Nhân Vật

HIỆN TƯỢNG OBAMA - Vũ Linh

Đúng ra, nói “hiện tượng Obama” có phần thất kính đối với vị quốc trưởng của Hiệp Chủng Quốc