch kiểm soát gia tăng dân số vô cùng chặt chẽ, song hành với một chánh sách đón nhận di dân hạn chế, xuyên suốt một thời gian dài qua nhiều chánh phủ bảo thủ hay cấp tiến, dù trước đây có cuộc di dân tỵ nạn chánh trị khổng lồ của thuyền nhân Việt Nam.

Mặt khác, đất lành chim đậu, nghĩa là chỗ nào dễ tìm công ăn việc làm, kinh tế thịnh vượng, đời sống có điều kiện thuận lợi, dễ thăng tiến hơn...mà quốc gia kế cận - nước Úc - lại vĩ đại có đủ điều kiện thu hút dân Tân Tây Lan hơn. Nước Úc có nhu cầu cần nhiều nhân lực để phát triển đất nước, tiền lương và  đời sống cao đã cám dỗ di dân Tân Tây Lan sang lập nghiệp và tiến tới định cư hẵn. Vì vậy, di dân đến Tân Tây Lan, ở lâu, có quốc tịch có gốc có rễ, nhiều di dân tìm cách sang Úc làm việc, lập nghiệp... Đó cũng làm Tân Tây Lan không giữ được dòng người di dân thuyền nhân (boat people) ở lại, thường không "cầm chân" lâu được so với những người di dân đến bằng đường hàng không, bảo lãnh gia đình.

Về  địa lý, Tân Tây Lan chỉ cách Úc bằng đường biển trên dưới 2 ngàn cây số về hướng Đông  Nam, cùng là cựu thuộc địa của đế quốc Anh. Cả hai Tân Tây Lan và Úc đều ở trong Khối Thịnh Vượng  Chung do nước Anh lãnh đạoNew Zealandjpg.jpg

Taân Taây Lan coù nhieàu ñoàng coû xanh non quanh naêm neân neàn kyõ ngheä veà chaên nuoâi cöøu, deâ vaø boø raát phaùt ñaït. Ngaønh xuaát  caûng chuû yeáu laø len laáy töø loâng cöøu, thòt cöøu, dê, boø vaø caùc loaïi söõa. Ngoaøi ra, xöù Taân Taây Lan coøn xuaát caûng vaõi sôïi...

Veà lòch söû, töø naêm 1642 ngöôøi Hoøa Lan Tasman tìm ñöôïc xöù sôû naøy vaø phaùt hieän ngöôøi thoå daân Maori ñang sinh soáng taïi ñaây bao ñôøi. Cuøng luùc aáy, ngöôøi Hoaø Lan Tasman cuõng  khaùm phaù ra xöù Uùc Ñaïi Lôïi neân vuøng bieån giöõa 2 quoác gia Uùc Ñaïi Lôïi vaø Taân Taây Lan goïi laø Tasman Sea. Ngoaøi ra, tieàu bang thöù saùu cuûa Uùc Ñaïi Lôïi coù caùi teân laø Tasmania, moät haûi ñaûo naèm veà phía cöïc Nam cuûa nöôùc Uùc.

Maõi hôn một traêm naêm sau, 1769-70, James Cook, quoác tòch Anh Caùt Lôïi, ñaõ ñaët chaân ñeán ñaây, Taân Taây Lan ñöôïc theá giôùi bieát nhieàu töø ñoù. Chính ñeå nhôù coâng ôn khaùm phaù ra Taân Taây Lan neân eo bieån giöõa đaûo Nam vaø đaûo Baéc goïi laø Cook Straight vaø moät ngoïn nuùi, nôi coù nhieàu thaéng caûnh ñeïp ôû gaàn thaønh phoá Haas, vuøng bôø bieån phía taây nam ôû Ñaûo Nam cuõng ñaëït teân laø Mt. Cook. Ñeán naêm 1814, Thieân Chuùa Giaùo vaø Tin Laønh Giaùo ñeán truyeàn ñaïo nôi ñaát nöôùc naøy.

Naêm 1841, Anh Quoác ñaõ boå nhieäm moät vò Toøan Quyeàn ñaàu tieân.

Söï trò vò cuûa ñeá quoác Anh treân moät thuoäc ñòa môùi neân ñaõ xaûy ra hai cuoäc khuûng hoaûng chính trò quan troïng vaøo naêm 1843-1847 vaø naêm 1860-1870 ñöa cuoäc chieán khoác lieät giöõa ngöôøi Thoå daân Maori vaø quaân chieám ñoùng Anh Caùt Lôïi. Chaúng khaùc cuoäc xaâm chieám Trung Hoa maø cuoäc chieán tranh nha phieán xaûy ra giöõa ngöôøi baûn xö Trung Hoa vôùi ngöôøi ñi chinh phuïc phương Tây chieám ñoùng laøm tô giới, thuộc địa.

Phải nói, đế quốc Anh  raát khoân ngoan veà maët chính trò hôn hẵn đế quốc Phaùp. Ñoáái vôí caùc nöôùc thuoäïc ñòa, khi bò ngöôøi daân ñòa phöông choáng ñoái dữ dội ñöa ñeáâùn caùc traän ñuïng ñoä ñaåm maùu, taøn khoác vaø dai daúng. Ngöôøi chinh phuïc, noùi caùch khaùc chính phuû Anh ñieàu chænh laïi caùch cai trò cuûa hoï treân caùc quoác gia bò trò ñang vuøng daäy ñoù maø hoï đã xaâm chieám. Trong khi ñoù ñeá quoác Phaùp chieám thuoäïc ñòa, khi ngöôøi daân baûn xöù vuøng leân ñaùnh laïi, Phaùp ra söùc ñaøn aùp daõ man vaø cho ñeán khi naøo Phaùp baïi traän hay laâm vaøo ngoõ bí, hoï môùi chòu trao traû laïi quyeàân ñoäc laäp cho ngöôøi daân baûn xöù nhö tröôøng hôïp ba nước Đông Dương Vieät - Miên - Lào, caùc nöôùc Baéc Phi: Maroc, Tunisie, Algeùrie...

Naêm 1850, moät baûn Hieán Phaùp môùi ñaët neàn taûng quyeàn töï trò roäng lôùn cho Taân Taây Lan. Ñeán naêm 1870, söï yeân tónh trôû laïi treân ñaát nöôùc naøy, quan troïng hôn nöõa, naêm 1861, khaùm phaù ra moû vaøng, raát thuaän lôò ñöa ñaát nöôùc ñi leân giaøu coù. Ñeán naêm 1889, ñaùnh daáu cuoäc phoå thoâng ñaàu phieáu ñaàu tieân trong lòch söû Taân Taây Lan. Naêm 1891-1912, caùnh chính trò töï do cuûa nhaø caàm quyeàn ñaõ daãn ñöa ñeán moät theå cheá chính trò tối ưu làm cho xaõ hoäi Tân Tây Lan luôn thịnh vượng, ấm no hạnh phúc và  taân tieán, hiện đại như hiện nay.

Naêm 1907, Taân Taây Lan laø moät quoác gia coù chuû quyeàn naèm trong Lieân Hieäp Anh vaø sau naøy goïi laø Khoái Thònh Vöôïng Chung cho maõi tôùi baây giôø. New Zealand - Kiwi bird

Trong theá chieán thöù nhaát 1914-1918, Anh Caùt Lôïi coù tham döï neân Taân Taây Lan cuõng cũng có đưa quân tham  chieán. Naêm 1929, 1930, theá giôùi laâm vaøo cuoäc ñaïi khuûng hoaûng, Taân Taây Lan cuøng chung soá phaän kinh teá khoù khaên.

Trong ñeä nhò theá chieán, Taân Taây Lan vaø Uùc Ñaïi Lôïi cuõng laø haäu cöù an toaøn cuûa quaân Ñoàng Minh. Vì vaäy, naêm 1945, khi Nhaät ñaàu haøng, Taân Taây Lan cuõng ñöôïc Anh Myõ tieáp nhaän nhö laø ngöôøi baïn ñoàng haønh hieän dieän ở  Ñoâng Nam AÙ Chaâu vaø ôû Thaùi Bình Döông. . (H: Chim Kiwi, linh điểu của Tân Tây Lan).

Trong hai möôi naêm 1951-1971, Taân Taây Lan ñaõ tích cöïc haäu thuaån chính trò cho Hoa Kyø ôû vuøng Ñoâng Nam AÙ Chaâu. Taân Taây Lan ñaõ gôûi quaân tham chieán taïi Trieàu Tieân vaø chieán cuoäc Vieät Nam. Naêm 1972, Taân Taây Lan ñaët quan heä ngoaïi giao vôùi Trung Coäng. Nam 1974, sau khi vaøo Khoái Lieân Hieäp Anh, vaø Anh ñaõ tham döï Thò Tröôøng Chung Aâu Chaâu, Taân Taây Lan tìm ñoàng minh vaø buoân baùn laøm aên ôû AÙ Chaâu, chuû yeáu laø ñòa baøn hôïp taùc vôùi Nhaät Baûn. Keå töø naêm 1980, Taân Taây Lan laø ñaàu naõo cuûa phong traøo choáng vuõ khí haïch taâm ôû vuøng Thaùi Bình Döông vaø ñeán naêm 1985, Taân Taây Lan, Uùc Ñaïi Lôïi vaø Hoa Kyø trong Khoái ANZUS ñaõ döùt boû Hieäp Öôùc hoå töông naøy.

Toùm laïi, Taân Taây Lan laø moät quoác gia cuøng vôùi Uùc Ñaïi Lôïi ôû Chaâu Ñaïi Döông, coù neàn chính trò daân chuû, töï do vaø cheá ñoä xaõ hoäi taân tieán, đặc biệt mọi người dân đều có bảo hiểm y tế do chánh phủ cung cấp miễn phí và trợ cấp xã hội hoàn chỉnh cho mọi giới.

Taân Taây Lan, Uùc Ñaïi Lôïi coù chính saùch gaàn gioáng nhau veà maët phuïc vuï an sinh xaõ hoäi cho ngöôøi daân. Caû hai nöôùc ñeàu naèm trong Khoái Thònh Vöôïng Chung cuûa Anh Caùt Lôïi cuøng vôùi moät soá quoác gia khaùc. Ñaëc ñieåm cuûa Khoái naøy laø dùng ngôn ngữ chánh thức là Anh ngữ, cùng là cöïu thuoäc ñòa cuûa maãu quoác Anh Caùt Lôïi.

CAÙI KHAÙC CUÛA TAÂN TAÂY LAN VÔÙI HOA KY VAØ THEÁ GIÔÙIØ

Khi tôi đến New Zealand lần đầu tiên năm 2004, vöøa ra ñeán choã ñaäu xe, bieát raèng Cha Leã (Linh Mục Andrew Nguyễn Hữu Lễ) laùi, mình ngoài baêng tröôùc ngang vôùi Cha. Theo thoùi quen, cöù ñeán cöûa phaûi ñeå vaøo choã ngoài, vöøa môû cöûa gaëp ngay tay laùi. Töø phía sau ñi leân, Cha Leã noùi: oâng ngoài phía beân kia vaø Cha Leã coøn noùi tiếp: ôû xöù naøy, taøi xeá ngoài beân phaûi vaø xe chaïy beân phía ñöôøng traùi, chôù khoâng nhö ôû Hoa Kyø, xe chaïy luoân giöõ beân phaûi vaø ngöôøi laùi xe ngoài ôû beân traùi.

