Phiếm Đàm, Đàm Chuyện...

Điện Biên!!! - Việt Nhân

(HNPĐ) Ngày 07/05/1954 là ngày chấm dứt trận chiến Điện Biên Ph