Tham Khảo

HỎI NGÃ CHÍNH TẢ VIỆT NAM.

MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười CỦ rau dành để biếu người CŨ xưa KIỄNG chân vườn KIỂNG đu đưa
MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười
CỦ rau dành để biếu người CŨ xưa
KIỄNG chân vườn KIỂNG đu đưa
KẺO nghe KẼO kẹt đêm mưa võng buồn
HỔ ngươi sao chẳng HỖ tương
GÃ kia GẢ bán người thương vì tiền
HẢO tâm lo chuyện HÃO huyền
Đi buôn LỖ vốn trốn miền LỔ hang
RỎ mình mới biết RÕ ràng
Nửa đường GÃY gánh, GẢY đàn tìm vui
GÃI đầu tính ngược, tính xuôi
Còn lưng NỬA vốn NỮA thời tính sao
GIÃI bày GIẢI nghĩa dễ đâu
Chưa kịp ẩu ĐẢ qua cầu ĐÃ xong
Run RẨY phát RẪY dọn nương
GỠ rối điềm GỞ rộng đường nhân sinh
Chú RỂ bứt RỄ cây quỳnh
Ra sức BỬA củi cho mình BỮA ăn
BẨM thưa món BẪM e rằng
Tấm thân tao NHÃ nên chăng NHẢ mồi
MÃ ngoài mồ MẢ xinh tươi
Nhường cơm SẺ áo cho đời SẼ vui
Linh CỮU vĩnh CỬU ai ơi
CỮ kiêng CỬ động bệnh thời sẽ qua
TẺ nhạt thôi hãy TẼ ra
Gần mà giữ KẼ thà xa KẺ thù
KHẺ mỏ nói KHẼ như ru
CỖ bàn CỔ kính công phu phụng thờ
BỖNG dưng trầm BỔNG bất ngờ
BĨU môi dè BỈU ai chờ đợi ai
Bắt BẺ, BẼ mặt tía tai
LẺ loi lý LẼ gạt ngoài chẳng nghe
Thôi đành CHỎNG gọng CHÕNG tre
CẢI thiện CÃI lẫy đêm hè hoà nhau
CHĨNH tương nghiêng, CHỈNH sửa mau
CỦNG cố bổ khuyết cho nhau CŨNG đành
CỞI trói CỠI (cưỡi) ngựa phi nhanh
Xem ai cứng CỎI được dành CÕI tiên
BẢO ban BÃO tố khắp miền
HẢNH nắng HÃNH diện tuỳ duyên, tuỳ thời
Sợ người XẢ láng (cản) ăn chơi
Bất kể XÃ tắc đến hồi suy vong
BẺO mép bạc BẼO dài dòng
ĐỔI thay chóng vánh còn mong ĐỖI đường!
NGHĨ mình ngơi NGHỈ dưỡng thương
TĨNH tâm TỈNH ngộ tìm đường ẩn cư
TIỂU đội còn bận TIỄU trừ
Ngỡ rằng bảnh TẺN thành dư TẼN tò
SẢI tay chú SÃI thập thò
Nhân sự thừa THÃI bị toà THẢI ra
Đứng SỮNG chết SỬNG thành ma
Trẻ thơ nói SÕI sớm ra SỎI đời
TRẢ nợ bằng một TRÃ xôi
NÃY giờ còn đợi hạt tươi NẢY mầm
Ẩn SĨ, SỈ nhục giận căm
GIẢ dại GIÃ gạo thăng trầm cho qua
QUẪN bách nghĩ QUẨN sa đà
Chấp nhận xúi QUẨY hơn là QUẪY đuôi
Đâm THỦNG THŨNG xuống thấp rồi
Đòn BẨY được dịp lên đồi BẪY chim
Đội NGŨ giấc NGỦ lim dim
Ân SỦNG ướt SŨNG nằm im chờ thời
TỦM tỉm, đánh TŨM không lời
VĨ cầm, VĨ tuyến... VỈ ruồi giúp ta
Rác RƯỞI gấp RƯỠI hôm qua
ĐẨY xe, ĐẪY giấc người ta chối từ
ĐẢNG phái, ĐÃNG trí ưu tư
DỞ hơi, DỞ thói tật hư DỠ nhà
LẨN quẩn, LẪN lộn tuổi già
ĐỈNH chung, ĐĨNH đạc cũng là ĐỈNH cao
ĐỂ dành, hiếu ĐỄ về sau
DỂ ngươi, khi DỂ đời nào DỄ thương
DỎNG tai, DÕNG dạc khiêm nhường
RẢNH RỖI san lấp RÃNH mương trước nhà
Ghe RỔI mua cá bến xa
QUẢNG cáo - thực tế cách ba QUÃNG đường
RỦ rê quyến RŨ nhiễu nhương
RỔ sảo, RỖ mặt vấn vương một thời
CHỬA hoang CHỮA thẹn ai ơi
HẢN dạ, hữu HÃN xin mời ghé qua
Phá CŨI làm CỦI bếp nhà
Xén bớt công QUĨ, QUỈ ma chẳng từ
Hạt DẺ, đất DẼ suy tư
SÃY nhớ SẢY gạo đến giờ chưa xong
RỬA nhục thối RỮA mặc lòng
Hen SUYỄN, suy SUYỂN đợi mong bao ngày
CƯỠNG đoạt chim CƯỞNG trong tay
Xin đừng cà RỠN... RỞN gai óc rồi
SỬA chữa, SỮA mẹ em ơi
SẪM đen, SẨM tối xin mời em ăn
MẨU bánh dành biếu MẪU thân
Đắt RẺ, ngã RẼ bao lần em qua
SỖ sàng, XỔ toẹt chẳng tha
GIẢ thật, GIÃ gạo cho qua tháng ngày
Gây GỔ, cây GỖ chuyền tay
Cánh HẨU, chầu HẪU có ngày đổi ngôi
RẢY nước, phụ RÃY đau đời
RÃO gân cốt, RẢO bước thời đi nhanh
SẢ thịt, suồng SÃ là anh
TẢ thực, TÃ lót để dành trẻ con
Hểnh HẢNG ai mở HÃNG buôn
KỶ luật KỸ xảo mình luôn ghi lòng
HỦ lậu HŨ gạo ngày đông
LAN MAN HỎI NGÃ... theo dòng thời gian
Sưu tầm   Rosie Truong chuyen