Luaät leä giao thoâng cuûa Vieät Nam ñaõ taïo cho mình thaønh thoùi quen laø laùi xe luoân beân phaûi cuûa con ñöôøng ñi. Khi sang ñònh cö sang Myõ, luaät giao thoâng vaãn y chang nhö vaäy. Laàn ñaàu tieân trong ñôøi chöùng kieán caûnh laùi xe giöõ leà ñöôøng traùi, ngöôøi laùi xe thì quen roài, nhöng, mình chaân öôùt chaân raùo môùi ñeán, ngoài baêng tröôùc khi xe qua cua, chaïy nhanh, khoâng khoûi teo bu-gi vì nhö mình saép ñuïng vaøo ngöôøi laùi xe ngöôïc chieàu.

Caùi khaùc nöõa laø giaù xaêng beân Taân Taây Lan giaù ñaét gaàn gaáp ba Hoa Kỳ, baây giờ (2018) cũng gần như vậy. ÔÛ Myõ mua xaêng tính baèng ga- long, Taân Taäy Lan vaø hình nhö treân toaøn theá giôùi, ño löôøng chaát loûng, ngöôøi ta tính baèng ñôn vò lít. Thôøi ñieåm giöõa thaùng 9.04, moät ga-long xaêng ôû Myõ, loaïi xaêng 87,  cuûa AM PM gía khoaûng $ 1.30, trong khi ñoù ôû Taân Taây Lan, neáu toâi nhôù khoâng laàm, 1 lít (khoâng phải gallon) gía cuõng khoaûng hơn 1 ñoâ Taân Taây Lan (75 cents Myõ aên 1 ñoâ Taân Taây Lan - 1 ga-long hình nhö 4,5 lit), beân Uùc Ñaïi Lôïi giaù xaêng cuõng töông tôï nhö vaäy vaø luaät leä giao thoâng cuõng y chang nhö ôû Taân Taây Lan. Ñôn vò ño chieàu daøi cuûa Uùc vaø Taân Taây Lan duøng meùt nhö haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi chæ tröø coù Hoa Kyø. Hoa Kyø khoâng gioáng với nhiều nước veà caùch duøng caùc ñôn vò ño löôøng, caû theá giôùi thường duøng thaäp phaân raát deã tính. Ñaøng naøy, oâng khoång loà Hoa Kyø duøng ñôn vò ño löôïng loän xoän, kyø cuïc nhaát, khoâng nhö thieân haï. Naøo laø inch roài foot. yard, mile cuûa söï ño löôøng tính theo chieàu daøi vaø ño löôïng chaát loûng ngöôøi ta cuõng tính baèng thaäp phaân lít roâì ñeàxilít, centilit... Myõ naøo gallon roài quart. Toùm laïi pheùp ño löông theå raén, theå loûng, chieàu daøi, nhiệt độ... Myõ khoâng gioáng ai vaø gần caû theá giôùi cuõng khoâng gioáng Myõ. Coøn caùc anh chò trong Khoái Thònh Vöôïng Chung cuûa ngöôøi Hoàng Mao Anh Cát Lợi, luaät leä giao thoâng khoâng gioáng ai treân theá giôùi, cứ lề trái làm chuẩn mà đi.

Chuùng ta coù theå suy dieãn chöøøng naøo maø nhaân loaïi bieát töông nhöôïng nhau vaø caùi gaàn guõi nhaát laø laùi xe cùng bên phải hay cùng bên trái hết vaø caùc heä thoáng ño löờng gioáng nhau, chöøng ñoù may ra hoaø bình vónh cöûu môùi coù treân quaû ñaát naøy?

THAØNH PHOÁ SAÀM UAÁT NHAÁT TAÂN TAÂY LAN - AUCKLAND - MÔÙI COÙ MOÄT TIEÄM NAILS

Treân ñöôøng ñöa Anh Phương  ñi “thaêm daân cho bieát söï tình”, Cha Leã cho bieát trong thaønh phoá Auckland naøy (2004) chæ coù moät tieäm Nails môùi môû ra chöøng moät naêm maø chuû nhaân laø moät ngöôøi Vieät Nam töø California sang laäp nghieäp. Thaønh phoá Auckland laø thaønh phoá lôùn nhaát veà nhieàu maët cuûa ñaát nöôùc Taân Taây Lan, moät thaønh phoá coù soá daân gần baèng 1/2 daân soá cuaû caû nöôùc Taân Taây Lan. Hiện nay, tại Aucland  đã có nhiều tiệm Nails vì người dân Tân Tây Lan cũng thích làm đẹp như các dân tộc khác.

Duø ôû thaønh phoá Auckland chæ coù 2 ngaøy vaø 2 ñeâm (năm 2004), thaønh phoá naøy nhö muoán níu keùo toâi laïi. Caùi niuù keùo ñaàu tieân laø tình caûm cuûa Cha Leã (Linh Mục Andrew Nguyễn Hữu Lễ) ñoái vôùi toâi, duø toâi khoâng phaõi cuøng tín ngöôõng vôùi Ngaøi lúc bấy giờ. Caùi níu keùo thöù hai laø khoâng khí sinh hoaït ở đây traàm laëng, khoâng hoái haû, bon chen, luoân baän roän nhö ôû Hoa Kyø. Tôi quan nieäm, coù laøm vieäc nhieàu thì cuõng phaûi daønh nhieàu thôøi giôø thỏa mãn cho nhu cầu an nghỉ, du lòch, giaûi trí laønh maïnh vaø naêng taäp theå duïc, chôi hay dự khán theå thao ñeå boài boå söùc khoûe. Ai chết cũng  không mang theo được gì hết - thượng lộ huỳnh tuyền lưỡng thủ không, về bên kia thế gìới với 2 bàn tay trắng.

Ñaõ laøø con ngöôøi ai cuõng phaûi cheát vaø tröôùc khi cheát mình cuõng taïo cho cuoäc ñôøi mình nhöõng luùc khuaây khoûa taâm hoàn vaø an vui vôùi cuoäc soáng. Anh Phương höùa vôùi loøng, coù dòp laø ñi chôi nhiều lần Taân Taây Lan vì  nôi naøy coù nhieàu caùi maø mình thích, tôi coù heïn vôùi Cha Leã, naêm tôùi may ra coù theå ñeán vieáng Taân Taây Lan moät laàn nöõa, hy vọng tôi coù ñöôïc chöøng 10 ngaøy, seõ ñi suoát töø baéc chíø nam ñeå coù söï troïn veïn vui höôûng cuûa moät ñaát nöôùc thaät söï thanh bình, đất rộng người thưa. Năm 2004, Cha Lễ là Cha Quản Quản  Nhiệm Chánh Xứ của một Giáo Xứ lớn của tín hữu bản địa và nhiều chủng tộc trong họ đạo, tôi ở trọ nhà khách của Giáo Xứ . Hai lần sau này, tôi đến ở nhà riêng của Cha Lễ vì Ngài đã về hưu và chỉ còn cai quản một họ đạo gốc Việt nên càng thoải mái tự do hơn. Ngài còn chịu chơi thông báo, những ai ở Hoa Kỳ hay nước nào khác muốn đi du lịch Auckland - Tân Tây Lan cần có chỗ ở thoải mái hay tầm sư học đạo như  tôi, cứ đến nhà Cha Lễ, cửa luôn rộng mở đón khách phương xa. Nhà có ba phòng ngủ mà Cha thì ngủ có một phòng. Lần thứ hai, chúng tôi đến thăm viếng Cha Lễ quá đông, Cha Lễ nhường luôn phòng ngủ của Cha cho khách và Cha ngủ trên sofa...

Mãi gần 10 năm sau, tôi mới có dịp đến viếng thăm Cha Lễ và Tân Tây Lan lần thứ hai, năm 2013.

Cuộc thăm viếng lần này khoảng 5 ngày không như mong ước ở chơi 10 ngày, tôi cũng loanh quanh thành phố Auckland, đi mua sắm vui chơi ở chợ trời, đi thăm viếng vùng đồng cỏ có một cái hố sâu va to lớn mọc đầy cỏ non mà các chú cừu đang gặm cỏ. Theo tài liệu, nơi đây, hàng ngàn năm trước là chỗ núi lửa phun lên nham thạch lan tỏa ra chung quanh, tạo thành một cái hố to cũng là nơi thu hút khách và người bản xứ đến vui chơi trên nền cỏ xanh tươi quanh năm, có dịp thả hồn bay bay về cõi xa xăm nào đó của cuộc đời. (H:Từ trái sang phải,  Ô. Dương Văn Lợi - LM. Nguyễn Hữu Lễ - Ô. Trần Quốc Bảo & Trần Văn Ngà)New Zealand - Cha Lễ.JPG

Chúng tôi cũng được Cha Lễ đưa đi thăm viếng các khu khu trung tâm to lớn nhứt của Auckland cũng là của cả nước Tân Tây Lan. Thành phố này cũng có một cái tháp, cao hơn trăm mét ở gần trung tâm thành phố.

Đến Auckland lần thứ hai này, quy tụ hàng chục người, ngoài vợ chồng chúng tôi, còn có gia đình chiến hữu Dương Văn Lợi (với tác phẩm nổi tiếng làm chấn động nước Pháp thập niên 1980 - L'Hélicoptère de la Liberté - sau viết lại bằng Việt Ngữ - Hà Nội Báo Động Đỏ) mà chúng tôi đã có hẹn trước, từ Paris - Pháp Quốc - sang thăm Cha Lễ gồm có con trai, dâu và hai đứa cháu nội. Cha Lễ còn hẹn với quý anh trong trong Ban sáng lập đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, một từ Mỹ là anh Trần Quốc Bảo và một từ Úc cũng sang thăm  Cha Lễ và hai vị họp bàn riêng trong kế hoạch phát triển mạnh chương trình phát thanh hướng về quê hương Việt Nam mà đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi rất tốn kém vì thuê lại làn sóng đài phát thanh quốc gia Anh BBC.

Chuyến viếng thăm Tân Tây Lan lần thứ hai thật vui, ngày nào cũng đều có "party" lớn hay nhỏ với năm sáu người đàn ông hoặc ít nhứt bộ ba Cha Lễ - anh Lợi và tôi cũng đều "chén" sương sương, gần nửa chai rượu vang Tân Tây Lan, loại hảo hạng.

Xin nói nhỏ để Cha Lễ và anh Dương Văn Lợi khỏi nghe nhe, rượu vang của California của chúng tôi  mới là rượu vang ngon số 1 thế giới đó quý vị ạ! Bây giờ, vang Cali bóp còi qua mặt rượu vang Phá Lăng Xa rồi anh Lợi ơi! Nhưng, còn an ủi, không  phải hiệu rượu vang nào cũng ngon nhất đâu quý vị. Ở Pháp và Tân Tây Lan cũng có những thứ rượu mà California chúng tôi chào thua.

Trên các chuyến bay New Zealand Airlines, trong ba bữa an chính, hành khách được "chiêu đải" rượu vang đỏ và rượu vang trắng, champagne nữa, tôi đều có uống qua. Riêng cái gu của tôi chấm điểm rượu chapagne của Tân Tây Lan chiếm số một, rượu vang trắng chiếm số hai, còn vang đỏ, tôi cũng có uống thấy sao thua xa 2 thứ rượu kia trong nhiều chuyến bay đi Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi. Đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếp viên mời uống thêm rượu vang đỏ hay trắng, tôi vội mở mắt ra liền, xin cho một ly vang trắng để "dỗ giấc`ngủ". Quý vị nào khó ngủ, cứ như tôi, uống 1 ly chưa ngủ được thì lại quày xin thêm 1 ly nữa, còn không ngủ được thì "vô" một ly thứ ba, chắc như  bắp, quý vị sẽ nằm mơ thấy lạc vào bồng lai tiên cảnh ngay tức khắc, dù máy bay có nghiêng lắc thì mặc kệ nó, ta cứ ngủ yên, đến phi trường, xuống máy bay thấy sao khỏe re như ở nhà vậy. Giấc ngủ trên các chuyến bay dài vô cùng quan trọng, ngủ được ăn được là tiên, không mất sức khỏe... Nếu hành khách thích uống rượu mạnh, bia đều có chiêu đải free năm 2004, sau này, bia và rượu mạnh, tôi không có hỏi, không biết còn chiêu đải nữa không? hay phải mua như các chuyến bay Mỹ.

ĐẾN TÂN TÂY LAN LẦN THỨ BA

Lần thứ ba này - tháng 5.2018, tôi cũng độc hành như năm 2004 đến thăm viếng Cha Lễ mà tôi còn trổ tài kho một nồi thịt ba rọi với 20 trứng gà, món này người ta thường gọi là thịt kho tàu, người ta đã nói sai bét, không phải thịt kho tàu, kho chệt hay kho xẩm gì hết. Tôi đã vào ăn biết bao nhà hàng Tàu và cũng có ở nhà người Tàu (gốc Triều Châu nhiều tháng) không bao giờ thấy người Hoa có món thịt kho trứng độc đáo này của người Việt. Vì vậy, tôi đề nghị không nói món thịt kho ngon tuyệt vời này là thịt kho tàu mà phải gọi là thịt kho trứng, nếu có thêm tàu hủ gọi là thịt kho trứng tàu hủ, dù tên gọi hơi dài mà chính danh nhứt. Tôi cũng làm món lỗ tai heo ngâm dấm để làm mồi nhấm nháp với rượu vang trắng của New Zealand hay rượu mạnh cho ấm lòng chiến sĩ vì Tân Tây Lan đang vào mùa Đông khá lạnh từ 2-10 độ C.


Chuyến bay từ  phi trường quốc tế San Francisco, New Zealand Airlines, đáp xuống phi trường quốc tế Auckland rất đúng giờ, một phi trường khá đẹp, so về tầm vóc to lớn thì thua xa phi trường đồ sộ San Francisco hay Los Angeles của tiểu bang California. Những người phục vụ hành khách dù mình sử dụng xe lăn được đẩy đi khá xa làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. Theo thói quen của người Mỹ là thường cho tiền tip, nếu mình "kẹo" cũng kỳ, không giống ai, tôi cho tiền tip đàng hoàng, cô phục vụ nói lời cám ơn và cho biết cô không được phép lấy tiền tip hay bất cứ món quà gì của hành khách. Chuyện không dám nhận tiền tip, không những ở phi trường Auckland và cả các phi trường Úc cũng vậy, kể cả các nhà hàng nữa. Bay suốt gần đúng 14 tiếng, không có quá cảnh ở một nơi nào khác mà nếu có quá cảnh thì chỉ có đáp trên biển Thái Bình Dương đưa ta về thế giới khác.

Sở dĩ, tôi đi Úc đều mua vé của hảng hàng không New Zealand Airlines, có cái lợi, mình đến Tân Tây Lan trước hay sau khi đến nước Úc hay cả 2 lần đến Tân Tây Lan trước hay sau nước Úc, đều có thể, dừng "bước giang hồ" bao nhiêu ngày cũng được tại Tân Tây Lan, với điều kiện khi mua vé phải nói rõ nhu cầu ở New Zealand bao lâu... Sau đó từ Tân Tây Lan bay sang nước Úc hay từ Úc dừng chân ở Tân Tây Lan vì mình muốn thăm bà con, thăm Cha Lễ hay du lịch... và bay về Mỹ. Từ Tân Tây Lan  bay sang Brisbane - Melbourne - Sydney từ 3 đến 4 tiếng. Giá vé mua từ Mỹ đến Úc và có quá cảnh ở Tân Tây Lan, hành khách ở lại Tân Tây Lan nhiêu ngày và tiếp tục sang Úc, không có tính thêm tiền vé. Đó là đặc điểm của chuyến bay New Zealand Airlines đi Úc và Tân Tây Lan, còn các hảng bay khác có được như vậy không?

Từ Mỹ đến Tân Tây Lan không cần VISA, nhưng đến Úc cũng không có VISA mà có một thứ khác như là VISA gọi là ETA (Electronic Travel Authority) phải lên internet mua với giá $20, có giá trị 1 tháng? Năm 2004, tôi mua ETA chỉ có $10, nay tăng giá gắp đôi.

TẦM SƯ HỌC ĐẠO TẠI AUCKLAND - TÂN TÂY LAN

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, nhỏ tuổi hơn tôi và chúng tôi quen thân nhau từ năm 1995 khi cựu Đại Tá Trịnh Tiếu còn sanh tiền. Cha Lễ và Đại Tá Tiếu đã tổ chức vượt ngục - ở tù CS ngoài Bắc cùng với vài người tù khác trong đó có Dân Biểu Đặng Văn Tiếp (tất cả đều bị bắt lại. DB Tiếp bị đánh đập hành hạ cho đến chết và LM Lễ cũng bị hành hạ tương tự, may mà không chết, cũng do một người tù "đặc biệt" Bùi Đình Thi (cựu Đại Uý QLVNCH), thay cai ngục cán bộ trại "chăm sóc" kỹ nhóm tù trốn trại này. Cuốn bút ký Tôi Phải Sống  của LM Lễ viết lại sự thật về chuyện vượt ngục bất thành này - trở thành một best seller tại hải ngoại. Vu án tù cải tạo sang Mỹ diện HO bị tòa án ra lệnh trục xuất Bùi Đình Thi về lại Việt Nam sống với cộng sản, vợ con Thi đều được ở lại Mỹ. Cộng sản VN không nhận, Bùi Đình Thi bị giam giữ, có tin Thi đã chết ở một hải đảo (ngoài khơi miền Nam California hay là Dominican Republic Island?).

Từ Tân Tây Lan sang thăm Đại Tá Tiếu, lúc bấy giờ (1995) Đại Tá Tiếu là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Sacramento (HO), và tôi đảm nhiệm  Chủ Tịch Ban Chấp Hành, nên tôi có tổ chức một buổi họp mặt với hai cơ chế Quản Trị và Chấp Hành của Hội HO với Cha Lễ. Chúng tôi còn tổ chức một buổi hội ngộ với bà con đồng hương, các thành viên HO tại nhà hàng Hoa Việt lên đến  500 người, nhiều người phải đứng ở bên ngoài tiệm ăn để nghe LM Lễ kể lại những oan nghiên của các tù cải tạo vượt ngục bị bắt lại, bị hành hạ, bỏ đói, đánh đập không chết cũng bị thương tật suốt đời. Đại Tá Trịnh Tiếu, một năm sau cũng ra đi về thế giới khác tại Sacramento.

Hiện nay, Cha Lễ vừa nằm bịnh viện Auckland khá lâu cũng  một phần nào bị ảnh hưởng hậu chấn do thương tật bị cán bộ trại và Bùi Đình Thi đánh đập hành hạ năm xưa sau lần vượt ngục, trốn trại bất thành Trong năm người tù vượt ngục, đến nay chỉ còn sống một người duy nhứt - Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ.

Nghe tin Cha Lễ bị bịnh và té phải vào bịnh viện điều trị, tôi muốn đi thăm Cha Lễ ngay vì tôi với Cha Lễ có nhiều sự thâm tình vừa là tình bạn cùng bạn tù cộng sản cùng có mẫu số chung chống cộng không biết mệt mõi. Mỗi lần Cha Lễ sang Mỹ, đi đâu thì đi, thế nào cũng về thăm lại Sacramento vì cha Lễ từng nói, Ngài ở hải ngoại có hai quê hương: Auckland - New Zealand và Sacramento - California. Tôi rất trân quý tấm chân tình của Cha Lễ đối gia đình Đại Tá Trịnh Tiếu và anh em chúng tôi Hội HO. Vợ chồng tôi có thu xếp một chỗ ngủ độc lập cho Cha Lễ khi Ngài về thăm Sacramento, dù nhà tôi nhỏ, nhưng lại có tấm lòng lớn đối với Cha Lễ. Sự thật, gia đình chúng tôi muốn Ngài có chỗ ngủ an lành và bảo vệ thanh danh của Ngài luôn trong sáng trong lòng mọi người. Cũng vì thế mà mối thâm tình giữa Cha Lễ và chúng  tôi càng ngày càng thăng hoa tốt đẹp.Le Rua Toi Tran Van Nga1.jpg

Mỗi lần gặp Cha Lễ ở Mỹ, Pháp và vài nước Âu Châu khác cũng như  tại Tân Tây Lan, Ngài thường hướng dẫn, giảng giải những điều căn bản của tín lý Ky Tô Giáo mà tôi muốn biết. Ngài nói điều tiên quyết của người tín hữu là phải có Đức Tin - Đức Tin là sự sống đời đời của mỗi con chiên - của mỗi con người trần thế.  Ngài còn giảng, phép bí tích rửa tội cho mỗi tín hữu Công giáo chỉ có một lần khi còn trẻ hay lớn tuổi như tôi đã "giác ngộ" tin có Chúa...Sau Lễ Bí Tích Rửa Tội, mọi tội lỗi của quá khứ cũng được tẩy trừ cho những người lớn tuổi mới có Đức Tin về Chúa, không thấy mà tin, trở thành con người mới, một tín hữu Công Giáo ngoan đạo. Tôi đã "ngộ" thấm những lời giải của Ngài vừa là một người bạn vừa là một chủ chăn dùng lời tâm tình làm tôi kịp "giác ngộ" hiểu được giáo lý căn bản của đạo Chúa.

Như vậy, lần đi thứ ba đến Tân Tây Lan, đánh dấu sự tầm sư học đạo của tôi sau 23 năm tôi quen thân với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, nay đã thành công viên mãn. Tôi trở thành một Kitô hữu từ ngày Lễ Pentecôte - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - ngày 20.5.2018. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là Cha đở đầu cũng là Linh Mục chủ lễ Rửa Tội tại Thánh Đường - Church of The Immaculate Conception Auckland, Tân Tay Lan.

TOÀN DÂN QUYẾT THAM GIA TỔNG BIỂU TÌNH CHỐNG DỰ LUẬT BÁN NƯỚC CHO TÀU CỘNG QUA BA ĐẶC KHU KINH TẾ & LUẬT AN NINH MẠNG GIẾT CHẾT QUYỀN TỰ DO THÔNG TIN NGÔN LUẬN CỦA ĐỒNG BÀO VIỆT NAM

Đến ngày 10.6.2018, tôi đã trở về Mỹ và đi Lễ Chúa Nhựt đầu tiên tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Sacramento cũng là mốc thời gian, tôi khởi đầu khép mình vào khuôn khổ của Giáo Xứ - một Giáo Xứ Công Giáo Sacramento lớn với gần 5 ngàn tín hữu đã ghi danh. Tôi nguyện phục vụ cho Đức Tin về Chúa và tha nhân cho hết kiếp này trên cõi ta bà ô trọc này.