Bàn ra tán vào (0)

Comment
  • Input symbols

HỎI NGÃ CHÍNH TẢ VIỆT NAM.

MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười CỦ rau dành để biếu người CŨ xưa KIỄNG chân vườn KIỂNG đu đưa
MŨM MĨM béo, MỦM MỈM cười
CỦ rau dành để biếu người CŨ xưa
KIỄNG chân vườn KIỂNG đu đưa
KẺO nghe KẼO kẹt đêm mưa võng buồn
HỔ ngươi sao chẳng HỖ tương
GÃ kia GẢ bán người thương vì tiền
HẢO tâm lo chuyện HÃO huyền
Đi buôn LỖ vốn trốn miền LỔ hang
RỎ mình mới biết RÕ ràng
Nửa đường GÃY gánh, GẢY đàn tìm vui
GÃI đầu tính ngược, tính xuôi
Còn lưng NỬA vốn NỮA thời tính sao
GIÃI bày GIẢI nghĩa dễ đâu
Chưa kịp ẩu ĐẢ qua cầu ĐÃ xong
Run RẨY phát RẪY dọn nương
GỠ rối điềm GỞ rộng đường nhân sinh
Chú RỂ bứt RỄ cây quỳnh
Ra sức BỬA củi cho mình BỮA ăn
BẨM thưa món BẪM e rằng
Tấm thân tao NHÃ nên chăng NHẢ mồi
MÃ ngoài mồ MẢ xinh tươi
Nhường cơm SẺ áo cho đời SẼ vui
Linh CỮU vĩnh CỬU ai ơi
CỮ kiêng CỬ động bệnh thời sẽ qua
TẺ nhạt thôi hãy TẼ ra
Gần mà giữ KẼ thà xa KẺ thù
KHẺ mỏ nói KHẼ như ru
CỖ bàn CỔ kính công phu phụng thờ
BỖNG dưng trầm BỔNG bất ngờ
BĨU môi dè BỈU ai chờ đợi ai
Bắt BẺ, BẼ mặt tía tai
LẺ loi lý LẼ gạt ngoài chẳng nghe
Thôi đành CHỎNG gọng CHÕNG tre
CẢI thiện CÃI lẫy đêm hè hoà nhau
CHĨNH tương nghiêng, CHỈNH sửa mau
CỦNG cố bổ khuyết cho nhau CŨNG đành
CỞI trói CỠI (cưỡi) ngựa phi nhanh
Xem ai cứng CỎI được dành CÕI tiên
BẢO ban BÃO tố khắp miền
HẢNH nắng HÃNH diện tuỳ duyên, tuỳ thời
Sợ người XẢ láng (cản) ăn chơi
Bất kể XÃ tắc đến hồi suy vong
BẺO mép bạc BẼO dài dòng
ĐỔI thay chóng vánh còn mong ĐỖI đường!
NGHĨ mình ngơi NGHỈ dưỡng thương
TĨNH tâm TỈNH ngộ tìm đường ẩn cư
TIỂU đội còn bận TIỄU trừ
Ngỡ rằng bảnh TẺN thành dư TẼN tò
SẢI tay chú SÃI thập thò
Nhân sự thừa THÃI bị toà THẢI ra
Đứng SỮNG chết SỬNG thành ma
Trẻ thơ nói SÕI sớm ra SỎI đời
TRẢ nợ bằng một TRÃ xôi
NÃY giờ còn đợi hạt tươi NẢY mầm
Ẩn SĨ, SỈ nhục giận căm