Chúa nhựt 10.6.2018 cũng là ngày vô cùng quan trọng cho mọi người từ trong nước đến hải ngoại đồng loạt tổng biểu tình khắp mọi nơi trên thế giới, kịch liệt chống lại tà quyền cộng sản Việt Nam bán nước cho Tàu cộng qua Dự Thảo Luật ba Đặc Khu Kinh Tế: Vân Đồn - Bắc Vân Phong & Phú Quốc và luật Kiểm Soát An Ninh Mạng, chà đạp thô bạo quyền tự do thông tin và ngôn luận của đồng bào.

(H: Các buổi Lễ và xuống đường tại Trung Tâm / SHCĐ Sacramento - đường Elder Creek)

Những tín hữu Cộng Giáo ngày nay và còn có căn cước là cựu chiến sĩ QLVNCH, hãy làm theo gương hy sinh lãnh đạo của các chủ chăn ở các họ đạo. Đặc biệt ở các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Nha Trang - Bình Thuận - Biên Hòa - Bình Dương - Sài Gòn - Hà Nội...giáo dân Công Giáo cùng đồng hành với nhiều tầng lớp đồng bào đã quyết đứng lên, xuống đường rầm rộ ngày 10. 6 và còn tiếp tục tổng biểu tình chống lại  tà quyền cộng sản Việt Nam - hèn với giặc - ác với dân - bán đứng quê hương đất Tổ cho Tàu Cộng. Và tôi còn hy vọng các tu sĩ mặc áo vàng hãy nhập cuộc như quý vị từng xuống đường tiếp tay giựt sập chế độ Đệ Nhất VNCH - 1.11.1963 và cả nền Đệ Nhị Cộng Hòa. Lúc bấy giờ biết bao tu sĩ tự thiêu chống chế độ, nay nên tiếp tục đồng hành với các tu sĩ áo đen, áo trắng, áo dà (áo nâu), đồng bào trong ngoài nước cùng quyết tâm làm nên cuộc cách mạnh lịch sử lật đổ chế độ công sản Việt Nam bạo tàn, vô thần bán nước cho Tàu cộng. Lễ Khánh Thành 7.7.2013.jpg

Giờ lịch sử của dân tộc Việt Nam đã điểm, xin mọi người đừng thờ ơ với sự sống còn của đất nước - nhục nước nên hòa hay nên chiến - QUYẾT CHIẾN, đến thắng lợi cuối cùng cho quốc gia dân tộc Việt Nam.


Sacramento 10.6.2018

Anh Phương Trần Văn Ngà (HNPD)


Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

BA LẦN ĐẾN TÂN TÂY LAN TẦM SƯ HỌC ĐẠO - Trần Văn Ngà

(HNPD) di dân đến Tân Tây Lan, ở lâu, có quốc tịch có gốc có rễ, nhiều di dân tìm cách sang Úc làm việc, lập nghiệp... Đó cũng làm Tân Tây Lan không giữ được dòng người di dân thuyền nhân (boat people) ở lại


BA LẦN ĐẾN TÂN TÂY LAN TẦM SƯ HỌC ĐẠO

* MỘT ĐẤT NƯỚC VỚI SỐ DÂN TRÊN 4 TRIỆU - CHĂN NUÔI CỪU TRÊN 80 TRIỆU - BÌNH QUÂN MỘT NGƯỜI DÂN TÂN TÂY LAN  NUÔI 20 CON CỪU

* TÂN TÂY LAN MỘT ĐẤT NƯỚC DỄ ĐẾN MÀ LẠI KHÓ QUÊN VỚI MỘT HỌ ĐẠO CÔNG GIÁO VIỆT NAM - CHỦ CHĂN LM ANDREW NGUYỄN HỮU LỄ (với  tác phẩm nổi tiếng TÔI PHẢI SỐNG) - MỘT CỘNG ĐOÀN GIÁO DÂN THÂN THƯƠNG ĐOÀN KỀT TUYỆT VỜI CŨNG LÀ NƠI TÔI ĐẾN BA LẦN TẦM SƯ HỌC ĐẠO

* TOÀN DÂN QUYẾT THAM GIA TỔNG BIỂU TÌNH CHỐNG DỰ LUẬT BÁN NƯỚC CHO TÀU CỘNG QUA BA ĐẶC KHU KINH TẾ & LUẬT AN NINH MẠNG GIẾT CHẾT QUYỀN TỰ DO THÔNG TIN NGÔN LUẬN CỦA ĐỒNG BÀO VIỆT NAM

         Anh Phương TRẦN VĂN NGÀ


Tân Tây Lan, một quốc gia ở Châu Đại Dương, trong Khối Thịnh Vượng Chung (Common Wealth) do Anh Quốc lãnh đạo.

Dựa theo Từ điển Larousse 1995 của Pháp. Tân Tây Lan có diện tích 270 ngàn cây số vuông, với trên 3 triệu 500 ngàn người, thổ dân Maori chiếm 12%, cũng là một quốc gia đa chủng tộc như Úc, Mỹ... Người dân sống tập trung ở miền Bắc Tân Tây Lan, chiếm đến 3/4 dân số trên toàn quốc. Thủ Đô là Wellington, nằm ở chính giữa, cách hai đầu Nam Bắc theo chiều dài tương đối rất cân xứng.New Zealand map

Nếu so sánh với đất nước Việt Nam cũng có chiều dài tương tự như Tân Tây Lan, nhưng,  Thủ Đô Hà Nội, ở gần cực Bắc (hoặc Sài Gòn gần như ở cực Nam), không xứng hợp với một diện tích đất nước có chiều dọc dài, lớn hơn nhiều chiều rộng. Đặc biệt, Hà Nội gần biên giới Việt Trung, với âm mưu bành trướng bá quyền nước lớn , Tàu cộng đánh chiếm Thủ Đô Hà Nội thần tốc dễ dàng hơn. Còn Thủ Đô Sài Gòn cũng gần biên giới Việt  Miên, nếu xảy ra chiến tranh và có Tàu cộng tiếp sức, đánh chiếm Thủ Đô Sài Gòn cũng dễ dàng hơn mang quân đến Đà Nẵng. Sự giao lưu của dân chúng ở miền cực Nam về Thủ Đô Hà Nội hay ở vùng cực Bắc nếu về Thủ Đô Sài Gòn rất xa, không thuận tiện. Thay vì Thủ Đô Việt Nam nên thiết đặt ở giữa đất nước như Wellingtong của New Zealand. Theo thiển ý của người viết, Thủ Đô tương lai của đất nước Việt Nam hoàn toàn tự do, dân chủ, tân tiến, nên đặt ở thành phố Đà Nẵng vì tiện lợi hơn cả Hà Nội hay Sài Gòn và Cố Đô Huế, nhất là an ninh quốc phòng. Đà Nẵng có núi rừng trùng điệp áng ngữ phía Tây và hướng Đông với một đường biển mênh mông và bờ biển bao la, môi trường sống tuyệt hảo, cũng là nơi thu hút lý tưởng du khách quốc tế.

Thành phố Đà Nẵng, nếu là Thủ Đô, với đồ án mới hiện đại hơn, có sẵn sân bay lớn (sân bay quân sự của chế độ VNCH) và còn thừa diện tích phát triển thành một sân bay quốc tế tối tân, vĩ đại nhất của cả nước. Phi trường quốc tế Đà Nẵng, hơn hẳn sân bay Nội Bài của Hà Nội và Tân Sơn Nhất của Sài Gòn mọi lãnh vực, nhứt là vấn đề an ninh, ở xa dân chúng và có biển rộng mênh mông, núi rừng trùng điệp... Hiện nay phi trường Tân Sơn Nhất và Nội Bài đã quá tải và càng ngày, sự quá tải càng trầm trọng hơn, không thể nào giải quyết tốt lưu lượng máy bay đi và đến nhộn nhịp, còn là phi trường quốc tế và là sân bay nội địa cùng một địa điểm. Gần đây, Thành phố Đà Nẵng cũng đã phát triển xây dựng nhiều kiến trúc tầm cở quốc tế, và nếu Đà Nẵng trở thành tân Thủ Đô Việt Nam, chắc chắn phi trường Đà Nẵng sẽ còn thay đổi hiện đại, tân tiến và vĩ đại hơn. Thành phố Hà Nội hay Sài Gòn, ngày nay sau cơn mưa lớn kèo dài, đường sá hai thành phố này thường biến thành biển nước, tắt nghẽn giao thông và gây thêm ô nhiễm môi sinh vô cùng trầm trọng.


Thành phố quan trọng nhất của Tân Tây Lan không phải Thủ Đô Wellington mà là thành phố Auckland, ở  thế mạnh trên mọi lãnh vực: kinh tế, tài chánh, dân số, xã hội , đời sống... Chỉ riêng dân số, thành phố Auckland ngày nay chiếm gần một nửa (2 triệu dân) trên tổng số dân của cả nước New Zealand là trên 4 triệu dân, tinh đến năm 2018.

Qua hơn 2 thập niên, mức gia tăng dân số của Tân Tây Lan trên dưới một triệu người. Điều này, chứng tỏ chánh phủ Tân Tây Lan đã có một kế  hoạch kiểm soát gia tăng dân số vô cùng chặt chẽ, song hành với một chánh sách đón nhận di dân hạn chế, xuyên suốt một thời gian dài qua nhiều chánh phủ bảo thủ hay cấp tiến, dù trước đây có cuộc di dân tỵ nạn chánh trị khổng lồ của thuyền nhân Việt Nam.

Mặt khác, đất lành chim đậu, nghĩa là chỗ nào dễ tìm công ăn việc làm, kinh tế thịnh vượng, đời sống có điều kiện thuận lợi, dễ thăng tiến hơn...mà quốc gia kế cận - nước Úc - lại vĩ đại có đủ điều kiện thu hút dân Tân Tây Lan hơn. Nước Úc có nhu cầu cần nhiều nhân lực để phát triển đất nước, tiền lương và  đời sống cao đã cám dỗ di dân Tân Tây Lan sang lập nghiệp và tiến tới định cư hẵn. Vì vậy, di dân đến Tân Tây Lan, ở lâu, có quốc tịch có gốc có rễ, nhiều di dân tìm cách sang Úc làm việc, lập nghiệp... Đó cũng làm Tân Tây Lan không giữ được dòng người di dân thuyền nhân (boat people) ở lại, thường không "cầm chân" lâu được so với những người di dân đến bằng đường hàng không, bảo lãnh gia đình.