GIẢ dại GIÃ gạo thăng trầm cho qua
QUẪN bách nghĩ QUẨN sa đà
Chấp nhận xúi QUẨY hơn là QUẪY đuôi
Đâm THỦNG THŨNG xuống thấp rồi
Đòn BẨY được dịp lên đồi BẪY chim
Đội NGŨ giấc NGỦ lim dim
Ân SỦNG ướt SŨNG nằm im chờ thời
TỦM tỉm, đánh TŨM không lời
VĨ cầm, VĨ tuyến... VỈ ruồi giúp ta
Rác RƯỞI gấp RƯỠI hôm qua
ĐẨY xe, ĐẪY giấc người ta chối từ
ĐẢNG phái, ĐÃNG trí ưu tư
DỞ hơi, DỞ thói tật hư DỠ nhà
LẨN quẩn, LẪN lộn tuổi già
ĐỈNH chung, ĐĨNH đạc cũng là ĐỈNH cao
ĐỂ dành, hiếu ĐỄ về sau
DỂ ngươi, khi DỂ đời nào DỄ thương
DỎNG tai, DÕNG dạc khiêm nhường
RẢNH RỖI san lấp RÃNH mương trước nhà
Ghe RỔI mua cá bến xa
QUẢNG cáo - thực tế cách ba QUÃNG đường
RỦ rê quyến RŨ nhiễu nhương
RỔ sảo, RỖ mặt vấn vương một thời
CHỬA hoang CHỮA thẹn ai ơi
HẢN dạ, hữu HÃN xin mời ghé qua
Phá CŨI làm CỦI bếp nhà
Xén bớt công QUĨ, QUỈ ma chẳng từ
Hạt DẺ, đất DẼ suy tư
SÃY nhớ SẢY gạo đến giờ chưa xong
RỬA nhục thối RỮA mặc lòng
Hen SUYỄN, suy SUYỂN đợi mong bao ngày
CƯỠNG đoạt chim CƯỞNG trong tay
Xin đừng cà RỠN... RỞN gai óc rồi
SỬA chữa, SỮA mẹ em ơi
SẪM đen, SẨM tối xin mời em ăn
MẨU bánh dành biếu MẪU thân
Đắt RẺ, ngã RẼ bao lần em qua
SỖ sàng, XỔ toẹt chẳng tha
GIẢ thật, GIÃ gạo cho qua tháng ngày
Gây GỔ, cây GỖ chuyền tay
Cánh HẨU, chầu HẪU có ngày đổi ngôi
RẢY nước, phụ RÃY đau đời
RÃO gân cốt, RẢO bước thời đi nhanh
SẢ thịt, suồng SÃ là anh
TẢ thực, TÃ lót để dành trẻ con
Hểnh HẢNG ai mở HÃNG buôn
KỶ luật KỸ xảo mình luôn ghi lòng
HỦ lậu HŨ gạo ngày đông
LAN MAN HỎI NGÃ... theo dòng thời gian
Sưu tầm   Rosie Truong chuyen

BẢN TIN MỚI NHẤT

BUỔI SỚM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Giọng ai thầm thủ thỉ Trong gió thoảng hiên nhà

Xem Thêm

Trang Lá Cải Ngày 16 Tháng 4 Năm 2021 ( Click vào hình để xem full size

Giăng bẫy dụ dỗ, quay clip ‘nóng’ tống tiền các ông 'già nhưng giàu'

Xem Thêm

Ngẫm Đời - Cao Bồi Già

Hay lòng ham hố vẽ ra thôi ??