Về  địa lý, Tân Tây Lan chỉ cách Úc bằng đường biển trên dưới 2 ngàn cây số về hướng Đông  Nam, cùng là cựu thuộc địa của đế quốc Anh. Cả hai Tân Tây Lan và Úc đều ở trong Khối Thịnh Vượng  Chung do nước Anh lãnh đạoNew Zealandjpg.jpg

Taân Taây Lan coù nhieàu ñoàng coû xanh non quanh naêm neân neàn kyõ ngheä veà chaên nuoâi cöøu, deâ vaø boø raát phaùt ñaït. Ngaønh xuaát  caûng chuû yeáu laø len laáy töø loâng cöøu, thòt cöøu, dê, boø vaø caùc loaïi söõa. Ngoaøi ra, xöù Taân Taây Lan coøn xuaát caûng vaõi sôïi...

Veà lòch söû, töø naêm 1642 ngöôøi Hoøa Lan Tasman tìm ñöôïc xöù sôû naøy vaø phaùt hieän ngöôøi thoå daân Maori ñang sinh soáng taïi ñaây bao ñôøi. Cuøng luùc aáy, ngöôøi Hoaø Lan Tasman cuõng  khaùm phaù ra xöù Uùc Ñaïi Lôïi neân vuøng bieån giöõa 2 quoác gia Uùc Ñaïi Lôïi vaø Taân Taây Lan goïi laø Tasman Sea. Ngoaøi ra, tieàu bang thöù saùu cuûa Uùc Ñaïi Lôïi coù caùi teân laø Tasmania, moät haûi ñaûo naèm veà phía cöïc Nam cuûa nöôùc Uùc.

Maõi hôn một traêm naêm sau, 1769-70, James Cook, quoác tòch Anh Caùt Lôïi, ñaõ ñaët chaân ñeán ñaây, Taân Taây Lan ñöôïc theá giôùi bieát nhieàu töø ñoù. Chính ñeå nhôù coâng ôn khaùm phaù ra Taân Taây Lan neân eo bieån giöõa đaûo Nam vaø đaûo Baéc goïi laø Cook Straight vaø moät ngoïn nuùi, nôi coù nhieàu thaéng caûnh ñeïp ôû gaàn thaønh phoá Haas, vuøng bôø bieån phía taây nam ôû Ñaûo Nam cuõng ñaëït teân laø Mt. Cook. Ñeán naêm 1814, Thieân Chuùa Giaùo vaø Tin Laønh Giaùo ñeán truyeàn ñaïo nôi ñaát nöôùc naøy.

Naêm 1841, Anh Quoác ñaõ boå nhieäm moät vò Toøan Quyeàn ñaàu tieân.

Söï trò vò cuûa ñeá quoác Anh treân moät thuoäc ñòa môùi neân ñaõ xaûy ra hai cuoäc khuûng hoaûng chính trò quan troïng vaøo naêm 1843-1847 vaø naêm 1860-1870 ñöa cuoäc chieán khoác lieät giöõa ngöôøi Thoå daân Maori vaø quaân chieám ñoùng Anh Caùt Lôïi. Chaúng khaùc cuoäc xaâm chieám Trung Hoa maø cuoäc chieán tranh nha phieán xaûy ra giöõa ngöôøi baûn xö Trung Hoa vôùi ngöôøi ñi chinh phuïc phương Tây chieám ñoùng laøm tô giới, thuộc địa.

Phải nói, đế quốc Anh  raát khoân ngoan veà maët chính trò hôn hẵn đế quốc Phaùp. Ñoáái vôí caùc nöôùc thuoäïc ñòa, khi bò ngöôøi daân ñòa phöông choáng ñoái dữ dội ñöa ñeáâùn caùc traän ñuïng ñoä ñaåm maùu, taøn khoác vaø dai daúng. Ngöôøi chinh phuïc, noùi caùch khaùc chính phuû Anh ñieàu chænh laïi caùch cai trò cuûa hoï treân caùc quoác gia bò trò ñang vuøng daäy ñoù maø hoï đã xaâm chieám. Trong khi ñoù ñeá quoác Phaùp chieám thuoäïc ñòa, khi ngöôøi daân baûn xöù vuøng leân ñaùnh laïi, Phaùp ra söùc ñaøn aùp daõ man vaø cho ñeán khi naøo Phaùp baïi traän hay laâm vaøo ngoõ bí, hoï môùi chòu trao traû laïi quyeàân ñoäc laäp cho ngöôøi daân baûn xöù nhö tröôøng hôïp ba nước Đông Dương Vieät - Miên - Lào, caùc nöôùc Baéc Phi: Maroc, Tunisie, Algeùrie...

Naêm 1850, moät baûn Hieán Phaùp môùi ñaët neàn taûng quyeàn töï trò roäng lôùn cho Taân Taây Lan. Ñeán naêm 1870, söï yeân tónh trôû laïi treân ñaát nöôùc naøy, quan troïng hôn nöõa, naêm 1861, khaùm phaù ra moû vaøng, raát thuaän lôò ñöa ñaát nöôùc ñi leân giaøu coù. Ñeán naêm 1889, ñaùnh daáu cuoäc phoå thoâng ñaàu phieáu ñaàu tieân trong lòch söû Taân Taây Lan. Naêm 1891-1912, caùnh chính trò töï do cuûa nhaø caàm quyeàn ñaõ daãn ñöa ñeán moät theå cheá chính trò tối ưu làm cho xaõ hoäi Tân Tây Lan luôn thịnh vượng, ấm no hạnh phúc và  taân tieán, hiện đại như hiện nay.

Naêm 1907, Taân Taây Lan laø moät quoác gia coù chuû quyeàn naèm trong Lieân Hieäp Anh vaø sau naøy goïi laø Khoái Thònh Vöôïng Chung cho maõi tôùi baây giôø. New Zealand - Kiwi bird

Trong theá chieán thöù nhaát 1914-1918, Anh Caùt Lôïi coù tham döï neân Taân Taây Lan cuõng cũng có đưa quân tham  chieán. Naêm 1929, 1930, theá giôùi laâm vaøo cuoäc ñaïi khuûng hoaûng, Taân Taây Lan cuøng chung soá phaän kinh teá khoù khaên.

Trong ñeä nhò theá chieán, Taân Taây Lan vaø Uùc Ñaïi Lôïi cuõng laø haäu cöù an toaøn cuûa quaân Ñoàng Minh. Vì vaäy, naêm 1945, khi Nhaät ñaàu haøng, Taân Taây Lan cuõng ñöôïc Anh Myõ tieáp nhaän nhö laø ngöôøi baïn ñoàng haønh hieän dieän ở  Ñoâng Nam AÙ Chaâu vaø ôû Thaùi Bình Döông. . (H: Chim Kiwi, linh điểu của Tân Tây Lan).

Trong hai möôi naêm 1951-1971, Taân Taây Lan ñaõ tích cöïc haäu thuaån chính trò cho Hoa Kyø ôû vuøng Ñoâng Nam AÙ Chaâu. Taân Taây Lan ñaõ gôûi quaân tham chieán taïi Trieàu Tieân vaø chieán cuoäc Vieät Nam. Naêm 1972, Taân Taây Lan ñaët quan heä ngoaïi giao vôùi Trung Coäng. Nam 1974, sau khi vaøo Khoái Lieân Hieäp Anh, vaø Anh ñaõ tham döï Thò Tröôøng Chung Aâu Chaâu, Taân Taây Lan tìm ñoàng minh vaø buoân baùn laøm aên ôû AÙ Chaâu, chuû yeáu laø ñòa baøn hôïp taùc vôùi Nhaät Baûn. Keå töø naêm 1980, Taân Taây Lan laø ñaàu naõo cuûa phong traøo choáng vuõ khí haïch taâm ôû vuøng Thaùi Bình Döông vaø ñeán naêm 1985, Taân Taây Lan, Uùc Ñaïi Lôïi vaø Hoa Kyø trong Khoái ANZUS ñaõ döùt boû Hieäp Öôùc hoå töông naøy.

Toùm laïi, Taân Taây Lan laø moät quoác gia cuøng vôùi Uùc Ñaïi Lôïi ôû Chaâu Ñaïi Döông, coù neàn chính trò daân chuû, töï do vaø cheá ñoä xaõ hoäi taân tieán, đặc biệt mọi người dân đều có bảo hiểm y tế do chánh phủ cung cấp miễn phí và trợ cấp xã hội hoàn chỉnh cho mọi giới.

Taân Taây Lan, Uùc Ñaïi Lôïi coù chính saùch gaàn gioáng nhau veà maët phuïc vuï an sinh xaõ hoäi cho ngöôøi daân. Caû hai nöôùc ñeàu naèm trong Khoái Thònh Vöôïng Chung cuûa Anh Caùt Lôïi cuøng vôùi moät soá quoác gia khaùc. Ñaëc ñieåm cuûa Khoái naøy laø dùng ngôn ngữ chánh thức là Anh ngữ, cùng là cöïu thuoäc ñòa cuûa maãu quoác Anh Caùt Lôïi.

CAÙI KHAÙC CUÛA TAÂN TAÂY LAN VÔÙI HOA KY VAØ THEÁ GIÔÙIØ

Khi tôi đến New Zealand lần đầu tiên năm 2004, vöøa ra ñeán choã ñaäu xe, bieát raèng Cha Leã (Linh Mục Andrew Nguyễn Hữu Lễ) laùi, mình ngoài baêng tröôùc ngang vôùi Cha. Theo thoùi quen, cöù ñeán cöûa phaûi ñeå vaøo choã ngoài, vöøa môû cöûa gaëp ngay tay laùi. Töø phía sau ñi leân, Cha Leã noùi: oâng ngoài phía beân kia vaø Cha Leã coøn noùi tiếp: ôû xöù naøy, taøi xeá ngoài beân phaûi vaø xe chaïy beân phía ñöôøng traùi, chôù khoâng nhö ôû Hoa Kyø, xe chaïy luoân giöõ beân phaûi vaø ngöôøi laùi xe ngoài ôû beân traùi.

Luaät leä giao thoâng cuûa Vieät Nam ñaõ taïo cho mình thaønh thoùi quen laø laùi xe luoân beân phaûi cuûa con ñöôøng ñi. Khi sang ñònh cö sang Myõ, luaät giao thoâng vaãn y chang nhö vaäy. Laàn ñaàu tieân trong ñôøi chöùng kieán caûnh laùi xe giöõ leà ñöôøng traùi, ngöôøi laùi xe thì quen roài, nhöng, mình chaân öôùt chaân raùo môùi ñeán, ngoài baêng tröôùc khi xe qua cua, chaïy nhanh, khoâng khoûi teo bu-gi vì nhö mình saép ñuïng vaøo ngöôøi laùi xe ngöôïc chieàu.

Caùi khaùc nöõa laø giaù xaêng beân Taân Taây Lan giaù ñaét gaàn gaáp ba Hoa Kỳ, baây giờ (2018) cũng gần như vậy. ÔÛ Myõ mua xaêng tính baèng ga- long, Taân Taäy Lan vaø hình nhö treân toaøn theá giôùi, ño löôøng chaát loûng, ngöôøi ta tính baèng ñôn vò lít. Thôøi ñieåm giöõa thaùng 9.04, moät ga-long xaêng ôû Myõ, loaïi xaêng 87,  cuûa AM PM gía khoaûng $ 1.30, trong khi ñoù ôû Taân Taây Lan, neáu toâi nhôù khoâng laàm, 1 lít (khoâng phải gallon) gía cuõng khoaûng hơn 1 ñoâ Taân Taây Lan (75 cents Myõ aên 1 ñoâ Taân Taây Lan - 1 ga-long hình nhö 4,5 lit), beân Uùc Ñaïi Lôïi giaù xaêng cuõng töông tôï nhö vaäy vaø luaät leä giao thoâng cuõng y chang nhö ôû Taân Taây Lan. Ñôn vò ño chieàu daøi cuûa Uùc vaø Taân Taây Lan duøng meùt nhö haàu heát caùc nöôùc treân theá giôùi chæ tröø coù Hoa Kyø. Hoa Kyø khoâng gioáng với nhiều nước veà caùch duøng caùc ñôn vò ño löôøng, caû theá giôùi thường duøng thaäp phaân raát deã tính. Ñaøng naøy, oâng khoång loà Hoa Kyø duøng ñôn vò ño löôïng loän xoän, kyø cuïc nhaát, khoâng nhö thieân haï. Naøo laø inch roài foot. yard, mile cuûa söï ño löôøng tính theo chieàu daøi vaø ño löôïng chaát loûng ngöôøi ta cuõng tính baèng thaäp phaân lít roâì ñeàxilít, centilit... Myõ naøo gallon roài quart. Toùm laïi pheùp ño löông theå raén, theå loûng, chieàu daøi, nhiệt độ... Myõ khoâng gioáng ai vaø gần caû theá giôùi cuõng khoâng gioáng Myõ. Coøn caùc anh chò trong Khoái Thònh Vöôïng Chung cuûa ngöôøi Hoàng Mao Anh Cát Lợi, luaät leä giao thoâng khoâng gioáng ai treân theá giôùi, cứ lề trái làm chuẩn mà đi.

Chuùng ta coù theå suy dieãn chöøøng naøo maø nhaân loaïi bieát töông nhöôïng nhau vaø caùi gaàn guõi nhaát laø laùi xe cùng bên phải hay cùng bên trái hết vaø caùc heä thoáng ño löờng gioáng nhau, chöøng ñoù may ra hoaø bình vónh cöûu môùi coù treân quaû ñaát naøy?

THAØNH PHOÁ SAÀM UAÁT NHAÁT TAÂN TAÂY LAN - AUCKLAND - MÔÙI COÙ MOÄT TIEÄM NAILS

Treân ñöôøng ñöa Anh Phương  ñi “thaêm daân cho bieát söï tình”, Cha Leã cho bieát trong thaønh phoá Auckland naøy (2004) chæ coù moät tieäm Nails môùi môû ra chöøng moät naêm maø chuû nhaân laø moät ngöôøi Vieät Nam töø California sang laäp nghieäp. Thaønh phoá Auckland laø thaønh phoá lôùn nhaát veà nhieàu maët cuûa ñaát nöôùc Taân Taây Lan, moät thaønh phoá coù soá daân gần baèng 1/2 daân soá cuaû caû nöôùc Taân Taây Lan. Hiện nay, tại Aucland  đã có nhiều tiệm Nails vì người dân Tân Tây Lan cũng thích làm đẹp như các dân tộc khác.

Duø ôû thaønh phoá Auckland chæ coù 2 ngaøy vaø 2 ñeâm (năm 2004), thaønh phoá naøy nhö muoán níu keùo toâi laïi. Caùi niuù keùo ñaàu tieân laø tình caûm cuûa Cha Leã (Linh Mục Andrew Nguyễn Hữu Lễ) ñoái vôùi toâi, duø toâi khoâng phaõi cuøng tín ngöôõng vôùi Ngaøi lúc bấy giờ. Caùi níu keùo thöù hai laø khoâng khí sinh hoaït ở đây traàm laëng, khoâng hoái haû, bon chen, luoân baän roän nhö ôû Hoa Kyø. Tôi quan nieäm, coù laøm vieäc nhieàu thì cuõng phaûi daønh nhieàu thôøi giôø thỏa mãn cho nhu cầu an nghỉ, du lòch, giaûi trí laønh maïnh vaø naêng taäp theå duïc, chôi hay dự khán theå thao ñeå boài boå söùc khoûe. Ai chết cũng  không mang theo được gì hết - thượng lộ huỳnh tuyền lưỡng thủ không, về bên kia thế gìới với 2 bàn tay trắng.

Ñaõ laøø con ngöôøi ai cuõng phaûi cheát vaø tröôùc khi cheát mình cuõng taïo cho cuoäc ñôøi mình nhöõng luùc khuaây khoûa taâm hoàn vaø an vui vôùi cuoäc soáng. Anh Phương höùa vôùi loøng, coù dòp laø ñi chôi nhiều lần Taân Taây Lan vì  nôi naøy coù nhieàu caùi maø mình thích, tôi coù heïn vôùi Cha Leã, naêm tôùi may ra coù theå ñeán vieáng Taân Taây Lan moät laàn nöõa, hy vọng tôi coù ñöôïc chöøng 10 ngaøy, seõ ñi suoát töø baéc chíø nam ñeå coù söï troïn veïn vui höôûng cuûa moät ñaát nöôùc thaät söï thanh bình, đất rộng người thưa. Năm 2004, Cha Lễ là Cha Quản Quản  Nhiệm Chánh Xứ của một Giáo Xứ lớn của tín hữu bản địa và nhiều chủng tộc trong họ đạo, tôi ở trọ nhà khách của Giáo Xứ . Hai lần sau này, tôi đến ở nhà riêng của Cha Lễ vì Ngài đã về hưu và chỉ còn cai quản một họ đạo gốc Việt nên càng thoải mái tự do hơn. Ngài còn chịu chơi thông báo, những ai ở Hoa Kỳ hay nước nào khác muốn đi du lịch Auckland - Tân Tây Lan cần có chỗ ở thoải mái hay tầm sư học đạo như  tôi, cứ đến nhà Cha Lễ, cửa luôn rộng mở đón khách phương xa. Nhà có ba phòng ngủ mà Cha thì ngủ có một phòng. Lần thứ hai, chúng tôi đến thăm viếng Cha Lễ quá đông, Cha Lễ nhường luôn phòng ngủ của Cha cho khách và Cha ngủ trên sofa...

Mãi gần 10 năm sau, tôi mới có dịp đến viếng thăm Cha Lễ và Tân Tây Lan lần thứ hai, năm 2013.

Cuộc thăm viếng lần này khoảng 5 ngày không như mong ước ở chơi 10 ngày, tôi cũng loanh quanh thành phố Auckland, đi mua sắm vui chơi ở chợ trời, đi thăm viếng vùng đồng cỏ có một cái hố sâu va to lớn mọc đầy cỏ non mà các chú cừu đang gặm cỏ. Theo tài liệu, nơi đây, hàng ngàn năm trước là chỗ núi lửa phun lên nham thạch lan tỏa ra chung quanh, tạo thành một cái hố to cũng là nơi thu hút khách và người bản xứ đến vui chơi trên nền cỏ xanh tươi quanh năm, có dịp thả hồn bay bay về cõi xa xăm nào đó của cuộc đời. (H:Từ trái sang phải,  Ô. Dương Văn Lợi - LM. Nguyễn Hữu Lễ - Ô. Trần Quốc Bảo & Trần Văn Ngà)New Zealand - Cha Lễ.JPG

Chúng tôi cũng được Cha Lễ đưa đi thăm viếng các khu khu trung tâm to lớn nhứt của Auckland cũng là của cả nước Tân Tây Lan. Thành phố này cũng có một cái tháp, cao hơn trăm mét ở gần trung tâm thành phố.

Đến Auckland lần thứ hai này, quy tụ hàng chục người, ngoài vợ chồng chúng tôi, còn có gia đình chiến hữu Dương Văn Lợi (với tác phẩm nổi tiếng làm chấn động nước Pháp thập niên 1980 - L'Hélicoptère de la Liberté - sau viết lại bằng Việt Ngữ - Hà Nội Báo Động Đỏ) mà chúng tôi đã có hẹn trước, từ Paris - Pháp Quốc - sang thăm Cha Lễ gồm có con trai, dâu và hai đứa cháu nội. Cha Lễ còn hẹn với quý anh trong trong Ban sáng lập đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi, một từ Mỹ là anh Trần Quốc Bảo và một từ Úc cũng sang thăm  Cha Lễ và hai vị họp bàn riêng trong kế hoạch phát triển mạnh chương trình phát thanh hướng về quê hương Việt Nam mà đài phát thanh Đáp Lời Sông Núi rất tốn kém vì thuê lại làn sóng đài phát thanh quốc gia Anh BBC.

Chuyến viếng thăm Tân Tây Lan lần thứ hai thật vui, ngày nào cũng đều có "party" lớn hay nhỏ với năm sáu người đàn ông hoặc ít nhứt bộ ba Cha Lễ - anh Lợi và tôi cũng đều "chén" sương sương, gần nửa chai rượu vang Tân Tây Lan, loại hảo hạng.

Xin nói nhỏ để Cha Lễ và anh Dương Văn Lợi khỏi nghe nhe, rượu vang của California của chúng tôi  mới là rượu vang ngon số 1 thế giới đó quý vị ạ! Bây giờ, vang Cali bóp còi qua mặt rượu vang Phá Lăng Xa rồi anh Lợi ơi! Nhưng, còn an ủi, không  phải hiệu rượu vang nào cũng ngon nhất đâu quý vị. Ở Pháp và Tân Tây Lan cũng có những thứ rượu mà California chúng tôi chào thua.

Trên các chuyến bay New Zealand Airlines, trong ba bữa an chính, hành khách được "chiêu đải" rượu vang đỏ và rượu vang trắng, champagne nữa, tôi đều có uống qua. Riêng cái gu của tôi chấm điểm rượu chapagne của Tân Tây Lan chiếm số một, rượu vang trắng chiếm số hai, còn vang đỏ, tôi cũng có uống thấy sao thua xa 2 thứ rượu kia trong nhiều chuyến bay đi Tân Tây Lan và Úc Đại Lợi. Đang ngủ gà ngủ gật, nghe tiếp viên mời uống thêm rượu vang đỏ hay trắng, tôi vội mở mắt ra liền, xin cho một ly vang trắng để "dỗ giấc`ngủ". Quý vị nào khó ngủ, cứ như tôi, uống 1 ly chưa ngủ được thì lại quày xin thêm 1 ly nữa, còn không ngủ được thì "vô" một ly thứ ba, chắc như  bắp, quý vị sẽ nằm mơ thấy lạc vào bồng lai tiên cảnh ngay tức khắc, dù máy bay có nghiêng lắc thì mặc kệ nó, ta cứ ngủ yên, đến phi trường, xuống máy bay thấy sao khỏe re như ở nhà vậy. Giấc ngủ trên các chuyến bay dài vô cùng quan trọng, ngủ được ăn được là tiên, không mất sức khỏe... Nếu hành khách thích uống rượu mạnh, bia đều có chiêu đải free năm 2004, sau này, bia và rượu mạnh, tôi không có hỏi, không biết còn chiêu đải nữa không? hay phải mua như các chuyến bay Mỹ.