Xem Thêm

BUỔI CHIỀU. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thả dài ra phía trước Cánh thơ vụt bay lên

Xem Thêm

"Tây" mưu sinh trên đường phố Sài Gòn mùa dịch COVID-19 - Lão Phan

Thời gian qua, nhiều người nước ngoài đến du lịch, làm việc tại Việt Nam đã bị kẹt lại không thể trở về nước khi dịch COVID-19 xảy ra. Khi số tiền mang theo đã hết,

Xem Thêm

BÀN RA TÁN VÀO

Đề bài :Tiên đoán - Hà Thượng Thủ ( Câu: "Phản bội đồng minh nên quả báo" cay đắng quá ! )

Cai gi cung co mat phai va mat trai.Tuc ngu :" doi cha an man,doi con khat nuoc".Luat tuan hoan vay tra,tra vay.Thien ac dao dau...vv...Oan hon cua cac tu si,nan nhan chien cuoc vi bao ve non song.Oan hon cua nhung nguoi vuot bien+duong bo tim tu do bi vui thay o bien dong+rung nui...Nhung oan khuat,uat han tu toi...ngay dem keu gao su tra le cong ly cho su mat mat chinh dang cua ho."Thien vong khoi khoi,thua ma khong lot.Van te Thap loai chung sinh.Van te cac tu si hy sinh vi bao ve non song dat nuoc van con vang ren moi nam vao ngay ky niem cua ho...

Xem Thêm

Đề bài :Philippines muốn đổi y tá lấy vaccine Covid-19

Xuất khẫu Lao động kiễu Philippine mới nên gọi là xuất khẩu lao động... Còn xuất khẩu lao đông kiễu XHCNVN chỉ đi làm cu li, bán sức lao đông với gía rẻ, còn bị đám đầu nậu trong nước nó hút thêm máu... BAo giờ XHCNVN mới có loại lao động cao cấp này để hãnh diện với đời là VN ta vô Địt...?? còn không chỉ là bán băp thit kiếm ăn...Làm nhiều mà hưởng ít...!!!! B́ất hạnh cho dân VN...thông minh,cần cù mà không được hướng nghiệp đúng cách....??????

Xem Thêm

Đề bài :RÕ CÁI LONG NHAN - CAO BỒI GIÀ

Mấy cha VC này đi trồng cây ngaỳ lễ trồng cây,thấy sao kệch cợm quá..nặng mùi trình diễn để bip dân chụp hình... Trồng cây kiểu gì mà cái cây to cỡ 10 năm tuổi,lại cao nữa,cây lớn chỗ này đem bứng lên trồng nơi khác, có sống nổi nhờ mấy sô nước cũa các quan VC..?? hay các quan VC cứ nghĩ cây cũng như người muốn cho định cư chỗ nào là đuôi dân chở tới chỗ đó là xong...còn sống nối hay không là chuyên của nan nhân..Những khu kinh tế mới là điển hình cho chuyện trồng cây vậy. Làm chuyện ruồi bu, hàng năm đều tỗ chức ngày trồng cây, mà ngộ cái năm nay quan này trông cây, cỡ cây ̃10 năm tuổi,thì sang năm quan khác sẽ phải trông cây to hơn,lớn hơn nữa, vậy mớ tỏ rõ cái oai cũa ngài..>?? Không biết các quan VC có hiêu rõ ý nghiã của tết trồng cây không...?? mà năm nào cũng trồng cây mới mà Rừng thì cứ troc dài dài...??Tại sao vậy..?