ĐẾN TÂN TÂY LAN LẦN THỨ BA

Lần thứ ba này - tháng 5.2018, tôi cũng độc hành như năm 2004 đến thăm viếng Cha Lễ mà tôi còn trổ tài kho một nồi thịt ba rọi với 20 trứng gà, món này người ta thường gọi là thịt kho tàu, người ta đã nói sai bét, không phải thịt kho tàu, kho chệt hay kho xẩm gì hết. Tôi đã vào ăn biết bao nhà hàng Tàu và cũng có ở nhà người Tàu (gốc Triều Châu nhiều tháng) không bao giờ thấy người Hoa có món thịt kho trứng độc đáo này của người Việt. Vì vậy, tôi đề nghị không nói món thịt kho ngon tuyệt vời này là thịt kho tàu mà phải gọi là thịt kho trứng, nếu có thêm tàu hủ gọi là thịt kho trứng tàu hủ, dù tên gọi hơi dài mà chính danh nhứt. Tôi cũng làm món lỗ tai heo ngâm dấm để làm mồi nhấm nháp với rượu vang trắng của New Zealand hay rượu mạnh cho ấm lòng chiến sĩ vì Tân Tây Lan đang vào mùa Đông khá lạnh từ 2-10 độ C.


Chuyến bay từ  phi trường quốc tế San Francisco, New Zealand Airlines, đáp xuống phi trường quốc tế Auckland rất đúng giờ, một phi trường khá đẹp, so về tầm vóc to lớn thì thua xa phi trường đồ sộ San Francisco hay Los Angeles của tiểu bang California. Những người phục vụ hành khách dù mình sử dụng xe lăn được đẩy đi khá xa làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. Theo thói quen của người Mỹ là thường cho tiền tip, nếu mình "kẹo" cũng kỳ, không giống ai, tôi cho tiền tip đàng hoàng, cô phục vụ nói lời cám ơn và cho biết cô không được phép lấy tiền tip hay bất cứ món quà gì của hành khách. Chuyện không dám nhận tiền tip, không những ở phi trường Auckland và cả các phi trường Úc cũng vậy, kể cả các nhà hàng nữa. Bay suốt gần đúng 14 tiếng, không có quá cảnh ở một nơi nào khác mà nếu có quá cảnh thì chỉ có đáp trên biển Thái Bình Dương đưa ta về thế giới khác.

Sở dĩ, tôi đi Úc đều mua vé của hảng hàng không New Zealand Airlines, có cái lợi, mình đến Tân Tây Lan trước hay sau khi đến nước Úc hay cả 2 lần đến Tân Tây Lan trước hay sau nước Úc, đều có thể, dừng "bước giang hồ" bao nhiêu ngày cũng được tại Tân Tây Lan, với điều kiện khi mua vé phải nói rõ nhu cầu ở New Zealand bao lâu... Sau đó từ Tân Tây Lan bay sang nước Úc hay từ Úc dừng chân ở Tân Tây Lan vì mình muốn thăm bà con, thăm Cha Lễ hay du lịch... và bay về Mỹ. Từ Tân Tây Lan  bay sang Brisbane - Melbourne - Sydney từ 3 đến 4 tiếng. Giá vé mua từ Mỹ đến Úc và có quá cảnh ở Tân Tây Lan, hành khách ở lại Tân Tây Lan nhiêu ngày và tiếp tục sang Úc, không có tính thêm tiền vé. Đó là đặc điểm của chuyến bay New Zealand Airlines đi Úc và Tân Tây Lan, còn các hảng bay khác có được như vậy không?

Từ Mỹ đến Tân Tây Lan không cần VISA, nhưng đến Úc cũng không có VISA mà có một thứ khác như là VISA gọi là ETA (Electronic Travel Authority) phải lên internet mua với giá $20, có giá trị 1 tháng? Năm 2004, tôi mua ETA chỉ có $10, nay tăng giá gắp đôi.

TẦM SƯ HỌC ĐẠO TẠI AUCKLAND - TÂN TÂY LAN

Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, nhỏ tuổi hơn tôi và chúng tôi quen thân nhau từ năm 1995 khi cựu Đại Tá Trịnh Tiếu còn sanh tiền. Cha Lễ và Đại Tá Tiếu đã tổ chức vượt ngục - ở tù CS ngoài Bắc cùng với vài người tù khác trong đó có Dân Biểu Đặng Văn Tiếp (tất cả đều bị bắt lại. DB Tiếp bị đánh đập hành hạ cho đến chết và LM Lễ cũng bị hành hạ tương tự, may mà không chết, cũng do một người tù "đặc biệt" Bùi Đình Thi (cựu Đại Uý QLVNCH), thay cai ngục cán bộ trại "chăm sóc" kỹ nhóm tù trốn trại này. Cuốn bút ký Tôi Phải Sống  của LM Lễ viết lại sự thật về chuyện vượt ngục bất thành này - trở thành một best seller tại hải ngoại. Vu án tù cải tạo sang Mỹ diện HO bị tòa án ra lệnh trục xuất Bùi Đình Thi về lại Việt Nam sống với cộng sản, vợ con Thi đều được ở lại Mỹ. Cộng sản VN không nhận, Bùi Đình Thi bị giam giữ, có tin Thi đã chết ở một hải đảo (ngoài khơi miền Nam California hay là Dominican Republic Island?).

Từ Tân Tây Lan sang thăm Đại Tá Tiếu, lúc bấy giờ (1995) Đại Tá Tiếu là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Sacramento (HO), và tôi đảm nhiệm  Chủ Tịch Ban Chấp Hành, nên tôi có tổ chức một buổi họp mặt với hai cơ chế Quản Trị và Chấp Hành của Hội HO với Cha Lễ. Chúng tôi còn tổ chức một buổi hội ngộ với bà con đồng hương, các thành viên HO tại nhà hàng Hoa Việt lên đến  500 người, nhiều người phải đứng ở bên ngoài tiệm ăn để nghe LM Lễ kể lại những oan nghiên của các tù cải tạo vượt ngục bị bắt lại, bị hành hạ, bỏ đói, đánh đập không chết cũng bị thương tật suốt đời. Đại Tá Trịnh Tiếu, một năm sau cũng ra đi về thế giới khác tại Sacramento.

Hiện nay, Cha Lễ vừa nằm bịnh viện Auckland khá lâu cũng  một phần nào bị ảnh hưởng hậu chấn do thương tật bị cán bộ trại và Bùi Đình Thi đánh đập hành hạ năm xưa sau lần vượt ngục, trốn trại bất thành Trong năm người tù vượt ngục, đến nay chỉ còn sống một người duy nhứt - Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ.

Nghe tin Cha Lễ bị bịnh và té phải vào bịnh viện điều trị, tôi muốn đi thăm Cha Lễ ngay vì tôi với Cha Lễ có nhiều sự thâm tình vừa là tình bạn cùng bạn tù cộng sản cùng có mẫu số chung chống cộng không biết mệt mõi. Mỗi lần Cha Lễ sang Mỹ, đi đâu thì đi, thế nào cũng về thăm lại Sacramento vì cha Lễ từng nói, Ngài ở hải ngoại có hai quê hương: Auckland - New Zealand và Sacramento - California. Tôi rất trân quý tấm chân tình của Cha Lễ đối gia đình Đại Tá Trịnh Tiếu và anh em chúng tôi Hội HO. Vợ chồng tôi có thu xếp một chỗ ngủ độc lập cho Cha Lễ khi Ngài về thăm Sacramento, dù nhà tôi nhỏ, nhưng lại có tấm lòng lớn đối với Cha Lễ. Sự thật, gia đình chúng tôi muốn Ngài có chỗ ngủ an lành và bảo vệ thanh danh của Ngài luôn trong sáng trong lòng mọi người. Cũng vì thế mà mối thâm tình giữa Cha Lễ và chúng  tôi càng ngày càng thăng hoa tốt đẹp.Le Rua Toi Tran Van Nga1.jpg

Mỗi lần gặp Cha Lễ ở Mỹ, Pháp và vài nước Âu Châu khác cũng như  tại Tân Tây Lan, Ngài thường hướng dẫn, giảng giải những điều căn bản của tín lý Ky Tô Giáo mà tôi muốn biết. Ngài nói điều tiên quyết của người tín hữu là phải có Đức Tin - Đức Tin là sự sống đời đời của mỗi con chiên - của mỗi con người trần thế.  Ngài còn giảng, phép bí tích rửa tội cho mỗi tín hữu Công giáo chỉ có một lần khi còn trẻ hay lớn tuổi như tôi đã "giác ngộ" tin có Chúa...Sau Lễ Bí Tích Rửa Tội, mọi tội lỗi của quá khứ cũng được tẩy trừ cho những người lớn tuổi mới có Đức Tin về Chúa, không thấy mà tin, trở thành con người mới, một tín hữu Công Giáo ngoan đạo. Tôi đã "ngộ" thấm những lời giải của Ngài vừa là một người bạn vừa là một chủ chăn dùng lời tâm tình làm tôi kịp "giác ngộ" hiểu được giáo lý căn bản của đạo Chúa.

Như vậy, lần đi thứ ba đến Tân Tây Lan, đánh dấu sự tầm sư học đạo của tôi sau 23 năm tôi quen thân với Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, nay đã thành công viên mãn. Tôi trở thành một Kitô hữu từ ngày Lễ Pentecôte - Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - ngày 20.5.2018. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ là Cha đở đầu cũng là Linh Mục chủ lễ Rửa Tội tại Thánh Đường - Church of The Immaculate Conception Auckland, Tân Tay Lan.

TOÀN DÂN QUYẾT THAM GIA TỔNG BIỂU TÌNH CHỐNG DỰ LUẬT BÁN NƯỚC CHO TÀU CỘNG QUA BA ĐẶC KHU KINH TẾ & LUẬT AN NINH MẠNG GIẾT CHẾT QUYỀN TỰ DO THÔNG TIN NGÔN LUẬN CỦA ĐỒNG BÀO VIỆT NAM

Đến ngày 10.6.2018, tôi đã trở về Mỹ và đi Lễ Chúa Nhựt đầu tiên tại Nhà Thờ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Sacramento cũng là mốc thời gian, tôi khởi đầu khép mình vào khuôn khổ của Giáo Xứ - một Giáo Xứ Công Giáo Sacramento lớn với gần 5 ngàn tín hữu đã ghi danh. Tôi nguyện phục vụ cho Đức Tin về Chúa và tha nhân cho hết kiếp này trên cõi ta bà ô trọc này.

Chúa nhựt 10.6.2018 cũng là ngày vô cùng quan trọng cho mọi người từ trong nước đến hải ngoại đồng loạt tổng biểu tình khắp mọi nơi trên thế giới, kịch liệt chống lại tà quyền cộng sản Việt Nam bán nước cho Tàu cộng qua Dự Thảo Luật ba Đặc Khu Kinh Tế: Vân Đồn - Bắc Vân Phong & Phú Quốc và luật Kiểm Soát An Ninh Mạng, chà đạp thô bạo quyền tự do thông tin và ngôn luận của đồng bào.

(H: Các buổi Lễ và xuống đường tại Trung Tâm / SHCĐ Sacramento - đường Elder Creek)

Những tín hữu Cộng Giáo ngày nay và còn có căn cước là cựu chiến sĩ QLVNCH, hãy làm theo gương hy sinh lãnh đạo của các chủ chăn ở các họ đạo. Đặc biệt ở các tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh - Nha Trang - Bình Thuận - Biên Hòa - Bình Dương - Sài Gòn - Hà Nội...giáo dân Công Giáo cùng đồng hành với nhiều tầng lớp đồng bào đã quyết đứng lên, xuống đường rầm rộ ngày 10. 6 và còn tiếp tục tổng biểu tình chống lại  tà quyền cộng sản Việt Nam - hèn với giặc - ác với dân - bán đứng quê hương đất Tổ cho Tàu Cộng. Và tôi còn hy vọng các tu sĩ mặc áo vàng hãy nhập cuộc như quý vị từng xuống đường tiếp tay giựt sập chế độ Đệ Nhất VNCH - 1.11.1963 và cả nền Đệ Nhị Cộng Hòa. Lúc bấy giờ biết bao tu sĩ tự thiêu chống chế độ, nay nên tiếp tục đồng hành với các tu sĩ áo đen, áo trắng, áo dà (áo nâu), đồng bào trong ngoài nước cùng quyết tâm làm nên cuộc cách mạnh lịch sử lật đổ chế độ công sản Việt Nam bạo tàn, vô thần bán nước cho Tàu cộng. Lễ Khánh Thành 7.7.2013.jpg

Giờ lịch sử của dân tộc Việt Nam đã điểm, xin mọi người đừng thờ ơ với sự sống còn của đất nước - nhục nước nên hòa hay nên chiến - QUYẾT CHIẾN, đến thắng lợi cuối cùng cho quốc gia dân tộc Việt Nam.


Sacramento 10.6.2018

Anh Phương Trần Văn Ngà (HNPD)


BẢN TIN MỚI NHẤT

KHI SẾP CHƠI PHÂY..(Phê Tê Bốc)

Chuyện dài nhân dân việt cộng: Cả công ty bỗng dưng xôn xao vì sếp bắt đầu dùng phây.

Xem Thêm

Đây Là Lý Do Tại Sao Nên Đi Du Lịch Khi Còn Trẻ!

Già du lich sướng theo già, được ngủ trên sông Venise, có người chèo gondole hát tiếng Italiano ru vào giấc mộng...

Xem Thêm

9 điều khiến Paris không hoa lệ như bạn tưởng.

Những con hẻm nồng nặc mùi nước tiểu, những đường phố đầy phân chó, giá cả đắt đỏ, tàu điện ngầm chen chúc... là mặt trái ít ai biết về kinh đô ánh sáng.

Xem Thêm

NỤ VÀNG XUÂN XƯA. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD)Trái tim ai để bên trời Nụ vàng ảo giác đợi người trăm năm(HNPD)

Xem Thêm

Năm mới nói chuyện cũ

“Tôi nhớ mãi một chiều Xuân năm xưa…” Lời bài hát này, không chỉ khiến cho tôi nhớ về những mùa Xuân thanh bình cũ, của một thời thơ ấu,....

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :CỰU PHÓ GIÁM ĐỐC FBI NHÌN NHẬN ĐÃ CÓ ÂM MƯU LẬT ĐỔ TRUMP

Mot tay nay co cho an keo cung khong dam ho he,dang sau y la ca mot tap doan mafia ung ho,vien tro tai chanh,nhan luc va thong tin dai chung. T.T goi la dong rac o D.C phai dep bo.Dung cham lon den cac ong lon,ba lon va be lu cua bill-Obama,cua tat ca cac quan chuc duoc gai lai sau bao nhieu nam bam re vao cac co quan chinh quyen.Trump da vat va de dep bo tu tu,chat goc re tu tu va bay gio da tam on dinh de di buoc ke tiep TAY UE,con can nhieu thoi gian nua,de day du tang chung tom gon ca bon,bay gio,chi con mot vai tay com can da bi boc me loi mat an hai-pha hoai day nuoc.Cho duong cung bao gio cung can can,sua bay,Nhung T.T da biet cach tia tu tu,kien nhan bop bao tu cua no,kiet que thi suc dau ma sua ma can ? Xin on tren phu ho va gin giu ong truoc moi muu du cua ke thu.

Xem Thêm

Đề bài :Trời mưa !

" Nhat qui,nhi ma.Thu ba hoc tro " Xua kia, cac tro nu mac ao trang,(khong dam noi quan trang ) ma gap thang mua.e-ap cap che nguc,liu ra,liu riu thay…….de thuong het suc.Cac tro trai nhu lan gap phao,xep hang dai ngoai mai hien….hoc them gio su-dia.Ngoai cong truong ,gom hom nay sao lam cac chang linh den don nguoi yeu nhieu gap doi nhung hom troi hong mua ? Oi cai thuo ngay xua ay...

Xem Thêm

Đề bài : Về quê ăn Tết, nỗi đau xé lòng! LA- Hoàng Anh Tuấn

Đôi khi ngẫm nghĩ tại sao không về thăm quê hương ? Việt Nam là của ta mà chứ đâu phải chỉ là của tụi việt cộng không đâu ! Chờ chừng nào VC tiêu mới dắt con cháu về thì người lớn đã gần đất xa trời...Nếu không dắt con cháu về thì VN đối với chúng chĩ là một nơi du lịch không hơn không kém...Con cháu ta năm bảy mươi năm nữa chỉ là những người mỹ, úc, pháp, đức mà thôi...Cái quan trọng : chớ rót tiền quá nhiều vào VN để nuôi cộng phỉ và ngoài ra tập hư cho người khác xài tiền không mồ hôi không tiếc xót.

Xem Thêm

Đề bài :Tháng hai biên giới - Hà Thượng Thủ

Đánh máy thừa chữ "kiếp" trong câu cuối nên xin sửa lại thành : " Vòng kim cô siết chặt bầy tôi "

Xem Thêm

Đề bài :Xuất hiện áo cờ vàng ba sọc đỏ VNCH trên VTV3

Tôi thấy trên áo ghi "I'm not Romantic" mà, sao bác nói trên áo ghi rõ chữ "I'm not communist". Tôi thấy tinh thần chống cộng của bác hơi thái quá!

Xem Thêm

Đề bài :Khôn Lỏi: Nét Văn Hóa Tệ Hại Trong Cách Ứng Xử Của Người Việt

Nguoi VN Cong san dung gian gioi de lan ap ke khac. Chi co VN moi co chuyen xung la MTGP MN mac du da so la bo doi mien Bac, ho hao huu chien Mau Than de tong tan cong, vien co Pathet Lao de khong tra tu binh tai Ha Lao, ky HD Paris roi mot nam sau xoa bo, du do than nhan bo nha di kinhte moi de than nhan cai tao di ve som. Nguoi Bac Han, Dong Duc khong gian xao nhu nguoi Bac Viet nen ho khong chiem duoc am Han, Tay Duc nhu CSVN. Vi song gian doi nen mot so nguoi VN tuy thanh dat nhung khong thanh cong lon duoc. Tre con VN song o My duoc giao duc thanh that dao duc nen ho lon len tro thanh nguoi tot. Con nguoi VN du di qua My du hoc, ho van giu cai xau cua nguoi CS VN.

Xem Thêm

Đề bài :Đốt lò đốt cả Trung Ương - Lê Minh Nguyên

https://ok.ru/shikhany/topic/68344991883399 - Такси Саратов Балаково ПОДРОБНЕЕ

Xem Thêm

Đề bài :BỐ GIÀ ĐẤU VỚI MAFIA CHÁNH TRỊ MỸ - Tran Hung

Thằng Đào binh mặt ngựa, Mỹ Hầu Vương và mụ Killary họp thành gia đình táo quân đúng điệu bà lang trọc

Xem Thêm

Đề bài : Chuyện có thật về Quốc Tịch Việt Nam .

Tên hải quan này nói đúng...VC không có chấp nhận song tịch...Khi có chuyện, chúng xét bạn theo diện người Việt vi lý do bất th̀ành văn như sau: 1---Bạn nói tiếng Việt, vóc giáng Á châu thỉ bạn là dân Viêt...?? 2---Nơi sinh của bạn ghi Viétnam thì bạn là dân Việt....?? 3---Tên họ của bạn là tên họ Việt thì bạn là dân Việt...?? Lúc nào cũng nhận là khúc ruột không thể tách rời, Nhưng khi vể VN bạn phãi biết: 1----Xin Visa nhập cảnh, với gịá trên trời do nhân viên sứ quan ấn định không theo gía thông báo..Gía đó để đứa nào mắt xanh mũi lõ thôi...?? 2----Khi xuống hay ra phi cảng chuyên lót tay thì đương nhiên...?? Hàng mất thì cứ la cho đỡ tức rồi Huề..Vì chẳng cơ quan nào nhiệt tình g̉iải quyết cho bạn..Cứ chờ...?? 3---Việt kiều là loại bò sữa cho mọi giao dịch...??..mọi gía, mọi dịch vụ đều đặc biệt hơn người ngoài...?? 4---Ngay tình cảm gia đình họ hàng cũng có sự thiếu thành thật...?? Nên tự nghĩ có nên vì VN để lãnh những bực tức từ thễ xác tới tinh thần...??

Xem Thêm

Đề bài :CHAI NƯỚC NGHĨA TÌNH?

Mo^t lu~ an cuo'p ba`y da.t do'ng phim. Ai khong bie't bo^.ma.t gian a'c cua chu'ng ma`y.

Xem Thêm

TIN MỚI

KHI SẾP CHƠI PHÂY..(Phê Tê Bốc)

Chuyện dài nhân dân việt cộng: Cả công ty bỗng dưng xôn xao vì sếp bắt đầu dùng phây.

Xem Thêm

Đây Là Lý Do Tại Sao Nên Đi Du Lịch Khi Còn Trẻ!

Già du lich sướng theo già, được ngủ trên sông Venise, có người chèo gondole hát tiếng Italiano ru vào giấc mộng...

Xem Thêm

9 điều khiến Paris không hoa lệ như bạn tưởng.

Những con hẻm nồng nặc mùi nước tiểu, những đường phố đầy phân chó, giá cả đắt đỏ, tàu điện ngầm chen chúc... là mặt trái ít ai biết về kinh đô ánh sáng.

Xem Thêm

NỤ VÀNG XUÂN XƯA. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD)Trái tim ai để bên trời Nụ vàng ảo giác đợi người trăm năm(HNPD)

Xem Thêm

Năm mới nói chuyện cũ

“Tôi nhớ mãi một chiều Xuân năm xưa…” Lời bài hát này, không chỉ khiến cho tôi nhớ về những mùa Xuân thanh bình cũ, của một thời thơ ấu,....

Xem Thêm

Thơ…cà chớn : Bệnh này…hết thuôc chữa ! - LÃO PHAN

(HNPD) Rứa cho nên mới có Thơ như vầy...

Xem Thêm

Đố Vui các bạn – Số 38 - LÃO PHAN

(HNPD) Có vị Tổng thống nào giữ chức vụ lâu hơn 2 nhiệm kỳ không ? Nếu có, xin nói rõ cho bà con nghe !

Xem Thêm

Du khách TQ hay là " Bầy Ong vỡ tổ "

Người Việt thành công dân hạng hai.

Xem Thêm

Tiểu Bang Mississippi sắp thông qua luật cấm phá thai sau khi có tim thai

Quốc hội Tiểu bang Mississippi đang làm việc tích cực để ban hành một trong những luật cấm phá thai nghiêm khắc nhất nước Mỹ.

Xem Thêm