Xem Thêm

Đề bài :TÂM THƯ CỦA CHỒNG CÓ VỢ VỪA ĐẬU BẰNG LÁI XE

Tam su cua toi cung giong voi tac gia bai nay.Khi toi di lam ve,vua vao den nha vo toi da hoan hi,venh mat:' em thi dau bang lai roi " toi hoi lai:" thang nao no dien no cho em bang lai vay ?" Nhung that may man,vo toi chua co han hanh moi ai len cop xe bao gio.Tuong gi,nang co bang roi nhung moi khi di chung voi toi,toi van lai la anh tai xe lai xe khong cong.Chua kip thang thi nang da thang dum bang...mom.chua kip sang line thi nang da sang dum cung bang mom...Toi lai xe,nhung vo toi lai lai toi.

Xem Thêm

Đề bài :Rác ngập đường phố TP.HCM sau đêm Noel:

Bò đỏ, bò đen, DLV, bưng bô xem hình rồi biện hộ bằng cách nào đây...??/ Mấy người luôn nói sống̉ tại VN sướng lắm...Muốn gì cũng có...?? VN bây giờ văn minh tiến bộ như tây phương...?? Đường phố sạch sẽ, trật tự...?? không khí trong lành...vv...vv... Nhìn hiện thực, sao lại trái chiều vậy các ngài..?? hay bọn phản động nó photoshop đ̉ể bôi xâu VN ta..?? như vậy là không yêu nứớc rồi....??????

Xem Thêm

Đề bài :Rác ngập đường phố TP.HCM sau đêm Noel:

Có như thế mới gọi là Vịt Nem. Thì đua vứt rác bừa bãi mới đúng là dân Vịt Xã Nghĩa .

Xem Thêm

Đề bài :Thần làng thời Đồ Đểu - Nguyễn Bá Chổi.

Lang -xa nao ma co nhung ong than - tho dia nay thi y nhu rang lang-xa do toan la AM BINH .

Xem Thêm

Đề bài :Quyền giám đốc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) Tony Phạm, người từng là một di dân tị nạn gốc Việt, sẽ từ chức vào cuối năm nay

Vi sao em lai phai tu chuc ?Neu vi ly do em bi ap luc cua chuc vu va cong viec phai lam.Em da sai roi ! Em hay nho,khi chung ta duoc nhap canh vao My,chung ta da di vao bang cua chinh dang,thanh loc va bao lanh.Chuc vu cua em la lam theo luat phap,xet xu va chap thuan hay tu choi nguoi nop don xin vao nuoc My ,nuoc cua em va cua moi nguoi nhap cu chinh thuc theo luat dinh.Em lam nhiem vu va trach nhiem da duoc luat phap bao ve va ban hanh chinh thuc theo hien phap.Em so gi ?

Xem Thêm

TIN MỚI

BUỔI SỚM. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Giọng ai thầm thủ thỉ Trong gió thoảng hiên nhà

Xem Thêm

Trang Lá Cải Ngày 16 Tháng 4 Năm 2021 ( Click vào hình để xem full size

Giăng bẫy dụ dỗ, quay clip ‘nóng’ tống tiền các ông 'già nhưng giàu'

Xem Thêm

Ngẫm Đời - Cao Bồi Già

Hay lòng ham hố vẽ ra thôi ??

Xem Thêm

BUỔI CHIỀU. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Thả dài ra phía trước Cánh thơ vụt bay lên

Xem Thêm

"Tây" mưu sinh trên đường phố Sài Gòn mùa dịch COVID-19 - Lão Phan

Thời gian qua, nhiều người nước ngoài đến du lịch, làm việc tại Việt Nam đã bị kẹt lại không thể trở về nước khi dịch COVID-19 xảy ra. Khi số tiền mang theo đã hết,

Xem Thêm

Tâm sự tháng tư - Hà Thượng Thủ

Dân chủ tự do sớm phục hồi !

Xem Thêm

NỤ CƯỜI AN LẠC. - CAO MỴ NHÂN

(HNPD) Cả không gian bướm đẹp, hoa tươi Nắng rực rỡ in vàng dấu chân thiện mỹ

Xem Thêm

Trang Lá Cải Ngày 14 Tháng 4 Năm 2021: Bị từ chối tình cảm, gã cầm thú cưỡng hiếp rồi giết con gái 9 tuổi ..

Bị từ chối tình cảm, gã cầm thú cưỡng hiếp rồi giết con gái 9 tuổi ...

Xem Thêm

QUAN VI THẦN…- CAO BỒI GIÀ

Tuổi thơ ông phải : Cháu thằng …Bần?

Xem Thêm